Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 179/2011 - 24Usnesení KSOS ze dne 30.08.2011

Prejudikatura

22 Ca 37/2009 - 56


přidejte vlastní popisek

22 A 179/2011 – 24

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobkyně Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, se sídlem Brno-Královo Pole, Palackého 1/3, adresa pro doručování Školní zemědělský podnik Nový Jičín, Šenov u Nového Jičína, Elišky Krásnohorské 178, proti žalované Správa chráněné krajinné oblasti Poodří se sídlem Studénka, 2. května 1, o žalobě proti závaznému stanovisku žalované ze dne 17.5.2011 č.j. 0773/PO/2011/AOPK, ve věci ochrany přírody a krajiny,

takto:

I. Soud pokračuje v řízení.

II. Žaloba se odmítá.

III. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se podanou žalobou domáhá přezkoumání závazného stanoviska žalované ze dne 17.5.2011 č.j. 0773/PO/2011/AOPK, kterým žalovaná nesouhlasila s dodatečným povolením stavby „Sklad zrnin“ na pozemku parc. č. 1329/2 v k.ú. Kunín podle nově předložených podkladů ing. arch. J. N.. Žalobou tedy napadá

závazné stanovisko žalované vydané podle § 149 správního řádu ve spojení § 78 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny).

Krajský soud usnesením ze dne 10.8.2011 č.j. 22 A 179/2011-18 řízení přerušil do pravomocného skončení řízení vedeného rozšířeným senátem Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. RS 6/2010. Uvedené řízení již bylo skončeno rozsudkem ze dne 23.8.2011 č.j. 2 As 75/2009-112. Odpadl tak důvod, pro který bylo řízení přerušeno, a proto krajský soud podle § 48 odst. 4 s.ř.s. rozhodl o pokračování v řízení.

Krajský soud se zabýval otázkou, zda lze závazná stanoviska podle § 149 správního řádu samostatně přezkoumat v řízení podle § 65 a násl. s.ř.s.

Podle ust. § 149 správního řádu závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány. Správní orgán usnesením přeruší řízení, jestliže se dozvěděl, že probíhá řízení, v němž má být vydáno závazné stanovisko. Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti

vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne. Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. Tomuto správnímu orgánu zasílá odvolání spolu s vyjádřením správního orgánu prvního stupně a s vyjádřením účastníků. Po dobu vyřizování věci nadřízeným správním orgánem správního orgánu, který je příslušný k vydání závazného stanoviska, lhůta podle § 88 odst. 1 neběží. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Jestliže správní orgán při své úřední činnosti zjistí, že jiný správní orgán učinil nezákonné závazné stanovisko, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k přezkumnému řízení a vyčká jeho rozhodnutí. Zrušení nebo změna závazného

stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

V rozsudku ze dne 23.8.2011 č.j. 2 As 75/2009-112 dospěl rozšířený senát Nejvyššího správního soudu k závěru, že závazné stanovisko vydané za účinnosti správního řádu č. 500/2004 Sb. může mít povahu samostatného a proto i samostatně soudně přezkoumatelného rozhodnutí pouze v případě, kdy tak

stanoví zákon jako lex specialis k správnímu řádu.

Zákon o ochraně přírody a krajiny však samostatnou přezkoumatelnost závazného stanoviska nestanoví, naopak v § 90 odst. 1 větě druhé výslovně určuje, že souhlasy a závazná stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu jsou závazným stanoviskem

podle správního řádu.

Je-li tedy (ne)souhlas orgánu ochrany přírody závazným stanoviskem ve smyslu § 149 správního řádu (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny), pak jeho změny nelze dosáhnout odvoláním podle § 81 odst. 1 nového správního řádu podaným přímo proti tomuto stanovisku, ale v rámci odvolacího řízení proti konečnému rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Ustanovení § 149 odst. 3 správního

řádu totiž předpokládá zamítnutí žádosti bez dalšího dokazování, pokud bylo vydáno negativní závazné stanovisko. Změny či zrušení tohoto stanoviska pak lze dosáhnout pouze v rámci odvolacího řízení proti konečnému negativnímu rozhodnutí postupem podle § 149 odst. 4 správního řádu.

Závazné stanovisko podle § 149 správního řádu je proto svou povahou tzv. „subsumovaným správním aktem“, jehož povahu vymezil již Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 29.11.1996 č.j. 6 A 183/94-32, kdy na jeho názorech setrval i Nejvyšší správní soud např. v rozsudku ze dne 29.6.2007 č.j. 4 As 37/2005-83

(publikován pod č. 1324/2007 Sb. NSS, dostupný též na www.nssoud.cz). Subsumované správní akty nepodléhají samostatnému soudnímu přezkumu, jejich přezkum soud provede až k případné žalobě proti rozhodnutí, jehož jsou

takové akty podkladem (§ 75 odst. 2 s.ř.s.).

Subsumované správní akty tak nejsou akty, jimiž se ve správním řízení s konečnou platností zakládají, mění, ruší nebo závazně určují účastníkova práva nebo povinnosti, proto nejsou „rozhodnutími“ ve smyslu legislativní zkratky § 65 odst. 1 s.ř.s. Takové akty jsou pak ze samostatného soudního přezkumu vyloučeny ust. § 70 písm. a) s.ř.s. a žaloba na jejich samostatný přezkum je nepřípustná podle § 68 písm. e) s.ř.s.

Krajský soud proto žalobu podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. jako nepřípustnou odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 3 s.ř.s.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Krajský soud v Ostravě

dne 30. srpna 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru