Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 131/2010 - 17Usnesení KSOS ze dne 03.11.2010


přidejte vlastní popisek


22 A 131/2010 – 17

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci navrhovatele J.T. , bytem Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 1508/3, za účasti 1) Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih se sídlem Ostrava-Jih, Horní 3, 2) Mgr. K.S., bytem Ostrava-Jih, Provaznická 20, 3) Ing. et Ing. J.S., bytem Ostrava-Jih, Jubilejní 91, 4) Ing. R.L., bytem Ostrava-Jih, 29. dubna 5, 5) E.P., bytem Ostrava-Jih, Dolní 73, 6) Ing. P.P., bytem Ostrava-Jih, B. Četyny 8, 7) Ing. M.R., bytem Ostrava-Jih, Lumírova 24, 8) M.S., bytem Ostrava-Jih, Jubilejní 91, 9) J.J., bytem Ostrava-Jih, Rezkova 4, 10) Mgr. L.P., bytem Ostrava-Jih, Zlepšovatelů 7, 11) Ing. D.T., bytem Ostrava-Jih, Srbská 7, 12) K.S., bytem Ostrava-Jih, V. Košaře 1, 13) Ing. R.H., bytem Ostrava-Jih, Volgogradská 108, 14) F.D., bytem Ostrava-Jih, A. Gavlase 3, 15) Ing. V.S., bytem Ostrava-Jih, Výškovická 153, 16) L.B., bytem Ostrava-Jih, Charvátská 5, 17) A.Ch., bytem Ostrava-Jih, Rezkova 2, 18) R.P., bytem Ostrava-Jih, A. Gavlase 18, 19) L.S., bytem Ostrava-Jih, Proskovická 71, 20) Bc. O.K., bytem Ostrava-Jih, Výškovická 188, 21) M.M., bytem Ostrava-Jih, Aviatiků 18, 22) Ing. I.T., bytem Ostrava-Jih, Dolní 73, 23) A.S., bytem Ostrava-Jih, V. Vlasákové 19, 24) Mgr. I.K., bytem Ostrava-Jih, Volgogradská 85, 25) K.G., bytem Ostrava-Jih, Volgogradská 133, 26) Ing. L.L., bytem Ostrava-Jih, L. Hosáka 7, 27) Bc. L.F., bytem Ostrava-Jih, V. Jiříkovského 62, 28) P.J., bytem Ostrava-Jih, Výškovická 157, 29) RSDr. P.H., bytem Ostrava-Jih, Výškovická 59, 30) J.G., bytem bytem Ostrava-Jih, Výškovická 157, 31) P.N., bytem Ostrava-Jih, F. Hajdy 28, 32) J.G., bytem Ostrava-Jih, Na Nivách 26, 33) Bc. R.M., bytem Ostrava-Jih, F. Formana 53, 34) Mgr. J.D., bytem Ostrava-Jih, Dr. Martínka 3, 35) PaedDr. I.K., bytem Ostrava-Jih, Zimmlerova 57, 36) Ing. R.O., bytem Ostrava-Jih, Volgogradská 65, 37) Ing. S.H., bytem Ostrava-Jih, Zimmlerova 35, 38) Ing. J.V., bytem Ostrava-pokračování
- 2 -
22 Ca 131/2010

Jih, Rýparova 3, 39) Ing. R.F., bytem Ostrava-Jih, J. Maluchy 57, 40) Ing. M.S., bytem Ostrava-Jih, V. Košaře 1, 41) Ing. Z.K., Ph.D., bytem Ostrava-Jih, Koncová 1, 42) M.M., bytem Ostrava-Jih, Volgogradská 161, 43) MUDr. Z.N.-C., bytem Ostrava-Jih, Dr. Šavrdy 16, 44) Prof. Ing. R.Č., bytem Ostrava-Jih, Jiskřiček 4, 45) Ing. I.S., bytem Ostrava-Jih, V. Jiříkovského 27, a 46) Ing. V.K., bytem Ostrava-Jih, Petruškova 47, o neplatnost voleb do Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Jih konaných ve dnech 15. a 16. října 2010,

takto:

I. Návrh, aby soud vyslovil neplatnost voleb do Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Jih konaných ve dnech 15. – 16. října 2010, se zamítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel se návrhem podaným u soudu dne 25.10.2010 domáhá neplatnosti voleb do Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Jih konaných ve dnech 15. – 16. října 2010.

Namítá, že navrhovateli bylo zabráněno v účasti ve volbách (v právech volit i být volen), aniž by u něj nastala překážka volebního práva ve smyslu § 4 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů. V tom spatřuje porušení preambule, čl. 1 odst. 1, 2, čl. 2 odst. 3, čl. 3 Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb. a čl. 18 odst. 3, čl. 21 odst. 1, 3 Listiny základních práv a svobod, když navrhovateli bylo jeho volební právo jasně zcizeno. Již 7 let je nucen žít bez osobních dokladů, přičemž již delší dobu vede spory o podobu svého rodného čísla. Tím, že mu nebyly vydány občanský průkaz a cestovní pas, mu bylo státními orgány včetně justice zabráněno ve výkonu volebního práva.

Krajský soud po zjištění, že návrh nebyl podán po uplynutí lhůty podle § 60 odst. 1 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZO“), projednal tento návrh, a to dle § 90 odst. 3 věty poslední s.ř.s. bez nařízení jednání, kdy dospěl k závěru, že návrh není důvodný.

Navrhovatel namítá, že nemohl prokázat svou totožnost občanským průkazem ani cestovním pasem, když tyto doklady nemá, z důvodů v návrhu podrobně rozvedených. pokračování
- 3 -
22 Ca 131/2010

Co do otázky žalobcova práva být volen je třeba předeslat, že zákon pro realizaci tohoto práva předpokládá kandidaturu zájemce o mandát v zastupitelstvu, přičemž tato kandidatura je podmíněna registrací volební kandidátky (§ 20 a násl. ZVZO).

Podle ustálené právní praxe [srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 9.12.2004 č.j. Vol 11/2004-31 (Sbírka rozhodnutí NSS č. 471/2005), ze dne 29.6.2010 č.j. Vol 36/2010-27 či zdejšího soudu ze dne 10.11.2006 č.j. 22 Ca 401/2006-5] v rámci řízení o neplatnost voleb či hlasování nelze již s úspěchem brojit proti případným vadám při registraci přihlášek kandidáta či volebních stran. K tomu slouží totiž řízení týkající se ochrany ve věcech registrace (§ 89 s.ř.s., § 59 odst. 2 ZVZO).

S ohledem na to, že právo být volen mohlo být navrhovateli upřeno leda v době registrace, krajský soud shledal návrh v této části nedůvodným.

Dále se krajský soud věnoval otázce porušení navrhovatelova práva volit.

Dle § 33 odst. 3 ZVZO volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství
25)
26)prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,
27)jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. 25) § 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. 26) § 5 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech). 27) § 81 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Dle § 33 odst. 5 ZVZO neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Navrhovatel sám v návrhu uvádí, že se nebyl schopen prokázat ani občanským průkazem ani cestovním pasem (a jelikož je státním občanem ČR, zjevně ani průkazem o povolení k pobytu pro cizince). Tuto podmínku však ZVZO stanoví jako nezbytnou pro umožnění hlasování. Zákon přitom neumožňuje v tomto případě prokázat svou totožnost jinak či event. zohlednit důvody nepředložení občanského průkazu či cestovního pasu. Jinými slovy: dle shora citovaných zákonných ustanovení je lhostejno, z jakého důvodu volič občanský průkaz či cestovní pas nepředloží, rozhodné je jen, zda takový doklad předloží či nikoli.

Namítá-li navrhovatel, že tak došlo k porušení odkazovaných ustanovení Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, dle čl. 20 Ústavy ČR č. 1/1993 Sb. další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon.

Stanoví-li tedy zákon podmínkou výkonu volebního práva předložení občanského průkazu či cestovního pasu, stanoví tak právě na základě ústavního zmocnění vysloveného právě v čl. 20 Ústavy ČR, který je nutno s ohledem pokračování
- 4 -
22 Ca 131/2010

na nedostatek výslovné ústavní úpravy volebního práva do zastupitelstev obcí vztahovat i na tyto volby.

Proto i v této části shledal krajský soud návrh nedůvodným.

Krajský soud proto návrh jako nedůvodný zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 93 odst. 4 s.ř.s., podle kterého ve volebních věcech nemá na náhradu nákladů řízení žádný z účastníků právo.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou řádné opravné prostředky přípustné

(§ 104 odst. 1 s.ř.s.).

V Ostravě dne 3. listopadu 2010

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru