Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 199/2010 - 43Rozsudek KSOS ze dne 29.06.2011


přidejte vlastní popisek

22A 199/2010 – 43

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a Mgr. Ondřeje Mrákoty

v právní věci žalobce P. K., roti žalovanému Krajskému úřadu Olomouckého kraje,

se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 40a, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze

dne 28.5.2010 č.j. KUOK 55854/2010, ve věci záznamu bodů v registru řidičů,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou v zákonné lhůtě se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 28.5.2010 č.j. KUOK 55854/2010, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Prostějov ze dne 12.3.2010 č.j. PVMU 38029/2010 41, jímž byly zamítnuty jako neodůvodněné námitky žalobce proti záznamu 12 bodů v registru řidičů a provedený záznam 12 bodů ke dni 30.1.2010 byl potvrzen.

V podané žalobě žalobce uvedl, že žalovaný, jakož i správní orgán I. stupně, posoudili nesprávně skutkový i právní stav věci a nesprávně rozhodli. Žalobce poukázal zejména na to, že ze seznamu přestupků jeho osoby vyplývá, že mu byl rozhodnutím Městského úřadu Prostějov ze dne 19.2.2008 č.j. OD-1312/2007-Hu vysloven zákaz činnosti řízení motorových vozidel na 8 měsíců a rozhodnutím téhož úřadu ze dne 1.8.2008 č.j. OOZ2 1940/2008-Kas bylo rozhodnuto o upuštění zbytku zákazu řízení motorových vozidel a řidičský průkaz mu byl dne 4.8.2008 vrácen. Podle ust. § 123d odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) ode dne vrácení řidičského oprávnění podléhá řidič novému bodovému hodnocení. Toto ustanovení se podle žalobce analogicky vztahuje i na případy, kdy řidičský průkaz byl odebrán z jiného důvodu, než z důvodu dosažení 12 bodů. Podle názoru žalobce není správný výklad žalovaného, že ust. § 123d odst. 4 zákona o silničním provozu se nevztahuje na řidiče, který pozbyl řidičského oprávnění v důsledku vyslovení zákazu řízení motorových vozidel. Nesprávně si vyložil souvislosti také s ust. § 123e odst. 3 stejného zákona. Žalobce netvrdí, že měl nárok na odečítání bodů podle ust. § 123e odst. 1 citovaného zákona, ale domnívá se, že pokud mu byl odňat řidičský průkaz, pak po jeho navrácení má logicky nárok na nové bodové hodnocení, a to v souladu s ust. § 123d odst. 4 citovaného zákona. Pokud správní orgán uvedl, že se nepodrobil přezkoušení z odborné způsobilosti, pak žalobce uvádí, že pokud by byl k takovému přezkoušení vyzván, podrobil by se mu. Správní orgán žalobci neoprávněně započítal 8 bodů za přestupky spáchané před odebráním řidičského průkazu. Žalobci měly být odňaty pouze 4 body.

Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že žalobní námitky jsou totožné s námitkami odvolacími, s nimiž se již vypořádal v napadeném rozhodnutí, na jehož odůvodnění dále odkázal a navrhl zamítnutí žaloby.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí žalovaného, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů – dále jen s.ř.s.) a v souladu s dispoziční zásadou (§ 75 odst. 2 věta první s.ř.s.) byl vázán žalobními body obsaženými v žalobě.

Z obsahu správního spisu krajský soud zjistil, že žalobce podal dne 15.2.2010 námitky proti provedení záznamu bodů v registru řidičů u správního orgánu I. stupně, kde uvedl shodné důvody jako v podané žalobě. O žalobcových námitkách bylo rozhodnuto rozhodnutím správního orgánu I. stupně ze dne 12.3.2010 č.j. PVMU 38029/2010 41, jímž byly zamítnuty jako neodůvodněné a provedený záznam 12 bodů byl potvrzen. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, v němž uvedl shodnou argumentaci jako v předchozích námitkách. O odvolání žalobce proti prvostupňovému rozhodnutí bylo rozhodnuto napadeným rozhodnutím žalovaného, v jehož odůvodnění žalovaný uvedl, že v případě žalobce nenastala situace dle ust. § 123d odst. 3 zákona o silničním provozu, neboť žalobce nepozbyl řidičské oprávnění z důvodu ust. § 123c odst. 3 téhož zákona, ale byl mu pouze uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 8 měsíců. Rovněž zdůraznil, že ust. § 123d odst. 4 zákona o silničním provozu lze uplatnit výhradně v případě řidiče, který pozbyl řidičské oprávnění podle ust. § 123c odst. 3 téhož zákona, navíc za podmínky, že požádá o vrácení řidičského oprávnění, kdy současně s takovou žádostí dokládá, že se podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti (ust. § 123d odst. 3 zákona o silničním provozu). Ve správním spise se nachází rozhodnutí o přestupku ze dne 19.2.2008 č.j. OD-2923/2007-Hu, jímž byl žalobce uznán vinným přestupkem podle ust. § 22 odst. 1 písm. a) bod 1 a § 22 odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění (dále jen zákon o přestupcích), za což mu byla uložena pokuta ve výši 7.000,- Kč, zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 8 měsíců a povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1.000,- Kč. Rozhodnutím téhož správního orgánu ze dne 1.8.2008 sp. zn. 00Z2 1940/2008Kas bylo upuštěno od výkonu zbytku sankce zákazu řízení motorových vozidel. Rozhodnutím téhož správního orgánu ze dne 4.8.2008 č.j. PVMU 85348/2008-Sl bylo žalobci vráceno řidičské oprávnění.

Podle ust. § 123d odst. 1 zákona o silničním provozu řidič, který podle § 123c odst. 3 pozbyl řidičské oprávnění, je oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění podle § 123c odst. 3.

Podle ust. § 123d odst. 3 věty druhé zákona o silničním provozu podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu a dále předložení posudku o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření.

Podle ust. § 123c odst. 3 zákona o silničním provozu příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně nebo elektronickou cestou oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno.

Podle ust. § 123d odst. 4 zákona o silničním provozu ode dne vrácení řidičského oprávnění podléhá řidič novému bodovému hodnocení; obecní úřad obce s rozšířenou působností ke dni vrácení řidičského oprávnění zaznamená v registru řidičů odečtení všech 12 bodů.

Žalobní námitku, že v případě žalobce došlo k porušení ust. § 123d odst. 4 zákona o silničním provozu, neshledal krajský soudu důvodnou. Krajský soud se ztotožňuje s názorem žalovaného, že žalobce si nesprávně vyložil ust. § 123d odst. 4 zákona o silničním provozu, pokud se domnívá, že toto ustanovení lze vztáhnout na veškeré případy, kdy je řidiči rozhodnutím správního orgánu nebo v jeho důsledku odňato oprávnění řídit motorová vozidla. Citované ustanovení skutečně nelze vztáhnout na případ, kdy žalobci byl dočasně vysloven zákaz činnosti řízení motorových vozidel rozhodnutím Městského úřadu Prostějov ze dne 19.2.2008, neboť v tomto případě se jednalo o druh sankce uložené podle přestupkového zákona (§ 22 odst. 7 zákona o přestupcích), která podléhala režimu přestupkového zákona a do bodového hodnocení řidiče se promítla toliko jako jeden z přestupků, jichž se žalobce dopustil. Podle ust. § 14 odst. 3 zákona o přestupcích bylo také upuštěno od výkonu zbytku sankce zákazu řízení motorových vozidel rozhodnutím Městského úřadu Prostějov ze dne 1.8.2008 a následně dne 4.8.2008 bylo žalobci řidičské oprávnění vráceno. K vrácení řidičského průkazu žalobci však nedošlo ve smyslu ust. § 123d odst. 4 zákona o silničním provozu, neboť žalobce jej nepozbyl z důvodů ust. § 123c odst. 3 téhož zákona, tj. z důvodů dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče, ale pozbyl jej, jak již bylo uvedeno, v důsledku uložení sankce zákazu činnosti za jeden ze spáchaných přestupků. Nepřípustnost analogie použití ust. § 123d odst. 4 zákona o silničním provozu na případ žalobce dovozuje krajský soud ze systematického uspořádání ust. § 123d zákona o silničním provozu upravujícího vrácení řidičského oprávnění. V odst. 1 tohoto ustanovení je jednoznačně vyjádřeno, že tato úprava se vztahuje na řidiče, který pozbyl řidičské oprávnění podle ust. § 123c odst. 3 zákona o silničním provozu, tj. v důsledku záznamu 12 bodů v registru hodnocení řidiče. Na jiné případy nelze toto ustanovení vztáhnout. Další odstavce svou úpravou navazují na odst. 1, který aplikaci celého ust. § 123d zákona o silničním provozu omezuje výhradně na případy vrácení řidičského oprávnění pozbylého v důsledku záznamu 12 bodů v hodnocení řidiče. Aplikace citovaného ustanovení na případ vrácení řidičského průkazu, který je odňat v důsledku sankce zákazu činnosti řízení motorových vozidel uložené v přestupkovém řízení, je z uvedených důvodů zcela vyloučena.

S ohledem na skutečnost, že žalobcem uplatněná žalobní námitka byla shledána nedůvodnou, soud žalobu podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl. Ve věci bylo rozhodnuto bez jednání v souladu s ust. § 51 odst. 1 s.ř.s.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., když procesně úspěšnému žalovanému podle obsahu soudního spisu žádné náklady s tímto řízením nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 29. června 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru