Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ad 87/2014 - 28Rozsudek KSOS ze dne 17.09.2015


přidejte vlastní popisek

20Ad 87/2014-28

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní

věci žalobce: nezl. K. S. , zast. opatrovnicí Mgr. G. S., oba bytem T. 307/65, H. S., proti

žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, se sídlem Na Poříčním právu

1/376, Praha 2, k žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21.10.2014 č.j. MPSV-

UM/18561/14/4S-MSK o příspěvek na péči,

takto:

I. Rozhodnutí žalovaného ze dne 21.10.2014 č.j. MPSV-UM/18561/14/4S-MSK

se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

I.

[1] Žalobci byl snížen příspěvek na péči z 12.000,- Kč na 9.000,- Kč od června 2013. [2] Zákonná zástupkyně podala u zdejšího soudu dne 22.12.2014 žalobu proti v záhlaví označeném rozhodnutí žalovaného, kterým bylo podle ust. § 90 odst. 5 správního řádu odvolání zamítnuto a rozhodnutí Úřadu práce České republiky – Krajské pobočky v Ostravě č.j. MPSV-UP/723055/13/AIS-SSL ze dne 7.5.2013, o snížení příspěvku na péči z Kč 12.000,- na Kč 9.000,-, potvrzeno. Uvedla, že dle 10ti ucelených a věcně souvisejících oblastí každodenního života žalobce nezvládá základní životní potřeby mobilitu, stravování, oblékání a obouvání, tělesnou hygienu, výkon fyziologických potřeb, osobní aktivitu a nyní nově i péči o zdraví. Nezvládá tak 7 základních životních potřeb. Ačkoliv posudková komise MPSV v závěru svého posudku konstatuje, že projev psaný v přijatelném standardu nezvládá, ale je schopen použít PC, je schopen použít seniorský mobilní telefon s předvolbami, pak tuto základní životní potřebu zvládá. Není tak dostatečně zhodnocen ve smyslu závěru rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě č.j. 38Ad 35/2013 ze dne 16.5.2014 úkon komunikace. Žalobce není schopen psaného projevu a tvrdí, že když napíše tiskacím písmem své jméno, je schopen i tiskacím písmem napsat krátkou zprávu, jedná se jen o domněnku. Písmo je kostrbaté a výsledek obtížně čitelný. Také je zavádějící, že doma píše na PC s upravenou klávesnicí. Není schopen zvládat žádné běžné dotykové komunikační prostředky, nepodepíše se a nevyplní formulář apod. Při žádosti o vydání občanského průkazu byl osvobozen od podpisu. Má přiznaného osobního asistenta proto, že za něj provádí ve vyučování záznamy, neboť nezvládá formu diktátu či zapsání jakékoliv jiné poznámky. Navrhla zrušit napadené rozhodnutí i rozhodnutí správního orgánu I. stupně a věc vrátit žalovanému k dalšímu řízení.

II.

[3] Žalovaný rozhodnutím ze dne 21.10.2014 č.j. MPSV-UM/18561/14/4S-MSK odvolání zamítl a rozhodnutí Úřadu práce České republiky – Krajské pobočky v Ostravě ze dne 7.5.2013 č.j. MPSV-UP/723055/13/AIS-SSL, kterým bylo rozhodnuto podle ustanovení § 7 a § 14 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSS), snížit příspěvek na péči z Kč 12.000,- na Kč 9.000,- měsíčně od června 2013, potvrdil. V odůvodnění žalovaný uvedl, že vycházel především z posudku posudkové komise MPSV ČR, která na svém jednání 24.6.2013 dospěla k závěru, že se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav s vážným narušením mobility a není schopen samostatně zvládat 6 základních životních potřeb a) mobilitu, d) stravování, e) oblékání a obouvání, f) tělesnou hygienu, g) výkon fyziologické potřeby, i) osobní aktivity. Jako nezvládanou nezhodnotila životní potřebu c) - komunikaci. Rozhodnutí žalovaného ze dne 10.7.2013 bylo rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.5.2014 č.j. 38Ad 35/2013-25 zrušeno a věc vrácena k novému projednání z důvodu nepřesvědčivosti posudku posudkové komise MPSV ČR. Došlo k novému posouzení závislosti dne 25.9.2014 se závěrem, že není schopen zvládat 7 základních životních potřeb a tento stav byl i k datu 2.5.2013. Jednání komise proběhlo za přítomnosti jeho zákonného zástupce i samotného žalobce, který byl přešetřen přítomnou neuroložkou. Při jednání komise spolupracoval, odpovídal adekvátně, přiměřeně věku. Žalovaný se v odůvodnění vypořádal i s výtkou soudu ohledně absence důvodu změny v posouzení stupně závislosti.

[4] Žalovaný ve svém písemném vyjádření k žalobě popřel oprávněnost námitek uvedených v žalobě. Zopakoval obsah posudku PK MPSV ČR, který považuje za úplný a přesvědčivý a navrhl žalobu zamítnout.

III.

[5] Podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby, b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb, c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb, d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.

[6] Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:

a) mobilita, b) orientace, c) komunikace, d) stravování, e) oblékání a obouvání, f) tělesná hygiena,

g) výkon fyziologické potřeby, h) péče o zdraví,

i) osobní aktivity, j) péče o domácnost.

[7] Podle § 9 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. schopnost zvládat základní životní potřebu uvedenou v odstavci 1 písm. j) se nehodnotí u osob do 18 let věku.

[8] Podle § 9 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. při hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby se hodnotí funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat základní životní potřeby; přitom se nepřihlíží k pomoci, dohledu nebo péči, která nevyplývá z funkčního dopadu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

[9] Podle ust. 9 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb. pro uznání závislosti v příslušné základní životní potřebě musí existovat příčinná souvislost mezi poruchou funkčních schopností z důvodu nepříznivého zdravotního stavu a pozbytím schopnosti zvládat základní životní potřebu v přijatelném standardu. Funkční schopnosti se hodnotí s využíváním zachovaných potenciálů a kompetencí fyzické osoby a využíváním běžně dostupných pomůcek, prostředků, předmětů denní potřeby nebo vybavení v domácnosti, veřejných prostor nebo s využitím zdravotnického prostředku.

[10] Podle přílohy č. 1 k vyhl. č. 505/2006 Sb., která blíže vymezuje posuzování schopnosti zvládat základní životní potřeby:

a) Mobilita:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.

b) Orientace: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.

c) Komunikace:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.

d) Stravování:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.

e) Oblékání a obouvání:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

f) Tělesná hygiena: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

g) Výkon fyziologické potřeby:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky. h) Péče o zdraví: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky.

i) Osobní aktivity: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

j) Péče o domácnost:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek.

V.

[11] Z obsahu správního spisu soud zjistil, že

• žalobci byl původně přiznán příspěvek na péči od ledna 2007 (v deseti letech věku) k žádosti ze dne 29.1.2007. Dne 23.11.2010 bylo z moci úřední zahájeno správní řízení ve věci opětovného posouzení nároku a výši příspěvku na péči, řízení bylo zastaveno usnesením ze dne 1.2.2011, protože odpadl důvod řízení. Posudkem lékařskou posudkovou službou OSSZ v Karviné ze dne 17.1.2011 bylo nadále prokázáno, že posuzované dítě je osobou, u které byl zjištěn stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby stupněm IV (úplná závislost);

• dne 10.1.2013 Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Ostravě oznámil zástupkyni žalobce, že zahajuje z moci úřední správní řízení ve věci opětovného posouzení nároku a výši příspěvku na péči, přičemž důvodem pro zahájení řízení je ukončení platnosti původního posouzení zdravotního stavu ke dni 1.1.2013;

• dne 8.3.2013 provedeno u žalobce sociální šetření. Sociální pracovnice uvedla, že vycházela ze sdělení matky posuzovaného, dle které K. potřebuje její pomoc při všech úkonech hygieny, stravy, oblékání, obouvání. Stravu musí matka nachystat, nakrájet a naporcovat. K. je schopen se najíst sám, s pomocí lžíce, příbor nepoužívá. Základní druhy nápojů a potravin pozná, napije se z hrníčku. Není schopen si žádné potraviny vybalit, přenést nebo vytáhnout pro špatnou jemnou motoriku a postižení osobu horních končetin. Veškerou hygienu provádí matka. Pomáhá žadateli s mytím rukou, obličeje a čistí mu zuby. Nutná pomoc při vstupu a výstupu z vany pro postižení dolních končetin. Matka mu myje a češe vlasy a rovněž stříhá nehty. Žadatel si na toaletu zajde, ale potřebuje pomoc s manipulací s oděvem před a po výkonu fyziologické potřeby a rovněž potřebuje pomoc s očistou. Matka chystá oblečení a pomáhá mu s oblékáním. Zipy a knoflíky si nezapne pro postižení horních končetin, tkaničky si nezaváže. Je schopen základní druhy oblečení rozeznat, ale nerozliší rub a líc a nevybere si oblečení odpovídající počasí. Boty má na suchý zip a musí nosit ortopedickou obuv. Chůze je špatná a kolébavá. Ujde pouze pár kroků a to tak, že ho musí druhá osoba držet za ruku. Není schopen chůze sám bez opory. Chůzi na delší vzdálenosti nezvládá vůbec, chůzi po schodech rovněž nezvládá. Na delší vzdálenost rodiče používají speciální kočárek. Není schopen chůze na nerovném terénu. Při chůzi je odkázán na pomoc druhé osoby, nemá stabilitu a má špatnou koordinaci pohybu. K. je schopen ústní komunikace. Na otázky odpovídal. Písemné komunikace není schopen vůbec. Píše pouze jedním prstem na klávesnici počítače. K. je orientován časem. Ví, jak se jmenuje, kolik má let, kde bydlí. Zná dny v týdnu, měsíce, roky, data. Osobou je rovněž orientován. Dle sdělení matky není však orientován místem. Zná pouze trasu, když jede s matkou autem do školy a ze školy. Jinak se neorientuje. Nezná hodnotu věcí a peněz. Léky v současné době žádné neužívá. K.l je osobou závislou na péči svých rodičů. Dále sociální pracovnice uvedla, že sociální šetření bylo předem telefonicky domluveno a proběhlo formou rozhovoru a pozorováním;

• dne 17.4.2013 provedeno lékařem OSSZ Karviná posouzení stupně závislosti se závěrem, že jde o osobu do 18 let věku, která se podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb. považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislost), jde o osobu, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility. Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není účastník řízení schopen zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby. Není schopen zvládat základní životní potřeby uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) cit. zákona. Nezvládá základní životní potřeby: a) mobilita, d) stravování, e) oblékání, obouvání, f) tělesná hygiena, g) výkon fyziologické potřeby, h) péče o zdraví, i) osobní aktivy;

• Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Havířov dne 7.5.2013 rozhodl o snížení příspěvku na péči. Proti rozhodnutí bylo podáno odvolání a dne 28.5.2013 bylo toto předloženo k projednání a rozhodnutí MPSV, odboru odvolání a správních činností nepojistných dávek, referát odvolání a správní agendy Moravskoslezský kraj; • v odvolacím řízení byl vyžádán posudek u PK MPSV v Ostravě a tento byl vypracován dne 24.6.2013 za přítomnosti účastníka řízení a jeho zákonného zástupce. Posudková komise vzala za prokázané, že se u účastníka řízení jedná o DMO centrální kvadruparézy, forma vyhraněna do diparézy DKK, sekundární skoliózu Th páteře, strabismus, hypermetropii, myopii, stav po aplikaci BTX a korekčních operacích na šlachách. Komise měla k dispozici posudkový spis OSSZ Karviná, zdravotní dokumentaci praktického ošetřujícího lékaře, lékařské nálezy předložené u jednání komise, sociální šetření ze dne 8.3.2013 a zejména přítomnost posuzovaného u jednání komise. Komise vyhodnotila zdravotní stav jako dlouhodobě nepříznivý v důsledku kvadruparetické formy DMO, s větším postižením dolních končetin a pravostranných končetin. Dle zjištěných skutečností je vážně narušena mobilita a není schopen samostatně zvládat úkony stravování, oblékání a obouvání, výkon fyziologické potřeby, tělesnou hygienu a osobní aktivity. Posudková komise MPSV nehodnotí jako nezvládaný úkon komunikaci, a to včetně komunikace písemné – chlapec je schopen napsat krátkou zprávu na počítači, dle názoru PK MPSV ČR i tiskacím písmem. Slovní komunikaci zvládá a je schopen zvládnout i komunikaci komunikačními prostředky. Komise nehodnotí jako nezvládaný úkon péči o zdraví, protože posuzovaný pravidelně neužívá žádné léky. K datu jednání posudková komise MPSV ČR hodnotí nezvládání 6 základních potřeb, a to: a) mobilita, d) stravování, e) oblékání a obouvání, f) tělesná hygiena, g) výkon fyziologické potřeby a i) osobní aktivity. Ostatní životní potřeby je posuzovaná osoba při dokladovaném zdravotním a funkčním stavu schopna zvládat samostatně ve smyslu § 2 vyhlášky 391/2011 Sb. K datu 2.1.2013, k datu vydání napadeného rozhodnutí i k datu jednání posudkové komise je osobou, která je podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb., o sociálních službách, považována za osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost). Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není jako občan mladší 18-ti let schopen zvládat šest základních životních potřeb a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby. Vzhledem k tomu, že jednání komise byl přítomen žalobce a jeho zákonný zástupce (matka), i oni protokol o jednání podepsali. Žalobce se podepsal tiskacími písmeny, písmo, které je „kostrbaté“ a zabírá třetinu stránky;

• z posudku posudkové komise z 25.9.2014, že posudková komise znovu posoudila soběstačnost žalobce, tentokrát za přítomnosti žalobce a jeho otce, při jednání komise byl žalobce přešetřen přítomnou neuroložkou. Za podklady měla posudkový spis, spis odvolacího orgánu, zdravotní dokumentaci praktického ošetřujícího lékaře, sociální šetření provedené Krajskou pobočkou ÚP z 8.3.2013 a další odborné lékařské nálezy: nález praktické lékařky - MUDr. E.F. ze dne 29.3.2013, nález z SPC Frýdek-Místek, Odborný podklad pro speciální vzdělávání ze dne 27.5.2013, nález z FN OV, Klinika dětské neurologie - MUDr. L. Š. ze dne 1.8.2012, nález z oční ambulance - MUDr. W. ze dne 14.1.2013, nález ortopeda a ortopedického protetika - MUDr. P. K. ze dne 17.8.2012. K odvolání byl doložen lékařský nález z SPC Frýdek-Místek, Odborný podklad pro speciální vzdělávání ze dne 30.5.2012. K jednání komise zákonný zástupce předkládá nálezy z SPC Frýdek-Místek, Odborný posudek k podmínkám a podpůrným opatřením při přijímání ke vzdělávání žáka ze dne 7.1.2014, dále Odborný podklad pro speciální vzdělávání ze dne 28.4.2014, dále Zprávu ze speciálně pedagogického a psychologického vyšetření ze dne 7.1.2014 a Rozhodnutí Střední školy Havířov ze dne 19.9.2014. Posudková komise dospěla k závěru, že u posuzovaného se jedná o DMO – centrální kvadruparézu, vyhraněnou do diparézy dolních končetin, přeučen na leváka, epileptický syndrom, kompenzován od r. 1999, bez léčby od r. 2004, sekundární skoliózu Th páteře, stav po opakované aplikaci BTX (botulotoxinu) a korekčních operacích na šlachách, strabismus divergens, astigmatismus myopicus levis, dekolaratio papila optici, amblopia – tupozrakost, stav po opaření trupu a dolních končetin ve 2 letech věku, nyní keloidní jizvy. Jedná se o žáka 8. třídy ZŠ, má osobního asistenta a speciální výukový program. U posuzovaného se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav daný dětskou mozkovou obrnou s centrální kvadruparézou, vyhraněnou do diparézy dolních končetin, je přeučen na leváka. Chůze je paraparetická, samostatně na vzdálenost pár desítek metrů, spíše v interiéru, kde je opora o stěny a nábytek, venku používá invalidní vozík. Posuzovaný vidí, slyší, porucha duševní nebo psychická není prokázána. Je orientovaný místem, časem, osobou i situací, dokáže reagovat přiměřeně věku. Je komunikativní, mluvenému i psanému slovu rozumí. Je lehká dysartrie, mluví srozumitelně. Projev psaným písmem v přijatelném standardu nezvládá. Posuzovaný je schopen použít PC (jako facilitátor pro svůj handicap). Dle sdělení otce, pokud má dostatek času, napíše na PC krátký text bez významných překlepů. Posuzovaný je schopen porozumět používaným základním obrazovým symbolům i zvukovým signálům, je schopen použít seniorský mobilní telefon s předvolbami a SOS tlačítkem, umí si zavolat. Posudková komise MPSV konstatuje, že při zjištěném zdravotním stavu posuzovaný nezvládá 7 základních životních potřeb a) mobilita, d) stravování, e) oblékání a obouvání, f) tělesná hygiena, g) výkon fyziologické potřeby, h) péče o zdraví, i) osobní aktivity a považuje se za osobu závislou na pomoci jiné osoby ve III. stupni závislosti, tj. těžká závislost.

VI.

[12] Krajský soud hodnotil nejen napadené rozhodnutí, ale i zákonnost správního řízení, které předcházelo vydání napadených rozhodnutí, dle skutkového a právního stavu k datu vydání napadeného rozhodnutí (§ 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen s.ř.s.) a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

[13] Vzhledem k tomu, že zdejší soud rozhodnutí žalovaného ze dne 10.7.2013 č.j. MPSV-UM/10127/13/9S zrušil a vrátil žalovanému k dalšímu řízení z důvodu nepřesvědčivosti posudku posudkové komise MPSV, a to ve vztahu k základní životní potřebě h) - péče o zdraví a c) - komunikace a nevysvětlení důvodu ve snížení stupně závislosti, žalovaný proto v dalším řízení požádal o doplnění posudku uvedený posudkový orgán. Posudková komise při novém posouzení dne 25.9.2014 dospěla k závěru, že žalobce skutečně potřebuje pomoc i při životní potřebě péče o zdraví, avšak setrvala nadále na stanovisku, že zvládá životní potřebu c) - komunikace s facilitujícím prostředkem PC. K tomuto úkonu uvedla, že je komunikativní, mluvenému i psanému slovu rozumí, je lehká dysartrie, mluví srozumitelně, projev psaným písmem v přijatelném standardu nezvládá, je schopen použít PC jako facilitátor pro svůj handicap, je schopen porozumět používaným základním obrazovým symbolům i zvukovým signálům, je schopen použít seniorský mobilní telefon s předvolbami a SOS tlačítkem, umí si zavolat.

[14] Žalovaný převzal pro své rozhodnutí bezezbytku závěr posudkové komise MPSV ze dne 25.9.2014, a pokud se týká důvodu změny v posouzení stupně závislosti, s tím se podrobně vypořádal na straně 5 svého rozhodnutí.

[15] Posudková komise v posudku vyjmenovala zdravotní dokumentaci včetně konkrétních lékařských nálezů, ze kterých vycházela. Mimo jiné také uvedla, že měla k dispozici zprávu ze speciálně pedagogického a psychologického vyšetření ze dne 7.1.2014, která byla předložena u jednání komise. Soud odkazuje v této zprávě na část věnovanou písemnému projevu, kde je uvedeno: „Píše levou rukou. Úchop prstový, nesprávný. Psaní křečovité. Přítlak na psací list nadměrný a je nutné jej přidržovat asistentkou, aby se současně neposouval. Užívá hůlkové písmo větší velikosti. Na lince jej neudrží. Jednotlivá písma vyhotovuje spojováním předem vytvořených bodů jejich základní konstrukce, přesto jsou tvary písmen deformované. Písmo je poznamenáno výrazným tremorem. Mezi slovy dodržuje mezery. Při přepisu bez doprovodné asistenční dopomoci ukazovátkem musí vyvodit velké úsilí, aby se v textu orientoval. Při přepisu nechybuje. Píše nepřiměřeně pomalým tempem a psaní je pro něho vyčerpávající činností. Písemný projev je obtížně čitelný. Na PC píše pomocí ukazováku levé ruky s občasným zapojením ukazováku pravé ruky. Používá písmo velikosti 16 až 20 bodů. Rychlost psaní je pomalá. Pro pořizování zápisů, i při doplňovacích úlohách a grafických činnostech, potřebuje asistenční dopomoc.“ Posudková komise sama uvedla, že projev psaným písmem v přijatelném standardu nezvládá, avšak se písemně domluví psaním na PC, který používá jako facilitátor. Jak vyplynulo ze samotného protokolu o jednání komise, žalobce není schopen se podepsat, pokud za podpis nepovažujeme hůlkovým písmem napsáno jméno a příjmení ve velikosti jedné třetiny stránky A4. Žalobce ve školní výuce není schopen si sám činit poznámky, neboť psaní nezvládá. Ač posudková komise sama vyslovila závěr, že psaní nezvládá, uznala zvládání komunikace z důvodu, že pro psaní jako facilitátor může použít počítač. Soud tento názor nesdílí. Vymezení základní životní potřeby komunikace, tak jak je uvedeno pod písm. c) v příloze 1 vyhl. č. 505/2006 Sb., rozlišuje psanou zprávu od používání běžných komunikačních prostředků. Dle soudu mezi běžné komunikační prostředky v současné době bezesporu patří mobilní telefony a počítače. Dle specifikace jednotlivých úkonů, které v souhrnu charakterizují základní životní potřebu komunikaci, jak je uvedeno pod písm. c) přílohy 1 vyhl.č. 505/2006 Sb., se rozlišuje mezi psanou zprávou a používáním počítače. Dle názoru soudu tak nelze zaměňovat pro hodnocení schopnosti dorozumět se psanou zprávou použití počítače.

[16] S odkazem na ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění, krajský soud neměl možnost v této právní věci vyžádat od posudkové komise doplňující posudek, jehož úkolem by bylo vyjádření se právě k uvedenému v odstavci [14] tohoto rozsudku. Toto je v kompetenci toliko žalovaného správního orgánu, který má právo od posudkové komise toto jako doplňující posudek vyžadovat či i zvážit, zda by bylo vhodné si vyžádat posudek od jiné posudkové komise.

[17] Krajský soud s ohledem na výše uvedené rozhodnutí žalovaného zrušil pro vady řízení podle ust. § 78 odst. 1 s.ř.s. a věc mu vrátil k dalšímu řízení podle odst. 4 téhož ustanovení. Žalovaný v dalším řízení bude povinen odstranit vady řízení, které spočívají v neúplnosti, a tím i nepřesvědčivosti posudku posudkové komise MPSV ČR ze dne 25.9.2014.

[18] Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť ve věci úspěšný žalobce právo náhrady nákladů řízení neuplatňoval (§ 60 odst. 1 s.ř.s.).

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí č. 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 17. září 2015

JUDr. Jana Záviská

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru