Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 A 16/2014 - 23Usnesení KSOS ze dne 14.07.2014

Prejudikatura

1 As 90/2010 - 95

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
2 As 142/2014

přidejte vlastní popisek

20A 16/2014-23

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní

věci žalobce J. Z., bytem X, zastoupený Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se

sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4 proti žalovanému Krajskému úřadu

Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října, Ostrava, o žalobě proti rozhodnutí

žalovaného ze dne 3.10.2013 č.j. MSK 115243/2013, ve věci přestupku,

takto:

I. Návrh se odmítá .

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

III. Soudní poplatek zaplacený bankovním převodem ve výši 3.000,- Kč

bude žalobci vrácen na účet právního zástupce žalobce z účtu Krajského soudu

v Ostravě po právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

[1] Podanou žalobou dne 30.4.2014 se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného, kterým byl uznán vinným z naplnění skutkové podstaty přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 zákona č. 361/2002 Sb., o provozu na pozemních

komunikacích a o změnách některých zákonů, pro porušení ustanovení § 18 odst. 4 cit. zákona, kterého se dopustil tím, že dne 18.3.2013 v 9:03 hodin na silnici I/56 ul. F. v obci F-M, jako řidič motorového vozidla X, překročil nejvyšší dovolenou rychlost v obci 50 km/h o 38 km/h, neboť mu byla naměřena rychlost jízdy 88 km/h. Za uvedené jednání mu byla uložena sankce dle ust. § 125c odst. 4 písm. d) zákona o silničním provozu, pokuta ve výši 2.500 Kč a dále mu byla uložena povinnost uhradit náklady spojené s projednáváním přestupku v částce 1.000 Kč dle § 1 odst. 1 vyhl. č. 231/1996 Sb. Pokutu a náklady řízení byl zavázán povinností uhradit do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. V žalobě uvedl, že zmocněnec v podání odporu ze dne 10.5.2013 zadal správním orgánům doručovací adresu na e-mail ro.kr@centrum.cz, a to po celou

Pokračování -2-
20A 16/2014

dobu řízení. Řízení je ukončeno až pravomocným rozhodnutím ve věci samé, tedy stanovená doručovací adresa platí i pro odvolací správní orgán. I ze samé logiky věci lze předpokládat, že pakliže účastník řízení zvolí elektronickou doručovací adresu, činí tak z toho důvodu, aby usnadnil komunikaci sobě se správními orgány a naopak. Bylo by nelogické usuzovat, že stanovení doručovací adresy platí pouze po nějakou část řízení. Žalovaný však na tuto doručovací adresu zmocněnci žalobce rozhodnutí nedoručil, resp. se o toto ani nepokusil, tedy nelze v tomto případě uplatnit tzv. doručení fikcí na adresu trvalého bydliště, neboť tomuto musí předcházet platný pokus o doručení na doručovací adresu dle ust. § 20 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), o který se žalovaný nepokusil a o kterém neexistuje ve spisovém materiálu žádný záznam. Z důvodů výše uvedených tedy rozhodnutí žalovaného bylo doručeno až dne 25.3.2014, přičemž odpovědnost za žalobcem údajně spáchaný přestupek zanikla dle ust. § 20 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích dne 16.4.2014. Odpovědnost za přestupek tedy zanikla dříve, než byla věc pravomocně skončena. Ve výroku rozhodnutí správního orgánu prvého stupně absentuje přesné označení místa spáchání skutku, ač toto je obligatorní součástí výroku dle ust. § 77 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Z označení „silnice I. třídy č. 56 na ulici F. v obci F-M“ není patrné, vzhledem k délce zmíněné komunikace, v jakých místech mělo k údajnému spáchání přestupku dojít. Na ulici F. jsou rovněž úseky, na kterých je povolená nejvyšší povolená rychlost 70km/h, ale i 90km/h. Z přiloženého odborného posudku je prokázané, že obsluha měřícího zařízení postupovala v rozporu s návodem k obsluze, a vlivem tohoto došlo k chybě při měření rychlosti. Chyba v obsluze měřícího zařízení spočívala v nedodržení úhlu měření a měření z vnitřního poloměru zatáčky. Takovéto pochybení obsluhy měřícího zařízení má vliv na výslednou naměřenou rychlost v až desítkách procent. Navrhl zrušit rozhodnutí žalovaného včetně rozhodnutí správního orgánu prvého stupně a věc vrátit žalovanému k dalšímu řízení. Dále uložit žalovanému povinnost zaplatit náhradu nákladů řízení ve lhůtě do tří dnů od právní moci rozsudku. K žalobě přiložil odborný posudek vyhotovený Mgr. P.Š., DiS ze dne 25.4.2014 k měření rychlosti v ul. F. v obci F-M.

[2] K žalobě žalovaný uvedl, že navrhuje žalobu jako opožděnou odmítnout z důvodu, že napadené rozhodnutí žalovaného bylo doručeno tehdejšímu zmocněnci žalobce, R. K., nejprve elektronicky na adresu ro.kr@centrum.cz, dne 3. října 2013, avšak zmocněnec doručení rozhodnutí nepotvrdil ve smyslu § 19 odst. 8 věta druhá správního řádu. Žalovaný tedy podle věty třetí téhož ustanovení doručoval zmocněnci rozhodnutí tak, jako by zmocněnec o doručování na elektronickou adresu nepožádal, tedy poštou na adresu jeho trvalého pobytu, kde v souladu s § 24 odst. 1 správního řádu nastala fikce doručení dne 14. října 2013.

[3] Ze správního spisu správního orgánu prvého stupně, Magistrátu města Frýdek-Místek, bylo zjištěno, že žalobce si pro řízení v předmětné věci zvolil zmocněnce, pana R. K., LL.M, bytem X. Tento zmocněnec správnímu orgánu dne 13 5. 2013 sdělil, že žádá o zasílání veškerých písemností v rámci tohoto řízení na e-mailovou adresu ro.kr@centrum.cz. Z této elektronické adresy, s elektronickým podpisem, se správním orgánem komunikoval. Z obsahu správního spisu žalovaného zjištěno, že žalovaný napadené rozhodnutí na zmocněncem uvedenou elektronickou adresu odeslal a rozhodnutí bylo doručeno dne 3.10.2013. Dále zjištěno, že žalovaný téhož dne současně napadené rozhodnutí zmocněnci doručoval i písemně Pokračování -3-
20A 16/2014

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; dne 4.10.2013 byl adresát vyzván k vyzvednutí zásilky (dne 17.10.2013 byla zásilka vložena do schránky).

[4] Podle ust. § 19 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, písemnost doručuje správní orgán, který ji vyhotovil. Správní orgán doručí písemnost prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Nelze-li písemnost takto doručit, může ji doručit správní orgán sám; v zákonem stanovených případech může písemnost doručit prostřednictvím obecního úřadu, jemu naroveň postaveného 14)správního orgánu (dále jen „obecní úřad“) nebo prostřednictvím policejního orgánu příslušného podle místa doručení; je-li k řízení příslušný orgán obce, může písemnost doručit prostřednictvím obecní policie.

[5] Podle ust. § 19 odst. 2 správního řádu není-li možné písemnost doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, lze ji doručit také prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Správní orgán zvolí takovou poštovní službu, aby z uzavřené poštovní smlouvy vyplývala povinnost dodat poštovní zásilku obsahující písemnost způsobem, který je v souladu s požadavky tohoto zákona na doručení písemnosti.

[6] Podle ust. § 19 odst. 3 správního řádu nevylučuje-li to zákon nebo povaha věci, na požádání účastníka řízení správní orgán doručuje na adresu pro doručování nebo elektronickou adresu, kterou mu účastník řízení sdělí, zejména může-li to přispět k urychlení řízení; taková adresa může být sdělena i pro řízení, která mohou být u téhož správního orgánu zahájena v budoucnu.

[7] Podle ust. § 19 odst. 8 správního řádu písemnosti uvedené v odstavci 4 se na požádání adresáta doručují jiným způsobem podle tohoto zákona; v takovém případě platí, že písemnost je doručena třetím dnem ode dne, kdy byla odeslána. V případě doručování na elektronickou adresu platí, že písemnost je doručena v okamžiku, kdy převzetí doručované písemnosti potvrdí adresát zprávou podepsanou jeho uznávaným elektronickým podpisem. Nepotvrdí-li adresát převzetí písemnosti nejpozději následující pracovní den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná (odstavec 9), doručí správní orgán písemnost, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal.

[8] Z uvedeného je zřejmé, že správní orgán je povinen doručovat písemnosti účastníkům řízení, resp. jeho zástupcům, prioritně prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, v případě, že ji účastník řízení či jeho zástupce, má zřízenou a zpřístupněnou. Teprve není-li možné doručit písemnost do datové schránky, doručí ji správní orgán zpravidla na adresu, jíž si účastník řízení zvolí, popřípadě na adresu trvalého pobytu nebo místa k podnikání.

[9] V dané věci, tak jak již uvedeno v odstavci [3] tohoto usnesení, žalovaný zmocněnci doručoval na jím zvolenou elektronickou adresu a na tuto adresu bylo doručováno dne 3.10.2013; adresát (zmocněnec) však ve smyslu citovaného právního ustanovení v odstavci [7] tohoto usnesení převzetí písemnosti předepsaným způsobem nepotvrdil, proto nelze považovat rozhodnutí doručované tímto způsobem za doručené. Žalovaný však současně zmocněnci doručoval i prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu zmocněnce – P., P., tedy na adresu, kterou zmocněnec uvedl v plné moci ze dne 9.5.2013 a kterou zmocněnec uváděl po celou dobu správního řízení. Protože adresát nebyl zastižen Pokračování -4-
20A 16/2014

při doručování, byl o uložení této zásilky vyrozuměn a zásilka byla připravena k vyzvednutí dne 4.10.2013. Podle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu, jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Desátým dnem od uložení, tj. dne 14.10.2013 bylo rozhodnutí doručeno. Lhůta k podání žaloby započala následujícím dnem a poslední den lhůty připadl na 16.12.2013 (pondělí). Žaloba byla podána dne 30.4.2014, tedy po uplynutí zákonné lhůty.

[10] Podle § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně.

[11] S ohledem na skutečnost, že dvouměsíční lhůta daná ustanovením § 72 odst. 1 s.ř.s. uplynula dnem 3.12.2013 a žaloba byla u zdejšího soudu podána dne 30.4.2014, soud žalobu dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. jako opožděnou odmítl.

[12] Výrok II. je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s.ř.s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

[13] Výrok o vrácení soudního poplatku ve výši 3.000,- Kč žalobci je odůvodněn ust. § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí č. 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 14. července 2014

JUDr. Jana Záviská

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru