Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 102/2010 - 5Usnesení KSOS ze dne 09.09.2010


přidejte vlastní popisek


22 A 102/2010 – 5

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobkyně G. M. G., proti žalované Věznici Opava, o žalobě proti posudku žalované z 19.8.2010,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádná z účastnic řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou k soudu 23.8.2010 domáhá přezkoumání posudku žalované ze dne 19.8.2010 pro účely řízení o přemístění do jiného typu věznice, které je vedeno u Okresního soudu v Opavě.

Podle § 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“) poskytují soudy ve správním soudnictví ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem.

Podle § 65 odst. 1 s. ř. s. kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen „rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Podle § 324 odst. 1 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu), ve znění pozdějších předpisů, o změně způsobu výkonu trestu odnětí svobody rozhoduje ve veřejném zasedání na návrh státního zástupce nebo ředitele věznice, a nejde-li o rozhodování o přeřazení mladistvého do věznice pro ostatní odsouzené, pokračování
- 2 -
22 A 102/2010

též na žádost odsouzeného nebo i bez takového podnětu okresní soud, v jehož obvodu se trest odnětí svobody vykonává.

Podle § 11 odst. 2 věty prvé zák. č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu na přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu ředitel věznice vždy připojí vyhodnocení průběhu a účinnosti programu zacházení s odsouzeným, zhodnocení průběhu a úspěšnosti výkonu ochranného léčení, pokud bylo odsouzenému uloženo, a uvede i další skutečnosti, které mohou mít význam pro rozhodnutí soudu.

Z citované zákonné dikce je zřejmé, že předmětné vyhodnocení („posudek“) představuje jen podklad pro vydání následného rozhodnutí trestního soudu. Jakkoliv je posudek součástí komplexního řízení, je třeba zároveň připomenout, že primárním smyslem správního soudnictví je ochrana subjektivně veřejných práv a přezkum jednotlivých úkonů je proto dán teprve tehdy, pokud takovýmito úkony může dojít k zásahu do právní sféry fyzických a právnických osob. Právě proto, že předmětné vyhodnocení („posudek“) ještě sám o sobě (bez samotného rozhodnutí trestního soudu) takovýto zásah představovat nemůže, nejedná se o rozhodnutí přezkoumatelné ve správním soudnictví.

Soud proto žalobu podle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s., tzn. pro nesplnění podmínek řízení, odmítl.

S ohledem na nepřezkoumatelnost napadeného vyhodnocení („posudku“) ve správním soudnictví již soud nerozhodoval o návrhu žalobkyně na osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro toto řízení.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost ve lhůtě

dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 9. září 2010

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová předsedkyně se nátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru