Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ad 3/2015 - 16Usnesení KSOS ze dne 20.04.2015

Prejudikatura
41 Ad 1/2010 - 10|41 Cad 54/2006 - 7

přidejte vlastní popisek


20Ad 3/2015-16

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní věci žalobce M. K., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, k žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 20.1.2015 o invalidní důchod

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádnému z účastníků se nep ř iznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] U zdejšího soudu napadlo dne 21.1.2015 podání (na poštu podáno 19.1.2015) označené jako „Námitka proti rozhodnutí o posudku o invaliditě“ o obsahu, že dne 9.2014 podal žalobce žádost o přiznání invalidního důchodu na OSSZ Opava, dne 15.10.2014 obdržel posudek o invaliditě od MUDr. S. s hodnocením poklesu pracovní schopnosti o 15 %. Proti tomuto posudku podal námitky u OSSZ Opava a dne 30.12.2014 obdržel posudek o invaliditě od MUDr. M. H. S rozhodnutím nesouhlasí, neboť nemůže vykonávat žádnou fyzickou práci, pracovat delší dobu vsedě, ve stoje, zvedat jakékoliv těžší předměty, má deprese, je zapsán do registru operace TEP levé kyčle a současně rehabilituje páteř a krční páteř. K podání nebyl přiložen stejnopis žádného rozhodnutí.

[2] Žalobce byl usnesením zdejšího soudu ze dne 27.1.2015 č.j. 20 Ad 3/2015-5 vyzván k opravě podání, a to označením napadeného rozhodnutí, včetně předložení stejnopisu napadeného rozhodnutí, uvedením, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno a učiněním návrhu výroku rozhodnutí. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 30.1.2015. Žalobce ve lhůtě sdělil, že rozhodnutí č.j. X ze dne 20.1.2015 mu bylo doručeno dne 21.1.2015 a stejnopis napadeného rozhodnutí přiložil. pokračování
- 2 -
20Ad 3/2015 [3] Ze zprávy České správy sociálního zabezpečení ze dne 23.2.2015 bylo zjištěno, že rozhodnutí ze dne 20.1.2015 bylo žalobci doručeno dne 22.1.2015,

přičemž doručenka byla soudu po urgenci, včetně správního spisu, předložena dne 26.3.2015. Z obsahu správního spisu bylo soudem zjištěno, že napadené rozhodnutí bylo žalobci doručeno do vlastních rukou dne 22.1.2015.

[4] Žalovaná napadeným rozhodnutím zamítla námitky a své rozhodnutí ze dne 3.11.2014 potvrdila. V odůvodnění především odkázala na posudek o invaliditě vypracovaný OSSZ Opava dne 15.10.2014 a posudek vypracovaný v námitkovém řízení dne 30.12.2014, dle kterých se u žalobce nejednalo o invaliditu.

[5] Podle ust. § 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.), žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou.

[6] Podle ust. § 40 odst. 4 s.ř.s. lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu, nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

[7] Podle ust. § 40 odst. 2 s.ř.s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty.

[8] Podle ust. § 46 odst. 1 věty první písm. b) s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně.

[9] Žalobci bylo napadené rozhodnutí doručeno dne 22.1.2015, avšak žalobu podal na poštu dne 19.1.2015, tedy dříve, než mu bylo napadené rozhodnutí doručeno. Krajský soud poznamenává, že žalobci byla žalovanou podána informace o možnosti podání žaloby ve lhůtě do dvou měsíců od doručení rozhodnutí u věcně a místně příslušného soudu (poslední odstavec na poslední straně napadeného rozhodnutí ze dne 20.1.2015).

[10] Vzhledem k tomu, že žaloba byla podána přede dnem doručení napadeného rozhodnutí, soud tuto odmítnul dle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. jako předčasnou.

[11] Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 3 věta první s.ř.s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Pou č ení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou pokračování
- 3 -
20Ad 3/2015 vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí č. 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje,

vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 20. dubna 2015

JUDr. Jana Záviská


samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru