Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 104/2011 - 163Rozsudek KSOS ze dne 27.02.2013

Prejudikatura

1 Afs 148/2008 - 73

8 Afs 47/2007 - 90

7 A 163/2002

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
7 As 12/2013 (zastaveno)

přidejte vlastní popisek

22 A 104/2011 - 163

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové

v právní věci žalobce Obec Střítež se sídlem Střítež 118, v řízení zastoupeného

JUDr. Karlem Bockem, advokátem se sídlem Frýdek-Místek, Na Poříčí 1199,

proti žalovanému Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem Ostrava,

28. října 117, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19.4.2011

č.j. MSK 67748/2011, ve věci umístění stavby a stavebního povolení,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osoby zúčastněné na řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhá přezkoumání shora označeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo změněno rozhodnutí Obecního úřadu Dobrá (dále jen „stavební úřad“) ze dne 9.2.2011, jímž stavební úřad umístil a povolil stavbu „HMMC, sekce 5 Převodovkárna, SO 520 Převodovkárna II“ na pozemcích parc. č. 231/3, 70/4, 70/5, st. 218 v k.ú. Nižní Lhoty a parc. č. 864/1, st. 613 v k.ú. Nošovice.

V žalobě namítá, že: 1) se plně ztotožňuje s žalobními body Občanského sdružení Střítež – za zdravé životní prostředí, s nímž původně podala společnou žalobu (žaloba tohoto subjektu byla vyloučena k samostatnému projednání a rozhodnutí usnesením ze dne 15.1.2013, věc je projednávána samostatně pod sp. zn. 22 A 7/2013);

2) napadené rozhodnutí neobsahuje poučení o možnosti podat žalobu ve správním soudnictví; 3) oznámení o zahájení stavebního řízení nebylo žalobci řádně doručeno; 4) rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 9.2.2011 bylo doručeno žalobci do datové schránky dne 10.2.2011, avšak nestalo se tak v souladu se zákonem, neboť požadovaný certifikát pro odesílání a přijímání datových zpráv byl mimo lhůtu platnosti. U jednání byl tento žalobní bod doplněn tak, že byť je napadeno rozhodnutí uvedené shora, žalobce tak byl poškozen i v možnosti obrany proti stavebnímu povolení, když v této části bylo jeho odvolání zamítnuto jako opožděné rozhodnutím ze dne 20.4.2011 č.j. MSK 68836/2011.

V podání podaném k poštovní přepravě 25.7.2011 dále namítá, že: 5) závazné stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství, které bylo podkladem napadeného rozhodnutí, nemělo být vůbec vydáno, když žádost o jeho vydání neměla požadované náležitosti.

Žalovaný navrhuje zamítnutí žaloby. K jednotlivým žalobním bodům uvádí: 1) obsahově se vypořádává s argumentací Občanského sdružení Střítež – za zdravé životní prostředí, 2) napadené rozhodnutí obsahuje poučení, které předepisuje § 68 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“);

3) námitka byla poprvé uplatněna až v žalobě, dosud na ni nebylo možno ani v odvolacím řízení reagovat; 4) jedná se toliko o nesprávnost stejnopisu rozhodnutí, rozhodnutí založené ve správním spise je řádné; 5) žalobcem namítané nedostatky vyplývají z právní úpravy účinné až od 21.1.2010, předcházející úprava žalobcem namítané náležitosti žádosti neobsahovala. Žalobce navíc nespecifikuje, které náležitosti by žádost neměla naplňovat.

K žalobě se vyjádřila osoba zúčastněná na řízení – stavebník – který • napadá aktivní věcnou legitimaci žalobce k podání žaloby, když má za to, že tento nebyl napadeným rozhodnutím nikterak zkrácen na svých právech, a • vyjadřuje se k žalobnímu bodu 2), kdy zdůrazňuje, že správní řád takové poučení žalovanému nepředepisuje.

K žalobě se dále vyjádřila osoba zúčastněná na řízení – M. K., která uvedla, že uplatněné žalobní body jsou důsledkem nedostatečné kvalifikace pracovníků správního orgánu I. stupně, když v řízení nebyly udělány ani základní prvotní úkony, který být udělány měly. Zdůraznila nedostatky zápisu provedeného správním orgánem I. stupně i zamítnutý návrh na atrakci věci žalovaným.

Dále se k žalobě vyjádřila osoba zúčastněná na řízení – Občanské sdružení Střítež - za zdravé životní prostředí – která se připojila k argumentaci žalobce.

Práva osob zúčastněných na řízení uplatnili dále Obec Hnojník, Š. H. a M.H.; ti se však k žalobě nevyjádřili.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu [§ 75 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“)] a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Krajský soud především nesouhlasí s názorem stavebníka, že by žalobce nebyl oprávněn podat žalobu ve správním soudnictví. Žalobce nejméně žalobními body 2) – 4) jasně specifikuje, jak měl být napadeným rozhodnutím dotčen na svých právech, přičemž ze správního spisu je zjevné, že byl účastníkem správního řízení. Je proto osobou, které přísluší podat proti napadenému rozhodnutí žalobu ve správním soudnictví (§ 65 odst. 1, 2 s.ř.s.).

Ke ztotožnění se s žalobními body uplatněnými jiným žalobcem [žalobní bod 1)] krajský soud vycházel z dosavadní judikatury soudů rozhodujících ve správním soudnictví, která dovodila, že žalobní bod nepředstavuje odkaz na jinou žalobu téhož žalobce (srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 29.6.1998 č.j. 6 A 179/95-21, in Soudní judikatura, sešit 4/2000, č. 685/2000) ani odkaz na důvody opravného prostředku podaného v řízení před správním orgánem (srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 17.2.1995 č.j. 6 A 15/94-39, in Správní právo, sešit 6/1996, č. 136/1996). Je totiž povinností žalobce, aby sám v žalobě vymezil žalobní body tak, že z tohoto vymezení bude patrné, v čem právě žalobce v okamžiku podání žaloby spatřuje důvody nezákonnosti napadeného rozhodnutí [§ 71 odst. 1 písm. d) s.ř.s.].

Žalobci v původně podané žalobě jasně a zřetelně odlišují žalobní body výslovně uplatňované Obcí Střítež a žalobní body výslovně uplatňované Občanským sdružením Střítež – za zdravé životní prostředí. Pokud je pak v závěru žaloby po obsáhle popsaných žalobních bodech, u nichž je vždy zdůrazněno, že se jedná o žalobní body Občanského sdružením Střítež – za zdravé životní prostředí, učiněn dovětek, že i s těmito žalobními body se Obec Střítež ztotožňuje, pokládá toto její vyjádření soud za nepřípustný odkaz na jiné podání, stejně jako v případě odkazu na opravný prostředek či jinou žalobu.

Žalobními body uplatněnými Občanským sdružením Střítež – za zdravé životní prostředí se proto soud v nyní projednávané věci – toliko o žalobě Obce Střítež nezabýval, když tyto nejsou žalobními body uplatněnými Obcí Střítež.

S ohledem na tyto závěry se krajský soud nemohl zabývat ani žalobním bodem 5), který byl uplatněn Obcí Střítež v rozporu s § 72 odst. 1 s.ř.s. až v podání podaném po uplynutí dvouměsíční lhůty k podání žaloby (napadené rozhodnutí bylo žalobci doručeno 21.4.2011).

K žalobnímu bodu 2) je pak třeba zdůraznit, že náležitosti poučení, které je součástí rozhodnutí o odvolání, stanoví § 68 odst. 5 správního řádu tak, že náležitostí takového poučení o možnosti podat žalobu ke správnímu soudu není (jak konstatoval i Nejvyšší správní soud např. v rozsudku ze dne 26.6.2008 č.j. 8 Afs 47/2007-90, www.nssoud.cz).

K nedoručení oznámení o zahájení řízení [žalobní bod 3)] krajský soud ze správního spisu (rozdělovníku pro doručení tohoto oznámení) zjistil, že předmětné oznámení nebylo žalobci doručováno vůbec. Tento nedostatek byl však zhojen v okamžiku, kdy žalobce včas (dne 24.5.2010) uplatnil v řízení své námitky, z čehož je zjevné, že se o zahájení předmětného řízení dozvěděl a dále činil v řízení úkony, které s jeho zahájením souvisejí. Měl proto možnost svá práva náležitě uplatnit, nebyl tedy na svých právech namítaným nedostatkem nikterak zkrácen (k tomu srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16.3.2004 č.j. 7 A 163/2002-53, Sb. NSS č. 629/2005, www.nssoud.cz).

Podobně k žalobnímu bodu 4) je třeba konstatovat, že žalobcem namítaný nedostatek v doručení rozhodnutí stavebního úřadu – zda se skutečně jednalo o vadu, krajský soud nezkoumal – nemění ničeho na skutečnosti, že tento nedostatek žalobci nezabránil se s rozhodnutím stavebního úřadu seznámit a proti němu se bránit, jak žalobce učinil odvoláním ze dne 24.2.2011. Jak uvedl Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 6.3.2009 č.j. 1 Afs 148/2008-76, www.nssoud.cz, je-li adresát s obsahem písemnosti obeznámen, pak v případě, že není dotčen na svém právu na tuto písemnost včas reagovat, nemá otázka, zda bylo doručení vykonáno předepsaným způsobem, žádný význam.

Pokud se týká práv žalobce co do přezkumu části prvostupňového rozhodnutí představující stavební povolení, v této části bylo o odvolání žalobce rozhodnuto jiným než napadeným rozhodnutím žalovaného, které žalobce žalobou nenapadl. Porušením žalobcových práv ve vztahu k odvolacímu přezkumu stavebního povolení se tak soud nemohl zabývat, když předmětem soudního přezkumu je dle žaloby jen napadené rozhodnutí ze dne 19.4.2011 č.j. MSK 67748/2011.

Krajský soud uzavírá, že žalobními body 1) a 5) se zabývat nemohl a žalobní body 2) – 4) byly shledány nedůvodnými. Proto byla žaloba podle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítnuta.

Pro úplnost soud dodává, že argumentace osoby zúčastněné na řízení M. K. je zcela mimo žalobcem uplatněné žalobní body, proto se ani touto argumentací nemohl soud – jsa žalobními body vázán – blíže zabývat.

O náhradě nákladů řízení mezi účastníky bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 s.ř.s., když procesně úspěšný žalovaný se náhrady nákladů řízení vzdal. O náhradě nákladů řízení osob na řízení zúčastněných bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 5 s.ř.s., když těmto osobám soud v řízení neuložil žádnou povinnost a neshledal ani žádné důvody zvláštního zřetele hodné, které by přiznání náhrady nákladů řízení těmto osobám odůvodňovaly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 27. února 2013

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru