Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 135/2010 - 13Usnesení KSOS ze dne 03.11.2010


přidejte vlastní popisek


22 A 135/2010 – 13

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci navrhovatelky Komunistické strany Čech a Moravy, v řízení zastoupené volebním zmocněncem Ing. Z.J., za účasti 1) Magistrátu města Opavy se sídlem Opava, Horní náměstí 69, 2) Ing. R.H., 3) Ing. A.H., 4) Ing. P.F., 5) Mgr. P.S., 6) L.B., 7) Mgr. K.Z., 8) K.P., a 9) M.Š., o neplatnost voleb kandidátů do Zastupitelstva Obce Háj ve Slezsku konaných ve dnech 15. a 16. října 2010,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se domáhá neplatnosti volby kandidátů za „SOS PRO HÁJ“, tj. Ing. R.H., Ing. A.H., Ing. P.F., Mgr. P.S., L.B., Mgr. K.Z., K.P. a M.Š. do Zastupitelstva obce Háj ve Slezsku.

Namítá, že zaregistrována byla kandidátní listina „Sdružení strany pro otevřenou společnost a nezávislých kandidátů“, avšak na hlasovacím lístku byl tento volební subjekt uveden jen jako „SOS PRO HÁJ“. S ohledem na existenci politické strany S.O.S. Praha (Strana občanské sebeobrany) lze podle navrhovatelky dovodit že „SOS PRO HÁJ“ může být Stranou občanské sebeobrany pro Háj nebo „SV SOS“ jako Strana venkova – spojené občanské síly, atd. Zkratka, která není obecně používána a nikde vysvětlena (např. v příloze k hlasovacímu lístku, kde byl uveden seznam volebních stran), není zkratkou a je třeba uvést celý název volební strany. SOS PRO HÁJ pak, aniž by uvedla správný název, pod nímž se zaregistrovala, pak ve svém volebním letáku popisuje program, který nijak neodkazuje na program Strany pro otevřenou společnost a z letáku není ani zřejmé, pokračování
- 2 -
22 A 135/2010

že se jedná o sdružení politické strany a nezávislých kandidátů. Všichni kandidáti jsou přitom bez politické příslušnosti, resp. nikdo z nich není členem Strany pro otevřenou společnost. Strana pro otevřenou společnost tak není ve volebním subjektu nijak zastoupena, což reálně nenaplňuje princip sdružování. Tento princip byl užit pro registraci volební strany, aniž by byl respektován účel zákona. Navrhovatelka tak vznáší otázku, zda měl být uvedený volební subjekt registrován, když je de facto jen sdružením nezávislých kandidátů, avšak nepředložil petici voličů podporujících kandidaturu takového sdružení nezávislých kandidátů. I v případě, že došlo k omylu při tisku hlasovacích lístků, měl volební zmocněnec tohoto volebního subjektu na chybu upozornit, aby mohly být ve volebních místnostech vyvěšeny informace o chybách a uveden správný údaj. Navrhovatelka uzavírá, že byl hrubě porušen zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZO), a navrhuje vyslovení neplatnosti volby kandidátů „SOS PRO HÁJ“.

Krajský soud předně připomíná, že podle ustálené právní praxe [srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 9.12.2004 č.j. Vol 11/2004-31 (Sbírka rozhodnutí NSS č. 471/2005), ze dne 29.6.2010 č.j. Vol 36/2010-27 či zdejšího soudu ze dne 10.11.2006 č.j. 22 Ca 401/2006-5] v rámci řízení o neplatnost voleb či hlasování nelze již s úspěchem brojit proti případným vadám při registraci přihlášek kandidáta či volebních stran. K tomu slouží totiž řízení týkající se ochrany ve věcech registrace (§ 89 s.ř.s., § 59 odst. 2 ZVZO).

Krajský soud se proto nezabýval nastolenými otázkami o vadách při registraci.

Co do samotného ovlivnění výsledků voleb nepostačuje uvést v návrhu pouze tvrzení a teoretické vývody navrhovatele. Jak již dovodily soudy rozhodující ve věcech volebních (srov. např. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 29.1.2007 sp. zn. IV. ÚS 787/06, příp. usnesení podepsaného soudu ze dne 11.1.2007 č.j. 22 Ca 511/2006-11) možnost příčinné souvislosti mezi volební vadou a složením zastupitelského sboru je třeba v řízení řádně prokázat; volební soud se nemůže zabývat důvodností pouhých domněnek nepodložených žádnými konkrétními skutečnostmi.

Konkrétní skutečností, kterou navrhovatelka uvedla, je otázka názvu volebního subjektu uvedeného nakonec na volebním lístku jako „SOS PRO HÁJ“. Dále se již navrhovatelka pohybuje jen na půdě spekulací, teoretických vývodů a domněnek, vyvolat, aniž by uvedla, zda k něčemu takovému skutečně došlo co tento název mohla u jakého okruhu voličů, natož aby označila jakékoli důkazy k prokázání tohoto svého tvrzení.

Ustálená právní praxe (srov. např. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 12.12.2006 č.j. I. ÚS 768/06) neměnně trvá na tom, že volební soudnictví je založeno na ochraně mandátu a porušení zákona musí být nutně pro úspěšnost volebního návrhu zjištěno a prokázáno. Avšak ani pak nelze dovozovat, že by každé porušení zákona muselo nutně vést k tak závažným důsledkům, jako je nezvolení voleného zastupitelského orgánu. Je proto třeba zkoumat, do jaké míry mělo (mohlo mít) porušení zákona vliv na výsledek hlasování – rozhodnutí o zvolení konkrétních kandidátů. pokračování
- 3 -
22 A 135/2010

Jak již krajský soud konstatoval, návrh se pohybuje toliko v rovině teoretických spekulací a vývodů, aniž by jednoznačně vedl soud k možnosti posouzení, do jaké míry skutečně napadané pochybení ovlivnilo rozhodnutí voličů ve volbách.

Rozhodování voličů je ovlivněno celou řadou faktorů, kde název volebního subjekt může sehrát jistě nikoli bezvýznamné, nikoli však výsadní postavení. Těmito faktory jsou např. stranická identifikace, skupinová sounáležitost, materiální zájmy, základní hodnotové a ideologické postoje, preference k aktuálním politickým otázkám, zhodnocení aktuální situace, zhodnocení image stran a jejich lídrů včetně pohlednosti jejich vyobrazení na propagačních materiálech, sociální zázemí, atd. (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 4.7.2008 č.j. Vol 40/2006-38).

Samotnou skutečnost nesprávného uvedení názvu volebního subjektu na volebním lístku (i kdyby se tak skutečně stalo, což však krajský soud pro nadbytečnost nezjišťoval) pak krajský soud nepovažuje za dostatečně intenzivní k natolik razantnímu zásahu soudní moci do výsledků voleb, jako je rozhodnutí o neplatnosti volby některého ze zvolených kandidátů.

Krajský soud proto návrh jako nedůvodný zamítl, přičemž podle § 93 odst. 4 s.ř.s. současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů řízení právo.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné

(§ 104 odst. 1 s.ř.s.)

V Ostravě dne 3. listopadu 2010

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru