Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 125/2015 - 39Usnesení KSOS ze dne 18.02.2016


přidejte vlastní popisek

22 A 125/2015 – 39

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a JUDr. Daniela Spratka, Ph.D., v právní věci žalobce R. K., t.č. X, zastoupeného JUDr. Patrikem Graňákem, advokátem se sídlem Svatováclavská 97/6, Karviná, proti žalovanému speciálnímu pedagogovi Věznice Karviná, se sídlem Fryštátská 178, Karviná, ve věci uložení kázeňského trestu,

takto:

Ustanovenému zástupci žalobce Mgr. Petru Kazderovi, advokátovi se sídlem 28. října 2663/150, Ostrava, se určuje odměna a náhrada hotových výdajů ve výši 3 400 Kč, která bude proplacena z rozpočtových prostředků Krajského soudu v Ostravě ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

V řízení, v němž žalobce napadá uložení kázeňského trestu, mu byl usnesením č. j. 22 A 125/2015-19 ze dne 19. ledna 2016 ustanoven zástupcem advokát Mgr. Petr Kazdera, který byl následně usnesením č. j. 22 A 125/2015-27 ze dne 28. ledna 2016 funkce zástupce žalobce zproštěn. Zástupce žalobce učinil v řízení dne 22. 1. 2016 jeden úkon právní služby spočívající v převzetí a přípravě zastoupení, kdy nahlížel do spisu a zaslal klientovi dopis. Podle § 35 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, náleží zástupci účastníka z řad advokátů za zastupování odměna; pro určení její výše, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, se užije obdobně zvláštní právní předpis, jímž jsou stanoveny odměny a náhrady advokátům za poskytování právních služeb.

Podle § 11 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 177/1996 Sb. náleží mimosmluvní odměna za úkon právní služby spočívající v první poradě s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem. Tento úkon je naplněn, i když de facto nedojde k oběma jednáním v něm uvedeným, resp. z objektivních důvodů se nekoná porada s klientem, ale zástupce učiní konkrétní kroky k přípravě zastoupení (srov. např. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 17 Co 169/2012 ze dne 26. 4. 2012, rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 4 Tz 4/2006 ze dne 16. 2. 2006 či usnesení Krajského soudu v Praze sp. zn. 9 To 219/2010 ze dne 5. 5. 2010). Tak tomu bylo i v projednávané věci, kdy zástupce žalobce poté, co se seznámil s předmětem věci, shledal, že je u něj naplněn objektivní důvod pro neposkytnutí právní pomoci.

Výše odměny za jeden úkon činí dle § 9 odst. 4 písm. d) ve spojení s § 7 bod 5 vyhl. č. 177/1996 Sb. částku 3 100,- Kč, výše režijního paušálu činí dle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. 300,- Kč. Snížení sazby podle § 12a vyhl. č. 177/1996 Sb. se v soudním řízení správním neuplatní (srov. obdobně usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 6 Azs 6/2011-127 ze dne 31. 5. 2011).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Ostravě dne 18. února 2016

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru