Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 168/2011 - 58Usnesení KSOS ze dne 10.12.2012


přidejte vlastní popisek

22 A 168/2011 – 58

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobkyně Gi. M. G., proti žalované Vězeňské službě České republiky, o žalobě proti rozhodnutí lékaře Věznice Opava neumožnit žalobkyni nahlédnutí do její zdravotnické dokumentace,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Mgr. Dagmar Žilkové, advokátce se sídlem Bruntál, Žižkovo náměstí 2, se odměna za zastupování žalobkyně v řízení před krajským soudem nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobkyně se podanou žalobou domáhá přezkoumání „rozhodnutí“ žalované neumožnit žalobkyni nahlédnutí do její zdravotnické dokumentace.

Podle dosavadní ustálené rozhodovací praxe představované především rozhodnutíi Nejvyššího soudu ze dne 30.11.2010 sp. zn. 22 Cdo 3727/2008 a ze dne 30.8.2011 sp. zn. 25 Cdo 3562/2009, obě dostupná na www.nsoud.cz, je právo pacienta nahlížet do zdravotnické dokumentace nárokem soukromoprávním. O žalobě proti neumožnění nahlížení do zdravotnické dokumentace je proto příslušný rozhodovat soud v občanském soudním řízení.

Krajský soud rozhodující ve správním soudnictví proto žalobu v této věci dle § 46 odst. 2 s.ř.s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud dle § 60 odst. 3 věty prvé s.ř.s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Žalobkyni byla usnesením ze dne 30.9.2011 ustanovena zástupkyně z řad advokátů Mgr. Dagmar Žilková. Za řízení před kasačním soudem již byla odměna a náhrada hotových výdajů přiznána Nejvyšším správním soudem; v řízení před krajským soudem advokátka neposkytla žalobkyni žádný úkon právní služby, proto mu odměna a náhrada hotových výdajů nenáleží (§ 6 odst. 1 vyhl. č. 177/ /1996 Sb.).

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Žalobkyně může do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení podat ve věci žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 4 (§ 46 odst. 2 s.ř.s., § 249 odst. 1, § 250 odst. 2 o.s.ř.). V takovém případě platí, že řízení je soudu zahájeno již dnem, kdy soudu došla žaloba odmítnutá tímto usnesením (§ 82 odst. 3 o.s.ř.).

V Ostravě dne 10. prosince 2012

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru