Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 182/2010 - 12Usnesení KSOS ze dne 26.05.2011

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
5 As 43/2012 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

22 A 182/2010 – 12

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Miroslavy Honusové

v právní věci žalobkyně: G. M. G., zastoupená Mgr. Markem Urbišem, advokátem se

sídlem Opava, Partyzánská 18, proti žalované: Vězeňská služba České republiky,

Věznice Opava, P.O.BOX 115, Opava, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne

15.11.2010 o rozhodnutí žalované o stížnosti žalobkyně na postup vychovatele,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u krajského soudu dne 19.11.2010 se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 15.11.2010 o vyřízení stížnosti žalobkyně na postup vychovatele Mgr. I. S. ze dne 21.10.2010 s tím, že tímto rozhodnutím byla zkrácena na svých právech, protože žalovaný nepřezkoumal veškeré její námitky a stížnostní důvody. Stížnost na vychovatele podala proto, že jeho chováním a vypracovanými zprávami byla neustále poškozována, což jí zejména ubližovalo v řízení o jejím podmíněném propuštění vedeném Okresním soudem v Opavě. Po žalovaném se domáhala, aby jednání Mgr. S. korigoval do zákonných mezí, ale její stížnost byla shledána nedůvodnou.

Podle § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Krajský soud nejprve v souladu s usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 30.11.2006, č.j. 57 Ca 166/2005-14, konstatuje, že „Podle § 3 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o výkonu trestu odnětí svobody“), střežení odsouzených, dozor nad nimi, metody zacházení s odsouzenými a stanovené podmínky výkonu trestu zajišťuje Vězeňská služba České republiky. Vězeňská služba činí v průběhu výkonu trestu ve vztahu k odsouzeným nepřeberné množství činností v rámci úkolů jí stanovených [§ 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

dále jen „zákon č. 555/1992 Sb.“], avšak každý její úkon není možné považovat za úkon správního orgánu ve smyslu zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), neboť každý úkon není výsledkem rozhodování o právu či povinnosti odsouzeného v oblasti veřejné správy.“

Rozhodnutí žalované o stížnosti na postup vychovatele při vypracování hodnocení osoby žalobkyně jako odsouzené pro účely řízení o jejím podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody či jiných zpráv k hodnocení její osoby není výsledkem rozhodování o právu či povinnosti žalobkyně jako odsouzené v oblasti veřejné správy, neboť nijak nezasahuje do jejích hmotných veřejných práv, kdy žalobkyni neukládá žádné povinnosti a nepřiznává žádná práva. Nejde tedy o rozhodnutí ve smyslu ust. § 65 odst. 1 s.ř.s. a pro úplnost zbývá dodat, že ani

hodnocení osoby odsouzeného, které trestnímu soudu slouží jako jeden z důkazů pro rozhodnutí o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody není způsobilé zasáhnout do hmotných práv odsouzeného (v projednávané věci žalobkyně) a nejde ani o rozhodnutí ve smyslu ust. § 65 odst. 1 s.ř.s.

Z výše uvedených důvodů krajský soud žalobu žalobkyně podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. odmítl, neboť žalobkyně se domáhá přezkoumání rozhodnutí, které není rozhodnutím ve smyslu legislativní zkratky uvedené v ust. § 65 odst. 1 s.ř.s. a je ze soudního přezkoumání podle § 68 písm. e) s.ř.s. ve spojení s § 70 písm. a) s.ř.s. vyloučeno.

O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud podle § 60 odst. 3 věta první s.ř.s., protože žaloba byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 26. května 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru