Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 137/2010 - 30Usnesení KSOS ze dne 11.11.2010


přidejte vlastní popisek


22 A 137/2010 – 30

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci navrhovatele Z.S., za účasti 1) Magistrátu města Frýdku-Místku se

sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, 2) M.P., 3) L.K., 4) P.A., 5) J.K., 6) J.N., 7)

E.R., 8) P.C., 9) M.P., 10) J.CH., 11) M.A., 12) J.Z., 13) P.N., 14) J.H., 15) K.D., 16)

J.K., 17) M.S., 18) P.M., 19) P.S., 20) M.N., 21) P.S., 22) J.M., 23) L.H., 24) M.Š.,

25) P.K., 26) L.L., 27) R.K., 28) H.R., 29) P.K., 30) D.Š., 31) I.S., 32) P.W., 33) D.J.,

34) M.A., 35) D.H., 36) I.V., 37) S.R., 38) M.D., 39) I.P., 40) P.H., 41) P.Š., 42) M.Š.,

43) P.V., 44) R.C., o neplatnost voleb do zastupitelstva města Frýdek-Místek,

konaných ve dnech 15. a 16. října 2010,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Navrhovateli se z účtu Krajského soudu v Ostravě vrací zaplacený

soudní poplatek v částce 1.000 Kč.

Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhá neplatnosti voleb do zastupitelstva města Frýdku-Místku. Namítá, že kandidátní listina politického hnutí NEZÁVISLÍ byla podána 9.8.2010, zmocněnkyní volební strany byla L.K.. Dne 13.8.2010 odvolal P.M. (osoba oprávněná jednat jménem politického hnutí) zmocněnkyni volební strany Ing. K. a zmocnil místo ní K.H. Nová zmocněnkyně však zmocnění nepodepsala, nebyla úřadem vyzvána ke korektuře hlasovacího lístku a nebyla ani jinak úřadem oslovována jako zmocněnec volební strany. Úřad naopak zaslal původní zmocněnkyni Ing. K. k připomínkování náhled hlasovacího lístku dne 7.9.2010 elektronickým dopisem. Dne 13.10.2010 odvolala K.H. z kandidátky politického hnutí NEZÁVISLÍ Z.S. (tj. navrhovatele), Z.Š. a P.Ž.. Vyškrtnutím těchto kandidátů ztratili pokračování
- 2 -
22 A 137/2010

mnozí voliči motivaci volit politické hnutí NEZÁVISLÍ jako celek anebo alespoň nedali hlasy těmto třem kandidátům a dali je lidem z jiných kandidátek. Tím, že úřad jednal s Ing. K. o úpravě hlasovacího lístku, považoval ji i nadále za zmocněnkyni a tím pádem neuznal nové zmocnění K.H. Nové zmocnění je možno považovat za neplatné a tím je také možno považovat za neplatné odvolání výše uvedených kandidátů. Zásahem K.H. došlo k zásadnímu ovlivnění politické scény ve Frýdku-Místku, protože při zisku 2 dalších mandátů, což bylo podle navrhovatele reálné, by se levicové zaměření města (ČSSD + KSČM) měnilo na středopravé (TOP 09, ODS, KDU-ČSL, VV, hnutí NEZÁVISLÍ). Navíc bylo třem uvedeným kandidátům bezdůvodně upřeno zásadní ústavní právo – být volen do zastupitelstva obce.

Magistrát města Frýdku-Místku ve vyjádření k návrhu detailně popsal, jak jako registrační úřad postupoval v případě politického hnutí NEZÁVISLÍ a navrhl zamítnutí návrhu. Ke korektuře hlasovacího lístku uvedl, že zmocněnkyně K.H. neměla čas z důvodu pracovní vytíženosti, proto byl po konzultaci s Ing. M. zaslán hlasovací lístek Ing. K., PhDr. S. a Ing. M., protože tyto osoby měly dle sdělení Ing. M. nejlepší informace k identifikaci jednotlivých kandidátů. Na Ing. K. se tedy úřad obrátil jako na osobu znalou věci, nikoli jako na zmocněnkyni volební strany.

Ze spisu, vedeného Magistrátem města Frýdku-Místku ohledně účasti volební strany NEZÁVISLÍ ve volbách do zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaných 15.-16.10.2010, soud zjistil, že : 1) Kandidátní listinu podala 9.8.2010 L.K. jako zmocněnkyně volební strany, listina obsahuje její podpis a také podpis P.M. (osoby oprávněné jednat jménem politického hnutí NEZÁVISLÍ, jak k tomu byl zmocněn předsedou politického hnutí NEZÁVISLÍ F.Z.). 2) Dne 13.8.2010 odvolal Ing. M. volební zmocněnkyni Ing. K. a jmenoval zároveň novou zmocněnkyni K.H.. V listině je uvedeno místo trvalého pobytu nové zmocněnkyně a je podepsána jen Ing. M., nikoli K.H.. 3) Dne 7.9.2010 poslal registrační úřad Ing. K. k připomínkování náhled hlasovacího lístku elektronickou poštou, téhož dne pak ještě pro informaci i Z.S. a P.M. 4) Dne 15.9.2010 byl registračnímu úřadu doručen seznam členů delegovaných do okrskových volebních komisí, podepsaný Ing. M. a K.H.. 5) Dne 13.10.2010 v 10.40 hod. bylo registračnímu úřadu doručeno písemné odvolání kandidatury Z.S., Z.Š. a P.Ž.. Listina je podepsána K.H..

V souladu s § 22 odst.1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební zákon) kandidátní listina obsahuje mj. jméno a příjmení zmocněnce volební strany, místo jeho trvalého pobytu a jeho podpis. Podle § 22 odst. 4 volebního zákona, volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. pokračování
- 3 -
22 A 137/2010

Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu.

Jak vyplývá ze spisu registračního úřadu, původní zmocněnkyně volební strany Ing. K. byla dne 13.8.2010 písemně odvolána, a to volební stranou (oprávněnou osobou Ing. M.), dnem 13.8.2010 tedy v souladu s § 22 odst. 4 volebního zákona řádně zaniklo zmocnění Ing. K.. Soud se dále zabýval platností nového zmocnění pro K.H.. Volební zákon neuvádí výslovně postup a náležitosti takového nového zmocnění. Je pochopitelné, že nové zmocnění se z důvodů časové posloupnosti již neprojeví na samotné kandidátní listině, avšak podle názoru soudu musí splňovat stejné obsahové náležitosti jako původní zmocnění. Registračnímu úřadu tedy musí být doručeno písemně a musí obsahovat jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a podpis nového zmocněnce. V listině ze dne 13.8.2010 byly obsaženy všechny tyto údaje – s výjimkou podpisu nového zmocněnce. Jak bylo již řečeno výše, volební zákon neuvádí podrobnosti k novému zmocnění, nestanoví tedy ani povinnost, aby byl podpis nového zmocněnce na téže listině, na níž je projevena vůle volební strany. Projev vůle nového zmocněnce (přijetí zmocnění) tak může obsahovat i jiná listina, doručená registračnímu úřadu (byť lze z praktických důvodů doporučit, aby byly všechny náležitosti jen na jedné listině).

Podle § 17 odst.2, 3 volebního zákona může každá volební strana delegovat členy do okrskových volebních komisí, jejich seznam podepisuje zmocněnec volební strany.

K.H. podepsala seznam členů delegovaných volební stranou NEZÁVISLÍ do okrskových volebních komisí (doručeno registračnímu úřadu 15.9.2010), tento podpis považuje soud také za její jednoznačný projev vůle přijmout funkci zmocněnkyně volební strany.

Pokud jde o korektury hlasovacího lístku, podle § 25 odst.3 volebního zákona je právem volebního zmocněnce (tedy nikoli jeho povinností) ověřit správnost údajů před vytištěním hlasovacího lístku. Volební zákon k tomu dává velmi krátkou lhůtu 2 pracovních dnů po výzvě registračního úřadu. To, že v daném případě oslovil registrační úřad jiné osoby než volební zmocněnkyni, je z hlediska platnosti jejího zmocnění nepodstatné.

Podle § 24 odst.2,3 volebního zákona, u kandidátních listin podaných politickými stranami, politickými hnutími nebo jejich koalicemi může do 48 hodin před zahájením voleb písemně odvolat kandidaturu kandidáta též zmocněnec. Prohlášení o vzdání se nebo o odvolání kandidatury nelze vzít zpět. Prohlášení je nutno doručit příslušnému registračnímu úřadu.

Registračnímu úřadu bylo dne 13.10.2010 v 10.40 hod. doručeno písemné odvolání kandidatury 3 kandidátů volební strany NEZÁVISLÍ, podepsané volební zmocněnkyní K.H.. Stalo se tak do 48 hodin před zahájením voleb, odvolání bylo písemné, bylo doručeno registračnímu úřadu a – jak vyplývá z výše uvedeného – kandidaturu odvolala zmocněnkyně volební strany. Registrační úřad proto postupoval správně, když toto odvolání akceptoval. pokračování
- 4 -
22 A 137/2010

Shrnuto, zmocnění K.H. volební zmocněnkyní bylo platné a platné bylo také odvolání kandidatury Z.S., Z.Š. a P.Ž. Platným odvoláním nemohlo dojít k bezdůvodnému upření práva být volen do zastupitelstva obce. Soud se proto již nezabýval hodnocením následků, které podle navrhovatele nastaly jednáním K.H. (údajná ztráta motivace voličů a ovlivnění politické scény ve Frýdku-Místku) a návrh na neplatnost voleb jako nedůvodný zamítl.

Soud neprovedl navržené důkazy, a to výslech P.M., L.K. a K.H. (neboť byli navrženi jen k prokázání skutečností, zřejmých již ze spisu registračního úřadu), ani výslech všech zástupců politického hnutí NEZÁVISLÍ ve volebních komisích (neboť měli být vyslechnuti k tomu, že mnozí voliči ztratili motivaci volit tuto volební stranu, což je námitka, kterou se soud nezabýval).

Soud také nerozhodoval ve výroku o návrhu, aby prohlásil neplatnost vyškrtnutí kandidátů Z.S., Z.Š. a P.Ž. z kandidátní listiny politického hnutí NEZÁVISLÍ, když v souladu s § 90 odst.1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s.ř.s.), je soud oprávněn rozhodovat pouze o neplatnosti 1) voleb, 2) hlasování a nebo 3) volby kandidáta.

V souladu s § 93 odst. 4 s.ř.s. soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Výrok o vrácení zaplaceného soudního poplatku je odůvodněn § 10 odst.1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, když řízení ve věcech volebních je v souladu s § 11 odst.1 písm.l) téhož zákona osvobozeno od poplatku.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Ostravě dne 11. 11. 2010

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru