Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ad 8/2013 - 13Rozsudek KSOS ze dne 05.08.2013


přidejte vlastní popisek

20Ad 8/2013-13

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní

věci žalobkyně V. S. proti žalované České správě sociálního zabezpečení se

sídlem Praha 5, Křížová 25, k žalobě o přezkoumání rozhodnutí ze dne 27.4.2013

o nároku na invalidní důchod,

takto:

I. Rozhodnutí žalované ze dne 27.4.2013 sezrušuje a věc se vrací

žalované k dalšímu řízení.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně podala u zdejšího soudu včasnou žalobu proti v záhlaví označenému rozhodnutí žalované, kterou namítala, že nesouhlasí s tím, co tvrdí správní orgán, že se odvolala až po 185 dnech. Odvolala se dne 27.8.2012 u OSSZ, čekala pět měsíců, kdy to reklamovala. Dále poukázala na svůj nepříznivý zdravotní stav.

[2] Žalovaná ve svém vyjádření k žalobě dne 7.6.2013 uvedla, že Česká správa sociálního zabezpečení rozhodnutím č.j. X ze dne 10.9.2012 zamítla žádost účastnice řízení (nyní žalobkyně) o invalidní důchod. Dne 18.4.2013

předala žalobkyně k poštovní přepravě podání, které Česká správa sociálního zabezpečení posoudila podle obsahu jako námitky proti shora uvedenému rozhodnutí, kterými žalobkyně vyjádřila nesouhlas s posouzením svého zdravotního stavu Okresní správou sociálního zabezpečení Karviná dne 27.8.2012. Námitkami napadené rozhodnutí bylo žalobkyni doručeno dne 14.9.2012, proto posledním dnem lhůty podle ustanovení § 88 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečen], ve znění pozdějších předpisů, byl 15. říjen 2012. Námitky předané k poštovní přepravě 18.4.2013 Česká správa sociálního zabezpečení v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 správního řádu zamítla jako opožděné.

[3] Žalovaná napadeným rozhodnutím zamítla žádost žalobkyně pro nesplnění podmínek ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen .zdp"), jelikož podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Karviná (dále jen "OSSZ") ze dne 27.8.2012 žalobkyně není invalidní podle ustanovení § 39 odst. 1 zdp, neboť její pracovní schopnost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla pouze o 30 %. Napadené rozhodnutí bylo žalobkyni doručeno dne 14. 9. 2012. V podání, doručeném ČSSZ dne 19.4.2013, žalobkyně vyjadřuje nesouhlas s výsledkem posouzení jejího zdravotního stavu lékařem OSSZ, provedeným dne 27.8.2012. Žalobkyně uvádí, že po osmi prodělaných operacích neodpovídá její zdravotní stav výkonu výdělečné činnosti a popisuje její zdravotní postižení. Dále uvádí, že pracuje jako dělnice u městského úřadu, jejíž pracovní náplní jsou zejména fyzicky náročné úklidové práce, na které vzhledem k jejímu nepříznivému zdravotnímu stavu nestačí, a proto je často v dočasné pracovní neschopnosti. ČSSZ posoudila uvedené podání žalobkyně na základě ustanovení § 37 odst. 1 věty druhé sř jako námitky proti napadenému rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že napadené rozhodnutí bylo žalobkyni doručeno dne 14.9.2012, byl posledním dnem lhůty k podání opravného prostředku 15. říjen 2012. Ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1, 3 a 9 zopsz musí být námitky podány v uvedené lhůtě na ČSSZ nebo OSSZ. Námitky žalobkyně, které byly k poštovní přepravě podány dne 18.4.2013 (tj. 185 dní po skončení zákonem stanovené lhůty k podání námitek), byly ČSSZ doručeny dne 19.4.2013. Jedná se tudíž o opožděné námitky, které správní orgán musí zamítnout podle ustanovení § 92 odst. 1 sř.

[4] Z obsahu dávkového spisu České správy sociálního zabezpečení bylo zjištěno, že zdravotní stav žalobkyně byl posuzován lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení v Karviné dne 27.8.2012, Česká správa sociálního zabezpečení o žádosti na základě uvedeného posudku rozhodla dne 10. září 2012, přičemž toto rozhodnutí o zamítnutí žádosti o invalidní důchod s řádným poučením o možnosti podat námitky, bylo doručeno žalobkyni dne 14.9.2012. Dále obsahem dávkového spisu je podání žalobkyně označené jako odvolání proti rozhodnutí OSSZ Karviná ze dne 27.8.2012 v řízení o částečný invalidní důchod, které bylo žalobkyní na poštu podáno dne 18.4.2013 (podání není žalobkyní datováno).

[5] Z obsahu posudkového spisu Okresní správy sociálního zabezpečení Karviná bylo zjištěno, že je mimo jiné v něm založeno podání žalobkyně sepsané dne 27.9.2012, na poštu podané dne 26.9.2012 s prezentačním razítkem OSSZ dne 27.9.2012, žalobkyní označené jako odvolání, přičemž v textu uvedeno, že se odvolává proti rozhodnutí OSSZ Karviná ze dne 27.8.2012 a nesouhlasí s posouzením zdravotního stavu. Na tomto podání je připevněna poznámka s datem 27.9.2012 následného znění: „ověřeno na důch.odd. – rozhodnutí ČSSZ není

vydáno“. V posudkovém spise není založena žádná další písemnost, ze které by byl zjištěn další procesní postup okresní správy sociálního zabezpečení ohledně tohoto podání.

[6] Podle ust. § 88 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb. v plat. znění proti rozhodnutí orgánů sociálního zabezpečení uvedených v § 3 odst. 3 písm. b) a d) až f) ve věcech důchodového pojištění lze jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení.

[7] Podle ust. § 88 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. v plat. znění námitky se podávají orgánu sociálního zabezpečení, který rozhodnutí vydal. Námitky musí obsahovat stejné náležitosti jako odvolání podané podle § 82 správního řádu.

[8] Podle ust. § 88 odst. 8 zákona č. 582/1991 Sb. v plat. znění není-li v odstavcích 1 až 6 a 9 stanoveno jinak, vztahuje se na řízení o námitkách, na rozhodnutí o námitkách a na přezkumné řízení a obnovu řízení, která se týkají rozhodnutí o námitkách, správní řád s tím, že § 90 odst. 1 písm. b), § 90 odst. 3 a § 90 odst. 6 věta druhá správního řádu se nepoužijí, a po dobu, po kterou probíhá přezkumné řízení soudní, lhůty uvedené v § 97 odst. 2 a § 100 odst. 2 správního řádu neplynou, a přezkumné řízení ani obnovu řízení, která se týkají rozhodnutí o námitkách, nelze zahájit, popřípadě v nich pokračovat.

[9] Podle ust. § 88 odst. 9 zákona č. 582/1991 Sb. v plat. znění námitky lze podat též u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení, pokud rozhodnutí vydala Česká správa sociálního zabezpečení; účinky podání námitek jsou zachovány, byly-li podány okresní správě sociálního zabezpečení ve lhůtě podle odstavce 1. Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna námitky neprodleně postoupit České správě sociálního zabezpečení.

[10] Podle ust. § 66 odst. 1 písm. e) správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb. řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže zjistí překážku řízení podle § 48 odst. 1.

[11] Podle ust. § 48 odst. 1 správního řádu zahájení řízení u některého správního orgánu brání tomu, aby o téže věci z téhož důvodu bylo zahájeno řízení u jiného správního orgánu.

[12] Vzhledem k uvedenému v odstavcích [4] a [5] tohoto rozsudku je nutno dojít k jednoznačnému závěru, že žalobkyně podala námitky v zákonné lhůtě. Rozhodnutí, proti kterému byly námitky podány, bylo žalobkyni doručeno dne

14.9.2012 a poslední den třicetidenní lhůty připadl na 15.10.2012 (pondělí). Žalobkyně námitky podala k poštovní přepravě dne 26.9.2012, tedy v zákonné lhůtě a námitky adresovala Okresní správě sociálního zabezpečení v Karviné, tedy orgánu, u kterého jsou právní účinky podaných námitek zachovány (viz odst. 9 tohoto rozhodnutí).

[13] Dle ust. § 66 správního řádu správní orgán z důvodů tam stanovených řízení zastaví, tzn. že nerozhodne o předmětu řízení. Správní orgán nemá v tomto případě na výběr, zda rozhodne jiným způsobem, neboť nastane-li některý z důvodů pro zastavení řízení předpokládaný zákonem, správní orgán řízení zastavit musí (viz. komentář ke správnímu řádu, JUDr. Josef Vedral, Ph.D.). Jeden z důvodů pro zastavení řízení je i litispendence (překážka zahájeného řízení) vyjádřená v ust. § 48 odst. 1 spr. řádu. Citované ustanovení § 60 odst. 1 písm. e) správního řádu spojuje litispendenci jako důvod zastavení řízení za podmínky, že se správní orgán o této skutečnosti dozví. Při vyhodnocení naplnění této podmínky soud dospěl k závěru, že zjištění správního orgánu o existenci této podmínky lze vyložit pouze ve vztahu k jinému správnímu orgánu, který by byl rovněž oprávněn o námitkách rozhodnout. Takovým orgánem v žádném případě není okresní správa sociálního zabezpečení. Okresní správa sociálního zabezpečení je pouze oprávněná námitky přijímat a povinna neprodleně je zaslat České správě sociálního zabezpečení. Soud dospěl k závěru, že nesprávný postup okresní správy sociálního zabezpečení, která námitky neprodleně nepostoupila České správě sociálního zabezpečení k dalšímu řízení a nechala je bez dalšího založené v posudkovém spise, čímž způsobila nevědomost České správy sociálního zabezpečení o existenci námitek, nemůže být v neprospěch žalobkyně.

[14] Vzhledem k výše uvedenému soud napadené rozhodnutí zrušil pro vady řízení dle ust. § 76 odst. 1 písm. b) i c) zákona č. 150/2002 Sb., neboť skutkový stav, který žalovaná vzala za základ napadeného rozhodnutí, je v rozporu se správními spisy (písm. b) a současně podstatné porušení ustanovení § 88 odst. 9 z. č. 582/1991 Sb. okresní správnou sociálního zabezpečení, mělo za následek nezákonné rozhodnutí (písm. c). Krajský soud rozhodl bez jednání dle ust. § 76 s.ř.s. Současně soud vyslovil, že věc se vrací k dalšímu řízení žalované dle ust. § 78 odst. 4 s.ř.s.

[15] Žalovaná znovu ve věci rozhodne, přičemž v novém řízení bude vycházet z názoru krajského soudu, že žalobkyně podala námitky včas u Okresní správy sociálního zabezpečení v Karviné dne 26.9.2012, čímž došlo k zahájení řízení o námitkách v zákonné lhůtě. Vzhledem k tomu, že o námitkách ze dne 26.9.2012 nebylo k datu 19.4.2013 (další námitky podané přímo u České správy sociálního zabezpečení) rozhodnuto, žalovaná je povinna řízení o námitkách ze dne 19.4.2013 usnesením zastavit pro překážku zahájeného řízení.

[16] Žádnému z účastníků nebyla náhrada nákladů řízení přiznána, neboť úspěšné žalobkyni náklady nevznikly, jak bylo zjištěno z obsahu spisu a žalovaná

nemá na náhradu nárok ze zákona (ust. § 60 odst. 1, 2 s.ř.s. a § 118d odst. 1 zák. č. 582/91 Sb. v plat. znění).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotovení u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí č. 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnuto doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 5. srpna 2013

JUDr. Jana Záviská

- samosoudkyně -

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru