Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ad 26/2016 - 47Rozsudek KSOS ze dne 01.03.2017

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
1 Ads 133/2017

přidejte vlastní popisek

20Ad 26/2016-47

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní věci žalobkyně M. K., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 19. 2. 2016,

o výši invalidního důchodu,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Řízení o žádosti o změnu výše invalidního důchodu bylo zastaveno pro překážku litispendence.

[2] Žalobkyně u zdejšího soudu podala v zákonné lhůtě žalobu proti v záhlaví označenému rozhodnutí žalované, ve které uvedla, že rozhodnutím ze dne 19. února 2016 jí nebyl přiznán zvýšený částečný invalidní důchod, o který řádně požádala a má za to, že splňuje podmínku 50 % z důvodu dlouholetého zdravotního stavu. Její zdravotní stav nebyl dostatečně zjištěn a nemůže souhlasit s posudkovým závěrem lékaře ze dne 30. 9. 2015. Dále uvedla, že žádost byla uplatněna dne 31. 8. 2015 a je novu žádostí o zvýšení důchodu, o které nebylo dosud rozhodnuto. Předchozí žádost byla zamítnuta, a proto nemůže dojít k překážce ve věci. Současně požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů.

[3] Soud žádosti žalobkyně o ustanovení právního zástupce nevyhověl, pouze žalobkyni osvobodil od soudních poplatků usnesením ze dne 5. 8. 2016 čj. 20Ad 26/2016-25.

[4] Žalovaná v písemném vyjádření k žalobě uvedla, že žalobkyně dne 31. 8. 2015 uplatnila žádost o změnu výše invalidního důchodu. V době jejího uplatnění již ovšem probíhalo řízení ve věci žádosti o změnu výše invalidního důchodu uplatněné dne 24. 6. 2015, o níž bylo rozhodnuto až rozhodnutím ze dne 14. 10. 2015, č.j. X. Námitky proti uvedenému rozhodnutí byly zamítnuty rozhodnutím ze dne 5. 2. 2016, č.j. X. Vzhledem k tomu, že o dříve uplatněné žádosti žalobkyně nebylo v době podání další žádosti ve stejné věci dosud pravomocně rozhodnuto, žalovaná rozhodla tak, že řízení o žádosti uplatněné dne 31. 8. 2015 usnesením ze dne 9. 12. 2015, č.j. X, zastavila podle ust. § 66 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Navrhla žalobu zamítnout.

[5] Napadeným rozhodnutím žalovaná zamítla námitky a potvrdila usnesení čj. X ze dne 9. 12. 2015. V odůvodnění uvedla, že účastnice řízení dne 24. 6. 2015 uplatnila žádost o změnu výše invalidního důchodu z důvodu zhoršení zdravotního stavu. V návaznosti na ni byla dne 30. 9. 2015 posouzena lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava s tím závěrem, že je nadále invalidní v prvním stupni. Předmětnou žádost proto Česká správa sociálního zabezpečení rozhodnutím č.j. X ze dne 14. 10. 2015 podle ust. § 41 odst. 3 a pro nesplnění podmínek ust. § 39 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 155/1995 Sb. zamítla. Proti tomuto rozhodnutí podala účastnice řízení námitky ze dne 15. 11. 2015, které byly rozhodnutím č.j. X ze dne 5. 2. 2016 zamítnuty a napadené rozhodnutí ze dne 14. 10. 2015 bylo potvrzeno. Rozhodnutí o námitkách bylo účastníci řízení doručeno dne 13. 2. 2016. Dne 31. 8. 2015 uplatnila účastnice řízení novou žádost o změnu výše invalidního důchodu z důvodu zhoršení zdravotního stavu. Řízení o této žádosti Česká správa sociálního zabezpečení zastavila shora uvedeným usnesením ze dne 9. 12. 2015, proti němuž účastnice řízení podala námitky ze dne 20. 1. 2016.

[6] Z obsahu správního spisu bylo zjištěno, že žalobkyně  podala dne 24. 6. 2015 žádost o změnu výše invalidního důchodu z důvodu zhoršení zdravotního stavu. Lékař OSSZ Ostrava posoudil zdravotní stav dne 30. 9. 2015 a o žádosti žalovaná rozhodla dne 14. října 2015. Žalobkyně podala námitky dne 15. 11. 2015 a v rámci námitkového řízení byl znovu zdravotní stav posouzen dne 13. 1. 2016 a o námitkách bylo rozhodnuto dne 5. 2. 2016;

 žalobkyně další žádost o invalidní důchod z důvodu zhoršení zdravotního stavu podala dne 31. 8. 2015. Žalovaná usnesením ze dne 9. 12. 2015 řízení zastavila dle § 66 odst. 1 písm. e) správního řádu z důvodu překážky řízení dle ust. § 48 odst. 1 správního řádu, neboť ve stejné věci, tj. ve věci žádosti o změnu výše invalidního důchodu, z téhož důvodu bylo zahájeno řízení již na základě žádosti ze dne 24. 6. 2015. V poučení žalovaná uvedla, že proti usnesení lze podat u České správy sociálního zabezpečení nebo u kterékoli okresní správy sociálního zabezpečení písemné námitky do 30 dnů ode dne následujícího po dni oznámení usnesení.

[7] V souzené věci je nesporné s odvoláním na uvedené v odstavci 6 tohoto rozsudku, že žalobkyně nejdříve podala žádost o změnu výše invalidního důchodu z důvodu zhoršení zdravotního stavu dne 24. 6. 2015 a následně dne 31. 8. 2015, aniž vyčkala rozhodnutí o žádosti ze dne 24. 6. 2015. Soud v postupu žalované, jestliže řízení o žádosti ze dne 31. 8. 2015 zastavil dle ust. § 66 odst. 1 písm. e) správního řádu, neshledal žádné pochybení.

[8] Podle ust. § 66 odst. 1 písm. e) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže zjistí překážku řízení podle § 48 odst. 1.

[9] Podle ust. § 48 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen s.ř.) zahájení řízení u některého správního orgánu brání tomu, aby o téže věci z téhož důvodu bylo zahájeno řízení u jiného správního orgánu.

[10] Podle ust. § 81 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zahájení řízení o dávku důchodového pojištění brání tomu, aby v téže věci probíhalo jiné řízení.

[11] Překážka jiného řízení zahájeného ve stejné věci (litispendence) brání tomu, aby v totožné věci probíhala paralelně dvě nebo i více řízení. Žalobkyně v téže věci – zvýšení invalidního důchodu z důvodu zhoršení zdravotního stavu podala dvě žádosti, konkr. druhou žádost podala dne 31. 8. 2015, tedy v době, kdy probíhalo ještě řízení o žádosti ze dne 24. 6. 2015. Došlo-li k podání žádosti dne 31. 8. 2015 a tato žádost byla věcně totožná s žádostí ze dne 24. 6. 2015, pak brání řízení o této druhé žádosti ze dne 31. 8. 2015 překážka litispendence. Vzhledem k tomu, že se jedná o neodstranitelný nedostatek podmínek řízení, musel správní orgán řízení zastavit.

[12] Zvláštností úpravy procesu v řízení o dávkách důchodového pojištění je ust. § 81 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., jak uvedeno v odstavci 10 tohoto rozsudku. Uvedené ustanovení upravuje překážku litispendence v řízení o důchodovou dávku, ale na druhou stranu zákon č. 582/1991 Sb. neřeší dopad překážky litispendence na řízení. Obecný procesní předpis správní řád komplexně upravuje dopad překážky litispendence na řízení, a to tak, že v takovém případě je to důvod pro zastavení řízení. Žalovaný v napadeném rozhodnutí stejně jako v rozhodnutí I. stupně zcela postupoval dle ust. § 66 odst. 1 písm. e) správního řádu tedy i s odkazem na ust. § 48 odst. 1 správního řádu. Žalovaný rozhodl podle obecné právní úpravy, aniž by přihlédl ke specielnímu ustanovení v zákoně č. 582/1991 Sb. Nerespektoval tak kolizní pravidlo lex specialis derogat generali – zvláštní úprava má přednost před obecnou normou. Nicméně soud dospěl k závěru, že postup žalovaného, využil –li při svém rozhodování zcela úpravy obecného právního předpisu, není-li tato úprava v rozporu se specielní úpravou, není vadou řízení, která by založila důvod ke zrušení napadeného rozhodnutí.

[13] V řízení o žalobě podle části třetí, hlavy II, dílu 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s.ř.s.), soud přezkoumává zákonnost správního rozhodnutí a bezvadnost procesu. S ohledem na výše uvedené soud žalobu zamítl dle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s., neboť ji neshledal důvodnou.

[14] Žádnému z účastníků nepřiznal soud náhradu nákladů řízení, neboť neúspěšná žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení, stejně tak nemá právo na náhradu nákladů řízení ani úspěšná žalovaná (§ 60 odst. 1, 2 s.ř.s. a § 118d odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb. v pl. znění.)

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 1. března 2017

JUDr. Jana Záviská

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru