Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 11/2014 - 19Usnesení KSOS ze dne 11.02.2014

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
Ars 2/2014 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

22 A 11/2014 – 19

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a JUDr. Daniela Spratka, Ph.D., v právní věci navrhovatele P. v. v obci N. H., jehož jménem jedná J. P., bytem X, proti odpůrci Obci N. H. se sídlem X, zastoupenému JUDr. Radkem Ondrušem, advokátem se sídlem Těsnohlídkova 9, Brno, o návrhu na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky,

takto:

I. Návrh se odmítá. II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Navrhovateli bude po právní moci tohoto usnesení vrácen soudní poplatek ve výši 2 000,- Kč prostřednictvím účtárny Krajského soudu v Ostravě.

Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhal určení, že návrh přípravného výboru na uspořádání místního referenda v obci N. H. ze dne 9. 12. 2013 nemá vady. Dle žalobních tvrzení mu byla výzva odpůrce k odstranění vad doručena dne 8. 1. 2014.

Návrh byl dle presenčního razítka doručen soudu poštou dne 20. 1. 2014; k poštovní přepravě byl odevzdán dle připojené obálky dne 17. 1. 2014.

Dle § 53 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „MíRZ“), lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin. Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

Uvedené ustanovení o počítání lhůt je v zákoně uvedeno v hlavě IX s názvem „Společná ustanovení“. Systematicky je proto třeba vztáhnout toto ustanovení i na úpravu soudní ochrany návrhu přípravného výboru upravenou v § 57 odst. 1 písm. a) MíRZ, kde je přípravnému výboru garantováno právo na ochranu u soudu, jestliže nesouhlasí s výzvou obecního úřadu nebo magistrátu statutárního města k odstranění vad. Ustanovení § 53 MíRZ navíc používá obecné označení „příslušný orgán“, jenž v sobě zahrnuje nejen orgány obce, nýbrž i soud, poskytující ochranu návrhu přípravného výboru. Ustanovení § 53 MíRZ je tak speciální úpravou pro počítání lhůt, která má přednost před úpravou obsaženou v § 40 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“).

Soud podotýká, že obdobné ustanovení o počítání lhůt obsažené v § 97a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, již bylo správními soudy vyloženo rovněž tak, že návrh na soudní přezkum musí dojít soudu nejpozději v 16.00 hodin posledního dne lhůty (srov. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 30 Ca 151/2002-12 ze dne 25. 9. 2002, publ. ve sbírce Soudní judikatura ve věcech správních, 2002, roč. 5, sv. 6, str. 490, pod č. 1053).

Podle § 57 odst. 2 písm. a) MíRZ je třeba návrh na určení, že návrh přípravného výboru na uspořádání místního referenda nemá vady, podat do 10 dnů od doručení písemné výzvy k odstranění vad.

Jestliže v projednávané věci byla výzva odpůrce k odstranění vad doručena navrhovateli 8. 1. 2014, pak nejpozději 18. 1. 2014 v 16.00 měl být podán příslušný návrh u soudu. Nestalo se tak, a návrh byl soudu doručen až 20. 1. 2014.

Proto soud návrh jako opožděný podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh, jímž se zahajuje řízení, odmítnut.

S ohledem na odmítnutí žaloby soud rozhodl též o vrácení zaplaceného soudního poplatku žalobci (§ 10 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 11. února 2014

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru