Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 119/2014 - 12Usnesení KSOS ze dne 23.10.2014

Prejudikatura

7 Afs 56/2010 - 59


přidejte vlastní popisek

22A 119/2014 – 12

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a JUDr. Daniela Spratka, Ph.D. v právní věci žalobce Asental Business, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Ostrava, zastoupeného JUDr. Vladimírem Jirouskem, advokátem se sídlem Preslova 361/9, Ostrava, proti žalovanému Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 28. října 117, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 15.8.2014 č.j. MSK 93311/2014, ve věci námitky podjatosti,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou žalobou se žalobce domáhá přezkoumání výše uvedeného rozhodnutí žalovaného, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí primátora statutárního města Havířova ve věci námitky podjatosti zaměstnanců Magistrátu města Havířova v probíhajícím řízení o nařízení údržby stavby, vedeném stavebním a silničním správním úřadem Magistrátu města Havířova.

Podle ust. § 70 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s.ř.s.) jsou ze soudního přezkoumání vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími.

Podle ust. § 65 odst. 1 s.ř.s. se rozhodnutím rozumí takový úkon správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti žalobce.

Rozhodnutí o námitce podjatosti vůči zaměstnancům, kteří se podílejí na probíhajícím správním řízení, není úkonem správního orgánu, který by zakládal, měnil, rušil či závazně určoval veřejná subjektivní práva žalobce (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 15.7.2010 č.j. 7 Afs 56/2010-59, rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 30.8.2013 č.j. 29 A 43/2013-29). Rozhodnutí o námitce podjatosti je procesním rozhodnutím, které není soudem samostatně přezkoumatelné a jeho zákonnost může být přezkoumána pouze v rámci přezkumu rozhodnutí vydaného ve věci samé. Do právní sféry žalobce by mohlo zasáhnout rozhodnutí, kterým by mu byla uložena nějaká povinnost či odňato právo. V rámci žaloby proti takovému rozhodnutí by se pak mohl žalobce domáhat také přezkoumání rozhodnutí o námitce podjatosti směřující vůči zaměstnanci správního orgánu.

Krajský soud proto z uvedených důvodů žalobu jako nepřípustnou odmítl podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 23. října 2014

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru