Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ad 38/2014 - 57Rozsudek KSOS ze dne 02.09.2015

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
7 Ads 236/2015

přidejte vlastní popisek

20Ad 38/2014-57

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní

věci žalobkyně Z. V., zastoupené JUDr. L. Š. advokátkou se sídlem M. 108, O.-S. O.,

proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu

1/376, Praha 2, k žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6.6.2014 č.j. MPSV-

UM/7190/14/4S-MSK, o mimořádné okamžité pomoci na úhradu nezbytného

jednorázového výdaje,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.I

III. Odměna advokátky JUDr. L. Š. se určuje částkou 4.719,- Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Krajského soudu v Ostravě ve lhůtě do 60ti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

I.

[1] Žalobkyni nebyla přiznána dávka - mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále jen zphn).

[2] Žalobkyně v zákonné lhůtě podala u zdejšího soudu žalobu, ve které vyslovila nesouhlas s označeným rozhodnutím v záhlaví a jako důvod uvedla nízké příjmy státní sociální podpory a příspěvku na bydlení, i také sociální okolnosti a její zdravotní stav. Má za to, že rozhodnutí bylo vydáno na základě nesprávného právního posouzení, a tím byl porušen zákon č. 111/2006 Sb. Navrhla rozhodnutí Úřadu práce ČR ze dne 15.4.2014 i rozhodnutí žalovaného ze dne 6.6.2014 zrušit a Úřadu práce ČR uložit, aby přednostně o žádosti znovu rozhodl. Dále navrhla zavázat odpůrce povinností uhradit navrhovatelce náklady řízení do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

[3] K žádosti žalobkyně o ustanovení zástupce jí byl usnesením ze dne 12.1.2015 č.j. 20Ad 38/2014-27 ustanoven advokát Mgr. P. H. a k žádosti žalobkyně ze dne 23.1.2015 byla ustanovená advokátka zproštěna a usnesením ze dne 2.2.2015 č.j. 20Ad 38/2014-33 ustanovena nová advokátka JUDr. L. Š. Dalšímu návrhu o změnu v osobě advokátky nebylo vyhověno usnesením ze dne 5.2.2015 č.j. 20Ad 38/2014-38.

[4] Žalovaný k žalobě uvedl, že žalobkyně podala žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu dluhu za zemní plyn po lhůtě splatnosti ve výši 9.167,93 Kč. K žádosti doložila předžalobní upomínku společnosti RW Energie, s.r.o., kterou ji společnost upozornila na vzniklý dluh, skládající se z částky 4.062,95 Kč za fakturu ze dne 15.1.2013 a částky 5.104,98 Kč za fakturu ze dne 25.9.2013. Žalovaný setrval na svém názoru vysloveném již ve správním řízení, že žalobkyni v období, kdy jí vznikl u společnosti RW Energie, s.r.o. dluh na neuhrazených fakturách, byla poskytována dávka státní sociální podpory – příspěvek na bydlení, jehož účelem je přispívat ze strany státu osobám na úhradu nákladů spojených s bydlením. Na rozdíl od dávky pomoci v hmotné nouzi doplatku na bydlení lze při stanovení výše příspěvku na bydlení zohlednit prakticky bez omezení vzniklé náklady na bydlení. Za tyto náklady se považují náklady uhrazené jako zálohy za předchozí kalendářní čtvrtletí, které tvoří, v případě žalobkyně jako nájemce bytu, nájemné a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, náklady za plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadů a centrální vytápění nebo za pevná paliva. Z uvedeného vyplývá, že v případě výše uvedených uhrazených nedoplatků by tyto náklady byly žalobkyni zohledněny právě v příspěvku na bydlení. Žalobkyně v I. čtvrtletí 2013 uhradila 3 zálohy plynu v částce 1.660,- Kč, ve II. čtvrtletí 2013 uhradila v jednom měsíci 1.725,- Kč a v dalších dvou 1.660,- Kč, ve III. čtvrtletí 2013 zaplatila dvě zálohy taktéž v částce 1.660,- Kč a ve IV. čtvrtletí 2013 jednu zálohu v částce 1.660,- Kč. Z uvedeného je patrné, že v r. 2013 neuhradila žádnou dlužnou částku, která by jí byla v případě uhrazení v rámci příspěvku na bydlení zohledněna. Žalovaná setrvává na názoru, že postupovala v souladu s ust. § 2 odst. 5 písm. a) zákona o pomoci v hmotné nouzi, neboť tato slouží pro nenadálé mimořádné a obvykle nepředpokládané situace, které osoba nedokáže bez mimořádné a okamžité pomoci státu řešit. Žalobkyni vznikl dluh neuhrazenými fakturami, kdy splatnost faktury ve výši 4.062,95 Kč byla dne 4.2.2013 a splatnost faktury na částku 5.104,98 Kč byla dne 5.10.2013. Žádost o dávku mimořádné okamžité pomoci byla podána až po předložení předžalobní upomínky ze dne 28.1.2014, dne 10.3.2014. Žalobkyně faktury v řádném termínu neuhradila, neřídila se ani stanovenými měsíčními zálohami plynu společnosti RW Energie, která byla ochotna přistoupit na dohodu o splátkách, pokud by do 18.4.2014 žalobkyně uhradila smluvní pokutu. Tuto však uhradila až po stanoveném termínu, proto k uzavření splátkového kalendáře nedošlo. Do případných finančních potíží se tedy žalobkyně nemusela dostat, kdyby řádně platila stanovené měsíční zálohy a dohodla se na splátkovém kalendáři. Navrhl žalobu zamítnout.

II.

[5] Správní orgán I. stupně, Úřad práce ČR – Krajská pobočka Ostrava, dne 15.4.2014 pod č.j. 265751/2014/00I rozhodl v souladu s ust. § 2 odst. 5 písm. a) zphn na základě žádosti podané 10.3.2014 nepřiznat dávku mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje.

[6] Žalovaný napadeným rozhodnutím podle ust. § 90 odst. 5 správního řádu odvolání zamítl a rozhodnutí Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Ostravě ze dne 15.4.2014 potvrdil. V odůvodnění uvedl, že v r. 2012 odvolatelka obdržela vyúčtování za sdružené služby dodávky plynu, kdy jí vznikl nedoplatek ve výši 4.133,59 Kč. Od měsíce března byly zvýšené zálohy na plyn z částky 1.660,- Kč na částku 2.030,- Kč měsíčně. Tímto navýšením se neřídila a dále hradila zálohy pouze ve výši 1.660,- Kč. Tímto postupem jí vznikl opět nedoplatek. K nedoplatkům plynu došlo z důvodu nedodržování smluvních podmínek společnosti RWE ze strany odvolatelky, kdy nehradila zálohy plynu, které stanovil dodavatel plynu. Odvolatelka pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Je společně posuzována s nezletilým nezaopatřeným synem. Podala žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje ve výši 9.167,93 Kč a v popisu životní situace a účelu použití mimořádné okamžité pomoci uvedla, že žádá z důvodu předžalobní upomínky pro nízký příjem. Zdůraznil, že je na uvážení správního orgánu, co bude za odůvodněný výdaj považovat, se zřetelem na sociální situaci žadatele a opodstatněnost výdaje. Dávka je nenároková a je zcela na uvážení správního orgánu, zda bude poskytnuta. K úhradě nákladů na bydlení, pokud jsou příjmy odvolatelky nedostačující, slouží dávka státní sociální podpory – příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. Odvolatelka hradila zálohy za plyn v nižší částce, než byly stanoveny RWE, a proto došlo k nedoplatku. Tuto situaci zavinila vlastním přičiněním.

III.

[7] Z obsahu správního spisu a příloh předložených žalobkyní bylo zjištěno, že žalobkyně dne 10.3.2014 podala žádost o mimořádnou okamžitou pomoc a jako popis životní situace a účelu použití dávky uvedla předžalobní upomínka pro nízký příjem žadatele. Výši jednorázového výdaje označila částkou 9.167,93 Kč. Předložila předžalobní upomínku vydanou RWE, s.r.o. dne 28.1.2014 o obsahu, že i přes některé upozornění stále je evidován dluh na zemní plyn po lhůtě splatnosti, a to faktura na částku 4.062,95 Kč se splatností 4.2.2013 a na částku 5.104,98 Kč se splatností 15.10.2013. Fotokopie vystavená RWE o přehledu plateb zahrnutých ve vyúčtování počínaje 20.1.2012 – 17.8.2012, kdy výše platby v tomto období činila 1.660,- Kč, v celkové výši 18.360,- Kč a rozpis záloh na budoucí období s datem splatnosti 15.1.2013 – 15.7.2013 ve výši zálohy 2.030,- Kč měsíčně. Rozhodnutím Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě ze dne 15.11.2013 č.j. MPSV-UP/6632102/13/HMN o nepřiznání dávky doplatku na bydlení k žádosti ze dne 2.10.2013. V odůvodnění uvedeno, že dne 2.10.2013 byla podána žádost o doplatek na bydlení, dne 21.10.2013 do protokolu žadatelka uvedla, že první zálohu na plyn bude hradit v měsíci listopadu 2013, proto v měsíci říjnu 2013 nebude v odůvodněných nákladech na bydlení tato záloha za plyn zohledněna. V posuzovaném měsíci byl získán nárok na příspěvek na bydlení. Rozhodnutí Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě ze dne 18.11.2013 č.j. MPSV-UP/6666221/13/HMN o žádosti ze dne 2.10.2013 nepřiznat dávku MOP – jednorázový výdaj na úhradu poplatku za znovupřipojení plynu ve výši 726,- Kč a na úhradu poplatku za zprávu o revizi plynového zařízení ve výši 1.000,- Kč a rozhodnutí žalovaného správního orgánu ze dne 9.1.2013, který potvrdil rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 18.11.2013 č.j. MPSV-UP/6666221/13/HMN. Oznámení Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě ze dne 12.2.2014 o změně výše dávky státní sociální podpory, a to příspěvek na bydlení se snižuje z 2.040,- Kč na 1.487,- Kč od 1.1.2014 do 30.6.2014. Dále předloženo oznámení České správy sociálního zabezpečení ze dne 30.11.2013 o úpravě vypláceného důchodu od lednové splátky 2014 a dále předloženy výše jednotlivých záloh na plyn Severomoravskou- plynárenskou, a.s. ze dne 8.4.2013 na zálohy počínaje splatností 15.3.2013 – 15.2.2014, ze kterého zjištěno, že v březnu 2013 záloha činila 2.030,- Kč, v dubnu 1.725,- Kč a od května 2013 jen 1.660,- Kč. Faktura za spotřebu plynu vydanou ČEZ Prodej, s.r.o. ze dne 19.1.2014 se splatností 3.2.2014 za období od 14.10.2013 do 9.1.2014 ve výši doplatku 5.730,- Kč, když měsíční zálohy počínaje 28.2.2014 – 31.12.2014 činí měsíčně 1.030,- Kč. Přípis RWE ze dne 18.12.2013 o neuhrazených zálohách za měsíc březen – červenec 2013 v částce 5.140,98 Kč a dalšího nedoplatku v částce 4.962,95 Kč.

[8] U jednání soudu dne 2.9.2015 zástupkyně žalobkyně uvedla, že žalobkyně platila nižší zálohy na plyn než měla platit a tato skutečnost byla respektována správním orgánem při rozhodování o příspěvku na bydlení.

IV.

[9] Po přezkoumání skutkového a právního stavu v rozsahu ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s.ř.s.), a v intencích žalobních bodů (§ 75 odst. 2 s.ř.s.) dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná.

[10] Žalobkyně podala dne 10. 3. 2014 u Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Ostravě žádost o dávku pomoci v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb., a to mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu předžalobní upomínky pro nízký příjem na částku 9.167,93 Kč. U jednání dne 10.3.2014 předložila označenou předžalobní upomínku a uvedla, že se jedná o dluh za roční vyúčtování za plyn v roce 2013 a dosud není zaplacena žádná splátka. K výzvě správního orgánu, aby předložila fakturu za plyn společnosti RWE, s.r.o., číslo dokladu 192000758730 na dlužnou částku 5104,98 Kč, předložila mimořádné vyúčtování – ukončení smlouvy č. 192000758730 ze dne 25.9.2013 se splatností 15.10.2013 za zúčtovací období 12.1.2013 až 23.9.2013 na částku 5.104,98 Kč a dále vyúčtování za zúčtovací období 10.1.2012 až 11.1.2013 na nedoplatek ve výši 4.962,95 Kč. Dne 15.4.2014 správní orgán prvního stupně ve věci rozhodl.

[11] Podle § 36 odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi platí, že nárok na mimořádnou okamžitou pomoc má a) osoba uvedená v § 2 odst. 3, b) osoba uvedená v § 2 odst. 4 a 5, pokud je považována za osobu v hmotné nouzi, c) osoba uvedená v § 2 odst. 6, pokud je považována za osobu v hmotné nouzi.

[12] Předmětná dávka je upravena zákonem o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. a prvním předpokladem pro úvahu správního orgánu o přiznání tohoto příspěvku je, zda žadatel se nachází v hmotné nouzi. V dané věci je nesporné, že žalobkyně je osobou v hmotné nouzi, neboť žalobkyně pobírá dávky v hmotné nouzi, což jednak vyplývá z napadeného rozhodnutí ale i z obsahu správního spisu.

[13] Mimořádná okamžitá pomoc je dávka, která je poskytována mimo podmínky nároku zbývajících dvou dávek v systému hmotné nouze (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení). Jejím účelem je řešení mimořádným způsobem a okamžitě vzniklou situací. Žalobkyně požádala o mimořádnou okamžitou pomoc k úhradě jednorázového výdaje z důvodu dluhu na platbách za plyn.

[14] Vyhodnocení situace, zda žadatel o předmětnou dávku se pro uvedený účel považuje za osobu v hmotné nouzi, je v rámci správního uvážení. Je tedy na správním orgánu vyhodnotit, zda se skutečně fyzická osoba nachází v situaci, kterou nutno řešit přiznáním mimořádné okamžité pomoci k úhradě jednorázového výdaje, a současně vyhodnotit účelovost dávky. Zákon o pomoci v hmotné nouzi demonstrativně uvádí situace vyžadující tuto mimořádnou okamžitou pomoc (viz ustanovení § 2 odst. 5 a 6 cit. zákona). Takovou situací dle odstavce 5 je např. potřeba uhradit nezbytný jednorázový výdaj spojený zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, dále na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, nebo na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte či zajištění činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Žalovaný, byť poněkud stručně, nicméně přesto uvedl v odůvodnění svého rozhodnutí důvod, který jej vedl k nevyhovění žádosti. Žalobkyně požadovala mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu dluhu za plyn, poněvadž neplatila zálohy na plyn ve výši, která jí byla dodavatelem plynu stanovena, nýbrž v částce nižší, aniž by tuto nižší částku měla s dodavatelem sjednanou. Jestliže žalobkyně platila nižší zálohy, musela si být vědoma vznikajícího nedoplatku, a nemohla z žádných okolností předpokládat, že správní orgán jí dluh uhradí. Krajský soud dospěl k závěru, že správní orgán při vyhodnocování žádosti o poskytnutí mimořádné okamžité pomoci nepřekročil rámec správního uvážení

[15] Krajský soud neshledal žalobu důvodnou, a proto ji zamítl dle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s.

V.

[16] O náhradě nákladů řízení (výrok II. rozsudku) bylo rozhodnuto dle ustanovení § 60 odst. 1 a 2 s.ř.s., podle nichž má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Žalobkyně neměla v řízení úspěch a úspěšná žalovaná nemá právo na náhradu ze zákona.

[17] Ustanovený právní zástupce účtoval odměnu za tři úkony právní služby: převzetí včetně nahlížení do spisu, porada s klientem dne 17.6.2015 a účast u jednání soudu plus třikrát paušál a daň z přidané hodnoty, když u soudu pod Spr je založeno osvědčení o registraci. Zástupci byla účtovaná náhrada přiznána v částce 4.719,- Kč sestávající ze tří úkonů právní služby (převzetí, porada a účast u jednání soudu) dle § 9 odst. 2, § 7 bod 3, § 11 odst. 1 písm. b) a g) vyhl. č. 177/1996 Sb., v platném znění, tj. 3krát 1000,- Kč, celkem 3.000,- Kč, dále 3krát paušál dle § 13 odst. 3 cit. vyhlášky (4krát 300,- Kč), tj. 900,- Kč. S ohledem na skutečnost, že advokát je plátcem daně z přidané hodnoty, byla částka 3.900,-Kč navýšena o 21 % (819,-) na celkovou částku 4.719,- Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu zdejšího soudu ve lhůtě do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozsudku. Pro úplnost soud jen konstatuje, že ustanovenému zástupci hotové výdaje a odměnu za zastupování platí stát (§ 35 odst. 8 věta první za středníkem).

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí č. 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 2. září 2015

JUDr. Jana Záviská

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru