Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ad 15/2013 - 21Rozsudek KSOS ze dne 12.02.2014

Prejudikatura

18 Cad 8/2006 - 17


přidejte vlastní popisek

20Ad 15/2013-21

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní

věci žalobce A. M., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem

Praha 5, Křížová 25, k žalobě proti správnímu rozhodnutí žalované ze dne 10.9.2013

o invalidní důchod

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobci byla zamítnuta žádost o invalidní důchod z důvodu nesplnění podmínky získání zákonem stanovené doby pojištění.

[2] Žalobce podal včasnou žalobu proti v záhlaví označenému rozhodnutí, ve které uvedl, že navrhuje, aby mu byl přiznán a vyplácen invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně od 13.11.2012. V doplněné žalobě ze dne 15.11.2013 uvedl, že nemá žádné dluhy na zdravotním pojištění a podmínky řádně splňuje, a proto navrhuje, aby mu byl vyplacen invalidní důchod.

[3] Žalovaná k žalobě uvedla, že žalobce dne 6.3.2013 podal žádost o přiznání invalidního důchodu od vzniku nároku. Podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Ostravě ze dne 8.4.2013 je žalobce ode dne 13.11.2012 invalidní dle § 39 odst. 2 písm. c/ (invalidita třetího stupně) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zdp“), neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost o 70 %. Česká správa sociálního zabezpečení tuto jeho žádost zamítla pro nesplnění podmínek § 38 písm. a/ zdp, jelikož účastník řízení nezískal potřebnou dobu pojištění. Podle osobního listu důchodového pojištění ze dne 19.7.2013 byla žalobci v rozhodném období od 13.11.2002 do 12.11.2012 zhodnocena doba pojištění pouze v délce 1 roku a v době od 13.11.1992 do 12.11.2012 pouze 4 roky a 147 dnů pojištění. Ke dni vzniku invalidity byl žalobce starší 28 let, potřebná doba pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod podle § 40 odst. 1 písm. f/ zdp, ve znění platném ke dni vzniku invalidity, činí 5 let. Podle § 40 odst. 2 věty první zdp se tato doba zjišťuje za období posledních 10 let před vznikem invalidity, tj. od 13.11.2002 do 12.11.2012. Žalobce získal v uvedeném období pouze 1 rok doby pojištění. Podle § 40 odst. 2 věty druhé zdp se u pojištěnce staršího 38 let považuje podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. Účastník řízení nesplňuje podmínku potřebné doby pojištění ani v tomto případě, neboť v rozhodném období od 13.11.1992 do 13.11.2012 získal rovněž pouze 4 roky a 147 dnů doby pojištění. Žalovaná navrhuje, aby soud žalobu zamítl.

[4] Napadeným rozhodnutím žalovaná zamítla námitky a své rozhodnutí ze dne 17.7.2013 číslo X potvrdila. V odůvodnění rozhodnutí uvedla, že rozhodnutím č.j. X ze dne 17.7.2013 (dále jen „napadené rozhodnutí“) zamítla žádost účastníka řízení o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 38 písm. a/ zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen „zdp“), neboť účastník řízení nezískal potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod. Napadené rozhodnutí bylo účastníku řízení doručeno dne 26.7.2013. Posudkem Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava (dále jen „0SSZ") ze dne 13.11.2012 byl účastník řízení uznán invalidním podle ustanovení § 39 odst. 1 zdp. Jde o invaliditu třetího stupně podle ustanovení § 39 odst. 2 písm. c) zdp, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla pracovní schopnost účastníka řízení o 70 %. Datum vzniku invalidity bylo stanoveno na 13.11.2012. Jelikož ke dni vzniku invalidity byl účastník řízení starší 28 let, potřebná doba pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod podle ustanovení § 40 odst. 1 písm. f) zdp, ve znění platném ke dni vzniku invalidity, činí pět let. Podle ustanovení § 40 odst. 2 věty první zdp se tato doba zjišťuje za období posledních 10 let před vznikem invalidity, tj. od 13.11.2002 do 12.11.2012. Účastník řízení získal v uvedeném období pouze 1 rok doby pojištění. Podle ustanovení § 40 odst. 2 věty druhé zdp se u pojištěnce staršího 38 let považuje podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod za splněnou též, byla-Ii tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. Účastník řízení nesplňuje podmínku potřebné doby pojištění ani v tomto případě, neboť v rozhodném období od 13.11.1992 do 12.11.2012 získal pouze 4 roky a 147 dnů pojištění. Účastník řízení přímo nenamítá výsledek posouzení jeho zdravotního stavu lékařem OSSZ. V námitkovém řízení však ČSSZ přezkoumala rovněž posudek OSSZ ze dne 8.4.2013, kterým byl účastník řízení uznán invalidním pro invaliditu třetího stupně. Lékař ČSSZ vyslovil souhlas s posudkovým závěrem lékaře OSSZ i s určeným datem vzniku invalidity a neshledal důvod pro stanovení dřívějšího data vzniku invalidity. V minulosti byla invalidita účastníka řízení posuzována dne 15.1.2004 a dne 6. 10. 2005 na základě žádostí účastníka řízení o invalidní důchod. Ani v jednom případě nebyl účastník řízení uznán invalidním.

[5] Rozhodnutím ze dne 17.7.2013 byla žalobci zamítnuta žádost o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 38 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. s odůvodněním, že podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava ze dne 8.4.2012 invalidita vznikla dne 13.11.2012. Účastník řízení v rozhodném období, tj. v době od 13.11.2002 do 12.11.2012 získal pouze 1 rok pojištění a v době od 13.11.1992 do 12.11.2012 pouze 4 roky a 147 dnů pojištění. Dobu vedení v evidenci úřadu práce po 31.12.1995 jako uchazeče o zaměstnání po kterou nenáleželo hmotné zabezpečení nebo podpora v nezaměstnanosti anebo podpora při rekvalifikaci, lze hodnotit před dovršením věku 55 let nejvýše v rozsahu jednoho roku přede vznikem nároku na důchod.

[6] Žalobce sepsal žádost o invalidní důchod dne 6.3.2012 s datem uplatnění nároku 6.3.2013 a datem přiznání od vzniku nároku. Posudkovým lékařem OSSZ v Ostravě dne 8.4.2013 byl posudkově hodnocen v kapitole XIII, odd. E, položce 1d přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. s poklesem soustavné výdělečné činnosti o 70 % s datem vzniku invalidity od 13.11.2012. Žalobce podal námitky dne 26.8.2013, ve kterých uvedl, že od listopadu 1995 dosud jeho zdravotní stav mu neumožňoval pracovat a byl veden v evidenci úřadu práce, a proto nemohl ve zmíněném období získat další dobu pojištění, která mu nyní chybí pro nárok na výplatu invalidního důchodu. V rámci námitkového řízení byl znovu posouzen jeho zdravotní stav posudkovým lékařem žalované a nebyl shledán dřívější den vzniku invalidity.

[7] Podle ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění (zákona o důchodovém pojištění) pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, a stal se

a) invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na starobní důchod podle § 29, popřípadě, byl-li přiznán starobní důchod podle § 31, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo

b) invalidním následkem pracovního úrazu.

[8] Podle ust. § 40 odst. 1 písm. f) zákona o důchodovém pojištění potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku do 20 let méně než jeden rok, nad 28 let pět roků.

[9] Podle ust. § 40 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků před vznikem invalidity. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity; u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky.

[10] S odvoláním na uvedené v odst. [8 a 9] tohoto rozsudku rozhodující období pro zjištění doby pojištění je období deseti a dvaceti let přede dnem 13.11.2012 (datum vzniku invalidity). Dle žalované žalobce má od 13.11.1992 prokázanou dobu následovně:

18.1.1993 - 31.12.1993 348 dní uchazeč o zaměstnání 1.1.1994 - 11.9.1994 254 dní uchazeč o zaměstnání 12.9.1994 - 31.12.1994 111 dní pojištění

1.1.1995 - 31.8.1995 243 dní pojištění 4.9.1995 - 5.9.1995 1 den uchazeč o zaměstnání 6.11.1995 - 31.12.1995 57 dní uchazeč o zaměstnání 1.1.1996 - 19.6.1996 171 dní uchazeč o zam. s výplatou podpory v nezam. 20.6.1996 - 2.7.2003 uchazeč o zaměstnání

4.8.2003 - 26.3.2013 uchazeč o zaměstnání

[11] U jednání soudu žalobce další dobu pojištění neprokázal.

[12] Krajský soud provedeným řízením a dokazováním vzal za prokázané, že žalovaná ve správním řízení zhodnotila zdravotní stav žalobce jako dlouhodobě nepříznivý s poklesem pracovní schopnosti o 70 %, se vznikem invalidity od 13.11.2012.

[13] Uvedená skutková zjištění soud opírá o napadené rozhodnutí, listinné důkazy založené v dávkovém spise žalované, a to konkrétně rozhodnutí žalované ze dne 17.7.2013, posudek lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Ostravě ze dne 8.4.2013 o invaliditě, posouzení invalidity v rámci námitkového řízení, žádost o invalidní důchod, námitky ze 6.3.2013, osobní list důchodového pojištění, potvrzení o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání předložené žalovanou k jednání soudu (č.l. -17 a 18).

[14] Po zhodnocení provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná.

[15] Podle ust. § 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s.ř.s.) při přezkoumání rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu.

[16] Podle ust. § 75 odst. 2 věty první s.ř.s. soud přezkoumá v mezích žalobních bodů napadené výroky rozhodnutí.

[17] Vzhledem k uvedenému v odstavci [17] tohoto rozsudku soud se nezabýval otázkou invalidity a jejího vzniku, ale pouze otázkou doby pojištění.

[18] Žalobce se stal invalidním ke dni 13.11.2012. Z uvedeného v odstavcích [7-10] tohoto rozsudku tedy zjednodušeně pro souzenou věc vyplývá, že žalobce ke dni 13.11.2012 musel mít v období od 13.11.2002 do 12.11.2012 prokázáno pět let pojištění (1825 dnů) včetně dalšího pojištění a náhradní doby pojištění, což je například doba, kdy žalobce byl u úřadu práce v evidenci jako uchazeč o zaměstnání. Žalobce v období uvedeném sice byl po celou dobu veden jako uchazeč o zaměstnání, avšak z této doby lze mu zhodnotit jen dobu 366 dnů. Doba evidence u úřadu práce, po kterou uchazeči o zaměstnání náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci zakládá účast na důchodovém pojištění bez omezení; doba, po kterou tato podpora nenáleží a která přesahuje tři roky, však tuto účast nezakládá. Doba evidence, po kterou nenáležela uvedená podpora nebo nenáleželo hmotné zabezpečení, se postupně sčítá, až dosáhne celkem tři roky. S účinností od 1.1.2009 bylo doplněno omezení, podle něhož doba bez pobírání podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci před dosažením věku 55 let se započítává v rozsahu nejvýše jednoho roku. S ohledem na poslední citované bylo možno žalobci započítat pouze období jednoho roku (13.11.2011 – 31.12.2011 49 dní a 317 dní v období 1.1.2012 – 12.11.2012). Žalobce takto danou zákonnou podmínku nesplnil.

[19] Žalobce rovněž nesplnil ani podmínku pojištění pěti let v období deseti let po vzniku invalidity, tedy v období počínaje dnem 13.11.2012 do dne vydání napadeného rozhodnutí (10.9.2013) s ohledem na vyjádření v odstavci [18] tohoto rozsudku.

[20] S účinností od 1.1.2010, ale i s nárokem na důchod až od 1.1.2010, bylo lze v souzené věci posuzovat splnění doby pojištění v období 20 let, tedy od 13.11.1992 do 12.11.2012, avšak při splnění deseti let pojištění bez náhradní doby pojištění či další doby pojištění (bez evidence u úřadu práce), neboť zákonem č. 306/2008 Sb. došlo k legislativní změně, a tou bylo zavedení alternativní podmínky potřebné doby pojištění ve smyslu, že nemá-li občan starší 38 let v posledních 10 letech před vznikem invalidity alespoň 5 roků pojištění, stačí, že má v posledních 20 letech alespoň 10 roků pojištění. U žalobce však ani v takovém rozsahu nebyla doba pojištění prokázána, přičemž soud odkazuje na uvedené v odstavci [10] tohoto rozsudku.

[21] U žalobce s odkazem na uvedené v odstavcích [18-21] rozsudku nebyla potřebná doba pojištění v rozhodném období prokázána.

[22] Vzhledem k tomu, že žalobce neprokázal další dobu pojištění v míře splnění zákonné podmínky pro vznik nároku na invalidní důchod, soud žalobě nevyhověl a žalobu dle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl, neboť nebyla důvodná.

[23] Žádnému z účastníků nepřiznal soud právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce nebyl úspěšný a žalovaná nemá právo na náhradu nákladů ze zákona (§ 60 odst. 1, 2 s.ř.s. a § 118d odst. 1 zákona č. 582/91 Sb. v plat. znění ).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí č. 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 12. února 2014

JUDr. Jana Záviská

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru