Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

19 Ad 64/2012 - 31Rozsudek KSOS ze dne 11.06.2013

Prejudikatura

20 Cad 15/2005 - 23


přidejte vlastní popisek

19Ad 64/2012-31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohuslavou Drahošovou

v právní věci žalobce R. K., proti žalované České správě sociálního zabezpečení

se sídlem Praha 5, Křížová 25, k žalobě o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne

12.10.2012, o nároku na invalidní důchod,

takto:

I. Rozhodnutí žalované ze dne 12.10.2012 se zrušuje pro vady řízení a vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I.

Žalobce žalobou ze dne 18.10.2012 se domáhal přezkoumání shora označeného rozhodnutí žalované. Uvedl, že posuzující orgán nebral v úvahu všechny okolnosti jeho zdravotního stavu. Stále má problémy při sezení i chození. Jeho zdravotní stav se zhoršuje, bolesti jsou častější a intenzivnější. Při sezení, ležení, chození, stání, mívá hrozné bolesti a křeče po celém těle. Do schodů se mu chodí velmi špatně, nohy mu podklesávají, pocit slabosti, nestability a nejistoty. Má velké problémy při sezení, začnou ho bolet záda, ztuhnou mu, má pocit mrtvých - necitlivých zad.

Vzhledem k výše uvedeným zdravotním problémům má lékaři předepsány různé utišující léky od bolesti. V zaměstnání nemůže fungovat pod vlivem takto silné medikace. Léky ovlivňují jeho soustředěnost, pozornost, je po nich ospalý - přes den polehává, podřimuje, je i hodně unavený. Přesto, že bere léky od bolesti, tak se v noci budí bolestí. Nyní chodí na rehabilitace, které mu pomůžou jen na chvilku. Nezná nikoho, kdo by ho zaměstnal, když bude muset chodit po lékařích a v práci bude unavený, ospalý. Bez léku od bolesti si vůbec nedovede představit jít do práce, natož pracovat. Přestože měl částečný invalidní důchod, tak ho nikdo nechtěl zaměstnat, přestože mají zaměstnavatele úlevy na nemocné lidi. Vždy mu bylo řečeno, že potřebují mladé, zdravé lidi, kteří nechodí po lékařích a nemocenských. Nyní ho živí manželka, je na ní úplně závislý. Navrhoval zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalované k dalšímu řízení.

Žalovaná v písemném vyjádření k žalobě ze dne 2.11.2012 uvedla, že k důkazu navrhuje posudek PK MPSV ČR ve smyslu ustanovení § 4 odst.2 zákona č. 582/1991 Sb.

II.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 12.10.2012 č.j. X, posudkem posudkové komise MPSV ČR s pracovištěm v Ostravě , jakož i obsahem posudkového spisu a připojeným správním spisem žalovaného. Při řízení o žalobě žalobce přitom krajský soud vycházel z ustanovení § 65 a násl. soudního řádu správního, jakož i ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu (ust. § 75 soudního řádu správního).

Provedeným dokazováním soud zjistil, že:

- Žalobce uplatnil nárok na invalidní důchod žádostí sepsanou Okresní správou sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) Opava dne 19.11.2003.

- Lékař OSSZ Opava dne 25.2.2004 vypracoval posudek o invaliditě a v posudkovém zhodnocení uvedl, že za hlavní příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pokládá hypertenzi, tj. postižení uvedené v kapitole IX, odd. A, pol. 6 písm. b) přílohy č.2 vyhl.č. 284/1995 Sb., tj. 25%. Vzhledem k dalšímu postižení zdravotního stavu (náročností povolání) dle § 6 odst. 4 citované vyhlášky zvýšil tuto hodnotu o 10%, na celkovou hodnotu 35%. Ve výroku uvedl, že posuzovaný je částečně invalidní dle § 44 odst.1 zákona č. 155/1995 Sb. Den vzniku invalidity stanovil dnem 1.1.2004.

- Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) přiznala dle § 44 odst.1 zákona č. 155/1995 Sb. částečný invalidní důchod žalobci od 26.4.2004 ve výši 4.831,-Kč.

- Lékař OSSZ Opava dne 14.6.2012 vypracoval posudek o invaliditě a ve výsledku posouzení zdravotního stavu a míry poklesu pracovní schopnosti uvedl, že

u posuzovaného se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav ve smyslu § 26 zákona 155/95 Sb. Posuzovaný není invalidní dle § 39 odst.1 zákona č. 155/1995 Sb. Nejde již o invaliditu prvního stupně dle § 39 odst. 2 písm. a) cit. zákona. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kapitole XIII, odd. E, položce 1b) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., pro které se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti 20%. Vzhledem k dalšímu postižení zdravotního stavu se podle § 3 odst.1 citované vyhlášky zvyšuje tato hodnota o 10%, celkově činí 30%. Den zániku invalidity stanovil dnem 14.6.2012.

- Rozhodnutím ze dne 21.6.2012 žalovaná odňala žalobci dle ustanovení § 56 odst.1 písm. a) a ustanovení § 39 odst.1 zákona č. 155/1995 Sb. od 22.7.2012 invalidní důchod s odůvodněním, že podle posudku OSSZ Opava ze dne 14.6.2012 již není podle ustanovení § 39 odst.1 zdp invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jeho pracovní schopnost poklesla pouze o 30%.

- Proti rozhodnutí žalované ze dne 14.6.2012 podal žalobce námitky.

- Lékařka ČSSZ, pracoviště Ostrava dne 29.8.2012 v posudku o invaliditě, výsledku posouzení zdravotního stavu a míry poklesu pracovní schopnosti uvedla, že u žalobce se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav ve smyslu § 26 zákona 155/95 Sb. Posuzovaný není invalidní dle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. Nejde již o invaliditu prvního stupně dle § 39 odst.2 písm. a) cit. zákona. Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost pouze o 30 %. Den zániku invalidity určila dnem 14.6.2012. V posudkovém závěru lékařka uvedla, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, která má nejvýznamnější dopad na pokles pracovní schopnosti je chronický vertebrogenní algický syndrom bederní páteře s intermitentní dynamickou dysfunkcí a projevy kořenového iritačního syndromu L5 vlevo, bez zánikové neurogenní léze, onemocnění funkčně lehké, které dle kap. XIII, odd. E, pol.1b), příl.č. 359/2009 Sb., po navýšení o 10%, činí 30%.

- ČSSZ rozhodnutím ze dne 12.10.2012 č.j. X námitky zamítla a rozhodnutí ze dne 21.6.2012 potvrdila.

V odůvodnění rozhodnutí žalovaná uvedla, z jakých podkladů v řízení o námitkách vycházela. Konstatovala, že v rámci řízení o námitkách novým posudkem o invaliditě ze dne 28.8.2012 bylo zjištěno, že u účastníka řízení se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav ve smyslu § 26 zákona 155/95 Sb., jehož rozhodující příčinou je postižení uvedené v kapitole XIII, odd. E, položka 1, písm. b) přílohy k vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb., které způsobuje 20% pokles pracovní schopnosti a po navýšení o 10% (vzhledem k dalšímu postižení zdravotního stavu) , celkem 30%.

- Zdravotní stav žalobce a míru poklesu pracovní neschopnosti posoudila dne 16.5.2013 posudková komise MPSV ČR s pracovištěm v Ostravě. Na základě

prostudování zdravotní dokumentace praktické lékařky MUDr. J. Š. a odborných lékařských nálezů posudková komise uvedla, že se u žalobce jedná o: chronický bolestivý syndrom bederní páteře s iritační kořenovou symptomatologií L5 vlevo - při deqeneratlvnlch změnách (osteochondróze disků L4-S1, spondyloarthrose s maximem L4/5 velvo, primární stenóze páteřního kanálu a cirkulární protrusi L4-S1) dle neurologického vyšetření MUDr. K. dne 16.4.2012, včetně CT LS páteře. Stav o mikrochirurgické operaci páteře, dne 26.3.2013 (extirpace hernie disku a dekomprese posterolaterální).

U posuzovaného se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, bolestivý syndrom bederní páteře s kořenovou symptomatologií, nyní po dekompresní mikrochirurgické operaci a exstirpaci hernie disku v 03/2013 v rekonvalescenci se středně těžkým až těžkým omezením hybnosti. Zdravotní postižení je uvedené v kapitole XIII. oddíl E, položka 1 písmeno d) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., kdy z rozmezí 50-70% stanovila 50%. Posudková komise uvedla, že posuzovaný není schopen nadměrně těžké fyzické práce se zvedáním a přenášením těžkých břemen, práce ve vynucených polohách, v nepříznivých povětrnostních podmínkách. Je předpoklad, že po ukončení rekonvalescence bude lehčí fyzické práce za uvedených omezení schopen. Procentní míra poklesu pracovní schopnosti se ve smyslu § 3 a 4 citované vyhlášky nemění. Vzhledem k nálezu na MR (sekvestr 7-8 mm za kořenem L5) lze konstatovat, že klinický nález i před prokázáním etiologie potíží byl těžký.

Ve výroku posudku posudková komise uvedla, že k datu vydání napadeného rozhodnutí byl posuzovaný invalidní podle § 39 odst. 1 zák.č. 155/95 Sb. Šlo o invaliditu druhého stupně podle § 39 odst. 2 písm. b/ zák.č. 155/95 Sb. ve znění zák.č. 306/2008 Sb., nešlo o invaliditu třetího stupně podle § 39 odst. 2 písm. c/ zák.č. 155/95 Sb. Šlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 50 %, nedosahoval však více než 69 %.

III.

Přezkoumává-li se zákonnost rozhodnutí o nároku na důchodovou dávku podmíněnou zdravotním stavem, je rozhodnutí soudu především závislé na odborném lékařském posudku. V soudním řízení ve věcech důchodového pojištění posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR svými posudkovými komisemi /§ 4 odst. 2 zák.č. 582/91 Sb./. Proto v tomto řízení byl vypracován posudek posudkovou komisí MPSV ČR v Ostravě dne 16.5.2013. Tento důkaz považuje soud za stěžejní. Krajský soud nezpochybnil závěry odborného posudku pro jeho přesvědčivost a úplnost. Zdravotní stav žalobce byl hodnocen posudkovou komisí PK MPSV ČR v Ostravě, která jednala v řádném složení, za účasti odborného lékaře z oboru neurologie. Posudková komise posoudila zdravotní stav žalobce komplexně, na základě zdravotní dokumentace žalobce. Posudková komise se vypořádala se všemi lékařskými nálezy a námitkami žalobce, přesvědčivě odůvodnila odlišné posouzení míry poklesu pracovní schopnosti žalobce oproti posouzení lékařem ČSSZ i lékařem OSSZ. Posudek PK MPSV v Ostravě, který byl použit jako důkaz v soudním řízení, splňoval podmínky úplnosti, celistvosti

a přesvědčivosti. Z posudku nevyplývá, že by posudková komise cokoli z lékařské dokumentace, kterou měla k dispozici, při hodnocení nevzala na vědomí nebo opomenula.

IV.

Podle § 39 odst.1 z.č. 155/1995 Sb. pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

Podle odst. druhého téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Pracovní schopností se rozumí podle odst. třetího téhož ustanovení schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Podle odst.4 citovaného ustanovení při určování poklesu pracovní schopnosti se vychází ze zdravotního stavu pojištěnce doloženého výsledky funkčních vyšetření; přitom se bere v úvahu,

a) zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost, b) zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav,

c) zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, d) schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával,

e) schopnost využití zachované pracovní schopnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 %,

f) v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % též to, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.

V.

Jestliže v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, kterým byly zamítnuty námitky žalobce a rozhodnutí ČSSZ ze dne 21.6.2012, kterým byl žalobci odňat invalidní důchod od 22.7.2012, u krajského soudu posudkem posudkové komise MPSV ČR byla prokázána invalidita žalobce ke dni vydání přezkoumávaného rozhodnutí, tj. ke dni 12.10.2012 s tím, že o druhý stupeň invalidity se jedná od 14.6.2012 , když jeho pracovní schopnost poklesla nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69%, a jedná se tedy podle § 39 odst. 2 písm. b) z.č. 155/1995 Sb. o invaliditu

druhého stupně, je tato skutečnost důvodem ke zrušení napadeného rozhodnutí pro vady řízení (§ 78 odst.1 s.ř.s.), neboť správní orgán si neopatřil ve správním řízení takové důkazy, které by prokázaly skutečný stav věci.

Krajský soud po provedeném řízení a hodnocení důkazů (§ 77 s.ř.s.) napadené rozhodnutí zrušil pro vady řízení a věc vrátil žalované k dalšímu řízení (§ 78 odst. 4 s.ř.s.). Žalovaná je v dalším řízení vázána právním názorem soudu (§ 78 odst. 5 s.ř.s.), tedy tím, že žalobce je od 14.6.2012 invalidní pro invaliditu druhého stupně.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, když žalobce se náhrady nákladů řízení vzdal a žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona (§ 60 odst. 2 s.ř.s.).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškáni lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označeni rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 11.6.2013

JUDr. Bohuslava Drahošová

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru