Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ad 31/2017 - 31Rozsudek KSOS ze dne 22.06.2018


přidejte vlastní popisek

20 Ad 31/2017 - 31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní věci

žalobkyně: D. E.

zastoupené Mgr. Jiřím Mikundou, advokátem sídlem Štefánikova 244/18, 742 21 Kopřivnice proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení – pracoviště Ostrava sídlem Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

k žalobě ze dne 25. 7. 2017 proti rozhodnutí žalované ze dne 23. 6. 2017, č.j. 48000/007286/17/010/KS923, sp.zn. 113/2017, ve věci neuznání osoby zdravotně znevýhodněné

takto:

I. Rozhodnutí žalované ze dne 23. 6. 2017, č.j. 48000/007286/17/010/KS923, sp.zn. 113/2017 se zrušuje a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žalobkyni se náhrada nákladů řízení nepřiznává. III. Žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Odměna advokáta Mgr. Jiřího Mikundy se určuje částkou 4 719 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Krajského soudu v Ostravě do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

I.

1. Žalobkyně se domáhá uznání charakteru osoby zdravotně znevýhodněné.

2. U zdejšího soudu byla v zákonné lhůtě dne 27. 7. 2017 podána žaloba proti v záhlaví označenému rozhodnutí, kterou se žalobkyně domáhala uznání osoby zdravotně nezpůsobilé a současně požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta Mgr. Jiřího Mikundy k ochraně jejich práv. Zpochybnila objektivní posouzení zdravotního stavu, poukázala na nemožnost najít zaměstnání v důsledku svého zdravotního poškození. Soud vyhověl návrhu a žalobkyni osvobodil od soudních poplatků a ustanovil ji požadovaného advokáta. Advokát doplnil žalobu tak, že vytknul nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí z důvodu, že z napadeného rozhodnutí není patrné, že by žalovaný posuzoval objektivně zjištěné zdravotní omezení ve vztahu ke konkrétnímu pracovnímu uplatnění a k jakým závěrům dospěl a jen pouze konstatoval existenci profesního dotazníku. Dále vytknul neúplnost a nepřesvědčivost posudku lékaře žalované ve vztahu k posouzení dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Právní zástupce navrhl ustanovení znalce z oboru medicíny, který by posoudil zdravotní stav z pohledu nepříznivosti, dlouhodobosti a vlivu tohoto stavu na pracovní schopnost žalobkyně. Žalobkyně má narušenou jemnou motoriku a úchopovou schopnost v důsledku úrazu. Byla v pracovní neschopnosti po dobu delší než jeden rok, což splňuje kritéria dlouhodobosti a dosavadní práci nemůže vykonávat. Navrhla zrušit napadené rozhodnutí a věc vrátit žalované k dalšímu řízení a žalované současně uložit povinnost nahradit jí náklady řízení.

3. Žalovaná ve svém vyjádření k žalobě ze dne 20. 9. 2017 popřela oprávněnost žalobních bodů v žalobě. Uvedla, že žalobkyně podala odvolání proti rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) Nový Jičín ze dne 19. 4. 2017, č.j. 48005/13134/17/120/DM, kterým byla zamítnuta žádost o uznání osoby zdravotně znevýhodněné. Z odvolání vyplynulo, že nesouhlasí s rozhodnutím, neboť se domnívá, že splňuje podmínky dle ust. § 67 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o nezaměstnanosti, tedy že je osobou zdravotně znevýhodněnou. Uvedla, že její nepříznivý zdravotní stav trvá již od října 2015 jako následek pracovního úrazu, kdy si poranila levou ruku při pádu ze schodů a byla v dočasné pracovní neschopnosti až do ledna 2017. Dle potvrzení pro úřad práce není schopna práce, kde je nutná jemná motorika a je nevhodná práce s dlouhodobým přetěžováním levé ruky a dle nálezu z Ústavu chirurgie ruky má poškozenou levou ruku a její úchopové schopnosti jsou poškozeny trvale. Z uvedeného vyplývá, že její zdravotní stav je neměnný, jehož změnu nelze očekávat. Namítla, že pracovala jako dělnice na lince, kde bylo nutné používat obě ruce s důrazem na jemnou motoriku prstů, kdy toto zaměstnání s ohledem na trvalé následky již vykonávat nemůže. Uvedené je potvrzeno rovněž lékařskou zprávou závodního lékaře společnosti Continental ve Frenštátě pod Radhoštěm, dle které má omezený pohyb do pěsti a omezené natažení v meziprstním středním kloubu. K odvolání přiložila lékařskou zprávu MUDr. A. S. ze dne 10.2.2014, MUDr. K. B. ze dne 13.2.2017 a MUDr. J. Š. ze dne 28.3.2017. Na základě podaného odvolání žalovaná přezkoumala rozhodnutí OSSZ Nový Jičín č.j. 48005/13134/17/120/DM ze dne 19.4.2017 v plném rozsahu ve smyslu ust. § 5 písm. i) a ust. § 8 odst. 9 zákona č. 582/1991 Sb., o organizace a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na lékařský posudek vypracovaný lékařem oddělení lékařské posudkové služby žalované ze dne 19.6.2017, dle kterého u žalobkyně nejde o osobu zdravotně znevýhodněnou. S ohledem na skutečnost, že v předmětné věci se jedná o dávku podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem, je v takovém případě rozhodnutí žalované závislé především na odborném lékařském posouzení a provedení důkazů posudkem příslušné posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí ve věci samé proto ponechává žalovaná na úvaze soudu podle závěrů posudkové komise.

II.

4. Žalovaná napadeným rozhodnutím podle ust. § 90 odst. 5 věty první správního řádu napadené rozhodnutí správního orgánu I. stupně OSSZ Nový Jičín ze dne 19. 4. 2017, č.j. 48005/13134/17/120/DM, kterým byla zamítnuta žádost o uznání osoby zdravotně znevýhodněné potvrdila a odvolání zamítla. V odůvodnění uvedla, že při novém posouzení zdravotního stavu účastníce řízení a vypracování lékařského posudku pro účely odvolacího řízení vycházela Česká správa sociálního zabezpečení – pracoviště Ostrava z těchto podkladů:

v I. stupni řízení

- zdravotnická dokumentace ošetřujícího lékaře MUDr. K. B. ze dne 19.9.2016, - chirurgické vyšetření MUDr. A. S. ze dne 10.2.2017,

- zpráva ošetřujícího lékaře MUDr. K. B. ze dne 13.2.2017, - Profesní dotazník ze dne 3.4.2017,

- kompletní spisová dokumentace OSSZ, ve II. stupni řízení - vyšetření závodního lékaře MUDr. J. Š. ze dne 28.3.2017. Česká správa sociálního zabezpečení – pracoviště Ostrava dospěla při posuzování zdravotního stavu účastnice řízení k těmto skutkovým zjištěním:

- stav po infrakci hlavičky proximálního článku IV. prstu levé ruky, s poraněním kloubního pouzdra s jizevnatým hojením (úraz dne 4.10.2015). Lékař České správy sociálního zabezpečení – pracoviště Ostrava dospěl po prostudování doložené dokumentace k závěru, že u účastnice řízení se nejedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav pro účely uznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné, neboť se jedná o stav s výrazným omezením hybnosti v proximálním i distálním mezičlánkovém kloubu levé nedominantní ruky, další prsty levé ruky nebyly úrazem poškozeny a jejich hybnost je tedy v normě, takže poškození úchopové schopnosti levé ruky a porucha jemné motoriky je malá. Účastnice řízení je schopna levou ruku zatěžovat při běžných pracovních činnostech, má zachovanou pracovní schopnost vykonávat soustavně zaměstnání, je schopna se rekvalifikovat.

5. Správní orgán prvního stupně, OSSZ Nový Jičín, rozhodl dne 19. dubna 2017 pod č.j. 48005/13134/17/120/DM tak, že žádost zamítl a současně vyslovil, že účastnice řízení není osobou zdravotně znevýhodněnou podle § 67 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, neboť podle posudku lékaře OSSZ Nový Jičín ze dne 7. 4. 2017 nejde o osobu zdravotně znevýhodněnou. Zdravotní stav účastnice řízení není, ve smyslu ustanovení § 67 odst. 4 zákona o zaměstnanosti, dlouhodobě nepříznivý.

III.

6. Podle ust. § 63 zákona o zaměstnanosti: odst. 1) fyzickým osobám se zdravotním postižením (dále jen „osoby se zdravotním postižením“) se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce; odst. 2) osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány a) invalidními ve třetím stupni (dále jen „osoba s těžším zdravotním postižením“), b) invalidními v prvním nebo druhém stupni, nebo

c) zdravotně znevýhodněnými (dále jen „osoba zdravotně znevýhodněná“); odst. 3) osobou zdravotně znevýhodněnou je fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu; osobou zdravotně znevýhodněnou však nemůže být osoba, která je osobou se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. a) nebo b);

odst. 4) za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti, a tím i schopnost pracovního uplatnění;

odst. 5) skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením, dokládá fyzická osoba a) posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení v případech uvedených v odstavci 2 písm. a) nebo b), b) potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení v případě uvedeném v odstavci 2 písm. c); odst. 6) za osoby se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. b) se považují i fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení.

IV.

7. Z obsahu správního spisu soud zjistil, že

• k žádosti žalobkyně ze dne 22. 3. 2017 byla tato posouzena lékařem OSSZ Nový Jičín dne 7. 4. 2017. Žalobkyně rovněž vyplnila dne 3. 4. 2017 i profesní dotazník , ve kterém uvedla, že má odborné vzdělání 2,5 roku textilní, pracovala jako operátor u různých podniků, v současné době nepracuje, je na ÚP. Lékař OSSZ v posudku o zdravotním stavu uvedl, že posudek vypracoval na základě zdravotnické dokumentace ošetřujícího lékaře MUDr. B. a dalších odborných nálezů, konkrétně chirurgického vyšetření dne 10. 2. 2017 MUDr. S., a vyslovil, že se jedná o stav po pádu 4. 10. 2015, stp infrakci stř. článku IV. prstu LHK s poraněním k. pouzdra a radiál. postranního vazu s jizevnatým hojením kloub. struktur, s následnou protrahovanou DPN do 26. 1. 2017, kdy se jedná o nedominantní levou ruku, dominantní pravá ruka je plně funkční a dále zjištěn chronický polytopní vertebrogenní syndrom, stp po zlomenině klíčku a somatoastenii. Zdravotní stav nevyhodnotil jako dlouhodobě nepříznivý ve smyslu zákona o zaměstnanosti, a tudíž nejde o osobu zdravotně znevýhodněnou podle § 67 odst. 2 písm. c) a odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb.

• v odvolacím řízení byl znovu zdravotní stav hodnocen dne 19. 6. 2017, tentokrát lékařem ČSSZ, který potvrdil závěr vyslovený lékařem OSSZ, že u účastnice řízení se nejedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav ve smyslu § 67 odst. 4 zákona č. 435/2004 Sb., a tudíž nejde o osobu zdravotně znevýhodněnou. Posuzovaná má zachovanou pracovní schopnost vykonávat soustavné zaměstnání, je schopna se rekvalifikovat. Dále, že dominantní rukou posuzované je ruka pravá, jedná se o stav s výrazným omezením hybnosti v proximálním i distálním mezičlánkovém kloubu levé nedominantní ruky, další prsty levé ruky nebyly úrazem poškozeny a jejich hybnost je tedy v normě, takže poškození úchopové schopnosti levé ruky a porucha jemné motoriky je malá. Posuzovaná je schopna levou ruku zatěžovat při běžných pracovních činnostech. Lékař ČSSZ při hodnocení zdravotního stavu měl k dispozici i lékařské nálezy, které žalobkyně předložila k odvolání.

V.

8. Krajský soud nejprve posoudil zákonné náležitosti žaloby a konstatoval, že žaloba byla podána včas, osobou oprávněnou, proti rozhodnutí, proti němuž není žaloba ve smyslu § 68 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.) nepřípustná (srovnej usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2013, č.j. 6 Ads 109/2009-114). Poté krajský soud přezkoumal důvodnost žaloby v souladu s ustanovením § 75 s. ř. s., v mezích žalobních bodů, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování žalovaného. Neshledal přitom vady, např. podle § 76 odst. 2 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti. Žalobu shledal důvodnou.

9. K rozhodnutí ve věcech osob zdravotně znevýhodněných s odvoláním na ust. § 6 odst.4 písm. a) bod 18 zákona č. 582/1991 Sb. je příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, která si sama posuzuje otázku, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou dle § 8 odst. 1 písm. c) cit. zákona a v odvolacím řízení si opět orgán, který o odvolání rozhoduje, Česká správa sociálního zabezpečení, znovu sama zdravotní stav posuzované osoby hodnotí (§ 5 písm. a/ bod 4 a § 8 odst. 9 věta druhá zákona č. 582/1991 Sb.).

10. Rozhodnutí ve věcech osob zdravotně znevýhodněných je vázáno na posouzení zdravotního stavu žadatele, k jehož posouzení jsou příslušné posudkové orgány jak uvedeno v odstavci 9 tohoto rozsudku. Soudy rozhodující ve správním soudnictví si nemohou proto učinit vlastní úsudek o zdravotním stavu žalobce samy. Soudy však jsou při své rozhodovací činnosti oprávněny posudky vyhotovené v předcházejícím správním řízení hodnotit jako každý jiný důkaz. Hodnocení zdravotního stavu musí mít svou vypovídající hodnotu, musí být úplná, celistvá a přesvědčivá a musí se vypořádat se všemi rozhodujícími skutečnostmi, zejména s námitkami účastníků řízení. Soud v tomto řízení s ohledem na odůvodnění napadeného rozhodnutí hodnotil, zda posudek posudkového lékaře žalované je přesvědčivý a úplný a je natolik vypovídající, že může být oporou pro rozhodnutí žalovaného správního orgánu.

11. V souzené věci v odvolacím řízení posudková lékařka žalované dne 19. 6. 2017 s odvoláním na lékařské zprávy, které měla k dispozici, např. MUDr. B., MUDr. S., dospěla k závěru, že u posuzované se nejedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (viz odstavec 7 tohoto rozsudku). Uznání dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je základním předpokladem pro úvahu, zda se může jednat o osobu zdravotně znevýhodněnou (§ 67 odst. 4 zákona č. 435/2004 Sb.). V posudku ze dne 19. 6. 2017 posudková lékařka žalovaného správního orgánu citovala lékařský nález prim. MUDr. S. z Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysoké nad Jizerou ze dne 10. 2. 2017 a nález MUDr. J. Š., Renturi s.r.o. závodní ordinace, ve kterých uvedeno, že jsou trvalé následky - omezení pohybu do pěsti na 6 cm od střední dlaňové rýhy IV a V prstu levé ruky, když prim. MUDr. A.S. uzavřeno jako „poškození levé ruky a její úchopové schopnosti střední“. Posudková lékařka žalované v posudku ze dne 19. 6. 2017 však vyslovila, že se jedná o „malou úchopovou schopnost levé ruky a poruchu jemné motoriky“. Vzhledem k tomu, že se blíže nevyjádřila, resp. neodůvodnila odlišné své hodnocení od hodnocení primářky z Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie, soud v tomto spatřuje nepřesvědčivost hodnocení zdravotního stavu žalobkyně, který tak našel svůj odraz i nepřesvědčivém odůvodnění napadeného rozhodnutí.

12. Soud s ohledem na nepřesvědčivost posudku lékařky žalovaného správního orgánu zrušil napadené rozhodnutí bez jednání pro vady řízení dle ust. § 76 odst. 1 písm. b) s.ř.s., aniž vyhověl návrhům na další dokazování. Soud nevyhověl důkaznímu návrhu žalobkyně o ustanovení znalce z oboru medicíny, neboť v prvé řadě musí být odstraněn rozpor mezi posudkem lékaře žalovaného správního orgánu a odborných lékařských nálezů jak uvedeno v odst. 11 tohoto rozsudku. Soud však rovněž nevyhověl ani návrhu žalované o vyžádání posudku u posudkové komise MPSV, neboť tento posudkový orgán je oprávněn pro řízení soudní toliko k vypracování posudků ve věcech důchodového pojištění (ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.).

13. O náhradě nákladů řízení (výrok II. rozsudku) bylo rozhodnuto dle ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s. věta první, podle něhož má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Jak vyplynulo z obsahu spisu, úspěšné žalobkyni žádné náklady řízení nevznikly.

14. K výši přiznaných nákladů ustanovenému advokátovi (usnesení ze dne 31. 7. 2017, č.j. 20 Na 15/2017-4) soud nejdříve uvádí, že tento byl vyzván soudem ve lhůtě jednoho týdne soudu předložit vyúčtování nákladů. Vzhledem k tomu, že advokát na výzvu soudu nereagoval, soud stanovil výši odměny a náhrady hotových výdajů dle soudního spisu. Soud přiznal odměnu za tři právní úkony (převzetí a příprava, přičemž do tohoto úkonu započetl i nahlížení do spisu dne 15. 6. 2018), dále dvakrát písemné podání (žaloba ze dne 15. 8. 2017 a doplnění žaloby ze dne 31. 7. 2017) á 1 000 Kč dle § 11 odst. 1 písm. b), d), § 9 odst. 2 a § 7 bod 3 vyh. č. 177/1996 Sb., tj. 3 000 Kč. Dále přiznal třikrát paušální částku á 300 Kč dle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. Soud si zjistil z dostupného rejstříku Ministerstva financí, že ustanovený advokát je plátcem DPH, proto částku 3 900 Kč navýšil o 819 Kč (21% z částky 3 900 Kč). Výše odměny a náhrady hotových výdajů celkem činí 4 719 Kč. Tato částka bude advokátovi vyplacena z účtu zdejšího soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Podle ust. § 35 odst. 9 s.ř.s. hotové výdaje zástupce a odměnu za zastupování osoby, byl-li advokát ustanoven soudem, platí stát.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí č. 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Ostrava 22. června 2018

JUDr. Jana Záviská

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru