Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ad 21/2014 - 16Usnesení KSOS ze dne 09.06.2014


přidejte vlastní popisek

20Ad 21/2014-16

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní věci žalobce M. Š. proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, k žalobě ze dne 9.4.2014 proti rozhodnutí žalované ze dne 5.2.2014 o důchodovou dávku

takto:

I. Návrh žalobce se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 10.4.2014 byla u zdejšího soudu podána žaloba sepsaná dne 9.4.2014, kterou však nebylo možno projednat, protože neobsahovala zákonem předepsané náležitosti. Z toho důvodu byl žalobce vyzván usnesením zdejšího soudu ze dne 22. dubna 2014 č.j. 20Ad 21/2014-5 k doplnění žaloby. Z obsahu doplněné žaloby ze dne 21.5.2014 soud zjistil, že žalobce brojí proti rozhodnutí žalované ze dne 5.2.2014 ve věci zamítnutí žádosti o zvýšení starobního důchodu z důvodu nezapočtení doby pojištění v období od 1.10.1972 do 31.10.1974 a rozhodnutí soudu předložil. Napadeným rozhodnutím žalovaná žalobci zamítla žádost o zvýšení starobního důchodu z důvodu, že k době pojištění od 1.10.1972 do 31.10.1974 nemůže být přihlédnuto, neboť dodatečným šetřením u nástupnické organizace, kterou je Výrobní družstvo „Slezská Hořina“ Brumovice, nebylo prokázáno, že v tomto období byl účastník řízení v pracovním poměru nebo členem družstva. Za uvedenou dobu nebyly v archivu družstva nalezeny mzdové listy ani listy odměn, ze kterých by bylo možné posoudit, zda činnost účastníka řízení v JZD zakládala účast na sociálním zabezpečení družstevních rolníků. Dodatečně provedený zápočet je však zcela bez vlivu na rozhodnutí ze dne 7.1.2014 o přiznání starobního důchodu, neboť nezískal další rok pojištění. Součástí napadeného rozhodnutí je i řádné poučení o možnosti podat u České správy sociálního zabezpečení nebo u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení písemné námitky, a to do 30 dnů ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí a o námitkách rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení.

Žalovaná dne 5.6.2014 předložila soudu své vyjádření, ve kterém uvedla, že usuzuje, že žalobce svou žalobou brojí proti rozhodnutí ze dne 5.2.2014, které bylo žalobci doručeno dne 19.2.2014. Žalobce proti tomuto rozhodnutí uplatnil řádný opravný prostředek (námitky) a žalovaná vydala rozhodnutí o těchto námitkách č.j. 510 312 380/315-AHO ze dne 27.5.2014; uvedené rozhodnutí o námitkách však ještě nebylo doručeno žalobci. Vzhledem k uvedenému navrhuje, aby soud žalobu odmítl.

Z předloženého dávkového spisu žalované soud zjistil, že dne 27.5.2014 žalovaná rozhodla o námitkách podaných proti rozhodnutí ze dne 5.2.2014, avšak správní spis zatím neobsahuje doručenku o doručení rozhodnutí žalobci.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně.

Podle ustanovení § 68 písm. a) s.ř.s. žaloba je nepřípustná také tehdy, nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného.

Žalobu proti rozhodnutí správního orgánu lze podle ust. § 72 odst. 1 s.ř.s. podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou.

Žalobce k žádosti soudu předložil toliko rozhodnutí ze dne 5.2.2014 a také v žalobě uvedl, že napadá toto rozhodnutí. V uvedeném rozhodnutí byl žalobce poučen o možnosti podat u České správy sociálního zabezpečení nebo u kterékoli okresní správy sociálního zabezpečení námitky. Tohoto práva žalobce využil a námitky podal. Jak bylo dále z obsahu správních spisů i z vyjádření žalované zjištěno, rozhodnutí o námitkách dosud nebylo žalobci doručeno, resp. nebylo doručeno do dne podání žaloby. Žalobce, aniž mu bylo rozhodnutí o námitkách doručeno, podal u zdejšího soudu žalobu.

S ohledem na výše uvedené soud již jen konstatuje, že podal-li žalobce žalobu v průběhu námitkového řízení, před vydáním a doručením rozhodnutí o námitkách, podal žalobu předčasně.

Vzhledem k výše uvedenému soud návrh podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. odmítnul pro jeho předčasnost.

Jen pro úplnost soud dodává, že žalobce po obdržení rozhodnutí o námitkách bude mít právo ve lhůtě do dvou měsíců od jeho doručení znovu u zdejšího soudu podat žalobu, ke které přiloží stejnopis rozhodnutí o námitkách.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí č. 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 9. června 2014

JUDr. Jana Záviská

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru