Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 2/2012 - 13Usnesení KSOS ze dne 19.01.2012

Prejudikatura

Konf 27/2008 - 7

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
8 As 17/2012 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

22A 2/2012 – 13

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobkyně M. J., v řízení zastoupené Janem Jurkovičem, obecným zmocněncem, bytem jako žalobkyně, proti žalovanému Českému telekomunikačnímu úřadu se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, o návrhu na zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 8.11.2011 č.j. ČTÚ-12 111/2011-603, ve věci zaplacení ceny vyúčtované v souvislosti s poskytováním veřejně dostupné služby elektronických komunikací,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se domáhá zrušení shora označeného rozhodnutí žalovaného, kterým byl zamítnut rozklad a potvrzeno rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro severomoravskou oblast, se sídlem Sokolská tř. 2800/99, Ostrava, ze dne 3.12.2010 č.j. 38 247/2008-638/vyř.BoJ, kterým správní orgán prvého stupně vyhověl návrhu Telefónica O2 Czech republic, a.s., a zavázal žalobkyni podle § 64 odst.1 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uhradit částku 8.148,50 Kč s příslušenstvím jako dlužnou cenu za poskytnutou službu elektronických komunikací.

Konstantní judikatura soudů ve správním soudnictví zastává názor, že revize správního řízení o povinnosti zaplatit dlužné telekomunikační úhrady musí proběhnout na základě žaloby podle části páté zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř.), neboť správní orgán v mezích své zákonné pravomoci rozhodoval v soukromoprávní věci (srov. z poslední doby např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20.1.2011 č.j. 2 As 111/2010-64, dostupný na www.nssoud.cz). O takový případ se jedná i zde.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí žalovaného je rozhodnutím správního orgánu o soukromoprávním nároku, je žaloba ve správním soudnictví podle § 68 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s.ř.s.) nepřípustná.

Krajský soud proto v souladu s § 46 odst. 2 s.ř.s. za použití § 68 písm. b) s.ř.s. návrh v této věci odmítl, čímž je toto řízení skončeno (§ 64 s.ř.s., § 114 odst. 2 o.s.ř.). Žalobkyně však může do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení podat ve věci žalobu podle části páté o.s.ř., a to k Okresnímu soudu v Ostravě. V takovém případě podle § 82 odst. 3 o.s.ř. platí, že řízení je u soudu zahájeno dnem, kdy soudu došla odmítnutá žaloba (návrh na zahájení řízení).

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s.ř.s., podle kterého žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 19. ledna 2012

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru