Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ad 49/2015 - 21Usnesení KSOS ze dne 03.09.2015


přidejte vlastní popisek

20Ad 49/2015-21

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní

věci žalobce: J. V. N., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se

sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, k žalobě ze dne 3.7.2015, o vyřazení

z evidence uchazečů o zaměstnání

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] U Krajského soudu v Ostravě napadla dne 3.7.2015 žaloba podaná jménem žalobce advokátkou Mgr. Magdalenou Gebauerovou, se sídlem Dolní náměstí 117/3, Opava proti v záhlaví označenému rozhodnutí žalovaného. V žalobě uvedla, že usnesením Okresního soudu v Opavě č.j. 9Nc 1/2015-50 byla na základě žádosti žalobci ustanovena jako právní zástupkyně. Na základě oznámení ze dne 2.6.2006 bylo zahájeno správní řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání s žalobcem pro maření jeho součinnosti s úřadem práce bez vážných důvodů. Správní orgán ve věci rozhodl a rozhodnutí mu bylo doručeno 4.7.2006. Žalobce podal odvolání v zákonné lhůtě podáním ze dne 11.7.2006 k MPSV, které jej dne 19.7.2006 postoupilo věcně příslušnému Úřadu práce v Opavě. Odvolání došlo na úřad práce dne 20.7.2006, přičemž bylo po projednání postoupeno dne 31.7.2006 odvolacímu orgánu MPSV. MPSV v rozhodnutí o odvolání ze dne 29.8.2007 č.j. 2006/47408-442 odvolání posoudilo jako opožděné, protože došlo správnímu orgánu I. stupně po uplynutí 15ti denní lhůty k podání odvolání, dne 20.7.2006. Žalobce má za to, že MPSV v rozhodnutí pochybilo, a to proto, že posoudilo odvolání za opožděné, a proto toto odmítlo. Navrhl rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o odvolání ze dne 29.8.2007 č.j. 2006/47408-442 zrušit a věc vrátit správnímu orgánu I. stupně k dalšímu řízení.

[2] K výzvě zdejšího soudu ze dne 24.8.2015 k prokázání oprávněnosti podání žaloby za žalobce advokátka Mgr. Magdalena Gebauerová předložila usnesení

Okresního soudu v Opavě ze dne 9. února 2015 č.j. 9Nc 1/2015-50, kterým byla J. V. N. proti České republice, prezidentu Miloši Zemanovi, ustanovena jako zástupkyně k sepisu žaloby ve věci nesprávného úředního postupu v souvislosti s tím, že je žadatel doposud nezaměstnaný. V odůvodnění okresní soud uvedl, že podáním ze dne 13.5.2014 doručeným Krajskému soudu v Ostravě 14.5.2014 se podatel domáhal ustanovení zástupce z řad advokátů pro sepsání žaloby v občanskoprávním sporu ve věci nesprávného úředního postupu a Krajský soud v Ostravě dne 10.6.2014 č.j. 41C 18/2014-13 návrhu nevyhověl. K odvolání žadatele však Vrchní soud v Olomouci rozhodnutím ze dne 14.10.2014 č.j. 1Co 215/2014-24 rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Následně byl spis předložen k rozhodnutí o věcné příslušnosti a Vrchní soud v Olomouci dne 16.12.2014 rozhodl tak, že věcně příslušné k projednání a rozhodnutí předmětné věci jsou okresní soudy a věc byla postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Opavě. Okresní soud v Opavě dospěl k závěru, že osobní a majetkové poměry žadatele představují takové zvlášť závažné důvody, které by vedly k osvobození od soudních poplatků rozhodnutím soudu v plném rozsahu, soud rovněž přihlédl ke skutkovým tvrzením obsaženým v žádosti, podle nichž ve věci nejde o svévolné ani zřejmé bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva, a proto mu ustanovil advokáta.

[3] Podle ust. § 35 odst. 2 věta prvá zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s.ř.s.), nestanoví-li tento zákon jinak, účastník může být zastoupen advokátem, popř. jinou osobou, která vykonává specializované právní poradenství podle zvláštních zákonů, týká-li se návrh oboru činností v nich uvedených.

[4] Podle ust. § 35 odst. 8 s.ř.s. věta prvá navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to nezbytné k ochraně jeho práv, může předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž bude být i advokát.

[5] Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[6] Dleust.§46 odst.1písm.c)s.ř.s.nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou.

[7] S odkazem na vše výše uvedené soud vycházel z prokázaných skutečností, že u zdejšího soudu 3.7.2015 byla podána žaloba nikoliv samotným žalobcem, nýbrž v zastoupení advokátkou Mgr. Magdalenou Gebauerovou, která oprávněnost k zastupování neprokázala plnou mocí, nýbrž usnesením Okresního soudu v Opavě ze dne 9.2.2015 č.j. 9Nc 1/2015-50, jímž byla ustanovena pouze k sepisu žaloby ve věci nesprávného úředního postupu proti České republice, prezidentu Miloši Zemanovi. Vzhledem k tomu, že Mgr. Magdalena Gebauerová neprokázala soudu oprávněnost k podání žaloby v předmětné věci, když ani zdejším soudem nebyla pro předmětnou věc ustanovena jako zástupkyně žalobce, soud žalobu odmítnul dle

ust. § 46 odst. 1 písm. c), neboť žaloba byla podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou.

[8] Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 3 věta první s.ř.s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí č. 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 3.9.2015

JUDr. Jana Záviská

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru