Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 137/2014 - 8Usnesení KSOS ze dne 07.11.2014

Prejudikatura
44 Ca 155/2006 - 48

přidejte vlastní popisek


22 A 137/2014 – 8

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a JUDr. Daniela Spratka, Ph.D., v právní věci navrhovatele J. F., za účasti 1) Magistrátu města Olomouce se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc, 2) Sdružení nezávislých kandidátů obce Majetín, jednajícího volební zmocněnkyní L. D., 3) Sdružení nezávislých kandidátů – Majetín JINAK, jednajícího volební zmocněnkyní P. Č., 4) České pirátské strany, jednající volebním zmocněncem J. S., o neplatnost hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Majetín, konaných ve dnech 10. - 11. 10. 2014,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem podaným v zákonné lhůtě navrhovatel napadl hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Majetín, konaných ve dnech 10. - 11. 10. 2014. Navrhovatel uvedl, že jedna členka (možná i dvě členky) volební komise neměly v obci Majetín trvalý pobyt, „dvěma opravdu nezávislým kandidátům, na základě podpisů občanů obce“ nebylo umožněno mít ve volební komisi svého zástupce, ve volební komisi se střídali členové podle libosti, zmíněným dvěma skutečně nezávislým kandidátům pokračování
- 2 -
22 A 137/2014

nebyla umožněna propagace v mediích obce, vzhledem k věku členů komise tato nebyla nezávislá, že při minulých volbách se nežádoucí hlasovací lístky tajně pálily na pozemku za hřištěm, při letošních volbách byly ve volební místnosti prázdné hlasovací lístky k možné manipulaci při neexistující kontrole, někteří kandidáti si kupovali voliče hostinami za peníze obecního úřadu. Proto se navrhovatel domáhal nového hlasování s rovnými podmínkami a důslednou kontrolou. Po uplynutí lhůty k podávání návrhů na neplatnost voleb – dne 5. 11. 2014 – navrhovatel návrh doplnil podáním, v němž vylíčil svůj konflikt s „»místostarostou« a »vítězem« těchto stížností napadnutých voleb“ V. D., a prohlašoval, že hlasovací lístky byly ničeny a nahrazovány dopisovanými prázdnými lístky.

Ostatní účastníci se k návrhu nevyjádřili.

Podle § 60 odst. 3 ZVZO může návrh na neplatnost voleb podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb.

Skutkovými tvrzeními v doplnění návrhu, došlém soudu dne 5. 11. 2014, se soud nemohl zabývat, protože ve volebních věcech lze všechny skutkové či právní důvody, o které navrhovatel opírá svůj návrh, účinně uvést jen ve lhůtě pro podání návrhu, která skončila již dne 24. 10. 2014 v 16:00 hod. (srov. § 60 odst. 1, odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „ZVZO”], a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 13/2004-31 ze dne 13. 12. 2004, publ. pod č. 472/2005 Sb. r. NSS).

K posuzovanému návrhu je třeba předně uvést obecné zásady vztahující se k volebnímu přezkumu, jež formuloval Ústavní soud. V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 73/04 ze dne 26. 1. 2005, publ. pod č. 17/2005 Sb. n. u. ÚS, uvedl, že platí vyvratitelná domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů; předložit důkazy k jejímu vyvrácení je povinností toho, kdo volební pochybení namítá. Volební soud může rozhodnutí voličů jako suveréna změnit jen ve výjimečných případech, kdy vady volebního procesu způsobily nebo mohly prokazatelně způsobit, že by voliči rozhodli jinak a byl by zvolen jiný kandidát.

Z hlediska těchto principů přezkumu voleb soudní mocí návrh žalobce neobstojí. Žalobce jednak uvádí skutečnosti, které vůbec nejsou porušením právních předpisů (bydliště člena okrskové volební komise mimo volební obvod, věk členů volební komise, působící dle navrhovatele jejich podjatost, přítomnost nevyplněných volebních lístků ve volební místnosti) nebo uvádí skutečnosti, které jsou neurčité, mlhavé a nejasné; navrhovatel neuvádí konkrétně osoby, které se měly dopustit volebních deliktů, či vůči nimž směřovaly, ani nekonkretizuje okolnosti, za nichž se tyto delikty měly uskutečnit a už vůbec nejsou tvrzeny skutečnosti, z nichž by plynula alespoň prokazatelná možnost vlivu volebních vad na výsledek voleb. Ke svým tvrzením navrhovatel nadto nenabídl soudu žádné důkazy.

Volební soud není orgánem, který by na základě neurčitých indicií vedl vlastní vyšetřování, ale pouze přezkoumává, zda volební výsledky odpovídají vůli voličů v rozsahu, jaký vymezí navrhovatel svým návrhem, a podle důkazů, které soudu předloží či označí. pokračování
- 3 -
22 A 137/2014

V projednávané věci však návrhová tvrzení nebyla způsobilá vyvrátit volební výsledek, proto byl návrh v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnut.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech volebních nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

Toto usnesení nabývá právní moci vyvěšením na úřední desku soudu.

V Ostravě dne 7. listopadu 2014

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru