Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ad 15/2014 - 28Rozsudek KSOS ze dne 18.03.2015


přidejte vlastní popisek

20Ad 15/2014-28

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní

věci žalobkyně J. K. proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem

Praha 5, Křížová 25, k žalobě proti správnímu rozhodnutí žalované ze dne 27.11.2013,

o nároku na invalidní důchod,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyni byla zamítnuta žádost o invalidní důchod pro nesplnění podmínky doby pojištění.

[2] Žalobkyně se žalobou domáhala zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení žalované, když uvedla, že předložila rozhodnutí o pobírání příspěvku při péči o osobu blízkou v období od 1.4.1992 do 31.12.1993 a zároveň zaslala prohlášení o době, kdy pečovala o svou matku M. K. Její matka byla bezmocná, ona o ni pečovala a údaje se určitě zakládaly do počítače.

[3] Žalovaná k žalobě dne 7.4.2014 uvedla, že podle § 40 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění /dále jen zdp/, potřebná doba pojištění pro nárok na plný invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem plné invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 10ti roků před vznikem invalidity. Výchozím bodem daného posouzení je konstatování, že žalobkyně se stala dnem 10.4.2013 invalidní, 10tileté období před tímto datem představuje dobu od 10.4.2003 do 9.4.2013, přičemž v tomto období je zhodnocena doba od 1.1.2008 do 14.5.2009 v rozsahu 500 dnů jako doba péče o osobu blízkou a dále byla zhodnocena doba od 10.4.2012 do 9.4.2013 jako doba uchazeče o zaměstnání v rozsahu 365 dnů. V uvedeném 10tiletém období žalobkyně získala pouze 2 roky a 135 dnů pojištění, nikoliv potřebných 5 roků pojištění. Alternativní podmínka potřebné doby pojištění podle § 40 odst. 2 zdp vyjádřená zákonem č. 306/2008 Sb. od 1.1.2010 je získání aspoň 10ti let zaměstnání v posledních 20ti letech před vznikem invalidity. S přihlédnutím k této alternativní podmínce rovněž není splněna podmínka potřebné doby pojištění, neboť žalobkyně v období od 10.4.1993 do 9.4.2013 získala pouze 6 roků a 32 dnů pojištění. Pokud se týká námitky ohledně rozhodnutí o pobírání příspěvku při péči o osobu blízkou v období od 1.4.1992 do 31.12.1993 pak žalovaná uvádí, že sledované 20tileté období pro posouzení plnění podmínky potřebné doby pojištění je započato dnem 10.4.1993, tudíž v případě prokázání tvrzení žalobkyně by mohla být do rozhodného období započtena doba od 10.4.1993 do 31.12.1993 představující 266 dnů. Ani přičtením této doby by žalobkyně nezískala potřebných 10 roků pojištění, ale jen pouze 6 roků a 298 dnů. Navrhla žalobu zamítnout.

[4] Žalovaná rozhodnutím ze dne 28.6.2013 číslo X zamítla žádost o invalidní důchod s odůvodněním, že podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Karviná ze dne 5.6.2013 invalidita vznikla dnem 10.4.2013, přičemž v rozhodném období od 10.4.2003 do 9.4.2013 získala pouze 2 roky a 135 dnů pojištění a v době od 10.4.1993 do 9.4.2013 pouze 6 roků a 32 dnů pojištění.

[5] Napadeným rozhodnutím ze dne 27.11.2013 žalovaná námitky zamítla a své rozhodnutí z 28.6.2013 potvrdila. V rozsáhlém odůvodnění uvedla, že rozhodnutím č.j. X ze dne 28.6.2013 zamítla účastnici řízení žádost o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 38 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Karviná ze dne 5.6.2013 je účastnice řízení invalidní podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jedná se o invaliditu prvního stupně podle ust. § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její pracovní schopnost o 35 %. Invalidita účastnice řízení vznikla podle uvedeného posudku dne 10.4.2013. Účastnice řízení však nesplnila podmínku potřebné doby pojištění podle ust. § 40 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Česká správa sociálního zabezpečení k námitkám účastnice řízení ohledně doby péče o matku, paní M.K., nar. X, uvádí, že účastnice řízení na základě výzvy ze dne 30.8.2013 doložila Čestné prohlášení ze dne 15.10.2013, úředně neověřenou kopii rozhodnutí Úřadu města Havířov č.j. Soc. 10/0334/Ki/93/265 ze dne 18.2.1993 o poskytnutí opakujícího se peněžitého příspěvku při péči o blízkou a jinou osobu, úředně neověřenou kopii rozhodnutí Úřadu města Havířov č.j. Soc. 10/0334/Kir/93/116 ze dne 13.5.1993 o zvýšení opakujícího se peněžitého příspěvku při péči o blízkou a jinou osobu, úředně neověřenou kopii rozhodnutí Úřadu města Havířov č.j. Soc. 10/0334/Ki/94 ze dne 17.1.1994 o zastavení výplaty opakujícího se peněžitého příspěvku při péči blízkou a jinou osobu, úředně neověřenou kopii svého rodného listu a úředně neověřenou kopii úmrtního listu paní M. K., nar. X. K tomu žalovaná uvádí, že při své rozhodovací praxi vychází výhradně z originálů, popřípadě z úředně ověřených kopií listinných důkazů. Doklady doložené účastnicí řízení zároveň nejsou dostatečné k prokázání doby péče účastnice řízení o paní M. K., nar. X, neboť dobu péče o bezmocnou osobu v namítaném období, tj. v období od 1.1.1990 do 31.12.1993, je třeba prokázat prohlášením pečující osoby, že o bezmocnou osobu skutečně pečovala a po jakou dobu, a že tato osoba nebyla v této době umístěna v ústavu sociální péče ani ve zdravotnickém zařízení, a posudkem posudkové komise sociálního zabezpečení o stupni bezmocnosti. Vzhledem k tomu, že účastnice řízení České správě sociálního zabezpečení nedoložila originál, popřípadě úředně ověřenou kopii posudku posudkové komise sociálního zabezpečení o stupni bezmocnosti paní M. K., nar. X, není možné jí hodnotit namítané období od 1.1.1990 do 31.12.1993 jako dobu pojištění. Žalovaná nad rámec uvedeného dodává, že i případný zápočet této doby pojištění by nevedl k přiznání invalidního důchodu, neboť účastnice řízení by ani poté nezískala potřebnou dobu pojištění pro nárok na invalidní důchod.

Součástí správního spisu je • žádost o invalidní důchod z 22.3.2013, • posudek lékaře OSSZ Karviná z 5.6.2013, dle kterého žalobkyně byla uznána invalidní I. stupně od 10.4.2013, • rozhodnutí OSSZ Ostrava ze dne 19.7.2011 o době a rozsahu péče o osobu, která byla závislá na péči jiné fyzické osoby ve III. stupni tak, že J. K. pečovala v době od 1.1.2008 do 14.5.2009 v plném rozsahu a osobně o pana G. E., který byl v době od 1.1.2008 do 14.5.2009 osobou závislou na péči jiné fyzické osoby ve stupni III.,

• rozhodnutí Úřadu města Havířov, odbor sociálního rozvoje ze dne 17.1.1994, 12.11.1993, 13.5.1993 a 18.2.1993 o poskytování opakujícího se peněžitého příspěvku při péči o blízkou a jinou osobu, která je převážně nebo úplně bezmocná nebo starší 80 let,

• úmrtní list ze dne 3.1.1994 o úmrtí paní M. K. (nar. X), • osobní list důchodového pojištění ze dne 26.9.2011, na kterém uveden následující průběh pojištění v období počínaje 10.4.1993:

od 5.1.1994 do 8.12.1994 – 338 dnů nezaměstnanost, od 9.12.1994 do 31.12.1994 – 23 dnů zaměstnání,

od 1.1.1995 do 31.5.1995 – 151 dnů zaměstnání, od 10.7.1995 do 31.12.1995 – 175 dnů nezaměstnanost, od 1.7.1998 do 31.12.1998 – 184 dnů pojištění,

od 1.1.1999 do 30.6.1999 – 181 dnů pojištění, od 1.7.1999 do 31.10.1999 – 123 dnů náhradní doby pojištění, od 1.11.1999 do 31.12.1999 – 61 dnů uchazeč o zaměstnání, hmot. zab., od 1.1.2000 do 30.4.2000 – 121 dnů uchazeč o zaměstnání,

od 1.1.2008 do 31.12.2008 – 366 dnů doba péče,

od 1.1.2009 do 14.5.2009 – 134 dnů doba péče, od 14.6.2010 do 31.12.2010 – 201 dnů uchazeč o zaměstnání, od 1.1.2011 do 13.6.2011 – 164 dnů uchazeč o zaměstnání, • podání žalobkyně ze dne 13.10.2011 označeno jako odvolání, k němuž připojila přehled své doby pojištění, ve kterém mimo jiné uvedla, že od 12.9.1988 Svit Havířov a potom ze zdravotních důvodů matky s ní doma až do její smrti 26.12.1993 jako pečovatelka a potom vedena na úřadu práce.

[6] Soud přezkoumal rozhodnutí v souladu s ust. § 75 zákona č. 150/202 Sb., v rozsahu žalobou vytýčených žalobních bodů. Po zhodnocení provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná.

[7] Žalobkyní jediným předestřeným žalobním bodem bylo nezhodnocení doby péče o matku, která se měla konat od 12.9.1988 do 26.12.1993. Při úvaze, zda je v tomto směru účelné vést dokazování, soud se z důvodu hospodárnosti řízení nejdříve zabýval otázkou, zda event. pozitivní zjištění by mělo vůbec vliv na vznik nároku na důchod. Soud poznamenává, že žalobkyní předložená potvrzení – rozhodnutí Úřadu města Havířova o poskytování opakujícího se příspěvku z důvodu péče o osobu převážně nebo úplně bezmocnou, zcela nasvědčuje tomu, že žalobkyně v uvedenou dobu, tj. od 1.4.1992 do 26.12.1993 o svou matku, která byla buď převážně nebo úplně bezmocná, skutečně pečovala. Vzhledem k tomu, že žalobkyně nebrojila svou žalobou proti datu vzniku invalidity, soud nebyl oprávněn s odvoláním se na ust. § 75 s.ř.s. překročit rámec žaloby a touto otázkou se zabývat (takto soud mohl postupovat před 1.1.2003, kdy k opravnému prostředku dle ust. § 250l a násl. občanského soudního řádu se přezkoumávala zákonnost rozhodnutí a předcházejícího procesu v celém rozsahu bez ohledu na uvedené v opravném prostředku). Za prokázané tak soud vzal, že u žalobkyně vznikla invalidita dnem 10.4.2013. Nárok na invalidní důchod však není dán toliko vznikem invalidity, další podmínkou je, aby pojištěnec ke dni vzniku invalidity získal určitý rozsah pojištění. Ustanovení § 40 zdp definuje právě tuto druhou podmínku, přičemž v odstavci 1 je potřebná doba pojištění odstupňována podle věku pojištěnce, v souzené věci tedy dle písm. f) a odst. 2 se vyžaduje v posledních deseti letech před vznikem invalidity (před 10.4.2013) alespoň pět let, přičemž do této se započítává i náhradní doba pojištění, což u žalobkyně je doba péče o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II. a výše či péče obdobná, která byla považována za náhradní péči před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před uvedeným dnem. S ohledem na věk žalobkyně připadá do úvahy i alternativní řešení získání deseti let doby pojištění v období posledních 20ti let před vznikem invalidity.

[8] I při úvaze, že žalobkyni lze započítat dobu péče o matku od 1.4.1992 do 26.12.1993, tj. 260 dnů, pak by ani tato doba neměla vliv na nárok na důchod. Dvacetileté rozhodné období u žalobkyně je dáno daty 10.4.1993 až 9.4.2013 a v tomto období musí získat nejméně deset let pojištění. I při započtení 260 dnů péče o matku získá v úhrnu 2482 dní, což je 6 let a 73 dní. Soud přisvědčil žalované, že žalobkyně nesplňuje dobu pojištění pro nárok na invalidní důchod, tak jak v tomto odstavci vysvětleno, a žádné další dokazování neprováděl.

[9] Vzhledem k výše uvedenému nebylo možno žalobě vyhovět, a proto ji soud dle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítnul jak nedůvodnou.

[10] Žádnému z účastníků nepřiznal soud právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobkyně nebyla úspěšná a žalovaná nemá právo na náhradu nákladů ze zákona (§ 60 odst. 1, 2 s.ř.s. a § 118d odst. 1 zákona č. 582/91 Sb. v plat. znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí č. 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 18. března 2015

JUDr. Jana Záviská

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru