Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

19 Ad 64/2011 - 10Usnesení KSOS ze dne 05.09.2011

Prejudikatura

4 Azs 53/2003


přidejte vlastní popisek

19Ad 64/2011-10

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohuslavou Drahošovou v právní věci žalobkyně A. F., bytem X, proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, ke správní žalobě proti neoznačenému rozhodnutí žalované, k podání ze dne 30.6.2011, které bylo doručeno Krajskému soudu dne 15.7.2011,

takto:

I. Řízení o podání žalobkyně, které bylo doručeno Krajskému soudu v Ostravě dne 15.7.2011, se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně adresovala České správě sociálního zabezpečení podání z 30.6.2011, které označila jako „Odvolání “. Uvedla, že dne 7.4.2011 se odvolala proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení v Karviné a to z toho důvodu, že nesouhlasí s jejich rozhodnutím. Popsala své potíže a uvedla, že 4.7.2011 jde na konzultaci, doufá, že se bude něco dít a že jí konečně dají do pořádku.

Žalovaná postoupila podání žalobkyně Krajskému soudu v Ostravě. V přípisu ze dne 12.7.2011 navrhovala, aby soud vyzval žalobkyni k upřesnění žaloby, když není patrno jaké rozhodnutí napadá, kdo a kdy je vydal a co navrhuje.

Vzhledem k tomu, že podání žalobkyně v dané podobě nebylo možno projednat, neboť postrádalo zákonem stanovené náležitosti ve smyslu ust. § 71 s.ř.s., byla žalobkyně soudem vyzvána usnesením ze dne 27.7.2011 č.j. 19Ad 64/2011-6, aby ve lhůtě 15-ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení opravila a doplnila své podání podle pokynů uvedených v tomto usnesení a byla poučena o skutečnosti, že nebude-li v této lhůtě podání doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení odmítne.

Na tuto výzvu, kterou žalobkyně převzala dne 4.8.2011, žalobkyně nereagovala.

Podle § 46 odst.1 písm. a) s.ř.s.1 nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Žalobkyně své původní podání v soudem stanovené lhůtě, ale ani v dodatečně poskytnuté lhůtě nedoplnila ani neopravila podle pokynů soudu uvedených ve výše uvedeném usnesení. Podání žalobkyně, doručené Krajskému soudu v Ostravě dne 15.7.2011, tak i nadále nesplňuje ani základní zákonem stanovené náležitosti ve smyslu ust. § 71 s.ř.s.

Práva na soudní ochranu je nezbytné se domáhat stanoveným způsobem (čl. 36 odst.1 Listiny základních práv a svobod). Jestliže žalobkyně na výzvu soudu k odstranění vad podání ze dne 30.6.2011 nereagovala v soudem stanovené lhůtě, ale ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, a podání tak nesplňuje ani základní stanovené náležitosti ve smyslu § 71 s.ř.s., není možno v řízení pokračovat. Soud proto řízení o tomto podání podle ust. § 37 odst. 5 s.ř.s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., podle nějž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, ve lhůtě do dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám, nebo ten, kdo jej zastupuje, nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 5. září 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Bohuslava Drahošová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru