Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 107/2013 - 16Usnesení KSOS ze dne 10.10.2013

Prejudikatura

2 Aps 1/2005

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
9 Aps 13/2013 (jiný výsledek)

přidejte vlastní popisek

22 A 107/2013 – 16

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Jiřího Gottwalda a soudců JUDr. Daniela Spratka, Ph.D., a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobce K. M., proti žalovaným 1) Městský úřad Vsetín se sídlem Vsetín, Svárov 1080, 2) Krajskému úřadu Zlínského kraje se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 21, a 3) Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky se sídlem Praha 1, Staroměstské náměstí 6, o žalobě proti nezákonným zásahům spočívajícím ve vyvolání a vedení řízení u Magistrátu hlavního města Prahy o vydání regulačního plánu Obce Jablůnka, a ve vedení řízení o vydání stavebního povolení na stavební úpravy a nástavbu rodinného domu č.p. X na pozemku parc. č. X v k.ú. Jablůnka,

takto:

I. Žaloba proti nezákonnému zásahu spočívajícímu ve vedení řízení o vydání stavebního povolení na stavební úpravy a nástavbu rodinného domu č.p. X na pozemku parc. č. X v k.ú. Jablůnka se vylučuje k samostatnému projednání a rozhodnutí.

II. Žaloba proti nezákonnému zásahu spočívajícímu ve vyvolání a vedení řízení u Magistrátu hlavního města Prahy o vydání regulačního plánu Obce Jablůnka se odmítá.

III. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhá: 1) „zrušení a zastavení“ řízení o vydání stavebního povolení na stavební úpravy a nástavbu rodinného domu č.p. X na pozemku parc. č. X v k.ú. Jablůnka, 2) „zrušení a zastavení“ řízení u Magistrátu hlavního města Prahy o vydání regulačního plánu Obce Jablůnka, vyvolané Městským úřadem Vsetín, jak má vyplývat z usnesení Městského úřadu Vsetín ze dne 1.7.2013 č.j. MUVS-S 3627/2006 OVÚPD/Ev.

Soud posoudil žalobcovo podání podle jeho obsahu a dospěl k závěru, že toto podání je ve smyslu § 82 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), jedná o žalobou proti dvěma zásahům správních orgánů spočívajícím ve vedení shora uvedených řízení.

Ze zprávy Městského úřadu Vsetín a z usnesení téhož úřadu ze dne 1.7.2013 č.j. MUVS-S 3627/2006OVÚPD-330/Ev krajský soud zjistil, že pod uvedeným číslem jednacím bylo dne 1.7.2013 vydáno Městským úřadem Vsetín jediné usnesení, v němž není o vyvolání a vedení řízení o vydání regulačního plánu Obce Jablůnka před Magistrátem hlavního města Prahy ani zmínky.

Ze zpráv Městského úřadu Vsetín a Magistrátu hlavního města Prahy pak soud zjistil, že žádné řízení o vydání regulačního plánu Obce Jablůnka před Magistrátem hlavního města Prahy není a nebylo vyvoláváno ani vedeno.

Krajský soud proto dospěl k závěru, že tu vůbec není a nebylo žalobcem popisované jednání pod bodem 2), ve kterém žalobce spatřuje nezákonný zásah správních orgánů. Od samého počátku řízení tu tedy nejsou podmínky, za nichž může být řízení o takovém zásahu před soudem vedeno.

Proto krajský soud žalobu v této části podle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. žalobu odmítl.

Pokud se týká řízení o vydání stavebního povolení na stavební úpravy a nástavbu rodinného domu č.p. X na pozemku parc. č. X v k.ú. Jablůnka, soudu je z jeho činnosti (spisů zdejšího soudu sp. zn. 22 A 81/2013 a 22 A 91/2013) známo, že takové řízení je vedeno od 8.1.2002 dosud – toto jednání správních orgánů, v němž žalobce spatřuje nezákonný zásah, tedy existuje.

Podmínky projednání žaloby v části uvedené shora pod bodem 1) tedy splněny jsou, proto společné řízení o žalobcových požadavcích není vhodné. Z tohoto důvodu vyloučil soud část žaloby, pokud se jí žalobce domáhá ochrany před vedením řízení o vydání stavebního povolení na stavební úpravy a nástavbu rodinného domu č.p.X na pozemku parc. č. X v k.ú. Jablůnka, k samostatnému projednání a rozhodnutí, kde se bude dále v samostatném řízení soud tímto žalobním požadavkem zabývat.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 10. října 2013

Mgr. Jiří Gottwald

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru