Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ad 45/2014 - 28Rozsudek KSOS ze dne 05.08.2015


přidejte vlastní popisek

20Ad 45/2014-28

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní

věci žalobce J. B., adresa pro doručování: A. S. 18/1212, O., zastoupeného JUDr.

Miroslavem Gajdziokem, advokátem se sídlem Vítkovická 3276/2A, Ostrava- Moravská

Ostrava, proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních věcí, se sídlem

Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, k žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne

19.5.2014, č. j. MPSV-UM/2524/14/4S-MSK, o příspěvek na zvláštní pomůcku –

motorové vozidlo,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

I.

[1] Žalobci byla zamítnuta žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku – motorové vozidlo.

[2] V žalobě ze dne 25.7.2014 se žalobce domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci správnímu orgánu k dalšímu řízení z důvodu, že napadené rozhodnutí je nezákonné. Správní orgán odůvodnil rozhodnutí tak, že stav není stavem předpokládaným v ust. § 9 odst. 2 a 4 zákona č. 329/2011 Sb. s odvoláním na závěry posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Posudková komise svůj závěr učinila na základě jen některých lékařských nálezů, a to účelově především těch, které nejsou pro posouzení zdravotního stavu v dané věci určující a významné.

[3] Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě popřel oprávněnost žaloby a zdůraznil s odkazem na právní ustanovení, že posudková komise MPSV vycházela z dostupné zdravotnické dokumentace, žalobce v průběhu odvolacího řízení nedoložil nové lékařské nálezy. Posudková komise neupřednostnila žádné konkrétní lékařské nálezy a uvedla, že diagnózy uvedené ve zdravotnické dokumentaci nejsou doprovázeny objektivním nálezem odpovídajícím těžké vadě nosného (pohybového) ústrojí. Navrhl žalobu zamítnout.

II. [4] Správní orgán prvního stupně, Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Opava svým rozhodnutím ze dne 24.2.2014 č.j. 86037/14/OP zamítl žádost o dávku pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na zvláštní pomůcku – motorové vozidlo, s odůvodněním, že podle Okresní správy sociálního zabezpečení Opava, posudku o zdravotním stavu ze dne 24.1.2014 se u účastníka řízení nejedná o osobu, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí a nebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci ve smyslu ust. § 9 odst. 2 a 4 zákona č. 329/2011 Sb.

[5] Žalovaný napadeným rozhodnutím podle ustanovení § 90 odstavce 5 správního řádu odvolání zamítnul a napadené rozhodnutí Úřadu práce České republiky – Krajská pobočka v Ostravě, ze dne 24.2.2014 č.j. 86037/14/OP, kterým byla zamítnuta žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku – motorové vozidlo dle ust. § 9 zákona č. 329/2011 Sb., potvrdil. V odůvodnění především poukázal na závěry posudku posudkové komise MPSV ČR, detašované pracoviště v Ostravě ze dne 25.4.2014, dle kterého nejde o těžkou vadu nosného ústrojí uvedenou v písmenech a), b), d) – i) a l), bodu I., části I. přílohy k uvedenému zákonu, nejde ani o těžké mentální postižení uvedené v písm. b) bodu IV, části I. téže přílohy, přičemž tento stav byl i ode dne 20.11.2013, tj. k podání žádosti.

III.

[6] Z obsahu správního spisu soud zjistil, že

• správní řízení ve věci bylo zahájeno žádostí ze dne 20.11.2013 o příspěvek na motorové vozidlo v předpokládané ceně 200.000,- Kč, • dle lékaře OSSZ Opava ze dne 24.1.2014 u žalobce se jedná o chronickou polytopní VAS s těžkou poruchou statodynamiky páteře s vícekořenovým syndromem na horních končetinách, na podkladě stenozy páteřního kanálu s myelopatií, stp diskektomii a fůzi C5-7 v roce 2008, CTP plastice mitrální chlopně a uzávěru defektu septa síní v říjnu 2012, ICHS bez syndromu AP, hypertenze. Nejde o osobu, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci ve smyslu ust. § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 329/2011 Sb. pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržného systému. Nejde ani o zdravotní postižení uvedené v části I., bodě IV přílohy k citovanému zákonu,

• dne 24.2.2014 správní orgán I. stupně rozhodl tak, jak uvedeno výše v odst. 4 tohoto rozsudku, • v odvolání ze dne 5.3.2014 účastník řízení vyslovil nesouhlas s rozhodnutím správního orgánu, poukázal na svůj nepříznivý zdravotní stav, na používání berlí, na dlouhodobě postiženou páteř a skutečnost, že zdravotní stav se stále zhoršuje,

• v rámci odvolacího řízení byl zdravotní stav posuzován posudkovou komisí MPSV ČR s pracovištěm v Ostravě dne 25.4.2014, přičemž komise byla obsazena kromě posudkového lékaře i odborným lékařem neurologem. Posudková komise měla k dispozici posudkový spis OSSZ Opava, správní spisy, zdravotní dokumentaci praktického lékaře MUDr. F. a neurologický nález MUDr. Z. ze 17.5.2013. Posudková komise za prokázané vzala chronický polytopní vertebrogenní algický syndrom s těžkou poruchou dynamiky, s iritačním vícekořenovým syndromem na horních i dolních končetinách, známky spondylogenní myelopatie nejsou přítomny, stav po dekompresní osteotomii, intersomatické fůzi a stabilizaci v oblasti T6-9 s resekcí disku T7 dne 20.4.2001, po operaci v dobrém postavení, hypertenzní nemoc III. stadia, chronická ICHS bez AP, oběhově kompenzovaná, EF levé komory 60 %. Dále stav po plastice mitrální chlopně a uzávěru persistujícího foramen ovale 25.10.2012 komplikované amentním stavem s projevy myoklonicko-dystonickými na DK, v.s při náhlém vysazení Gabapentinu, nyní s residuální mitrální regurditací I.-II. stupně, stav stabilizován. Stav po ischemické, v.s trombembolické, CMP v povodí a. cerebri, posterior vlevo v červenci 2002 s neúplnou pravostrannou kvadrantovou hemianopsií, lehký organický psychosyndrom, stav po reverzibilních amentních stavech, MMSE 26 bodů. Centrální léze n.VII vpravo pravděpodobně na podkladě terénu pooperační hypoxické encefalopathie, smíšená anxiózní depresivní porucha, situační vlivy, adenom prostaty, cysty v ledvinách a bulózní emfyzém v pravém horním plicním laloku. V posudku posudková komise konstatuje obsah neurologického nálezu MUDr. Z. ze 17.5.2013 a nálezu ošetřujícího lékaře MUDr. F. ze dne 19.8.2013. Komise dále zdůraznila, že subjektivní potíže jsou způsobeny uvedenými diagnózami, nejsou však doprovázeny objektivním nálezem odpovídajícím těžké vadě nosného (pohybového) ústrojí, nejde ani o těžké mentální postižení. Nejde o osobu, která má ve smyslu § 9 odst. 2 a 4 zákona č. 329/2011 Sb. těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Nejde o těžkou vadu nosného (pohybového) ústrojí uvedenou v písm. a), b), d)-i) a l), bodu 1., části I. přílohy k cit. zákonu. Nejde ani o těžké mentální postižení uvedené v písm. b), bodu 4, části I. téže přílohy. Tento stav byl i ode dne 20.11.2013.

IV.

[7] Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ve znění k datu vydání napadeného rozhodnutí (dále jen zákon o poskytování dávek) nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

[8] Vyhláška č. 388/2011 Sb. ve své příloze 1. obsahuje seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžce sluchově postiženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku. Podle části IV. písm. a) citované přílohy je zvláštní pomůckou určenou osobám se zdravotním postižením motorové vozidlo.

[9] Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou obsažena v příloze k zákonu č. 329/2011 Sb. V bodě 4 jsou uvedena zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla, nebo speciálního zádržního systému, a to za a) s odkazem na zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a),b), d) až i) a l) a dále za b) těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace. V bodě 1pod písmenem

a) je uvedena anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše, pod bodem b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny nebo těžkého ochrnutí,

pod bodem d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny nebo těžkého ochrnutí,

e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,

f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,

g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,

h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,

i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,

l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.

V. [10] Nosným důkazem žalovaného správního orgánu byl posudek posudkové komise MPSV v Ostravě ze dne 25.4.2014. Soud proto zkoumal, zda tento posudek svým obsahem je natolik úplný a přesvědčivý, aby mohl být seriozním podkladem pro rozhodnutí. Tato posudková komise zasedala v odpovídajícím složení, kdy kromě posudkového lékaře - předsedy posudkové komise a tajemnice, byl přítomen další odborný lékař z oboru neurologie. Posudková komise srozumitelně uvedla, které odborné lékařské nálezy měla k dispozici a z těchto citovala závěry. Dospěla k závěru, že u žalobce se jedná o chronický polytopní vertebrogenní algický syndrom s těžkou poruchou dynamiky, s iritačním vícekořenovým syndromem na horních i dolních končetinách, známky spondylogenní myelopatie nejsou přítomny, stav po dekompresní osteotomii, intersomatické fůzi a stabilizaci v oblasti T6-9 s resekcí disku T7 dne 20.4.2001, po operaci v dobrém postavení, hypertenzní nemoc III. stadia, chronická ICHS bez AP, oběhově kompenzovaná, EF levé komory 60 %, stav po plastice mitrální chlopně a uzávěru persistujícího foramen ovale 25.10.2012 komplikované amentním stavem s projevy myoklonicko-dystonickými na DK, v.s. při náhlém vysazení Gabapentinu, nyní s residuální mitrální regurditací I.-II. stupně, stav stabilizován, stav po ischemické, v.s trombembolické, CMP v povodí a. cerebri, posterior vlevo v červenci 2002 s neúplnou pravostrannou kvadrantovou hemianopsií, lehký organický psychosyndrom, stav po reverzibilních amentních stavech, MMSE 26 bodů, dále centrální léze n.VII vpravo pravděpodobně na podkladě terénu pooperační hypoxické encefalopathie, smíšená anxiózní depresivní porucha, situační vlivy, adenom prostaty, cysty v ledvinách a bulózní emfyzém v pravém horním plicním laloku. Na základě zjištěného rozsahu zdravotního postižení pak posudková komise vyslovila , že nejde o osobu, která má ve smyslu § 9 odst. odst. 2 a 4 zákona č. 329/2011 Sb. těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, přičemž tento stav byl i ode dne 20.11.2013.

[11] Krajský soud v Ostravě nepřisvědčil žalobci, že správní orgány nedostály své povinnosti zjistit náležitě a ve všech souvislostech skutečný stav věci s nerespektováním zhoršujícího se stavu. Rozhodujícím důkazem v posuzované věci byl posudek posudkové komise. Soud proto hodnotil, zda je posudek posudkové komise ze dne 25. 4. 2014 přesvědčivý a úplný a zda je schopen obstát jako vypovídající o druhu a rozsahu žalobcova postižení ve smyslu právní úpravy uvedené v odstavci [9] tohoto rozsudku (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2009, čj. 4 Ads 57/2009). Soud nemá pochybnosti o odbornosti posudkové komise a její způsobilosti hodnotit zdravotní postižení ve vztahu k právní úpravě příspěvku na zvláštní pomůcku. Vzhledem k tomu, že u žalobce se nejedná o těžkou nebo hlubokou mentální retardaci a stavy na rozhraní těžké mentální retardace, připadalo do úvahy jen splnění kritérií pro vyslovení těžké vady nosného nebo pohybového ústrojí. Toto postižení je pak vyjádřeno buď anatomickou ztrátou končetin, což není případ žalobce, nebo funkční ztrátou obou dolních končetin nebo jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny nebo těžkého ochrnutí, či další stavy popsané v odstavci [9] tohoto rozsudku, což však nebylo u žalobce prokázáno. Žalobce zpochybnil posudek posudkové komise z důvodu, že u něj dochází ke zhoršení zdravotního stavu, což je podpořeno tím, že ještě v nálezu MUDr. Z. ze dne 17. 5. 2013 je uvedeno, že se pohybuje za pomoci francouzských holí a v nálezu MUDr. F. ze dne 19. 8. 2013, již uvedeno, že se pohybuje za pomoci podpažních berlí. Dále vyčinil posudkové komisi, že učinila závěry na základě jen některých lékařských nálezů, a to účelově. Žalobce přitom však neuvedl konkrétní jiné odborné lékařské nálezy, které by svým obsahem odporovaly nálezům neuroložky MUDr. Z. ze dne 17. 5. 2013 či praktické lékařky MUDr. F. Posudkový lékař OSSZ v Opavě dne 24. 1.2014 měl k dispozici zdravotnickou dokumentaci ošetřujícího lékaře, nález praktické lékařky ze dne 19. 8. 2013, neurologické vyšetření ze dne 17. 5. 2013 MUDr. Z., PZ neurolog. odd. 3. 12. 2012 a PZ kardiochirurgie FN Ostrava ze dne 2. 11. 2012 a dále nálezy z ARO ambul. bolesti SN Opava ze dne 7. 5. 2013, 31. 7. 2013 MUDr. H., kardiologická vyšetření MUDr. J. ze dnů 6. 3. a 10. 7. 2013 a psychiatrické vyšetření MUDr. P. ze dne 21. 2. a 5. 4. 2012. Posudková komise MPSV dne 24. 1. 2014 měla tytéž podklady, navíc i poslední vyšetření praktickou lékařkou ze dne 27. 3. 2014, nepřehlédla, že žalobce používá dvě podpažní berle a nepřehlédla ani subjektivní potíže, že dochází ke zhoršování bolesti zad, nohou, trnutí rukou, závratím sklonám k mdlobám, atd.; to všechno je součástí posudku ze dne 25. 4. 2014. I přes tyto skutečnosti posudková komise vyslovila závěr, jak již výše uvedeno.

[12] Žalovaný pro své rozhodnutí převzal bezezbytku závěr posudkové komise MPSV ze dne 25. 4. 2014, neboť dospěl k závěru, že posudková komise se dostatečně vypořádala s námitkami uvedenými v odvolání a zdravotní stav zhodnotila na základě zdravotní dokumentace. Soud se zcela ztotožnil s názorem žalovaného o úplnosti a objektivnosti posouzení posudkovou komisí a vypořádání se všemi námitkami v odvolání uvedenými.

[13] S ohledem na shora uvedené skutečnosti soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná, neboť napadené rozhodnutí jako celek je zákonné, a proto žalobu ve výroku rozsudku I. podle ustanovení § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

VI.

[14] Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 a s.ř.s., neboť žalobce nebyl ve věci úspěšný a žalovaná nemá právo na náhradu ze zákona.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 5. srpna 2015

JUDr. Jana Záviská

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru