Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 136/2010 - 20Usnesení KSOS ze dne 15.11.2010


přidejte vlastní popisek


22A 136/2010-20

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a Mgr. Jiřího Gottwalda

v právní věci navrhovatele T.H., za účasti: 1) Městského úřadu Rožnov pod

Radhoštěm, se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 128 a 2) Ing.

V.R., o neplatnost volby kandidáta do Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm

ve volbách konaných ve dnech 15. a 16.10.2010,

takto:

I. Volba kandidáta Ing. V.R. do Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm ve volbách konaných ve dnech 15. a 16.10.2010 je neplatná .

II. Členem Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm byl ve volbách

konaných ve dnech 15. a 16.10.2010 zvolen kandidát volební strany „Občanská

demokratická strana“ Ing. P.H..

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Navrhovateli se vrací z účtu Krajského soudu v Ostravě zaplacený

soudní poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Odůvodnění:

pokračování
- 2 -
22A 136/2010

Navrhovatel se návrhem doručeným krajskému soudu dne 26.10.2010 domáhal neplatnosti volby kandidáta Ing. V.R. do Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm ve volbách konaných ve dnech 15. a 16.10.2010.

Navrhovatel namítl, že dne 10.9.2010 se kandidát Občanské demokratické strany (dále jen „ODS“) M.J. vzdal kandidatury do Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm (dále jen „Zastupitelstvo“), a to písemným prohlášením, které bylo téhož dne doručeno účastníkovi 1) jako registračnímu úřadu ve smyslu ust. § 24 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZVZO“). Jelikož ke vzdání se kandidatury došlo po registraci kandidátní listiny této volební strany, údaje o tomto kandidátu na kandidátní listině zůstaly, avšak při zjišťování výsledků voleb do Zastupitelstva se k hlasům pro něj odevzdaným nemělo přihlížet. Zároveň se měl snížit počet kandidátů příslušné volební strany dle ust. § 45 odst. 1 ZVZO. Ve volebních místnostech na území Města Rožnova pod Radhoštěm bylo skutečně zveřejněno oznámení, že se kandidát ODS M.J. vzdal kandidatury. Při sčítání hlasů v jednotlivých okrskových volebních komisích, kterých bylo celkem 14, však došlo k tomu, že pouze v případech, že byl na hlasovacím lístku zaškrtnut M.J. jako jednotlivý kandidát, pro kterého bylo hlasováno, nebyl volební straně ODS počítán tento hlas. V zápisu o výsledku voleb bylo pak uvedeno, že tento kandidát obdržel 0 hlasů. Při sčítání hlasů bylo u platných hlasovacích lístků, u kterých byla křížkem ve čtverečku označena ODS, počítáno jako počet hlasů pro tuto volební stranu 21 místo správného počtu 20, který této volební straně náležel po vzdání se kandidatury M.J. Stejně tak při sčítání hlasů u platných hlasovacích lístků, na kterých byla křížkem ve čtverečku označena ODS a současně byli označeni křížkem i jednotliví kandidáti ostatních volebních stran, bylo počítáno jako počet hlasů pro tuto stranu číslo odpovídající rozdílu mezi číslem 21 a počtem jednotlivých kandidátů ostatních volebních stran označených křížkem místo správného počtu odpovídajícího rozdílu mezi číslem 20 a počtem jednotlivých kandidátů ostatních volebních stran označených křížkem ve čtverečku. Podle navrhovatele byly takto nesprávně sčítány hlasy ve všech okrskových volebních komisích, přičemž předložil čestná prohlášení členů 5 okrskových volebních komisí, které se mu podařilo zajistit. Tento nesprávný způsob výpočtu hlasů volební straně ODS vyplývá podle navrhovatele také ze Zápisu o výsledku voleb do Zastupitelstva, kdy pod bodem I přílohy č. 1 tohoto zápisu je uvedeno, že u volební strany ODS bylo při zjišťování počtu hlasů pro volební strany ve vztahu k hranici pro postup do dalšího zjišťování výsledků voleb a seznamu volebních stran, které jí vyhověly ve smyslu ust. § 45 odst. 1 ZVZO, počítáno s 21 kandidáty. Správně však mělo být počítáno pouze s 20 kandidáty. Jako jediný důkaz, kolik ve skutečnosti obdržela hlasů volební strana ODS, přichází v úvahu podle navrhovatele přepočtení všech hlasovacích lístků odevzdaných ve všech volebních okrscích Města Rožnov pod Radhoštěm. Dle zápisu o výsledku voleb získala volební strana ODS celkem 21 840 hlasů a připadlo na ni 5 mandátů, přičemž poslední 21. mandát, který získal účastník 2), získala s podílem 4 368,00. Dalším podílem v pořadí byl 22. podíl ve výši 4 225,55 připadající volební straně č. 3 Starostové a nezávislí, přičemž mandát by získal první náhradník této volební strany, kterým byl kandidát J.K.. V případě, že by ODS získala celkem pouze 21 125 hlasů, činila by hodnota 5. podílu 4 225 (21 125 : 5 = 4 225). V tomto případě by 21. mandát do Zastupitelstva připadl volební straně č. 3 pokračování
- 3 -
22A 136/2010

Starostové a nezávislí, jejíž druhý podíl z celkového počtu hlasů 8 451 činí 4 225,50 (8 451 : 2 = 4 225,50). Zvoleným zastupitelem by tedy byl první současný náhradník J.K.. Volební strana ODS by tak získala pouze 3 mandáty a volební strana Starostové a nezávislí 2 mandáty. Rozdíl mezi celkovým počtem hlasů pro ODS zjištěným dle zápisu o výsledku voleb ve výši 21 840 a počtem hlasů 21 125 činí 715 hlasů. Navrhovatel dále rozvedl, že označením volební strany ODS mohlo klidně hlasovat 1 000 voličů a při nesprávném započítání 21 hlasů pro 21 kandidátů na jeden hlasovací lístek mohla ODS získat 21 000 hlasů. Nesprávně jí tak mohlo být připočteno 1 000 oproti tomu, když by bylo správně počítáno pouze 20 hlasů a celkový počet hlasů by v takovém případě byl 20 000. Uvedený rozdíl 715 hlasů je proto možným počtem hlasů, které mohly být volební straně nesprávně připočteny a při správném propočtu by tak ODS nezískala 5. mandát do Zastupitelstva. Navrhovatel tvrdí, že k nesprávnému počítání hlasů došlo a tvrdí, že ODS bylo připočteno oproti správnému počítání hlasů nejméně 715 hlasů. Účastník 2) tak nebyl platně zvolen za člena Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, poněvadž volební strana ODS měla získat pouze 4 mandáty.

Navrhovatel se dále svým návrhem domáhal, aby soud uložil účastníkovi 1) povinnost provést opravu zápisu o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Rožnova pod Radhoštěm konaných ve dnech 15. a 16.10.2010, jakož i opravu vyhlášení výsledků těchto voleb, což opírá o judikaturu Ústavního soudu ČR – nálezy sp. zn. III.ÚS 885/06 a III.ÚS 887/06.

Podle ust. § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s.ř.s.“) za podmínek stanovených zvláštními zákony může se občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta.

Krajský soud po zjištění, že návrh byl podán ve lhůtě stanovené § 60 odst. 1 věty druhé ZVZO, projednal tento návrh, a to podle ust. § 90 odst. 3 věty poslední s.ř.s. bez nařízení jednání.

Návrh navrhovatele směřuje k vyslovení neplatnosti volby kandidáta.

Navrhovatel především namítl nesprávnost výpočtu při sčítání hlasů všech 14 okrskových volebních komisí, které sice nepřičítaly volební straně ODS hlasy určené pro M.J., avšak při kombinovaném způsobu hlasování, kdy byla na hlasovacím lístku zaškrtnuta volební strana ODS a současně kandidáti jiných volebních stran, byl podle navrhovatele nesprávně počítán rozdíl mezi počtem těchto kandidátů jiných stran a číslem 21, když měl být počítán jejich rozdíl od čísla 20, neboť kandidátů ODS bylo pouze 20. Krajský soud posoudil tuto námitku navrhovatele z hlediska ust. § 40 ZVZO, který stanoví pravidla pro sčítání hlasů okrskovou volební komisí a dospěl k závěru, že tato námitka není důvodná. Podle ust. § 40 odst. 5 písm. c) ZVZO okrsková volební komise po posouzení hlasovacího lístku (§ 41) započte platný hlas pro kandidáta takto: je-li označena volební strana a zároveň jednotliví kandidáti pokračování
- 4 -
22A 136/2010

ostatních volebních stran, obdrží nejdříve hlas každý jednotlivě označený kandidát ostatních volebních stran a poté v pořadí dle hlasovacího lístku tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu volených členů zastupitelstva a počtu jednotlivě označených kandidátů. Zákon zde za rozhodný označuje počet volených členů zastupitelstva, který je konstantní (v posuzované věci počet 21 zastupitelů) a nikoliv počet kandidátů té které volební strany, který může být od počtu volených členů zastupitelstva rozdílný. Pokud tedy členové okrskových volebních komisí provedli výpočet způsobem, který navrhovatel vytýká jako chybný (a že tomu tak bylo, plyne mimo jiné z čestných prohlášení předsedů 5 okrskových volebních komisí k tomuto typu hlasování, předložených navrhovatelem), učinili tak v souladu s požadavkem zákona. Naopak postup prosazovaný navrhovatelem, kdy rozhodným číslem pro výpočet byl počet kandidátů volební strany (v případě ODS 20 kandidátů), by byl s ust. § 40 odst. 5 písm. c) ZVZO v rozporu.

K posouzení důvodnosti námitky, že v případě typu hlasování pouze pro jednu volební stranu započetly okrskové volební komise volební straně ODS 21 místo 20 hlasů, si krajský soud vyžádal Zápisy o průběhu a výsledku hlasování ve všech 14 volebních okrscích Města Rožnov pod Radhoštěm. Ve všech Zápisech je u jména Mi.J. uveden počet hlasů 0 a součet hlasů všech ostatních kandidátů ODS souhlasí s počtem hlasů pro ODS uvedeným v tabulce pod bodem III Zápisů jednotlivých okrskových volebních komisí. Tímto porovnáním a kontrolou propočtů hlasů pro ODS dospěl krajský soud k závěru, že je technicky nemožné, aby volební straně ODS bylo připočteno za každý hlasovací lístek u tohoto typu hlasování 21 hlasů.

Jiná situace však nastala při posouzení Zápisu o výsledků voleb do Zastupitelstva města vydaného Českým statistickým úřadem (veřejně přístupné informace na www.volby.cz). Z přílohy č. 1 bodu 1 obsahující údaje k zjištění počtu hlasů pro volební strany ve vztahu k hranici pro postup do dalšího zjišťování voleb totiž vyplývá, že u volební strany ODS, která získala 21 840 hlasů, je uveden počet kandidátů 21, ačkoliv správně jich bylo s ohledem na vzdání se kandidatury M.J. pouze 20.

Krajský soud tedy přepočítal výsledky voleb do Zastupitelstva v souladu s ust. § 45 ZVZO, přičemž ke kandidátce ODS přihlížel jako k neúplné tak, že na této kandidátce zohlednil jen 20 kandidátů, a to nejen co do kandidátů jednotlivých, ale i co do všech přepočtů zohledňujících počet kandidátů na kandidátce.

Dospěl přitom k závěru, že i po tomto přepočtu ODS překročila 5% hranici pro další zohledňování hlasů odevzdaných pro tuto volební stranu při rozdělování mandátů, neboť přepočtený podíl platných hlasů odevzdaných pro ODS byl 17,09% (na rozdíl od oficiálně zveřejněných 17,95%). Ani po tomto přepočtu však nedochází k odlišnému rozdělení mandátů v Zastupitelstvu mezi jednotlivé volební strany.

Uvedený propočet však má vliv na přidělení mandátů jednotlivým kandidátům v rámci volební strany ODS. Průměrný počet odevzdaných hlasů pro jednoho kandidáta ODS představuje 1 092 hlasy z celkového počtu 21 840 hlasů odevzdaných pro ODS (= 21 840 : 20) na rozdíl od průměru počítaného dle pokračování
- 5 -
22A 136/2010

zveřejněných výsledků, tj. 1 040 (= 21 840 : 21). Pro zvolení kandidáta ODS preferenčním způsobem byly proto potřeba 1 202 hlasy (110% průměrného počtu hlasů) na rozdíl od počtu uvedeného ve zveřejněných výsledcích voleb (1 144 hlasy). S ohledem na uvedené dospěl krajský soud k závěru, že do Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm nebyl zvolen Ing. V.R., neboť obdržel jen 1 187 hlasů. Jelikož preferenčně byly po uvedeném přepočtu zvoleni za ODS jen 4 kandidáti, kteří byli na kandidátce umístěni na pořadových místech 1, 2, 3 a 5, byl poslední 5. kandidát za ODS zvolen pořadím, a to prvý kandidát na kandidátce nezvolený preferenčním způsobem, tj. kandidát na pořadovém místě 4 kandidátky ODS, jímž je Ing. P.H..

Na základě uvedeného tedy krajský soud dospěl k závěru, že návrh navrhovatele na neplatnost volby kandidáta je důvodný, neboť volba Ing. V.R. do Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm je skutečně neplatná a členem Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm byl zvolen Ing. P.H.. Tyto závěry soud vyjádřil ve výrocích I a II tohoto usnesení. Vzhledem k obsahu výroku II již soud nepovažuje za nutné zavazovat volební orgány k reparaci zjištěné vady, jak se domáhal navrhovatel.

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z ust. § 93 odst. 4 s.ř.s., podle něhož ve věcech voleb nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Výrok o vrácení soudního poplatku navrhovateli je odůvodněn ust. § 10 odst. 1 věty prvé zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), když navrhovatel nebyl k zaplacení soudního povinen, neboť podle ust. § 11 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, se od soudního poplatku osvobozují řízení ve věcech volebních.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky (§ 104

odst. 1 s.ř.s.).

V Ostravě dne 15. listopadu 2010

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru