Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ad 7/2011 - 25Rozsudek KSOS ze dne 29.06.2011

Prejudikatura

3 Ads 118/2007 - 36


přidejte vlastní popisek

20Ad 7/2011-25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní

věci žalobce V. Š., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem

Praha 5, Křížová 25, k žalobě proti správnímu rozhodnutí žalované ze dne 3.12.2010

číslo X, o nároku na invalidní důchod

takto:

I. Rozhodnutí žalované ze dne 3.12.2010 číslo X se zrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 126,- Kč do 60-ti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobci byl odňat od 12.7.2010 invalidní důchod.

Žalobce podal včasnou žalobu proti v záhlaví označenému rozhodnutí žalované. Poukázal na svůj nepříznivý zdravotní stav, který byl neadekvátně a neobjektivně posouzen. Dále poukázal, že nemůže vykonávat zaměstnání, pro které má kvalifikaci, montér a revizní technik výtahů. Navrhl, aby byl znovu jeho zdravotní stav posouzen s přihlédnutím k lékařské zprávě ze dne 4.12.2011. Navrhl zrušit napadené rozhodnutí a žalované uložit, aby znovu rozhodla. Dále, aby byla žalované uložena povinnost uhradit mu náklady řízení a aby byl osvobozen od soudních poplatků.

Žalovaná k žalobě nejdříve navrhla soudu přezkoumání zdravotního stavu posudkovou komisí MPSV ČR v Ostravě a na základě závěru tohoto posudku ze dne 25.5.2011 u jednání soudu dne 29.6.2011 navrhla rozhodnutí zrušit a věc vrátit k dalšímu řízení.

Napadeným rozhodnutím žalovaná zamítla námitky a své rozhodnutí ze dne 2.6.2010 potvrdila. Rozhodnutí odůvodnila novým posudkem o invaliditě ze dne 19.11.2010, dle kterého žalobce již není invalidní dle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., neboť míra poklesu pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byla určena ve výši 30 %. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem na pokles jeho pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kapitole XIII, odd. E, položce 1, písm. b) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. Invalidita zanikla dle posudku dne 18.5.2010.

Rozhodnutím ze dne 2.6.2010 byl žalobci odňat od 12.7.2010 invalidní důchod podle ustanovení § 56 odst. 1, písm. a) a ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. s odůvodněním, že podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Opava ze dne 18.5.2010 již není podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění invalidní neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jeho pracovní schopnost poklesla pouze o 30 %. V námitkách proti tomuto rozhodnutí žalobce nesouhlasil s odnětím invalidního důchodu, neboť nebyl vzat plně v potaz jeho zdravotní stav a tím i míra snížení jeho pracovní schopnosti.

Krajský soud provedeným řízením a dokazováním vzal za prokázané, že žalovaná ve správním řízením zhodnotila zdravotní stav žalobce jako dlouhodobě nepříznivý s poklesem pracovní schopnosti o 30 %, s posudkovým hodnocení dle kap. XIII, odd. E, pol. 1 písm. b) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. Posudkově byl zdravotní stav v námitkovém řízení dne 19.11.2010 hodnocen shodně s lékařem OSSZ v Opavě ze dne 18.5.2010.

Posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s pracovištěm v Ostravě, který byl vypracován k žádosti zdejšího soudu, bylo prokázáno, že u žalobce k datu napadeného rozhodnutí se jednalo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, daný stavem po hernii disku L4-5 v r. 2000 s chronickým vertebrogenním algickým syndromem lumbosakrální páteře s těžší poruchou statodynamiky a residuálním kořenovým iritačním zánikovým syndromem L5-S1 vpravo, stavem po neurochirurgické operaci 16.2.2011 – posterolaterální dekompresi L4-S1 vpravo, léze adhezí L4-5 vpravo, interspinální stabilizací L4-5, dále syndromem karpálního tunelu oboustranně lehkého stupně, hypertenzí st. I, hepatopatií typu steatózy, oboustrannou koxartózou st. II, diabetem mellitus na dietě a hyperurikemií.

Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je vertebrogenní algický syndrom se stavem po operaci HD L4-5 vpravo, kdy zhoršení zdravotního stavu vyústilo v neurochirurgickou operaci, což odpovídalo dočasné pracovní neschopnosti v rámci doléčení včetně rehabilitace atd. Stav odpovídal stavu uvedenému v kapitole XIII, odd. E, položce 1 písmeno c) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. U žalobce dochází k poklesu o 40 % z možného rozmezí 30-40% vzhledem k neurochirugickým operacím a residuálnímu klinickému nálezu. K datu napadeného rozhodnutí žalobce byl invalidní podle § 39 odst. 1 zákona číslo 155/95 Sb. ve znění zákona č. 306/2008 Sb., šlo o invaliditu prvního stupně podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb., neboť šlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35 %, nedosahoval však více než 49%; invalidita trvá bez přerušení .

Uvedená skutková zjištění soud opírá o listinné důkazy, a to rozhodnutí žalované ze dne 3.12.2010 o námitkách a rozhodnutí ze dne 2.6.2011, posudek lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Opavě ze dne 18.5.2010 o invaliditě, posudek o invaliditě ze dne 19.11.2010 vypracovaný v řízení o námitkách a posudek posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s pracovištěm v Ostravě ze dne 25.5.2011.

Po zhodnocení provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná.

Přezkoumává-li krajský soud k žalobě správní rozhodnutí žalované o nároku na důchodovou dávku podmíněnou zdravotním stavem, což v projednávané věci je nárok na invalidní důchod, je rozhodnutí soudu především závislé na odborném lékařském posudku. V soudním řízení ve věcech důchodového pojištění posuzuje zdravotní stav Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR svými posudkovými komisemi (§ 4 odst. 2 zákona č. 582/91 Sb.). Tato komise je oprávněná nejen k celkovému posouzení zdravotního stavu a dochované pracovní schopnosti žalobce, ale též k posouzení schopnosti soustavné výdělečné činnosti a k zaujetí posudkového závěru o invaliditě, jejím vzniku, trvání a zániku. Z tohoto důvodu byl vypracován odborný lékařský posudek posudkovou komisí MPSV ČR v Ostravě. Tento důkaz považuje soud za stěžejní. Posudek podala posudková komise v řádném složení, stanoveném vyhláškou č. 182/1991 Sb. v platném znění s náležitostmi uvedenými v ust. § 7 vyhl. č. 359/2009 Sb., na základě zdravotní dokumentace žalobce a odborným členem komise byl též lékař – odborný neurolog. Pro přesvědčivost a úplnost posudku soud neprováděl již další dokazování ve směru zjištění míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti a závěr posudku pro své rozhodnutí převzal. Soud považuje hodnocení míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti žalobce podle přílohy k vyhl.č. 359/2009 Sb. v kap. XIII, odd. E, položce 1 písm. c) za přesvědčivé, neboť tato položka je určena pro postižení svalové a kosterní soustavy, dorzopatii a spondylopatii, konkrétně bolestivý syndrom páteře včetně stavů po operaci páteře nebo po úrazech páteře, degenerativní změny páteře, výhřezy meziobratlových plotének se středně těžkým funkčním postižením. Uvedená položka udává možný pokles pracovní schopnosti v míře 30 – 40% a posudková komise hodnotila v horní hranici 40%. Komise hodnotila zdravotní stav na základě konkrétních lékařských nálezů, zejména neurologických a neurochirurgických.

Podle ust. § 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb. (soudní řád správní) při přezkoumání rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu.

Krajský soud zrušil rozhodnutí žalované pro vady řízení, neboť žalovaná si ve správním řízení neopatřila důkazy v takovém rozsahu, aby byl prokázán skutečný stav věci. Současně krajský soud vrátil věc žalované k dalšímu řízení. Žalovaná znovu ve věci rozhodne, přičemž bude vycházet z právního názoru krajského soudu, že žalobce je nadále bez přerušení invalidní podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., přičemž šlo o invaliditu prvního stupně podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 155/19995 Sb. ve znění zákona č. 306/2008 Sb.

Úspěšnému žalobci soud přiznal náhradu nákladů řízení ve výši jízdného veřejnou dopravou z místa bydliště do Ostravy k jednání soudu, a to jízdné vlakem z Opavy-Východ do Ostravy, Hlavní nádraží tam a zpět 2 x 49,- Kč (98,- Kč) a místní dopravu v Ostravě 2 x 14,- Kč (28,- Kč), celkem 126,- Kč. Žalobce k jednání soudu přijel osobním vozidlem Škoda Felicia Combi, avšak u jednání soudu ani po tomto jednání soudu nepředložil velký technický průkaz vozidla, proto soud cestovné přiznal ve výši jízdného veřejnou dopravou. Soud neúspěšnou žalovanou zavázal povinností zaplatit tyto náklady řízení žalobci ve lhůtě do 60 ti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí (ust. § 60 odst. 1, 2 s.ř.s. a § 118d odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb. v plat.znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, prostřednictvím podepsaného soudu, písemně ve dvojím vyhotovení.

V Ostravě dne 29. června 2011

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Jana Záviská, v.r. Iva Charvátová
samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru