Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cad 143/2006 - 82Rozsudek KSOS ze dne 24.03.2011

Prejudikatura

3 Ads 148/2008 - 70


přidejte vlastní popisek

21Cad 143/2006-82

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce Ing. L. K., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 12.9.2006 číslo X, o starobním důchodu,

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení s e pro vady řízení zrušuje a věc se jí vrací k dalšímu řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 12.9.2006 číslo X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení přiznala žalobci od 19.5.2006 starobní důchod podle ust. § 29 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění ve výši 11.628,- Kč měsíčně. V odůvodnění tohoto rozhodnutí žalovaná uvedla, že základní výměra důchodu činí 1.470,- Kč měsíčně a procentní výměra 10.158,- Kč měsíčně. Procentní výměra důchodu byla stanovena z výpočtového základu ve výši 15.048,- Kč odpovídající osobnímu vyměřovacímu základu 43.176,- Kč za roky 1986-2005.

Žalobce proti shora uvedenému rozhodnutí podal včasnou žalobu, ve které namítal, že pro účely stanovení výše starobního důchodu mu nebyla správně hodnocena doba od 1.3.2000 do 31.12.2003, kdy žalovaná tvrdila, že tuto dobu nelze vyloučit.

Pokračování -2 - 21Cad 143/2006

Žalovaná se k podané žalobě žalobce vyjádřila tak, že pokud žalobce spatřuje nezákonnost jejího rozhodnutí ve skutečnosti, že pro výpočet starobního důchodu nebyla ve smyslu ust. § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění vyloučena doba od 1.3.2000 do 31.12.2003, kdy po rozhodnutí soudu o neplatné výpovědi u zaměstnavatele OKD, Bastro a.s. Ostrava trval jeho pracovní poměr, pak doba pojištění v rozsahu od 1.3.2000 do 13.6.2003 byla zhodnocena ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění. Žalovaná dne 18.1.2007 obdržela opravný evidenční list důchodového pojištění s uvedením vyloučených dob od 1.3.2000 do 13.6.2003 a na základě toho vydala nové rozhodnutí dne 29.1.2007, kterým byl starobní důchod žalobci přiznán od 19.5.2006 v nové výši s přihlédnutím k dobám pro výpočet osobního vyměřovacího základu vyloučeným. Žalovaná má za to, že námitkám uvedeným v žalobě žalobce bylo vyhověno a proto navrhovala, aby řízení bylo zastaveno.

Krajský soud provedl důkaz níže uvedenými listinami a poté dospěl k závěru, že žaloba žalobce je důvodná.

Z obsahu spisu krajský soud zjistil následující : - z napadeného rozhodnutí ze dne 12.9.2006 číslo X, že žalobci byl přiznán starobní důchod ve výši a s odůvodněním, jak shora uvedeno;

- z rozhodnutí žalované ze dne 29.1.2007 číslo X, že žalovaná zvýšila žalobci od 19.5.2006 starobní důchod podle ust. § 56 odst. 1 písm. d) zákona číslo 155/1995 Sb. v platném znění s tím, že starobní důchod činí 11.938,- Kč. V odůvodnění tohoto rozhodnutí mimo jiné žalovaná uvedla, že na základě opravného evidenčního listu důchodového pojištění ze dne 10.1.2007 dodatečně započetla v době od 1.3.2000 do 13.6.2003 chybějící vyloučené doby ve smyslu § 16 odst. 4 citovaného zákona. Dále v témže odůvodnění uvedla, že období od 14.6.2003 do 31.12.2003 není dobou pojištění ani dobou vyloučenou, když v tomto období žalobce nevykonával žádnou práci pro OKD Bastro ani nepobíral nemocenské dávky;

- z přípisu žalobce ze dne 9.3.2007, že žalobce nesouhlasí s tím, že mu nebyla zhodnocena doba od 14.6.2003 do 31.12.2003 a poukázal na to, že rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 3.2.2003 byla určena neplatnost výpovědi ze dne 25.9.2001 a mzdové nároky žalobce byly vyloučeny k samostatnému projednání a rozhodnutí;

- z rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.12.2007 č.j. 16Co 184/2007-53 mimo jiné krajský soud zjistil, že výpověď daná žalobci z pracovního poměru ze dne 29.11.1999 byla určena neplatnou rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 13.3.2001 č.j. 19C 115/2000-62 ve znění rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.6.2001 č.j. 16Co 167/2001-76, že výpověď daná žalobci ze dne 25.9.2001 byla rovněž určena neplatnou rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 3.2.2003 č.j. 26C 46/2002-30, a že žaloba na neplatnost výpovědi dané žalobci dne 16.9.2003 byla zamítnuta rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 31.1.2005 č.j. 26C 65/2004-36, a že tento rozsudek byl potvrzen rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.11.2005 č.j. 16Co 346/2005-87. Dovolání podané žalobcem k Nejvyššímu soudu ČR bylo usnesením odmítnuto.

Pokračování -3 - 21Cad 143/2006

Z téhož rozsudku krajského soudu bylo zjištěno, že rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 15.11.2004 č.j. 26C 231/2003-60 byla zamítnuta žaloba na náhradu mzdy žalobce ve výši 1.020 545,- Kč. Tento rozsudek byl změněn rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.7.2005 č.j. 16Co 177/2005-94, a to tak, že žalobci byla přiznána částka 60.809,- Kč s příslušenstvím, a že mu náleží náhrada mzdy za dobu od 1.5.2000 do 30.9.2001 a zároveň potvrzeno rozhodnutí okresní soudu v části zamítnutí žaloby co do částky 959.736,- Kč. Dále bylo zjištěno, že v řízení pod sp. zn. 26C 1/2007 vedeném u Okresního soudu v Ostravě je předmětem náhrada mzdy za dobu od 15.6.2003 do 31.12.2003 ve výši 247.682,- Kč a za leden 2004 ve výši 38.105,- Kč (zamítnutí žaloby v této části, tj. co do částky 38.105,- Kč bylo uvedeným rozsudkem krajského soudu potvrzeno, neboť v měsíci lednu 2004 pracovní poměr žalobce již netrval). Tímtéž rozsudkem krajský soud řízení o náhradu mzdy žalobce za dobu od 15.6.2003 do 31.8.2003 ve výši 46.595,- Kč zastavil a rozsudek okresního soudu v tomto rozsahu zrušil, neboť tato náhrada mzdy byla již rozhodnuta v řízení před Okresním soudem v Ostravě pod sp. zn. 26C 231/2003. Předmětem řízení teda zůstala částka 201.087,- Kč, jakožto náhrada mzdy žalobce uplatňovaná podle § 130 zákoníku práce v platném znění za dobu od 15.6.2003 do 31.12.2003;

- z rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 1.6.2009 č.j.26C 1/2007-80, že žalobci bylo přiznáno na náhradě mzdy za dobu od 15.6.2003 do 31.12.2003 201.087,- Kč. Tento rozsudek byl potvrzen rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č.j. 16Co 220/2009-121;

- z přípisu žalované ze dne 1.12.2010, že žalované je známo, že dle rozsudku KS v Ostravě ze dne 26.4.2010 č.j. 16Co 220/2009-121 žalobci náleží za období od 15.6.2003 do 31.12.2003 náhrada mzdy ve výši 201.087,- Kč, a že v její evidenci se nachází evidenční list důchodového pojištění ze dne 24.6.2010 na uvedenou dobu pojištění s uvedením výše náhrady mzdy. Z evidenčního listu důchodového pojištění však není patrné, kdy byla tato náhrada mzdy vyúčtována a v případě, že k jejímu zúčtování došlo v tzv. rozhodnutém období pro stanovení osobního vyměřovacího základu žalobce, kterým je období za roky 1987 až 2005, nelze tuto náhradu mzdy žalobci hodnotit;

- z potvrzení Bucyrus Czech Republic, a.s. ze dne 17.8.2010, že žalobci byla vyplácena náhrada mzdy za období od 15.6.2003 do 31.12.2003 ve výši 201.087,- Kč a že uvedená společnost provedla zákonné odvody na zdravotní pojištění za zaměstnavatele a za zaměstnance, přičemž za zaměstnance činil odvod 9.049,- Kč a uvedená společnost proto žádá úhradu této částky žalobcem.

Krajský soud při řízení o žalobě žalobce vycházel z ust. § 65 a násl. a ze skutkového a právního stavu, který tady byl dán v době vydání napadeného rozhodnutí a žalobu přezkoumal v rozsahu tzv. žalobních bodů (ust. § 75 odst. 1,2 s.ř.s.).

Podstatné pro posouzení v dané věci je zjištění, že žalovaná v napadeném rozhodnutí ze dne 12.9.2006 nezhodnotila žalobci dobu od 1.3.2000 do 31.12.2003, což bylo podstatným žalobním bodem obsaženým v žalobě žalobce. Dne 29.1.2007, tedy po podání žaloby, žalovaná dodatečně žalobci započetla dobu od 1.3.2000 do

Pokračování -4 - 21Cad 143/2006

13.6.2003, ovšem žalobce setrval na tom, že trvá také na vyloučení doby od 14.6.2003 do 31.12.2003. Nutno ovšem poznamenat, že žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 29.1.2007, ač s ním zcela nebyl spokojen, další žalobu nepodal. Podle ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. dokud soud nerozhodl, může odpůrce vydat nové rozhodnutí nebo opatření, popř. provést jiný úkon, jimiž navrhovatele uspokojí, nezasáhne-li tímto postupem práva nebo povinnosti třetích osob. V projednávané věci žalovaná vydala uvedené druhé rozhodnutí o zvýšení starobního důchodu žalobce, jimž ovšem žalobě žalobce zcela nevyhověla a jimž tedy žalovaný nárok zcela neuspokojila. Krajský soud však znovu opakuje, že proti tomuto rozhodnutí žaloba žalobcem podána nebyla. Žaloba směřovala proti rozhodnutí ze dne 12.9.2006, které neprávem nezhodnotilo dobu žalobcem namítanou od 1.3.2000 do 31.12.2003, když žalovaná sama v průběhu řízení uznala dobu od 1.3.2000 do 13.6.2003. Napadené rozhodnutí proto krajský soud pro vady řízení v souladu s ust. 78 odst. 1 s.ř.s. zrušil a podle odst. 4 věc vrátil žalované k dalšímu řízení. V průběhu tohoto řízení bude na žalované, aby se vypořádala se skutečností, že žalobci byla přiznána a zároveň vyplácena náhrada mzdy za období od 15.6.2003 do 31.12.2003ve výši 201.087,- Kč.

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce se tohoto práva výslovně vzdal a žalovaná toto právo ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu,

a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 24. března 2011

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Petr Indráček,v.r.

Jana Valošková Samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru