Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 128/2014 - 6Usnesení KSOS ze dne 11.11.2014


přidejte vlastní popisek

22 A 128/2014 - 6

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Jiřího Gottwalda a soudkyň JUDr. Zuzany Šnejdrlové, Ph.D., a Mgr. Barbory Berkové ve věci navrhovatele P.S., za účasti 1) Městského úřadu Jeseník, se sídlem Masarykovo náměstí 167/1, Jeseník, 2) Ing. E.J., 3) Ing. L. H., 4) Mgr. D. R., 5) Ing. V. P., 6) Bc. M. V., 7) F.M., 8) T. H., 9) Mgr. P.P., 10) Ing. M. M., 11) Ing. A. K., 12) Ing. J. K., 13) Ing. S. K., MBA, 14) J. J., 15) J. J., 16) Ing. R. K., 17) Ing. D. P., 18) Mgr. Bc. Z. B., 19) R. K., 20) Ing. J. R., 21) Ing. M. F., 22) Mgr. A. K., 23) Mgr. Z. B., 24) M. H., 25) A. Ř., a 26) Bc. M. T., o neplatnost hlasování ve volbách do Zastupitelstva města Jeseník konaných ve dnech 10. – 11. 10. 2014,

takto:

I. Věc navrhovatele Strana svobodných občanů, jednající volebním zmocněncem Ing. J. Z., Ph.D., o neplatnost hlasování ve volbách do Zastupitelstva města Jeseník konaných ve dnech 10. – 11. 10. 2014, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 22 A 131/2014, a

věc navrhovatelů a) Ing. L. G., b) MUDr. R. G., c) Ing. F. B., d) Ing. I. V., e) Ing. M. V., f) Mgr. J.H., g) Mgr. D. K., h) MUDr. P. K., zastoupených Mgr. Petrem Krátkým, advokátem se sídlem Hrabálkova 1861/1, Ostrava, a i) Mgr. P. K., o neplatnost hlasování ve volbách do Zastupitelstva města Jeseník konaných ve dnech 10. – 11. 10. 2014, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 22 A 133/2014,

se spojují ke společnému projednání a rozhodnutí s věcí označenou v záhlaví tohoto usnesení.

Spojené věci budou nadále vedeny pod sp. zn. 22 A 128/2014. II. Návrhy se zamítají.

III. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatelé se návrhy podaným soudu dne 22. 10. 2014 a 23. 10. 2014 domáhají vyslovení neplatnosti voleb do Zastupitelstva města Jeseník konaných ve dnech 10. – 11. 10. 2014. Navrhovatelé namítali, že:

1) dle výsledků voleb zveřejněných na stránkách Českého statistického úřadu bylo ve volebním okrsku č. 8 (z celkem 11) pro kandidátní listinu Strany svobodných občanů odevzdáno 0 hlasů z celkového počtu 9738 platně odevzdaných hlasů, což je výsledek, který je v porovnání s výsledky ostatních volebních okrsků, kde strana získala od 83 do 703 hlasů, nereálný;

2) navrhovatelé Ing. L.G., MUDr. R. G., Ing. F. B. Ing. I.V., Ing. M. V., Mgr. J.H., Mgr. D. K., MUDr. P. K. a P. K. tvrdili, že oni sami v předmětném volebním okrsku č. 8 odevzdali hlasovací lístky, v nichž křížkem udělili hlas celé Straně svobodných občanů, tj. všem jejím 25 kandidátům;

3) Straně svobodných občanů chybělo k postupu do skrutinia pouze 913 hlasů, odpovídajících 37 voličům, kteří by dali hlas všem 25 kandidátům této strany. Je proto velmi pravděpodobné, že ve volebním okrsku č. 8, popř. v kombinaci s dalšími okrsky, v nichž lze o správnosti zjištění výsledku voleb rovněž pochybovat, Strana svobodných občanů potřebný počet hlasů ve skutečnosti získala;

4) vysoce pravděpodobné porušení zákona ze strany okrskové volební komise v okrsku č. 8 tak výrazně zpochybňuje celý volební výsledek, tj. mohlo mít v závislosti na rozsahu porušení vliv na platnost hlasování jako celku, popř. na platnost volby jednotlivých kandidátů. Nezapočítáním hlasů navrhovatelů a dalších voličů Strany svobodných občanů v okrsku č. 8 tak zasahuje nejen do práv kandidátů na kandidátní listině Strany svobodných občanů a voličů v tomto volebním okrsku, ale rovněž i do práv všech voličů Strany svobodných občanů v městě Jeseníku jako celku, neboť byli zkráceni na svém právu na samosprávu;

5) mohlo dojít ke zkrácení práv i jiných kandidujících subjektů z jiných kandidujících stran, neboť např. navrhovatel Ing. Vrbka dal hlas nejen Straně svobodných občanů, ale i čtyřem kandidátům z jiných stran;

6) současně došlo k porušení požadavku na právní jistotu a legitimní očekávání navrhovatelů, kteří odevzdali svůj hlas vybraným kandidátům, čímž projevili svou politickou vůli v očekávání, že jejich hlas bude v případě jeho platnosti řádně zohledněn ve výsledcích voleb v souladu se zákonem, a tato jejich volba se promítne do obsazení zastupitelstva.

Navrhovatel P. S. dále namítal, že Bc. M. D., kandidující za Nezávislé - Jeseník, nemohl být volen, neboť v den voleb nebyl občanem Jeseníka, nýbrž Šumperka. Získal tak v den voleb pro sebe a svoji stranu neoprávněně 210 hlasů.

K prokázání svých tvrzení navrhovatelé navrhli provedení důkazu čestnými prohlášeními, popř. výpověďmi osob, které pro Stranu svobodných občanů v okrsku č. 8 hlasovaly, provedení přepočtu hlasů ve všech volebních okrscích města a přezkoumání bydliště u Bc. D.

Jelikož návrhy všech navrhovatelů směřovaly proti platnosti hlasování ve volbách v téže obci a navrhovateli byly namítány totožné skutečnosti, jsou splněny podmínky § 39 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s.ř.s.), tudíž krajský soud spojil všechna tři řízení ke společnému projednání.

Krajský soud po zjištění, že návrhy byly podány ve lhůtě stanovené v § 60 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen „ZVZO“), projednal tyto, a to podle § 90 odst. 3 věty poslední s.ř.s. bez nařízení jednání, a dospěl k závěru, že návrhy nejsou důvodné.

Podle § 60 odst. 2 ZVZO návrh na neplatnost hlasování může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování.

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva města Jeseník uveřejněného na www.volby.cz soud zjistil, že do zastupitelstva byli zvoleni následující kandidáti:

Za volební stranu č. 1 – „PRO JESENÍK“ – celkem 13104 hlasů, tj. 15,65 %

1. Ing. E.J. (885 hlasů)

2. Ing. L. H. (818 hlasů) 3. Mgr. D. R. (700 hlasů) 4. Ing. V. P. (697 hlasů)

Za volební stranu č. 2 – Komunistická strana Čech a Moravy

– celkem 6340 hlasů, tj. 7,57 % 5. Bc. M. V. (385 hlasů) 6. F. M. (327 hlasů)

Za volební stranu č. 3 – Občané Jesenicku – celkem 4864 hlasů, tj. 5,81 % 7. T. H. (428 hlasů)

Za volební stranu č. 4 - Občanská demokratická strana

– celkem 7328 hlasů, tj. 8,75 % 8. Mgr. P.P. (797 hlasů) 9. Ing. M. M. (413 hlasů)

– celkem 16160 hlasů, tj. 19,3 % Za volební stranu č. 5 - ANO 2011 10. Ing. A. K. (949 hlasů) 11. Ing. J. K. (911 hlasů) 12. Ing. S. K., MBA (793 hlasů) 13. J. J. (773 hlasů) 14. J. J.
(758 hlasů) 15. Ing. R.K. (736 hlasů)

Za volební stranu č. 6 – TOP 09 – celkem 9801 hlasů, tj. 11,7 % 16. Ing. D. P. (473 hlasů)

– jako náhradník za původně zvoleného R. B. s 1030 hlasy 17. Mgr. Bc. Z. B. (698 hlasů) 18. R. K. (508 hlasů) Za volební stranu č. 7 - Česká strana sociálně demokratická

– celkem 12630 hlasů, tj. 15,08 % 19. Ing. J.R. (683 hlasů) 20. Ing. M. F. (681 hlasů)

21. Mgr. A. K. (615 hlasů) 22. Mgr. Z. B. (605 hlasů)

Za volební stranu č. 8 - Křesťanská a demokratická unie –

– Československá strana lidová – celkem 5536 hlasů, tj. 6,61 % 23. M. H. (515 hlasů) 24. A. Ř. (391 hlasů)

Za volební stranu č. 9 – Strana svobodných občanů – celkem 3276 hlasů, tj. 3,91 % Nikdo

Za volební stranu č. 10 – NEZÁVISLÍ-JESENÍK – celkem 4674 hlasů, tj. 5,58 % 25. Bc. M. T. (643 hlasů).

Jelikož navrhovatelé tvrdili konkrétní volební vadu, a to nezohlednění hlasů udělených voliči Straně svobodných občanů ve volebním okrsku č. 8, která mohla mít vliv na rozdělení mandátů ve zvoleném zastupitelstvu, přistoupil soud k přezkoumání volební dokumentace z volebního okrsku 8.

Volební dokumentace předmětného okrsku byla soudu registrujícím volebním úřadem (účastník 1) dodána ve dvou nádobách. Plastový box obsahující Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku, pomocné sčítací archy, dále použité i nepoužité úřední obálky, nepoužité volební lístky a neplatné volební lístky byl zapečetěn. Platné hlasovací lístky byly soudu předány v nezapečetěné přenosné volební schránce.

Soud předně zjistil, že mezi neplatnými lístky nebyl zařazen žádný z lístků, který by bylo možno označit za platný, a dále, že mezi neplatnými hlasovacími lístky se nenacházel žádný z lístků označující Stranu svobodných občanů, či některého z jejích kandidátů.

Dále soud přepočetl odevzdané hlasy na ostatních platných lístcích. Jelikož byly soudu v rámci volební dokumentace předány v zapečetěné obálce a zapečetěném boxu rovněž pomocné sčítací archy jednotlivých členů okrskové volební komise, jejichž výsledky se nelišily od výsledků, k nimž po přepočtu hlasů dospěl soud, nemá soud pochybnosti o tom, že předložené hlasovací lístky jsou skutečně kompletním souborem hlasovacích lístků odevzdaných voliči ve volebním okrsku č. 8 v Jeseníku, ačkoli nezařazením odevzdaných platných hlasovacích lístků mezi ostatní zapečetěnou volební dokumentaci došlo ze strany okrskové volební komise k porušení § 43 odst. 5 ZVZO.

Soud po přepočtení hlasů na odevzdaných platných hlasovacích lístcích zjistil, že se okrsková volební komise ve volebním okrsku č. 8 dopustila zásadního pochybení při zapisování údajů z pomocných sčítacích archů jednotlivých členů komise do celkových výsledků, kdy byly zcela pominuty hlasy odevzdané pro volební stranu č. 9 – Strana svobodných občanů, jimž byl v celkových výsledcích, v rozporu s pomocnými sčítacími archy a skutečně odevzdanými hlasy, vykázán nulový počet získaných hlasů. Kandidáti Strany svobodných občanů dle přepočtu soudu ve volebním okrsku č. 8 získali celkem 670 platných hlasů, z čehož v 15 případech byl odevzdán hlasovací lístek, v němž byla označena celá strana, tj. lístky představující zisk 25 hlasů. Zbylých 295 hlasů bylo individuálně uděleno voliči jednotlivým kandidátům dotčené strany.

Soudu nepřísluší domýšlet, z jakého důvodu k popsanému pochybení došlo. S ohledem na skutečnost, že z obsahu Zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku vyplývá, že tento byl vyhotoven za přítomnosti všech 9 členů volební okrskové komise, tj. včetně Nikoly Zajíčkové, která byla do volební komise delegována v souladu s § 17 odst. 2 ZVZO právě Stranou svobodných občanů, lze stěží předpokládat, že se jednalo o úmyslné ignorování hlasů jedné volební strany. Pravděpodobněji se jeví možnost, že k uvedenému pochybení došlo v důsledku nedbalosti.

Celkový počet všech platných hlasů pro jednotlivé volební strany je dle přepočtu soudu (korespondujícího i s pomocnými sčítacími archy okrskové volební komise č. 8) následující:

č. 1 – „PRO JESENÍK“ – celkem 13104 hlasů, tj. 15,53%, tj. 4 mandáty č. 2 – KSČM
– celkem 6340 hlasů, tj. 7,51%, tj. 2 mandáty č. 3 – Občané Jesenicku – celkem 4864 hlasů, tj. 5,76% tj. 1 mandát č. 4 – ODS
– celkem 7328 hlasů, tj. 8,68%, tj. 2 mandáty č. 5 – ANO 2011
– celkem 16160 hlasů, tj. 19,15%, tj. 6 mandátů č. 6 – TOP 09
– celkem 9801 hlasů, tj. 11,61%, tj. 3 mandáty č. 7 – ČSSD
– celkem 12630 hlasů, tj. 14,97%, tj. 4 mandáty č. 8 – KDU-ČSL
– celkem 5536 hlasů, tj. 6,56%, tj. 2 mandáty č. 9 – Strana svobodných občanů – celkem 3946 hlasů, tj. 4,68%, tj. 0 mandátů č. 10 – NEZÁVISLÍ-JESENÍK – celkem 4674 hlasů, tj. 5,54%, tj. 1 mandát.

V případě nezohledňování 210 hlasů pro stranu NEZÁVISLÍ-JESENÍK z důvodu navrhovatelem P. S. tvrzeného nedostatku pasivního volebního práva u kandidáta této volební strany Bc. M. D., by byl celkový počet všech platných hlasů pro jednotlivé volební strany následující:

č. 1 – „PRO JESENÍK“ – celkem 13104 hlasů, tj. 15,57%, tj. 4 mandáty č. 2 – KSČM
– celkem 6340 hlasů, tj. 7,53%, tj. 2 mandáty č. 3 – Občané Jesenicku – celkem 4864 hlasů, tj. 5,78% tj. 1 mandát č. 4 – ODS
– celkem 7328 hlasů, tj. 8,71%, tj. 2 mandáty č. 5 – ANO 2011
– celkem 16160 hlasů, tj. 19,20%, tj. 6 mandátů č. 6 – TOP 09
– celkem 9801 hlasů, tj. 11,64%, tj. 3 mandáty č. 7 – ČSSD
– celkem 12630 hlasů, tj. 15,00%, tj. 4 mandáty č. 8 – KDU-ČSL
– celkem 5536 hlasů, tj. 6,58%, tj. 2 mandáty č. 9 – Strana svobodných občanů – celkem 3946 hlasů, tj. 4,69%, tj. 0 mandátů č. 10 – NEZÁVISLÍ-JESENÍK – celkem 4464 hlasů, tj. 5,30%, tj. 1 mandát

Z porovnání výsledků, k nimž dospěl soud, je patrné, že ačkoli při sčítání hlasů ve volebním okrsku č. 8 došlo ze strany okrskové volební komise k pochybením, tato neměla vliv na počet získaných mandátů, pořadí jednotlivých kandidátů ani náhradníků. Strana svobodných občanů by i po přepočtu hlasů získala nanejvýš 4,69% hlasů, tj. stále méně než 5 % z celkového počtu platných hlasů poděleného voleným počtem členů zastupitelstva a vynásobeného počtem jejích kandidátů ve smyslu § 45 odst. 1 ZVZO. Sčítání odevzdaných hlasů ve volebním okrsku č. 8 města Jeseník tak sice bylo zatíženo vadami, nicméně tyto vady neměly vliv na rozdělení mandátů v Zastupitelstvu města Jeseník.

Stejně tak soud dospěl k závěru, podloženému shora rozvedeným výpočtem, že ani případná pravdivost navrhovatelem P. S. tvrzeného nedostatku pasivního volebního práva u kandidáta volební strany č. 10 Bc. M. D. by v případě odečtení jemu udělených 210 hlasů neměla na rozdělení mandátů v Zastupitelstvu města Jeseník vliv.

Dále se soud zabýval námitkou navrhovatelů, že nelze důvěřovat ve správnost sčítání hlasů v žádné z okrskových volebních komisí.

Soudy rozhodující ve věcech volebních ve vztahu k obdobným námitkám dovodily (srov. např. nález Ústavního soudu ČR ze dne 29.11.2007 sp. zn. IV. ÚS 787/06 případně usnesení podepsaného soudu ze dne 11.1.2007 sp. zn. 22 Ca 511/2006-11), že se volební soud nemůže zabývat důvodností pouhých domněnek nepodložených žádnými konkrétními skutečnostmi. Rozhodnutí voličů jako suveréna může soudní moc změnit jen ve výjimečných případech, kdy vady volebního procesu způsobily nebo mohly prokazatelně způsobit, že by voliči rozhodli jinak a byl by zvolen jiný kandidát. Pro procesní úpravu volebního soudnictví a postup v takovém řízení plyne vyvratitelná domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů. Předložit důkazy k jejímu vyvrácení je povinností toho, kdo volební pochybení namítá [viz nález sp. zn. Pl. ÚS 73/04 ze dne 26. 1. 2005, Sbírka rozhodnutí, svazek 36, č. 17, str. 185 (209-211)].

Z uvedených důvodů krajský soud nevyhověl požadavku navrhovatelů o přepočítání volebních výsledků ve všech volebních okrscích. Na rozdíl od zcela konkrétních námitek vůči výsledku sčítání hlasů ve volebním okrsku č. 8, neobsahovaly návrhy ve vztahu k ostatním volebním okrskům jakákoli tvrzení, či alespoň indicie, na jejichž základě by mohlo dojít ke zpochybnění volebních výsledků také v těchto dalších volebních okrscích. Zjištěné pochybení volební komise okrsku č. 8 nemá bez dalšího vliv na presumovanou správnost volebního výsledku vykázaného zbylými volebními komisemi.

S ohledem na citovaný § 60 odst. 2 ZVZO krajský soud dospěl k závěru, že k porušení ustanovení ZVZO nedošlo způsobem, který by ovlivnil výsledky hlasování. Proto soud návrhy podle § 90 odst. 3 s.ř.s. jako nedůvodné zamítl.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud dle § 93 odst. 4 s.ř.s., podle něhož ve věcech voleb nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Ostravě dne 11. listopadu 2014

Mgr. Jiří Gottwald

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru