Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ad 50/2017 - 23Usnesení KSOS ze dne 05.04.2018


přidejte vlastní popisek

20 Ad 50/2017 - 23

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní věci

žalobce: K. V.

proti žalované: České správě sociálního zabezpečení sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5

k žalobě ze dne 20.12.2017 proti rozhodnutí žalované ze dne 15.11.2017, ve věci nároku na invalidní důchod

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. U Krajského soudu v Ostravě byla podána dne 22.12.2017 žaloba proti v záhlaví označenému rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení, kterou žalobce brojil proti nepřiznání invalidního důchodu. Na podporu svého tvrzení uvedl, že byl uznán invalidním ve 2. stupni. Datum vzniku invalidity byl stanoven na 23.9.2016 a 38 let dovršil již 11.7.2016. Nebylo přihlédnuto k období od 23.9.1996 do 22.9.2017.

2. Napadeným rozhodnutím byly zamítnuty námitky a bylo potvrzeno rozhodnutí ze dne 14.8.2017 o zamítnutí žádosti o invalidní důchod. Žalovaná vyšla ze skutečnosti, že žalobce byl uznán invalidním ve 2. stupni ode dne 22.9.2016, když pokles pracovní schopnosti byl hodnocen 55%. Žalobce však nesplnil podmínku doby pojištění.

3. Soud vyzval žalovanou k podání vyjádření k žalobě a předložení správního spisu. Žalovaná dne 28.2.2018 soudu sdělila, že dodatečně bylo zjištěno, že podmínka potřebné doby je splněna. Dále, že dne 5.2.2018 bylo vyhotoveno rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně od 23.9.2016, přičemž byla provedena oprava ve výroku opravným rozhodnutím podle ust. § 70 správního řádu dne 21.2.2018. Dle názoru žalované vydáním rozhodnutí ze dne 5.2.2018 a jeho opravy dne 21.2.2018 bylo plně vyhověno žádosti, proto navrhla pro uspokojení navrhovatele obdobně ve smyslu ust. § 62 odst. 1 s.ř.s. přezkumné soudní řízení zastavit dle § 62 odst. 4 s.ř.s. Žalovaná současně soudu předložila rozhodnutí ze dne 5.2.2018 včetně opravného rozhodnutí ze dne 21.2.2018.

4. Soud žalobce usnesením ze dne 1.3.2018, č.j. 20 Ad 50/2017-19 vyzval ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení soudu sdělit, zda byl rozhodnutím ze dne 5.2.2018 uspokojen. Usnesení žalobci bylo doručeno dne 15.3.2018, žalobce však vůči soudu zůstal nečinný.

5. Podle ust. § 62 odst. 1 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s.ř.s.) dokud soud nerozhodl, může odpůrce vydat nové rozhodnutí nebo opatření, popřípadě provést jiný úkon, jimiž navrhovatele uspokojí, nezasáhne-li tímto postupem práva nebo povinnosti třetích osob.

Shodu s prvopisem potvrzuje

2
20 Ad 50/2017

6. Podle ust. § 62 odst. 3 s.ř.s. dojde-li oznámení odpůrce podle odstavce 2 soudu, vyzve předseda senátu navrhovatele, aby se ve stanovené lhůtě vyjádřil, zda je postupem správního orgánu uspokojen. Zmeškání této lhůty nelze prominout.

7. Podle § 62 odst. 4 s.ř.s. soud řízení usnesením zastaví, sdělí-li navrhovatel, že je uspokojen. Soud řízení zastaví i tehdy, nevyjádří-li se takto navrhovatel ve stanovené lhůtě, jestliže ze všech okolností případu je zřejmé, že k jeho uspokojení došlo.

8. Ač žalobce na výzvu soudu vůbec nereagoval, soud s odkazem na právní ustanovení citované v odst. 7 tohoto usnesení ve spojení s ust. § 47 písm. b) s.ř.s. řízení zastavil, neboť dospěl k závěru, že žalovaná rozhodnutím ze dne 5.2.2018, č.j. R-5.2.2018-423/X a opravným rozhodnutím ze dne 21.2.2018, č.j. R-21.2.2018-423/X žalobci plně vyhověla, čímž došlo k uspokojení žalobce.

9. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 3 věty druhé s.ř.s., podle kterého bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení. V souzené věci žalobce žádné náklady řízení neúčtoval, proto žádnému z účastníků nebyla náhrada nákladů řízení přiznána.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí č. 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Ostrava dne 5. dubna 2018

JUDr. Jana Záviská

samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru