Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ad 31/2011 - 16Usnesení KSOS ze dne 14.09.2011

Prejudikatura

2 Afs 148/2004


přidejte vlastní popisek

20Ad 31/2011-16

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní věci žalobkyně G. M. G., bytem X, t.č. X, proti žalované Vězeňské službě, Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava, se sídlem Opava, Krnovská 68, o žalobě proti rozhodnutí žalované o výši nemocenské

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] U zdejšího soudu byla podána dne 21.6.2011 žaloba (datovaná dne 15.6.2011), kterou žalobkyně podala proti rozhodnutí ekonomického oddělení Věznice Opava o neuhrazení plné nemocenské dávky za měsíc květen 2011. Žalobkyně uvedla, že byla od 1.5.2011 do 25.5.2011 v pracovní neschopnosti. Ač má potvrzenou výši pracovní odměny 4.500,- Kč, nemocenská za měsíc květen 2011 byla vyplacena pouze ve výši 1.450,- Kč v rozporu se zákonem, v důsledku čehož jí vznikla finanční újma. S odvoláním na ust. § 65 správního řádu podává žalobu ke krajskému soudu. Současně požádala o ustanovení advokáta a osvobození od soudních poplatků.

[2] Žalobkyně k žalobě nepřiložila stejnopis napadeného rozhodnutí, proto k tomuto byla soudem vyzvána usnesením ze dne 14.7.2011 č.j. 20Ad 31/2011-4. Dne 26.7.2011 soudu žalobkyně sdělila, že rozhodnutí jí nebylo v písemné formě doloženo a proto navrhla soudu, aby si rozhodnutí sám vyžádal od žalované.

[3] Žalovaný k žalobě uvedl, že rozhodnutí ředitele věznice Opava v této záležitosti nebylo doposud vydáno a v dané věci doposud neproběhlo správní řízení, a proto návrh žalobkyně by měl být chápán jako předčasné podání věci ke správnímu soudu. Dále, že žalobní návrh žalovaný chápe jako podnět k vydání prvoinstančního rozhodnutí ve věci výplaty nemocenského za rozhodné období, aby jí nebylo bráněno k uplatnění dalších právních kroků ve správním řízení nebo k uplatnění jejích práv před soudem.

[4] Dle ust. § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád správní (dále jen s.ř.s.) soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy.

[5] Podle ust. § 65 odst. 1 s.ř.s. kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

[6] Podle § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně.

[7] Vzhledem ke skutečnosti, že žalobkyně podala u soudu žalobu, aniž by o nemocenské proběhlo řízení před správními orgány, soud žalobu odmítnul pro předčasnost dle § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s.

[8] S ohledem na skutečnost, že soud nerozhodoval věcně o žalobě a tuto odmítnul pro předčasnost, již soud nerozhodoval o návrhu žalobkyně na osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro toto řízení.

[9] Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 3 věta první s.ř.s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, prostřednictvím podepsaného soudu, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení advokátem, pokud stěžovatel sám nebo jeho zástupce nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 14. září 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jana Záviská, v.r.
- samosoudkyně -

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru