Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

19 Ad 57/2011 - 12Rozsudek KSOS ze dne 30.08.2011


přidejte vlastní popisek

19Ad 57/2011-12

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohuslavou Drahošovou

v právní věci žalobkyně M. K., bytem X, proti žalované České správě sociálního

zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, k žalobě o přezkoumání rozhodnutí

žalované ze dne 6.5.2011 č.j. X, o invalidní důchod,

takto:

I. Žaloba s e zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně uvedla v žalobě ze dne 20.5.2011, že se odvolává proti odebrání plného invalidního důchodu. Trpí roztroušenou sklerosou mozkomíšní. Dále poukazovala na svůj nepříznivý zdravotní stav.

Žalovaná v písemném vyjádření ze dne 2.6.2011 uvedla, že snížení výše invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na výši invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně žalovaná provedla podle článku II bodu 13 věty první zákona č. 306/2008 Sb. v závislosti na pravomocném rozhodnutí ze dne 10.9.2010, podle něhož žalobkyni namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně od 24.10.2010 náleží invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, neboť podle

posudku Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) Nový Jičín ze dne 21.7.2010 pokles pracovní schopnosti žalobkyně z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu činí nadále jen 50 %. Námitky proti rozhodnutí, kterým byl žalobkyni snížen stupeň invalidity, žalobkyně nepodala. Proto její zdravotní stav, resp. procentní pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, nebyl přezkoumáván. Napadené rozhodnutí je v souladu s platnými právními předpisy a nelze je změnit. Proto žalovaná navrhovala zamítnutí žaloby.

K ústnímu jednání, které bylo nařízeno na 30.8.2011, se žalobkyně nedostavila. Přípisem ze dne 23.8.2011 omluvila svou neúčast u jednání z důvodu zhoršení svého zdravotního stavu. Žádala o projednání věci a rozhodnutí v její nepřítomnosti. Soud proto ve věci jednal a rozhodl (§ 49 odst. 3 s.ř.s), když neúčast řádně předvolané žalobkyně nebránila projednání a skončení věci a soudu nebyly známy důvody pro odročení jednání (§ 50 s.ř.s.).

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 6.5.2011 č.j. X, jakož i obsahem posudkového spisu a připojeným správním spisem žalovaného téhož čísla jednacího. Při řízení o žalobě žalobce přitom krajský soud vycházel z ustanovení § 65 a násl. soudního řádu správního, jakož i ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu (ust. § 75 soudního řádu správního).

Z obsahu žaloby ze dne 20.5.2011 soud dovodil, že žalobkyně se domáhá přezkoumání rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) ze dne 6.5.2011 č.j. X, jeho zrušení a vrácení věci žalované dalšímu řízení.

Provedeným dokazování soud zjistil, že rozhodnutím ze dne 6.5.2011 č.j. X žalovaná zamítla námitky žalobkyně a rozhodnutí ČSSZ č.j. X ze dne 14.4.2011 potvrdila. V odůvodnění rozhodnutí žalovaná k námitkám žalobkyně uvedla, že rozhodnutím č.j. X ze dne 10.9.2010 rozhodla o tom, že účastnici řízení náleží od 24.10.2010 namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně podle ustanovení § 39 odst. 2 písm. b/ zákona č. 155/1995 Sb. a podle článku II bodu 13 věty první zákona č. 306/2008 Sb. výše tohoto invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně nadále náleží ve výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Podle posudku OSSZ Nový Jičín ze dne 21.7.2010 vydaného v rámci první kontrolní lékařské prohlídky konané po roce 2009 již účastnice řízení nebyla podle § 39 odst. 2 písm. c/ zákona č. 155/1995 Sb. invalidní pro invaliditu třetího stupně, ale byla podle § 39 odst. 2 písm. b/ citovaného zákona invalidní pro invaliditu druhého stupně, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její pracovní schopnost o 50 %. Žalovaná dále uvedla, že v rozhodnutí ČSSZ č.j. X ze dne 10.9.2010 bylo dále uvedeno, že podle článku II bodu 13 věty první zákona č. 306/2008 S. platí, že byl-li plný invalidní důchod přiznán před 1. lednem 2010 a při první kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který má za následek snížení výše invalidního

důchodu, sníží se výše invalidního důchodu až od třinácté splátky tohoto důchodu splatné po dni konání této prohlídky. O snížení výše invalidního důchodu v důsledku uvedené změny stupně invalidity od třinácté splátky splatné po dni konání první kontrolní lékařské prohlídky konané po roce 2009 rozhodne Česká správa sociálního zabezpečení dodatečně samostatným rozhodnutím. Žalovaná též uvedla, že rovněž přezkoumala výpočet invalidního důchodu podle § 41 odst.3 zákona č. 155/1995 Sb. Nová výše procentní výměry invalidního důchodu činí 4.487,- Kč měsíčně. Základní výměra invalidního důchodu od 1.1.2011 činí 2.230,- Kč měsíčně. Invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně činí od 24.7.2011 celkem 6.717,- Kč měsíčně.

ČSSZ rozhodnutím ze dne 14.4.2011 číslo X, které žalovaná převzala dne 20.4.2011, podle článku II bodu 13 věty první zákona č. 306/2008 Sb. a podle § 41 odst.3 zákona č. 155/1995 Sb. rozhodla tak, že výše invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně vypláceného ve výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se snižuje od 24.7.2011 na výši invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně. Invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně činí 6.717,-Kč měsíčně. V odůvodnění rozhodnutí mimo jiné uvedla, že rozhodnutím ČSSZ ze dne 10.9.2010 byla na základě první kontrolní lékařské prohlídky konané po roce 2009 dne 21.7.2010 provedena změna invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně s tím, že výše invalidního důchodu se nemění. Poukázala na ustanovení § 41 odst.2,3 zdp., článek II bod 13 věty prvé zákona č. 306/2008 Sb. Rozhodnutí je opatřeno poučením o tom, že lze proti němu podat u ČSSZ nebo u kterékoliv OSSZ písemné námitky, a to do 30 dnů ode dne následujícího po dni oznámení tohoto rozhodnutí.

Žalobkyně adresovala žalované podání ze dne 28.4.2011, které nazvala „Odvolání“. V podání uvedla, že se odvolává proti odebrání plného invalidního důchodu. Trpí roztroušenou sklerosou mozkomíšní. Velmi obtížně se pohybuje, její ruce jsou velmi nešikovné, není schopna zastat žádnou práci.

ČSSZ rozhodla dne 10.9.2010 číslo X ve věci invalidního důchodu žalobkyně tak, že podle ustanovení § 39 odst. 2, písm. b) z.č. 155/1995 Sb. náleží žalobkyni od 24.10.2010 namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně. Dále rozhodla o tom, že podle článku II bodu 13 věty první zákona č. 306/2008 Sb. výše tohoto invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně zůstává beze změny, takže invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně nadále náleží ve výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. V odůvodnění rozhodnutí mimo jiné uvedla, že podle posudku OSSZ Nový Jičín ze dne 21.7.2010 již posuzovaná není invalidní podle § 39 odst.2 písm. c) zdp. pro invaliditu třetího stupně. Podle tohoto posudku byla uznána invalidní pouze pro invaliditu druhého stupně, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu její pracovní schopnost poklesla o 50%. Z toho důvodu náleží namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně. Žalovaná dále uvedla, že podle článku II bodu 13 věty první zákona č. 306/2008 Sb. platí, že byl-li plný invalidní důchod přiznán před 1. lednem 2010 a při první kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který má za následek snížení výše invalidního důchodu, sníží se výše

invalidního důchodu od třinácté splátky tohoto důchodu splatné po dni konání této prohlídky. O snížení výše invalidního důchodu v důsledku uvedené změny stupně invalidity od třinácté splátky splatné po dni konání první kontrolní lékařské prohlídky konané po roce 2009 rozhodne ČSSZ dodatečně samostatným rozhodnutím.

Žalovaná současně žalobkyni poučila, že proti tomuto rozhodnutí lze podat u ČSSZ nebo u kterékoliv OSSZ písemné námitky, a to do 30 dnů ode dne následujících po dni oznámení tohoto rozhodnutí. O námitkách rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení. Žalobkyně rozhodnutí převzala, jak vyplývá z připojené doručenky, dne 16.9.2010.

Od 1. 1. 2010 došlo ke změnám právní úpravy posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti. Konkrétně šlo zejména o změny v právní úpravě posudkových kritérií, podle nichž je hodnocen zdravotní stav a některé jeho důsledky (invalidita) v systému důchodového pojištění a o některé další související změny.

Na základě právní úpravy, kterou přinesl s účinností od 1. 1. 2010 jednak zákon č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/ /1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, jednak vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity), došlo ke změnám posudkových kritérií v důchodovém pojištění, zejména pokud jde o posuzování invalidity.

K zásadní změně došlo opuštěním dosavadního dělení na plnou invaliditu a částečnou invaliditu, a jeho nahrazení invaliditou ve třech stupních. Do právního řádu ji přinesl zákon č. 306/2008 Sb. v článku I bodu 42. Tímto ustanovením byl s účinností od 1. 1. 2010 novelizován § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. S uvedenou změnou v posuzování souvisela i změna dávková - instituty plného invalidního důchodu a částečného invalidního důchodu byly nahrazeny invalidním důchodem, jehož výše je odlišná podle stupně uznané invalidity.

Zákon chrání poživatele invalidních důchodů v případě, že při první kontrolní lékařské prohlídce invalidity, konané po 1. 1. 2010, dojde ke změně stupně invalidity. Podle článku II bodu 13 zákona byl-li plný invalidní důchod přiznán před 1. 1. 2010 a při první kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který má za následek snížení výše invalidního důchodu, sníží se výše invalidního důchodu až od třinácté splátky tohoto důchodu splatné po dni konání této prohlídky. Byl-li částečný invalidní důchod přiznán před 1. 1. 2010 a při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který by měl za následek snížení výše invalidního důchodu, náleží invalidní důchod v dosavadní výši.

Od 1.1.2010 zákonem č. 479/2008 Sb. došlo ke změně v řízení ve věcech

důchodového pojištění; mimo jiné tak, že proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení lze jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky do 30dnů ode dne jeho oznámení. Námitky se podávají orgánu sociálního zabezpečení, který rozhodnutí vydal.

Žalobkyně proti rozhodnutí ČSSZ dne 10.9.2010 číslo X, kterým bylo rozhodnuto, že jí náleží od 24.10.2010 namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, námitky nepodala. Rozhodnutí nabylo právní moci a nelze jej dodatečně změnit.

Pokud žalobkyně podala námitky do rozhodnutí žalované ze dne 14.4.2011 č.j. X, kterým bylo rozhodnuto o změně výše invalidního důchodu vyplaceného pro invaliditu druhého stupně namísto dříve vypláceného invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, přičemž v námitkách poukazovala na svůj nepříznivý zdravotní stav, pak v námitkovém řízení nemohl být zdravotní stav žalobkyně posuzován, neboť námitky směřovaly proti rozhodnutí, kterým byla stanovena výše invalidního důchodu. Žalovaná proto správně rozhodla o námitkách proti rozhodnutí ze dne 14.4.2011 tak, že námitky zamítla a rozhodnutí ČSSZ ze dne 14.4.2011 X potvrdila. V námitkovém řízení se žalovaná zabývala nad rámec uplatněných námitek i výpočtem výše invalidního důchodu. Výše invalidního důchodu byla vypočtena správně.

Žalobkyně na výzvu soudu, aby doložila rozhodnutí, jehož přezkoumání se domáhá, doložila rozhodnutí ČSSZ ze dne 6.5.2011 č.j. X, kterým žalovaná zamítla námitky žalobkyně a rozhodnutí ČSSZ č.j. X ze dne 14.4.2011 potvrdila. V žalobě uvedla, že se odvolává proti odebrání plného invalidního důchodu a poukazovala na svůj zdravotní stav.

Protože rozhodnutím ze dne 6.5.2011 č.j. X nebylo rozhodováno o invaliditě žalobkyně, ale pouze o výši invalidního důchodu (v tomto směru žalobkyně neuplatnila žádnou žalobní námitku), po provedeném řízení a hodnocení důkazů /§ 77 s.ř.s./ soud žalobu zamítl, neboť není důvodná /§ 78 odst. 7 s.ř.s./.

Rozhodnutí žalované ze dne 10.9.2010 č.j. X, kterým došlo ke změně invalidity tak, že od 24.10.2010 namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně náleží invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, není soud oprávněn přezkoumávat, neboť žalobkyně proti tomuto rozhodnutí nepodala námitky u České správy sociálního zabezpečení nebo u okresní správy sociálního zabezpečení. Pokud by tak učinila, ČSSZ by o námitkách rozhodla a teprve proti rozhodnutí o námitkách lze podat ke krajskému soudu žalobu.

Jestliže žalobkyně nepodala námitky proti rozhodnutí žalované, kterým žalovaná rozhodla o tom, že žalobkyni náleží invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, a toto rozhodnutí nabylo právní moci, tato skutečnost vylučuje, aby se soud zabýval problematikou stupně invalidity v řízení o stanovení výše invalidního důchodu.

Pro úplnost soud dodává, že pokud by žalobkyně podala u krajského soudu žalobu, kterou by se domáhala přezkoumání rozhodnutí ČSSZ ze dne 10.9.2010, aniž by se řídila poučením, které bylo uvedeno na označeném rozhodnutí, aniž by tedy podala námitky u České správy sociálního zabezpečení či okresní správy sociálního zabezpečení, a tedy nevyčerpala řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, soud by žalobu dle § 68 písm. a) s.ř.s. ve spojení s § 46 odst.1 písm. d) s.ř.s. odmítl.

V případě zhoršení zdravotního stavu může žalobkyně podat novou žádost o invalidní důchod.

Účastníkům řízení nebyla náhrada nákladů řízení přiznána, neboť žalobkyně nebyla v řízení úspěšná a úspěšná žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona (§ 60 odst.1, 2 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, prostřednictvím podepsaného soudu, písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; pokud stěžovatel sám, nebo ten, kdo jej zastupuje, nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 30. srpna 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Bohuslava Drahošová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru