Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ad 12/2014 - 45Rozsudek KSOS ze dne 29.04.2015

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
8 Ads 77/2015

přidejte vlastní popisek


20Ad 12/2014-45

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní

věci žalobce M. C., zastoupeného JUDr. Lenkou Rivolovou, advokátkou se sídlem

Praha 8, Na Truhlářce 1455/13 proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních

věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, k žalobě proti rozhodnutí

žalovaného ze dne 19.12.2013, č. j. MPSV-UM/22044/13/4S-MSK, o příspěvek na

zvláštní pomůcku,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádnému z účastníků se nep ř iznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

I.

[1] Žalobci byla zamítnuta žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku – stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC.

[2] V žalobě ze dne 23.2.2014 se žalobce v zastoupení advokátkou domáhal zrušení napadeného rozhodnutí včetně rozhodnutí správního orgánu prvního stupně a vrácení věci žalovanému k novému projednání a rozhodnutí a uložení žalovanému povinnost uhradit žalobci náklady řízení dle advokátního tarifu do tří dnů od právní moci

pokračování
2
20Ad 12/2014

rozhodnutí. Žalobou bylo vytýkáno, že ač dle výsledků sociálního šetření je koupelna a WC nevyhovující k jeho užívání, neboť vstupy do koupelny a WC byly bariérové a prostory příliš úzké, aby se mohl s invalidním vozíkem otočit, byl příspěvek zamítnut z důvodu, že nedošlo k rekonstrukci stávající koupelny a stávajícího WC, ale došlo k vytvoření zcela nové koupelny a WC.

[3] Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě popřel oprávněnost žaloby a konstatoval obsah správních spisů a zdůraznil, že důvodem nepřiznání příspěvku na zvláštní pomůcku byla skutečnost, že žalobce hodlal příspěvek použít k účelu, který zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a následně prováděcí vyhláška nepřipouští. Předložené plány ke stavební úpravě bytové jednotky žalobce dokladují, že stavebními úpravami dojde ke změně vnitřního uspořádání bytu a částečně bude vybourána i nosná příčka. Zákon č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, označuje v ustanovení § 104 odst. 1 písm. k) takovou úpravu jako stavební úpravu pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. Ustanovení § 2 odst. 4 stavebního zákona pak stanoví, že pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností i její část nebo změna dokončené stavby. S odvoláním na uvedená ustanovení stavebního zákona lze považovat za prokázané, že v případě úpravy bytu žalobce se jedná o stavbu a nikoliv o uzpůsobení koupelny a WC, jak je uvedeno v příloze č. 1 k prováděcí vyhlášce k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Žalobce si dne 26.3.2013 požádal o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku – schodišťová plošina. Úřad práce provedl dne 18.4.2013 místní šetření a po provedeném řízení rozhodnutím ze dne 11.9.2013 přiznal příspěvek na zvláštní pomůcku – schodišťová plošina ve výši 330.100,- Kč. Při šetření dne 18.4.2013 bylo žalobcem sděleno, že hodlá v bytě provést stavební úpravy. I když místní šetření bylo provedeno pro řízení o žádosti na zvláštní pomůcku – schodišťová plošina, sociální pracovnice s vědomím, že v průběhu řízení o žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku – uzpůsobení koupelny a WC již budou v bytě probíhat stavební úpravy, provedla rovněž šetření v bytě před těmito úpravami a popsala současný stav. Ze šetření ze dne 18.4.2013 pak úřad práce vycházel i při řízení o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku – stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě. Tento příspěvek byl žalobci rozhodnutím ze dne 4.11.2013 přiznán ve výši 12.510,- Kč. V odůvodnění rozhodnutí je uvedeno, že příspěvek byl použit na rozšíření čtyř vnitřních dveří a dveří vchodových. Žalovaná nesouhlasí s námitkou, že si protiřečí, když při místním šetření měla ověřeno, že koupelna a WC v bytě již existují, na druhé straně v odůvodnění rozhodnutí uvedla, že se jedná o vybudování koupelny nové a uzpůsobit lze pouze to, co existuje. Žalovaná nepopírá, že při místním šetření dne 18.4.2013 se v bytě koupelna a WC nacházely. Žalovaná však namítá, že stavební úpravy v bytě neměly charakter uzpůsobení koupelny, ale rozsah stavebních úprav svědčí o tom, že se jednalo o stavbu. Žalovaná k žalobě rovněž namítá, že žalobce sám při místním šetření dne 18.4.2013 prohlásil, že byt není schopen do stavebních úprav užívat. Žalobce si tedy již při pořízení bytu byl vědom toho, že stávající dispozice bytu neumožňuje vzhledem k jeho zdravotnímu postižení tento byt obývat a bude nutná rozsáhlá stavební úprava.

II. pokračování
3
20Ad 12/2014

[4] Správní orgán prvního stupně, Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Ostrava se sídlem Pivovarská 84/1, Ostrava 2 rozhodl dne 23.10.2013 pod č.j. MPSV-UP/1003537/13/AIS-ZDP tak, že nepřiznal příspěvek na zvláštní pomůcku stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC s odůvodněním, že dne 18.4.2013 bylo provedeno sociální šetření v místě bydliště žadatele pro účely žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku - šikmou schodišťovou plošinu. Tohoto šetření bylo využito i pro řízení o příspěvek na zvláštní pomůcku - stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC a šetřením bylo zjištěno, že za původních podmínek nebyl schopen koupelny ani WC využívat. Vstupy do koupelny a WC byly bariérové, na invalidním vozíčku nebyl schopen se v původních prostorách otočit, prostory byly příliš úzké. Dále posudkem OSSZ Ostrava ze dne 1.7.2013 bylo zjištěno, že u žadatele se jedná o těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí ve smyslu ust. § 9 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 329/2011 Sb. Dle platných právních předpisů není možno na požadovanou úpravu poskytnout příspěvek, jelikož se jedná o vybudování nové koupelny na jiném místě a nikoliv uzpůsobení stávající koupelny a WC. Uzpůsobit lze pouze něco, co již existuje a nikoliv to, co ještě není vybudováno. Byla zohledněna i skutečnost, že dispozice bytu neumožňovaly přestavbu původní koupelny.

[5] Žalovaný napadeným rozhodnutím podle ustanovení § 90 odstavce 5 správního řádu odvolání zamítnul a napadené rozhodnutí Úřadu práce České republiky – Krajská pobočka v Ostravě, č.j. MPSV-UP/1003537/13/AIS-ZDP ze dne 23.10.2013, kterým byl nebyl přiznán příspěvek na zvláštní pomůcku – stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC dle ustanovení § 9 až § 12 a § 14 zákona č. 329/2011 Sb.

III.

[6] Z obsahu správního spisu soud zjistil, že

• správní řízení ve věci bylo zahájeno žádostí ze dne 19.6.2013 o příspěvek na zvláštní pomůcku, dne 15.8.2013 podaná žádost o snížení spoluúčasti na pořízení zvláštní pomůcky – rekonstrukce koupelny, • dle lékaře OSSZ Ostrava ze dne 1.7.2013 u žalobce jde o osobu, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí ve smyslu ust. § 9 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 329/2011 Sb. a její zdravotní stav nevylučuje přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku. Jedná se o těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí uvedeného v části I. bodě 1. písm. b) přílohy k cit. zákonu a nejde o zdravotní stav uvedený v části II. téže přílohy, • součástí spisu je cenová kalkulace v částce 95.415,- Kč, projektová dokumentace včetně cenové nabídky fa J.Z. v částce 146.964,- Kč, • šetření v místě bydliště ze dne 22.7.2013 o obsahu, že žadatel zakoupil byt v bytovém domě o velikosti 3+1 v 1. podlaží. V době šetření již probíhalo řízení ve věci žádosti o příspěvek na šikmou schodišťovou plošinu. Vstup do koupelny a WC je bariérový, dveře do koupelny a WC jsou úzké, v koupelně ani na WC se neotočí s invalidním vozíkem. Při rekonstrukci uvažuje o zabudování vany i sprchového koutu. V bytě je hned za vchodem po levé straně WC, dále koupelna oddělená od WC zdí. Za koupelnou kuchyň. Stávající zdi mezi WC a pokračování
4
20Ad 12/2014

koupelnou a koupelnou a kuchyní se vybourají, propojí se tak stávající WC s koupelnou, prostor se zvětší tak, aby vznikl prostor pro vanu i sprchový kout, toaletu atd. Také zeď spojující koupelnu a kuchyň se posune. Kuchyň tak sice bude menší, ale nová koupelna bude mnohem větší, rozměrově 3,5 m na 205 cm. V koupelně bude zabudováno i okno s mléčným sklem, nové umyvadlo v odpovídající výši, WC a madla. Současně s tímto řízením bude řešeno i řízení ve věci žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku – rozšíření dveří v celém bytě. Uvedenými stavebními úpravami by došlo k odstranění bariér, čímž by byly alespoň částečně zmírněny důsledky zdravotního postižení žadatele, • protokol ze dne 11.9.2013 a 16.10.2013 o seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí.

IV.

[7] Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ve znění k datu vydání napadeného rozhodnutí nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

[8] Vyhláška č. 388/2011 Sb. ve své příloze 1. obsahuje seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžce sluchově postiženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku. Podle části I. bod 1 písm. b) cit. přílohy je zvláštní pomůckou pro osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoliv obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.).

V.

[9] V souzené věci nebylo sporu o tom, že žalobce je osobou s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která z pohledu zdravotního stavu naplňuje podmínky pro nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku a soud se proto touto otázkou nezabýval. Spornou byla otázka, zda stavební úpravy, které žalobce prezentoval projektovou dokumentací, splňují kriteria uvedená v odstavci [8] tohoto rozsudku.

[10] Z předložených nákresů, a to půdorysu stávajícího stavu a půdorysu nového stavu, zcela jednoznačně vyplynulo, že stávající prostory koupelny po zbourání stěny mezi koupelnou a kuchyní se stanou součástí obytné kuchyně, kde bude umístěna kuchyňská linka, tedy jinak řečeno tam, kde dříve byla koupelna, bude kuchyňská část obytného pokoje. Koupelna včetně WC nově vznikne z dosavadních prostorů pracovny (4 m²), balkónu, ásčti WC a části chodby. Soud přisvědčil názoru žalované, že prezentovanými stavebními pracemi vznikne nová koupelna, umístěna v jiné části bytu. Bylo tedy k posouzení, zda se jedná o stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC (viz odstavec [8] tohoto rozsudku).

pokračování
5
20Ad 12/2014

[11] Zákon č. 329/2011 Sb. i vyhláška č. 388/2011 Sb. nabyly účinnosti dnem 1.1.2012. Právním předchůdcem současné právní úpravy byla vyhláška č. 182/1991 Sb. Podle předcházející právní úpravy se poskytoval občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezujícími ve značném rozsahu jejich pohyblivost příspěvek na úpravu bytu. Dřívější jednorázová dávka příspěvek na úpravu bytu (§ 34 vyhl. č. 182/1991 Sb.) nabízela větší možnosti úpravy bytu, neboť demonstrativně uváděla možnosti úpravy, mezi něž zařadila i přizpůsobení koupelny a záchodu (včetně vybavení vhodnými sanitárními zařízeními a lehce ovladatelnými bateriemi). Předcházející úprava tedy dávala možnost poskytnout příspěvek na úpravu bytu oproti současné právní úpravě, která v příloze vyhl.č. 388/2011 Sb. taxativně stanoví druhy a typy zvláštních pomůcek. Z uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že došlo k zúžení pojmu, neboť úprava bytu byla nahrazena toliko v rozsahu přesně vymezených prací. Důvodová zpráva k zákonu č. 329/2011 Sb. uvádí, že přijetí zákona č. 329/2011 Sb. bylo mimo jiné podmíněno i tím, že dávky poskytované podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. přestaly odpovídat společenské realitě, např. dřívější absence trhu s byty a reálných možností zabezpečit bydlení, které vyhovuje osobě se zdravotním postižením, ale současně novou právní úpravou byl i úmysl zákonodárce zpřísnit podmínky pro úpravu bytu z důvodu přizpůsobení podmínek bydlení pro osoby se zdravotním postižením (srovnej důvodovou zprávu k zákonu č. 329/2011 Sb.). Zákonodárce tedy nijak nepředstíral, že novou právní úpravou zpřísňuje podmínky pro poskytnutí dávek, konkrétně i příspěvku na úpravu bytu.

[12] Žalobce s manželkou zakoupili předmětný byt v roce 2013. Ke koupi tudíž přistupovali při vědomí, že tento je pro potřeby žalobce nevyhovující, a bude muset dojít ke stavebním úpravám. Soud přisvědčil žalovanému správnímu orgánu, že rozsah stavebních prací za účelem vytvoření vyhovující koupelny a WC přesahuje rozsah stavebních prací vyjádřených v části I. bodu 1 písm. b) přílohy č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. Jestliže vybudování vhodné koupelny a záchodu si vyžádalo vybudování zcela nové koupelny v jiné části bytu, pak nelze hovořit o stavebních pracích spojených toliko s uzpůsobením koupelny a WC.

VI.

[13] Krajský soud hodnotil nejen napadené rozhodnutí, ale i zákonnost správního řízení, které předcházelo vydání napadeného rozhodnutí, dle skutkového a právního stavu k datu vydání napadeného rozhodnutí (§ 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen s.ř.s.) a žalobu vyhodnotil jako nedůvodnou, a proto ji dle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

[14] Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 a s.ř.s., neboť žalobce nebyl ve věci úspěšný a žalovaná nemá právo na náhradu ze zákona.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí l z e podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s.

pokračování
6
20Ad 12/2014

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 29. dubna 2015

JUDr. Jana Záviská

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru