Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ad 12/2011 - 24Rozsudek KSOS ze dne 31.08.2011

Prejudikatura

41 Cad 113/2005 - 26


přidejte vlastní popisek

20Ad 12/2011-24

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní

věci žalobce I. K. , bytem X, proti žalované České správě sociálního zabezpečení se

sídlem Praha 5, Křížová 25, k žalobě proti správnímu rozhodnutí žalované ze dne

11.1.2011 číslo X o nároku na invalidní důchod

takto:

I. Rozhodnutí žalované ze dne 11.1.2011 číslo X se zrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobci byl odňat od 18.11.2010 invalidní důchod.

Žalobce podal včasnou žalobu proti v záhlaví označenému rozhodnutí žalované. Poukázal na svůj nepříznivý zdravotní stav a průběh svého zaměstnání. Navrhl, aby byl znovu jeho zdravotní stav posouzen a dále navrhl zrušit napadené rozhodnutí a žalované uložit, aby znovu rozhodla.

Žalovaná k žalobě nejdříve navrhla soudu přezkoumání zdravotního stavu posudkovou komisí MPSV ČR v Ostravě a na základě závěru tohoto posudku ze dne 14.7.2011 u jednání soudu dne 31.8.2011 navrhla rozhodnutí zrušit a věc vrátit k dalšímu řízení.

Napadeným rozhodnutím žalovaná zamítla námitky a své rozhodnutí ze dne 5.10.2010 potvrdila. Rozhodnutí odůvodnila novým posudkem o invaliditě ze dne 5.1.2011, dle kterého žalobce již není invalidní dle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., neboť míra poklesu pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byla určena ve výši 25 %. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem na pokles jeho pracovní schopnosti je stav po náhradě pravého kyčelního kloubu endoprotézou, kdy funkce náhrady je uspokojivá, je přítomna pouze lehká porucha hybnosti v operovaném kloubu s posudkovým hodnocením v kapitole XV, odd. B, položce 8, písm. a) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., pro které se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti 15% v rámci rozmezí 10-25 %. Vzhledem k jeho vlivu na schopnost využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti, na schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti se podle § 3 odst. 2 cit. vyhlášky zvýšila tato hodnota o 10 % na celkových 25 %.

Rozhodnutím ze dne 5.10.2010 byl žalobci odňat od 18.11.2010 invalidní důchod podle ustanovení § 56 odst. 1, písm. a) a ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. s odůvodněním, že podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Karviná ze dne 13.9.2010 již není podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění invalidní neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jeho pracovní schopnost poklesla pouze o 30 %.

Krajský soud provedeným řízením a dokazováním vzal za prokázané, že žalovaná ve správním řízením zhodnotila zdravotní stav žalobce jako dlouhodobě nepříznivý s poklesem pracovní schopnosti o 25 % s posudkovým hodnocením dle kap. XV, odd. B, pol. 8 písm. a) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. Posudkově byl zdravotní stav v námitkovém řízení dne 5.1.2011 hodnocen odlišně od lékaře OSSZ v Karviné ze dne 13.9.2010. V námitkovém řízení lékař nehodnotil rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu podle položky 8b z toho důvodu, že nejde o středně těžkou poruchu hybnosti kloubu, nejsou přítomny svalové atrofie a nejde o značné snížení celkové pohyblivosti.

Posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s pracovištěm v Ostravě, který byl vypracován k žádosti zdejšího soudu, bylo prokázáno, že u žalobce k datu napadeného rozhodnutí se jednalo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, daný stavem po polytraumatu 8.12.2002, stavem po implantaci endoprotézy pravého kyčelního kloubu v r. 2008, artrózou levého kyčelního kloubu II. stupně, generativními změnami kolenních kloubů I.st. stavem po plastice předního zkříženého vazu, stavem po epileptickém paroxysmu GM v srpnu 2000, hypertenzí I., hepatopatií, hyperurikemií, hypertenzí I. a obezitou. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu bylo postižení pravé horní končetiny praváka s významným omezením pohyblivosti v loketním kloubu. Stav odpovídal příloze k vyhl. č. 359/2009 Sb., kapitole XV, oddílu B, položce 3, písm. b), kdy z rozmezí 15-25 % byla stanova hranice 25% a tato dále navýšena o 10 % na celkových 35 % s přihlédnutím ke stavu po implantaci endoprotézy pravého kyčelního kloubu, kdy je snížena i schopnost zátěže dolních končetin. Posudková komise došla k odlišnému hodnocení proti lékaři OSSZ s přihlédnutím k poúrazovému nálezu na pravé horní končetině, snížení schopnosti zátěže a funkčnímu postižení loketního kloubu. K datu vydání napadeného rozhodnutí byl invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb., následkem úrazu ze dne 8.12.2002. Šlo o invaliditu prvního stupně podle § 39 odst. 2 písm.a) zákona č. 155/1995 Sb. se vznikem 13.9.2010

Uvedená skutková zjištění soud opírá o listinné důkazy, a to rozhodnutí žalované ze dne 11.1.2011 o námitkách a rozhodnutí ze dne 5.10.2010, posudek lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Karviné ze dne 13.9.2010 o invaliditě, posudek o invaliditě ze dne 5.1.2011 vypracovaný v řízení o námitkách a posudek posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s pracovištěm v Ostravě ze dne 14.7.2011.

Po zhodnocení provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná.

Přezkoumává-li krajský soud k žalobě správní rozhodnutí žalované o nároku na důchodovou dávku podmíněnou zdravotním stavem, což v projednávané věci je nárok na invalidní důchod, je rozhodnutí soudu především závislé na odborném lékařském posudku. V soudním řízení ve věcech důchodového pojištění posuzuje zdravotní stav Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR svými posudkovými komisemi (§ 4 odst. 2 zákona č. 582/91 Sb.). Tato komise je oprávněná nejen k celkovému posouzení zdravotního stavu a dochované pracovní schopnosti žalobce, ale též k posouzení schopnosti soustavné výdělečné činnosti a k zaujetí posudkového závěru o invaliditě, jejím vzniku, trvání a zániku. Z tohoto důvodu byl vypracován odborný lékařský posudek posudkovou komisí MPSV ČR v Ostravě. Tento důkaz považuje soud za stěžejní. Posudek podala posudková komise v řádném složení, stanoveném vyhláškou č. 182/1991 Sb. v platném znění s náležitostmi uvedenými v ust. § 7 vyhl. č. 359/2009 Sb., na základě zdravotní dokumentace žalobce a ortopedickým vyšetřením u jednání komise a odborným členem komise byl též lékař – odborný ortoped. Pro přesvědčivost a úplnost posudku soud neprováděl již další dokazování ve směru zjištění míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti a závěr posudku pro své rozhodnutí převzal. Soud považuje hodnocení míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti žalobce podle přílohy k vyhl.č. 359/2009 Sb. v kap. XV, odd. B, položce 3b) za přesvědčivé, neboť tato položka je určena pro středně těžké omezení hybnosti jednoho nebo dvou kloubů, omezení funkce končetiny pro manipulaci a přenášení těžkých předmětů. Uvedená položka udává možný pokles pracovní schopnosti v míře 15 – 25% a posudková komise hodnotila v horní hranici 25%, přičemž s přihlédnutím k dalšímu onemocnění navýšila toto procento o dalších 10%. Komise hodnotila zdravotní stav na základě konkrétních lékařských nálezů, zejména ortopedických a na základě vlastního vyšetření žalobce u jednání komise.

Podle ust. § 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb. (soudní řád správní) při přezkoumání rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu.

Krajský soud zrušil rozhodnutí žalované pro vady řízení, neboť žalovaná si ve správním řízení neopatřila důkazy v takovém rozsahu, aby byl prokázán skutečný stav věci. Současně krajský soud vrátil věc žalované k dalšímu řízení. Žalovaná znovu ve věci rozhodne, přičemž bude vycházet z právního názoru krajského soudu, že žalobce je nadále od13.9.2010 invalidní podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., přičemž šlo o invaliditu prvního stupně podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 155/19995 Sb. ve znění zákona č. 306/2008 Sb.

Soud nepřiznal úspěšnému žalobci náhradu nákladů řízení, neboť tento se jí výslovně vzdal (ust. § 60 odst. 1, 2 s.ř.s. a § 118d odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb. v plat.znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, prostřednictvím podepsaného soudu, písemně ve dvojím vyhotovení.

V Ostravě dne 31. srpna 2011

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Jana Záviská, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru