Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ad 19/2015 - 10Usnesení KSOS ze dne 10.04.2015


přidejte vlastní popisek

20Ad 19/2015-10

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní

věci žalobce P. J., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem

Praha 5, Křížová 25, k žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 30.10.2014 o snížení

výše invalidního důchodu

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] U zdejšího soudu napadla dne 19.3.2015 žaloba proti v záhlaví označenému rozhodnutí, která je žalobcem datovaná dnem 3. prosince 2014. V žalobě žalobce uvedl, že 5.11.2014 obdržel rozhodnutí ze dne 30.10.2014. Toto rozhodnutí i rozhodnutí, které mu předcházelo, stejně jako i posudky o invaliditě vypracované posudkovými lékaři žalované, nekorespondují s jeho skutečným zdravotním stavem, což dokládá fotokopiemi lékařských vyšetření. Domníval se, že posudky o invaliditě vypracované lékaři ekonomicky a částečně taktéž i existenčně závislými na žalované, nejsou a nemohou být zcela objektivní. Navrhl zrušit napadené rozhodnutí.

[2] Žalovaná napadeným rozhodnutím zamítla námitky a své rozhodnutí ze dne 8.9.2014 potvrdila. V odůvodnění především odkázala na posudek o invaliditě vypracovaný v námitkovém řízení dne 23.10.2014.

[3] Žalovaná ve svém vyjádření k žalobě uvedla, že podle dokladu o doručení bylo uvedené rozhodnutí žalobci doručeno dne 5.11.2014. Dne 5.12.2014 bylo žalované doručeno rozhodnutí o námitkách č.j. X ze dne 30.10.2014, žalobcem předané k poštovní přepravě dne 4.12.2014, jehož přílohou byla ve dvojím vyhotovení i žaloba ke Krajskému soudu v Ostravě, která však byla žalovanou nedopatřením založena. Žalobou sepsanou dne 3.12.2014 žalobce nesouhlasí s posouzením svého zdravotního stavu a žádá přezkoumání. V předmětné věci se jedná o dávku podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem a v takovém případě je rozhodnutí žalované závislé především na odborném lékařském posouzení a provedení důkazu posudkem příslušné posudkové komise MPSV ČR ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění.

Rozhodnutí ve věci samé proto ponechávají na úvaze soudu podle závěru posudkové komise.

[4] Z obsahu správního spisu soud zjistil, že žalobci bylo napadené rozhodnutí ze dne 30.10.2014 doručeno do vlastních rukou dne 5.11.2014. Žalobce sepsal žalobu dne 3. prosince 2014 a tuto podal na poštu dne 4.12.2014, avšak ji adresoval a zaslal České správě sociálního zabezpečení, včetně lékařských nálezů. Žalovaná žalobu soudu předložila až s vyjádřením k žalobě, kterou žalobce zaslal soudu, jak uvedeno v odstavci [1] tohoto usnesení.

[5] Podle ust. § 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.), žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou.

[6] Podle ust. § 40 odst. 4 s.ř.s. lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu, nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

[7] Podle ust. § 40 odst. 2 s.ř.s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty.

[8] Podle ust. § 46 odst. 1 věty první písm. b) s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně.

[9] Žalobci bylo napadené rozhodnutí doručeno dne 5.11.2014 a poslední den k podání žaloby připadl na 5. ledna 2015 (pondělí). Žaloba však u soudu byla podána teprve dne 19.3.2015, tedy po uplynutí zákonné lhůty. Žalobce si nezachoval lhůtu, podal-li žalobu u České správy sociálního zabezpečení; takto bylo možno postupovat do 31.12.2011, před účinností zákona č. 303/2011 Sb. Krajský soud poznamenává, že žalobci byla žalovanou podána informace o možnosti podání žaloby ve lhůtě do dvou měsíců od doručení rozhodnutí u věcně a místně příslušného soudu (poslední odstavec napadeného rozhodnutí ze dne 30.10.2014).

[10] Vzhledem k tomu, že žaloba byla podána po marném uplynutí lhůty, byla odmítnuta dle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. jako opožděná.

[11] Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 3 věta první s.ř.s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí č. 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí,má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 10. dubna 2015

JUDr. Jana Záviská

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru