Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ad 49/2016 - 52Usnesení KSOS ze dne 20.02.2017

Prejudikatura

22 Cad 32/2006 - 9


přidejte vlastní popisek

20Ad 49/2016-52

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní věci žalobkyně M. K., zastoupené Mgr. Petrem Miketou, advokátem se sídlem v Ostravě, Jaklovecká 1249/18, proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních věcí se sídlem v Praze 2, Na Poříčním právu 1/376, k žalobě proti rozhodnutí ministryně práce a sociálních věcí ze dne 22. 6. 2016, č. j. MPSV-2016/63621-923/51-3,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

III. Advokátovi Mgr. Petru Miketovi se nepřiznává odměna za zastupování ani náhrada hotových výdajů.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozhodnutím ministryně práce a sociálních věcí zamítla rozklad proti rozhodnutí žalovaného ministerstva ze dne 7. 3. 2016, č. j. MPSV-2016/40753-923, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o obnovu řízení ve věci pravomocného rozhodnutí ministerstva práce a sociálních věcí č. j. MPSV-UM/17896/12/9S-MSK ze dne 27. 12. 2012 (nabytí právní moci dne 31. 12. 2012), kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Ostravě ze dne 14. 11. 2012, č. j. 516299/12/OT.

Žalobkyně proti uvedenému rozhodnutí podala včasnou žalobu a zároveň požádala o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů, konkrétně navrhla Mgr. Petra Miketu, advokáta se sídlem v Ostravě, Jaklovecká 1249/18. Soud usnesením ze dne 4. 10. 2016 čj. 20 Ad 49/2016-25 přiznal žalobkyni osvobození od soudních poplatků v celém rozsahu, avšak výrokem II. návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 11. 2016 č. j. 2 As 301/2016-28 bylo usnesení zdejšího soudu ze dne 4. 10. 2016, č. j. 20 Ad 49/2016-25 ve výroku II. zrušeno a vráceno v tomto rozsahu zdejšímu soudu k dalšímu řízení z důvodu, že žalobkyně v tomto

konkrétním případě neprokázala, že je schopna v řízení o žalobě proti napadenému rozhodnutí svá práva samostatně a kvalifikovaně bránit, neboť přes obsáhlou žalobu, neuvedla žádnou právní argumentaci vztahující se přímo k napadenému rozhodnutí.

Krajský soud tak dne 6. ledna 2017 usnesením čj. 20 Ad 49/2016-47 ustanovil žalobkyni požadovaného advokáta Mgr. Petra Miketu, kterému uložil doplnit žalobu ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení. Advokátovi bylo doručeno usnesení dne 12. 1. 2017. Vůči soudu však advokát zůstal nečinný a žaloba nebyla doplněna požadovaným způsobem.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

S ohledem na skutečnost, že přes výzvu soudu nebyl nedostatek žaloby odstraněn, přičemž neodstranění vady bránilo soudu v řízení pokračovat, krajský soud usnesením návrh odmítl dle § 46 odst. 1. písm. a) s.ř.s.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 3 věta první s.ř.s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Ustanovenému advokátovi nebyla přiznána žádná odměna za zastupování ani náhrada hotových výdajů, neboť tento neučinil žádný úkon.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí č. 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 20. února 2017

JUDr. Jana Záviská

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru