Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ad 20/2011 - 8Usnesení KSOS ze dne 20.06.2011


přidejte vlastní popisek

20Ad 20/2011-8

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní věci žalobce M. L., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Křížová 25, Praha 5- Smíchov, k žalobě proti rozhodnutí žalované vydané pod číslem X, v neoznačené věci

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal u žalované dne 4.3.2011 žalobu proti jejímu rozhodnutí. V žalobě, ke které nepřiložil napadené rozhodnutí, pouze uvedl, že podává žalobu proti rozhodnutí ČSSZ prac.Ostrava, Zelená 3158/34a, čj X. Pak již uvedl pouze svou adresu a podpis.

Předmětnou žalobu žalovaná předložila k projednání zdejšímu soudu dne 5.4.2011. K žalobě uvedla, že postupuje k přezkumnému řízení žalobu proti rozhodnutí ČSSZ pracoviště Ostravě č.j. X ze dne 7.2.2011, jímž bylo rozhodnuto o zamítnutí žádosti o změnu výše invalidního důchodu, neboť dle podkladového posudku OSSZ v Ostravě ze dne 14.10.2010 není žalobce invalidní dle ust. § 39 odst. 1 písm. b) a ani c) zdp, ale je nadále invalidní pro invaliditu prvního stupně dle ust. § 39 odst. 2 písm. a) zdp s poklesem pracovní schopnosti o 40%.

Žalobce byl usnesením zdejšího soudu ze dne 15.4.2011 č. j. 20Ad 20/2011-5 vyzván k odstranění vad žaloby ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení usnesení, a to mimo jiné tak, že označí rozhodnutí, proti kterému podal žalobu dnem vydání rozhodnutí a věcí o níž bylo rozhodováno a doplní žalobní body, z nichž musí být patrno z jakých skutkových a právních důvodů považuje napadený výrok rozhodnutí za nezákonný nebo nicotný. Žalobce byl poučen o následku neodstranění vady žaloby v dané lhůtě. Žalobci bylo usnesení doručeno dne 2.5.2011.

Podle ust. § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád správní (dále jen s.ř.s.) předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad

podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Podle ust. § 70 odst. 1 s.ř.s. žaloba kromě obecných náležitostí podání (§ 37 odst. 2 a 3) musí obsahovat (a) označení napadeného rozhodnutí a den jeho doručení nebo jiného oznámení žalobci, (b) označení osob na řízení zúčastněných, jsou-li žalobci známy, (c) označení výroků rozhodnutí, které žalobce napadá, (d) žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné, (e) jaké důkazy k prokázání svých tvrzení žalobce navrhuje provést, (f) návrh výroku rozsudku.

Podle § 71 odst. 2 věty druhé a třetí s.ř.s. žalobce může kdykoli za řízení žalobní body omezit. Rozšířit žalobu na dosud nenapadené výroky rozhodnutí nebo ji rozšířit o další žalobní body může jen ve lhůtě pro podání žaloby.

V této věci žaloba obsahovala pouze označení rozhodnutí žalovaného číslem jednacím a sdělení, že podání je žalobou. Prostor pro úvahu o doplnění žaloby o žalobní body vzhledem k trvání lhůty pro podání žaloby krajský soud shledal, a proto vydal dne 15.4.2011 usnesení o odstranění vad žaloby a doplnění žalobních bodů ve lhůtě jednoho měsíce. Lhůta jednoho měsíce byla stanovena s přihlédnutím k datu, kdy žalobce podal žalobu u žalované ČSSZ a stanovení konce lhůty pro podání žaloby. Žalobce v uložené lhůtě svou žalobu nedoplnil, vůči soudů zůstal nečinný. Soud přezkoumává pravomocné rozhodnutí správního orgánu podle § 75 odst. 2 s.ř.s. pouze v mezích žalobních bodů v žalobě uvedených, přičemž tato žaloba musí obsahovat náležitosti vyplývající z ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) až f) s.ř.s. a jejím základem musí být podle § 65 odst. 1 s.ř.s. tvrzené porušení práv úkonem správního orgánu napadeným danou žalobou spočívající v porušení žalobcem označeného právního předpisu. U stěžovatelovy žaloby tyto náležitosti, jež by soudu umožňovaly o věci rozhodnout, soud neshledal, když žalobce se pouze omezil na sdělení, že podává žalobu proti rozhodnutí ČSSZ č.j. 520 510 052/48091-Pek. Bez doplnění žaloby, zejména o žalobní body, nebylo dle názoru krajského soudu možno o věci dále jednat a rozhodovat.

S ohledem na marné uplynutí lhůty pro konkretizaci žalobních bodů, krajský soud usnesením návrh odmítl dle § 46 odst. 1. písm. a) s.ř.s.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 3 věta první s.ř.s. dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení

zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, prostřednictvím podepsaného soudu, ve dvojím vyhotovení.

V Ostravě dne 20. června 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jana Záviská, v.r. Iva Charvátová
- samosoudkyně -

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru