Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ad 26/2011 - 9Usnesení KSOS ze dne 04.07.2011

Prejudikatura

22 Cad 32/2006 - 9


přidejte vlastní popisek

20Ad 26/2011-9

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní věci žalobce L. Č., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25 k návrhu ze dne 19.32011 proti rozhodnutí žalované číslo X

takto:

I. Návrh se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce dne 21.4.2011 podal u žalované České správy sociálního zabezpečení návrh, který označil jako odvolání proti rozhodnutí čj. X. Uvedl, že se proti tomuto rozhodnutí, které mu zaslala Česká správa sociálního zabezpečení dne 22.12.2010, odvolává. Byla mu zamítnuta žádost o invalidní důchod, i když má 56% hluchotu, což mu znemožňuje od r. 1995 najít práci.

Česká správa sociálního zabezpečení uvedené podání dne 16.5.2011 předložila Krajskému soudu v Ostravě. Uvedla, že postupuje žalobu proti rozhodnutí ČSSZ v Praze o námitkách ze dne 21.12.2010 doručenému žalobci dne 3.1.2011, kterým byly námitky proti rozhodnutí ze dne 3.9.2010 zamítnuty. Dále uvedla, že žaloba byla podána opožděně, když posledním dnem lhůty k podání žaloby bylo datum 3.3.2011 a žaloba byla podána k přepravě dne 19.4.2011. Navrhla s ohledem na opožděné podání žaloby tuto zamítnout.

Žalovaná soudu současně s žalobou předložila i svůj správní spis. Z něj bylo zjištěno, že žalovaná dne 3.9.2010 vydala rozhodnutí o zamítnutí žádosti o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 38 zákona o důchodovém pojištění (rozhodnutí bylo doručeno dne 8.9.2010). Dne 21.12.2010 žalovaná vydala rozhodnutí ve věci námitek a tyto zamítla z důvodu, že námitky byly podány k poštovní přepravě opožděně. Rozhodnutí o zamítnutí námitek bylo žalobci doručeno do vlastních rukou dne 3.1.2011.

Vzhledem k tomu, že žaloba neměla náležitosti dle ustanovení § 71 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s.ř.s.), napadené rozhodnutí nebylo přesně konkretizováno, neboť nebylo označeno datem vydání a údaj o jeho doručení se lišil od zjištění ze správního spisu, krajský soud usnesením ze dne 24. května 2011 č.j. 20Ad 26/2011-6 vyzval žalobce k doplnění žaloby. Žalobce byl vyzván, aby označil napadené rozhodnutí dnem jeho vydání, učinil návrh rozsudku a napadené rozhodnutí soudu předložil.

Dále byl poučen o důsledku neuposlechnutí výzvy. Žalobci bylo usnesení doručeno dne 2.6.2011.

Ust. § 71 s.ř.s. stanoví náležitosti žaloby. Podle ust. § 71 odst. 1 s.ř.s. žaloba kromě obecných náležitostí podání (§ 37 odst. 2 a 3) musí obsahovat (a) označení napadeného rozhodnutí a den jeho doručení nebo jiného oznámení žalobci, (b) označení osob na řízení zúčastněných, jsou-li žalobci známy, (c) označení výroků rozhodnutí, které žalobce napadá, (d) žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné, (e) jaké důkazy k prokázání svých tvrzení žalobce navrhuje provést, (f) návrh výroku rozsudku. Podle odst. 2) musí předložit i opis napadeného rozhodnutí.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Žalobce své podání sepsané dne 19.3.2011 podal na poštu dne 19.4.2011 (zjištěno z obálky předložené žalovanou). Tímto podáním označené jako odvolání nesouhlasil s rozhodnutím žalované ve věci zamítnutí žádosti o invalidní důchod. Žalobce napadené rozhodnutí označil pouze číslem jednacím X bez uvedení data a bez předložení jeho stejnopisu, avšak s uvedením, že mu bylo zasláno dne 22.12.2010.

S odvoláním na ustanovení § 71 odst. 2 s.ř.s. jestliže žalobce nesouhlasí s rozhodnutím správního orgánu a své ochrany se domáhá u soudu, musí také soudu předložit rozhodnutí se kterým nesouhlasí. Vzhledem k tomu, že žalobce přesně nekonkretizoval napadené rozhodnutí (neuvedl datum jeho vydání) a datum, které uvedl 22.12.2010, se neshodovalo s datem, kdy žalovaná vydala rozhodnutí o námitkách (21.12.2010) a neshodovalo se ani s datem doručení rozhodnutí o námitkách (doručeno 3.1.2011), byl žalobce, tak jak již výše uvedeno, vyzván k doplnění žaloby. S ohledem na skutečnost, že přes výzvu soudu žalobce neodstranil nedostatek podání, nepředložil napadené rozhodnutí a vůči soudu zůstal nečinný, přičemž neodstranění vady bránilo soudu v řízení pokračovat, krajský soud usnesením návrh odmítl dle § 46 odst. 1. písm. a) s.ř.s.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 3 věta první s.ř.s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zataveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení, prostřednictvím podepsaného soudu, písemně ve dvojím vyhotovení.

V Ostravě dne 4.7.2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jana Záviská, v.r. Iva Charvátová samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru