Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 126/2014 - 8Usnesení KSOS ze dne 04.11.2014

Prejudikatura

22 Ca 391/2006 - 11


přidejte vlastní popisek

22 A 126/2014 – 8

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Jiřího Gottwalda a soudkyní Mgr. Barbory Berkové a JUDr. Zuzany Šnejdrlové, Ph.D., v právní věci navrhovatele Sdružení nestranných nezávislých kandidátů pro důstojný život občanů, Razová, za účasti 1) Městského úřadu Bruntál, se sídlem v Bruntále, Nádražní 994/20, 2) Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové, jednající volebním zmocněncem Ing. V.Š., 3) Volby pro Razovou, jednající volebním zmocněncem R. B., a 4) Sportovců a Razovských žen, jednajících volebním zmocněncem K. F., v řízení o návrhu na neplatnost voleb do Zastupitelstva obce Razová, konaných ve dnech 10. a 11. 10. 2014,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu byl dne 22. 10. 2014 doručen návrh o neplatnost voleb do Zastupitelstva obce Razová, který jménem Sdružení nestranných nezávislých kandidátů pro důstojný život občanů podal V. S., bytem R. X.

Dle § 46 odst. 1 písm. a) zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Dle § 33 odst. 4 věty prvé s. ř. s. za právnickou osobu jedná ten, kdo je k tomu oprávněn podle zvláštního zákona.

Dle § 22 odst. 4 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZO“), volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu.

Z uvedeného vyplývá, že jménem volební strany může veškeré úkony ve věcech voleb do zastupitelstev obcí, a to včetně podání návrhu na soudní přezkum ve smyslu § 60 ZVZO, činit jen volební zmocněnec.

Ze zprávy Městského úřadu Bruntál, kterou si soud vyžádal, jednoznačně vyplývá, že Sdružení nestranných nezávislých kandidátů pro důstojný život občanů bylo pro volby do Zastupitelstva obce Razová registrováno a volebním zmocněncem tohoto sdružení byl určen L. V., v době registrace bytem R. X. V. S. volebním zmocněncem této volební strany pro uvedené volby určen nebyl, naopak ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce jednoznačně vyplývá, že jím ani být nemohl (§ 22 odst. 4 ZVZO), když byl kandidátem této volební strany v uvedených volbách.

Po zjištění této skutečnosti se krajský soud pokusil o odstranění tohoto nedostatku podmínky řízení tak, že volebního zmocněnce Sdružení nestranných nezávislých kandidátů pro důstojný život občanů pro volby do Zastupitelstva obce Razová L. V. telefonicky kontaktoval, seznámil jej s návrhem a vyzval jej, nechť do skončení lhůty pro podání návrhů na neplatnost voleb soudu sdělí, zda se k návrhu připojuje. K tomuto do konce lhůty pro podání návrhů, tedy do 24. 10. 2014 16.00 hodin, nedošlo.

Návrh tedy podala jménem volební strany osoba, která není oprávněna jménem volební strany takový úkon učinit, proto není splněna podmínka řízení, v řízení proto nelze pokračovat a tento nedostatek nebyl ani přes výzvu soudu odstraněn. Soud proto podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. pro nedostatek podmínek řízení, pro který nelze v řízení pokračovat, návrh odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech voleb nemá žádný z účastníků na náhradu nákladů řízení právo.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Ostravě dne 4. listopadu 2014

Mgr. Jiří Gottwald

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru