Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Ad 13/2010 - 19Rozsudek KSOS ze dne 04.11.2010


přidejte vlastní popisek


21Ad 13/2010-19

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivou Hrdinovou v právní věci žalobkyně N. P., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 10. 5.2010, č. j. X, ve věci invalidního důchodu

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala v zákonné lhůtě žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 10. 5. 2010, kterým žalovaná zamítla námitky žalobkyně s odůvodněním, že lze námitky podat teprve poté, co bylo vydáno rozhodnutí o invalidním důchodu, nikoliv proti posudku o invaliditě, který je pouze podkladem tohoto rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že v uvedené věci nebylo k datu podání námitek vydáno rozhodnutí, jedná se o námitky nepřípustné a takové námitky správní orgán zamítne. Žalobkyně s rozhodnutím nesouhlasila, neboť dle jejího názoru její zdravotní stav odpovídá částečné invaliditě. Žalobkyně navrhovala, aby byl znovu posouzen její zdravotní stav.

Žalovaná se k žalobě písemně nevyjádřila.

Pokračování 2 - - 21Ad 13/2010

Provedeným dokazováním soud zjistil, že žalobkyně dne 22. 3. 2010 uplatnila žádost o invalidní důchod. Posudkový lékař Okresní správy sociálního zabezpečení v Karviné dne 15. 4. 2010 míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti žalobkyně hodnotil podle přílohy vyhlášky č. 359/2009 Sb. v platném znění kapitoly VIII, oddílu E, položky 1, písm. b) 20% a vyslovil, že žalobkyně není invalidní dle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Proti posudku o invaliditě ze dne 15. 4. 2010 č. j. LPS/2010/3175-KI CSSZ podala žalobkyně dne 27. 4. 2010 námitky, neboť nesouhlasila s odůvodněním výsledků posouzení jejího zdravotního stavu a žádala o jeho opětovné prošetření.

Na základě těchto námitek vydala žalovaná napadené rozhodnutí a námitky žalobkyně zamítla.

Skutková zjištění ve věci učinil soud z rozhodnutí žalované ze dne 10. 5. 2010, z obsahu posudkového spisu žalobkyně uloženého u OSSZ v Karviné a z dávkového spisu žalobkyně.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního /dále jen s. ř. s./ v mezích žalobních bodů a při přezkoumání rozhodnutí vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu /§ 75 odst. 1 a 2 s. ř. s./, tedy ke dni 10. 5. 2010.

Podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, okresní správy sociálního zabezpečení posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost fyzických osob pro účely sociálního zabezpečení a pro účely poskytnutí dávek a mimořádných výhod podle jiných právních předpisů při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách. Za tím účelem posuzují invaliditu a změnu stupně invalidity,

Podle odstavce druhého citovaného ustanovení provede okresní správa sociálního zabezpečení zjišťovací lékařskou prohlídku na základě žádosti správního orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek žádán.

Podle § 88 odst. 1 citovaného zákona lze proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení.

Podle § 108 věta první citovaného zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak, platí pro řízení ve věcech důchodového pojištění a pro řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti správní řád.

Podle § 83 odst. 1 věta druhá zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), lze odvolání podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.

Podle § 92 odst. 1 věta první citovaného zákona opožděné nebo nepřípustné odvolání odvolací správní orgán zamítne.

Pokračování
3-- 21Ad 13/2010

Po zhodnocení provedeného dokazování dospěl krajský soud k závěru, že žaloba není důvodná.

V projednávané věci jde o žalobu směřující proti rozhodnutí o námitkách, které byly podány do posudku o invaliditě. Vzhledem k tomu, že posudek o invaliditě je pouze podkladem pro rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení o invaliditě žalobkyně a nikoliv samotným rozhodnutím, jsou námitky proti takovémuto podkladu nepřípustné. Soud považuje rozhodnutí žalované ze dne 10. 5. 2010 za úplné a žalovaná nepochybila, když námitky žalobkyně na základě výše uvedených skutečností zamítla.

S ohledem na učiněná zjištění soud žalobu dle ustanovení § 78 odst. 7 soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.) zamítl jako nedůvodnou. Za souhlasu účastníků řízení rozhodl soud ve smyslu § 51 odst. 1 s. ř. s. o věci samé bez jednání.

Náklady řízení účastníkům přiznány nebyly, neboť žalobkyně v tomto řízení nebyla úspěšná a žalovaná v tomto řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona /§ 60 odst. 1 a 2 s. ř. s./.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat kasační stížnost k Nejvyššímu

správnímu soudu v Brně, do dvou týdnů po jeho doručení, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel nebo jeho zástupce nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 4.listopadu 2010

Za správnost vyhotovení: Samosoudkyně: Jana Valošková
JUDr. Iva Hrdinová,v.r.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru