Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 154/2012 - 20Usnesení KSOS ze dne 03.01.2013

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
8 As 4/2013 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

22 A 154/2012 – 20

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobce nezl. E. P., v řízení zastoupeného matkou J. P., bytem tamtéž, proti žalovanému Krajskému úřadu Olomouckého kraje se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 25.9.2012 č.j. KUOK 81108/2012 a ze dne 2.7.2012 č.j. KUOK/59873/2012, ve věci zřízení funkce asistenta pedagoga,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhá přezkoumání „rozhodnutí“ žalovaného ze dne 25.9.2012 č.j. KUOK 81108/2012 – přípisu k návrhu na vedení přezkumného řízení o přezkoumání „rozhodnutí“ žalovaného ze dne 2.7.2012 č.j. KUOK/59837/ 2012 – a „rozhodnutí“ žalovaného ze dne 2.7.2012 č.j. KUOK/59837/2012 – souhlasu se zřízením funkce asistenta pedagoga.

Z obsahu správních spisů soud zjistil, že žalovaný dne 2.7.2012 vydal řediteli Základní školy Štěpánov souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga, konkrétně s převedením funkce asistenta pedagoga do třídy 1.A, ve které se vzdělává žalobce jako žák se speciálními vzdělávacími potřebami, a to na dobu od 1.9.2012 do 31.8.2013 s tím, že příspěvek na plat asistenta pedagoga bude poskytnut pro úvazek 0,29. Proti tomuto souhlasu podal žalobce odvolání, na které žalovaný odpověděl dopisem ze dne 25.9.2012 č.j. KUOK 81108/2012, v němž uvedl, že vydávání souhlasu se zřízením funkce asistenta pedagoga se řídí § 16 odst. 10 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „školský zákon“). Tento postup však nelze považovat za rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob, neboť tímto souhlasem se vyřizuje žádost ředitele školy (nikoli žáka). Pokud je v rámci tohoto souhlasu stanovena i výše tzv. nadnormativního příplatku (který byl navíc u žalobce stanoven v nejvyšší možné výši), pak na plat asistenta pedagoga lze použít především normativních finančních prostředků [§ 160 odst. 1 písm. b), c), odst. 6 školského zákona], t.j. náklady na funkci asistenta pedagoga jsou zohledněny již i v samotných normativech. Předmětný souhlas nebrání řediteli školy, aby na plat asistenta pedagoga vynaložil i uvedené normativní prostředky.

Krajský soud se zabýval otázkou, zda obsahově v posuzovaném případě jde o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, žalobu proti jeho nečinnosti či o žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem či donucením správního orgánu (je přitom evidentní, že se nejedná o žalobu volební, ve věci referenda, kompetenční, ve věci politických stran a hnutí či o zrušení opatření obecné povahy).

V posuzované věci se evidentně nejedná o žalobu proti nečinnosti správního orgánu, když žalobce se nedomáhá vydání nějakého aktu žalovaného, naopak výsledek činnosti žalovaného napadá. Může se tak jednat leda o žalobu proti rozhodnutí žalovaného či o žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem či donucením správního orgánu.

Dle § 65 odst. 1 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.”), kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti (dále jen „rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Dle § 65 odst. 2 s.ř.s. žalobu proti rozhodnutí správního orgánu může podat i účastník řízení před správním orgánem, který není k žalobě oprávněn podle odstavce 1, tvrdí-li, že postupem správního orgánu byl zkrácen na právech, která jemu příslušejí, takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí.

Dle § 82 s.ř.s. každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením (dále jen „zásah") správního orgánu, který není rozhodnutím, a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo, může se žalobou u soudu domáhat ochrany proti němu nebo určení toho, že zásah byl nezákonný.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplývá, že žalobou proti rozhodnutí správního orgánu či žalobou na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem či donucením správního orgánu může žalobce napadnout jen takový úkon, který byl zaměřen přímo proti němu (určena právě jeho práva či povinnosti) nebo v jeho důsledku bylo právě vůči žalobci zasaženo.

V nyní posuzovaném případě dospěl krajský soud k závěru, že ani přípis žalovaného ze dne 25.9.2012 ani (a to zejména) jeho souhlas ze dne 2.7.2012 nesměřují přímo vůči žalobci ani se jím nezakládají, nemění, neruší ani neurčují práva či povinnosti žalobce.

Souhlas ze dne 2.7.2012 je aktem žalovaného, který směřuje jen a pouze vůči řediteli školy, přičemž nesměřuje přímo ani vůči asistentu pedagoga samotnému, natož vůči žalobci.

Krajský soud totiž – ve shodě s žalovaným – zdůrazňuje, že v rámci tohoto souhlasu byla m.j. stanovena výše nadnormativního příspěvku na plat asistenta pedagoga, aniž by tím bylo autoritativně zřízeno či nezřízeno místo asistenta pedagoga.

Zřízení či nezřízení místa asistenta pedagoga (včetně rozsahu jeho asistence) totiž podle § 16 odst. 9 školského zákona náleží do pravomoci ředitele školy, jakkoli je souhlas žalovaného jeho nutným podkladem. Akt ředitele školy o zřízení či nezřízení fukce asistenta pedagoga ovšem není žalobou napadán.

Krajský soud proto žalobu podle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 3. ledna 2013

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru