Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 172/2010 - 45Rozsudek KSOS ze dne 01.08.2011

Prejudikatura

5 As 39/2010 - 76

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
3 As 19/2011 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

22 A 172/2010 – 45

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobce J. P., v řízení zastoupeného Mgr. Dagmar Beníkovou, advokátkou se sídlem Riegerova 15, Olomouc, proti žalovanému Krajskému úřadu Olomouckého kraje se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20.5.2010 č.j. KUOK 53095/2010, ve věci záznamu bodů v registru řidičů,

takto:

I. Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 20.5.2010 č.j. KUOK 53095/2010 se pro vady řízení zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 9.200,- Kč do 30-ti dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám Mgr. Dagmar Beníkové, advokátky se sídlem Riegerova 15, Olomouc.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou v zákonné lhůtě domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne ze dne 20.5.2010 č.j. KUOK 53095/2010, kterým bylo zamítnuto žalobcovo odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Olomouce (dále jen správní orgán 1. stupně) ze dne 10.1.2010 č.j. SmOl/AŘMV/70/2511/2009/Vy, Ku, jímž byly zamítnuty žalobcovy námitky proti oznámení správního orgánu I. stupně ze dne 2.7.2009, kterým správní orgán I. stupně žalobci oznámil, že dne 3.6.2009 dosáhl celkového počtu 12 bodů podle bodového hodnocení porušením povinností stanovených zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) a byl vyzván k odevzdání řidičského průkazu.

Namítá, že zpochybňoval důvodnost záznamu 3 bodů za přestupek ze dne 29.4.2008 v Litovli, neboť se jej nedopustil. Podle sdělení Městské policie Litovel neexistuje příslušné rozhodnutí v blokovém řízení, když bylo údajně skartováno. Správní orgány přesto vycházely z oznámení o uložení pokuty v přestupkovém řízení a uchýlily se tak k ryzímu formalismu.

Žalovaný navrhuje zamítnutí žaloby. Poukazuje na zákon o silničním provozu, podle něhož správní orgány provádějí záznam v registru řidičů na základě oznámení, nikoli bloků. Samotný fakt, že již neexistuje blok od uložené pokuty, nemůže mít podle žalovaného za následek nezákonnost zápisu bodů do registru řidičů. Žalovaný považuje za absurdní, že by orgán veřejné správy vyhotovil oznámení o uložení pokuty bez toho, že by se přestupek stal.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů – dále jen s.ř.s.) a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z obsahu správních spisů soud zjistil, že dne 2.7.2009 oznámil správní orgán 1.stupně žalobci, že dosáhl 12 bodů v bodovém hodnocení a vyzval jej k odevzdání řidičského průkazu. Žalobce proti tomuto oznámení podal námitky, kdy v konkretizaci dne 29.9.2009 uvedl, že k záznamu přestupku ze dne 29.4.2008 v Litovli neexistuje právní titul, neboť Městská policie Litovel sdělila žalobci, že příslušný pokutový blok byl skartován. Tohoto přestupku si vůbec není vědom. Žalobce přiložil i citované sdělení Městské policie Litovel. Správní orgán 1.stupně zamítl námitky žalobce rozhodnutím ze dne 10.1.2010 a potvrdil záznam 12 bodů ke dni 3.6.2009. V odůvodnění uvedl k námitce žalobce, že správní orgán zásadně nepřezkoumává správnost a zákonnost aktů orgánů veřejné moci, na základě kterých byl záznam proveden, neboť na tyto akty je třeba nahlížet jako na správné a zákonné, a to do okamžiku, než jsou prohlášeny za nezákonné a zrušeny (zásada presumpce správnosti aktů orgánu veřejné moci). V odvolání proti tomuto rozhodnutí žalobce namítl, že se přestupku dne 29.4.2008 v Litovli nedopustil a ve věci byl nedostatečně zjištěn skutkový stav, když správní orgán 1.stupně vycházel toliko z oznámení Městské policie v Litovli. Žalovaný zamítl odvolání žalobce napadeným rozhodnutím ze dne 20.5.2010, v němž argumentoval zněním zákona o silničním provozu, který neukládá správním orgánům provést záznam bodů na základě bloku, nýbrž na základě došlých oznámení o uložení blokové pokuty.

Soud si je vědom skutečnosti, že napadené rozhodnutí bylo vydáno ještě před 24.8.2010, tzn. ještě před vydáním rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR (dále jen NSS) č.j. 5 As 39/2010-76 (dostupný www.nssoud.cz). Uvedený rozsudek však představuje prostředek sjednocení rozhodování správních soudů k předmětné otázce (srov. § 12 odst. 1 s.ř.s.), přičemž krajský soud neshledal žádný zásadní důvod, proč se od tohoto sjednocovacího rozhodnutí odchylovat, a to při zdůraznění dále uvedených skutečností.

Bez ohledu na datum vydání rozhodnutí NSS krajský soud zdůrazňuje, že základním právem účastníka správního řízení je možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen správní řád), přičemž povinností správního orgánu je v řízeních zahajovaných z moci úřední zjistit všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve prospěch i neprospěch účastníka řízení s tím, že veškeré důkazy je třeba hodnotit též ve vzájemném souhrnu všeho, co v řízení vyšlo najevo a co účastníci sami uvedli (§ 50 odst. 3, odst. 4 správního řádu).

Ve shora citovaném rozsudku NSS dospěl k závěru, že „Oznámení policie, na základě kterých je prováděno hodnocení dosaženého počtu bodů, jsou pouze úředním záznamem o tom, že byl spáchán přestupek a kdo jej spáchal, toto oznámení poskytuje správnímu orgánu určitou informaci o věci; nelze však z něj bez dalšího vycházet v případech, vyskytnou-li se v řízení pochybnosti o údajích zde zaznamenaných. K dokazování průběhu událostí popsaných v úředním záznamu je třeba v takovém případě vyžádat proto další důkazy prokazující skutečnosti zde uvedené. Tento záznam sám o sobě však nemůže být důkazem, na základě něhož by správní orgán bez dalšího vzal za prokázané, že se stěžovatel přestupku dopustil, že byl projednán v blokovém řízení a že existuje právní podklad pro provedení záznamu v registru řidičů.“

Žalobce v řízení tvrdil, že se přestupku dne 29.4.2008 v Litovli nedopustil (resp., že si jej není vědom) a zároveň, že o něm neexistuje relevantní doklad – blok, což doložil vyjádřením Městské policie Litovel. Zásadním způsobem tak zpochybnil policejní oznámení o spáchání přestupku. Za této situace bylo na správních orgánech, aby spáchání přestupku žalobci prokázaly. Správní orgány však zůstaly v tomto směru nečinné, čímž zatížily řízení takovou vadou, která byla způsobilá přivodit nezákonnost rozhodnutí o věci samé, což je důvodem pro zrušení napadeného rozhodnutí podle § 76 odst. 1 písm. c) s.ř.s.

Krajský soud proto napadené rozhodnutí pro vady řízení zrušil a věc dle § 78 odst. 4 s.ř.s. vrátil žalovanému k dalšímu řízení, v němž jsou správní orgány vázány právním názorem vysloveným v tomto rozsudku (§ 78 odst. 5 s.ř.s.).

V dalším řízení bude na správních orgánech, aby shromáždily řádné podklady pro své rozhodnutí a doplnily všechny rozhodné skutečnosti ohledně tvrzeného přestupku žalobce zde dne 29.4.2008 v Litovli. Teprve na tomto základě bude možno o věci znovu rozhodnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 1 s.ř.s., když žalobce byl v řízení úspěšný a vzniklo mu tak vůči žalovanému právo na náhradu nákladů řízení. Náklady žalobce tvoří 2.000,- Kč na zaplaceném soudním poplatku a náklady právního zastoupení žalobce advokátkou (3 úkony právní služby po 2.100,- Kč a 3x režijní paušál po 300,- Kč – převzetí věci, sepis žaloby, replika, v souladu s § 9 odst. 3 písm.f/, § 11 odst.1 písm.a/, d/, § 13 odst.3 vyhl.č.177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Soud proto uložil žalovanému zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení tuto částku, a to dle § 64 s.ř.s. ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen o.s.ř.) k rukám advokátky, která žalobce v řízení zastupovala. Vzhledem k odlišné úpravě s.ř.s. a o.s.ř., týkající se nabytí právní moci rozhodnutí (srov. § 54 odst. 5 s.ř.s., § 159, § 160 odst. 1 o.s.ř.), uložil soud žalovanému povinnost zaplatit náhradu nákladů řízení ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozsudku.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Ostravě dne 1. srpna 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru