Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

19 Ad 5/2017 - 40Rozsudek KSOS ze dne 18.07.2017

Prejudikatura

3 Ads 3/2004

5 Ads 22/2003

5 Ads 42/2003


přidejte vlastní popisek

19Ad 5/2017-40

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Jarmilou Úředníčkovou

v právní věci žalobce J. T., zastoupeného JUDr. Milošem Vašendou, advokátem se

sídlem Hlučín, Dukelská 1794/8, proti žalované České správě sociálního

zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze

dne 20.12.2016, o invalidní důchod

takto:

I. Rozhodnutí žalované ze dne 20.12.2016, se zrušuje a věc se

vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žalovaná je povinna zaplatit náklady řízení žalobce částkou 4.278 Kč, a

to státu na účet Krajského soudu v Ostravě do 30 dnů od právní moci

tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se včas podanou žalobou domáhal zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí žalované ze dne 20.12.2016, č. j. X, kterým byly zamítnuty jeho námitky proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 8.11.2016, č. j. X, jímž byla žalobci od 4.12.2016 snížena výše invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, a uvedené rozhodnutí bylo potvrzeno. Žalobce namítal, že jeho zdravotní postižení je takového stupně závažnosti a rozsahu, aby odůvodňovalo stanovení vyšší míry poklesu pracovní schopnosti a hodnocení dle položky 1d, kapitoly VII citované přílohy k vyhl. 359/2009 Sb., protože se jedná o oční postižení, způsobující těžkou slabozrakost obou očí s mírou poklesu pracovní schopnosti 45 -60 %, hodnocenou na horní hranici 60 % s ohledem na neschopnost zaměstnání zedníka. Vzhledem k dalším mnohačetným a neméně závažným postižením, požadoval zvýšení této procentní míry o 10 procentních bodů dle § 3 odst. 1 vyhl. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, na celkovou míru poklesu pracovní schopnosti 70 %. Dále žalobce namítal, že žalovaná v napadeném rozhodnutí nevysvětlila, jaké jsou důvody vedoucí k závěru, že již žalobce není invalidní pro invaliditu třetího stupně, ale pouze pro invaliditu druhého stupně. Žalobce pokládá za nesporné, že glaukom obou očí je onemocnění nevyléčitelné, proto ke zlepšení jeho zdravotního stavu dojít nemohlo. Namítal, že neví, jakého pracovního zařazení, by měl být schopen, když i jen těžší práci nemůže vykonávat. Napadené rozhodnutí považoval žalobce za vydané na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, bez přihlédnutí k ustanovení § 1 odst. 1 a § 3 odst. 1 vyhl. č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, jakož i kapitole VII, položce 1d přílohy k uvedené vyhlášce. V tomto shledal porušení ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Zdůraznil, že soubor všech funkčních poruch, které se zdravotním postižením pro účely posouzení pracovní schopnosti souvisejí, mu nedovolují být účasten na výdělečné činnosti ani za zcela mimořádných podmínek.

Žalovaná v písemném vyjádření uvedla, že vzhledem k námitkám žalobce, navrhuje přezkoumání jeho zdravotního stavu posudkovou komisí MPSV ČR a rozhodnutí ponechává na výsledku dokazování a úvaze soudu.

Ze správních spisů bylo zjištěno, že rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne 8.11.2016, č. j. X byl žalobci podle ust. § 56 odst. 1 písm. d) a ust. § 41 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, od 4.12.2016 snížen invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně na invaliditu druhého stupně. Z odůvodnění plyne, že podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Opava ze dne 20.10.2016 již žalobce není invalidní pro invaliditu třetího stupně, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jeho pracovní schopnost poklesla o 50 % a je tedy uznán od 20.10.2016 invalidním pro invaliditu druhého stupně. V posudkovém závěru posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Opava ze dne 20.10.2016 je konstatováno, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kapitole VII, pol. 1c přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, pro které se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti 40 %. Vzhledem k dalšímu postižení zdravotního stavu byla podle § 3 odst. 1 citované vyhlášky zvýšena tato hodnota o 10 %, celkově činí 50 %.

Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce námitky, o nichž žalovaná rozhodla žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 20.12.2016, č. j. X tak, že se námitky zamítají a rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení č. j. X ze dne 8.11.2016 se potvrzuje. Žalovaná vycházela z posudku o invaliditě vypracovaného Českou správou sociálního zabezpečení v Ostravě dne 14.12.2016, v jehož posudkovém závěru se uvádí, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce je chronický oboustranný glaukom, se stavem po iritektomii oboustranně, operaci katarakty oboustranně, s přetrvávajícím snížením zrakové ostrosti na hranici silné slabozrakosti. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kapitole VII, pol. 6d přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., pro které se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti 50 %. Vzhledem k dalšímu postižení zdravotního stavu se podle § 3 odst. 1 citované vyhlášky posuzující lékařka zvýšila tuto hodnotu o 10 % na celkových 60 %. V uvedeném posudku je konstatováno, že zdravotní postižení žalobce není takového stupně závažnosti a rozsahu, aby odůvodňovalo hodnocení dle položky 1d, 2, kap. VII přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., protože se nejedná o oční postižení způsobující těžkou slabozrakost obou očí, praktickou nebo úplnou nevidomost. K datu napadeného rozhodnutí a k datu posouzení zdravotního stavu v rámci řízení o námitkách zjištěný dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav odpovídal druhému stupni invalidity. Na základě takto provedeného přezkumu dospěla lékařka LPS ČSSZ Ostrava k výsledku, že posudkový závěr lékaře LPS OSSZ Opava ze dne 20.10.2016 lze potvrdit. V posudku je podrobně rozvedeno, z jakých podkladů posudková lékařka vycházela při vypracování posudku.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (ust. § 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, dále s.ř.s.), a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z posudku Posudkové komise MPSV ČR v Ostravě ze dne 19.6.2017, který si zdejší soud vyžádal v tomto řízení, bylo zjištěno, že k datu vydání napadeného rozhodnutí, tj. k 20.12.2016 byl žalobce invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb., šlo o invaliditu třetího stupně podle § 39 odst. 2 písm. c) téhož zákona. Pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu činil nejméně 70 %. Žalobce byl jednání posudkové komise dne 19.6.2017 přítomen. Při vypracování posudku posudková komise MPSV vycházela ze zdravotnické dokumentace praktického lékaře MUDr. L. M. a jeho nálezů z 25.7.2016 a 9.8.2016, zdravotnické dokumentace neurologické a rehabilitační ambulance MUDr. J. S. a jeho nálezů z 22.11.2016, 20.10.2016, 10.10.2016, 26.7.2016, 8.4.2016, 8.3.2016 a 1.2.2016, rtg kyčlí MUDr. M. S. z 10.10.2016, propouštěcí zprávy Fakultní nemocnice Ostrava, neurochirurgie z 13.7.2016 – 15.7.2016, EMG MUDr. A. Z. z 8.3.2016, neurochirurgie Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. M. M. z 12.10.2015, nálezu interního lékaře MUDr. J. A. 27.1.2016, neurologa Slezské nemocnice Opava z 29.1.2016 (jméno nečitelné), ORL MUDr. R. J. z 29.1.2016, ORL MUDr. L. Š. z 27.1.2016, EMG MUDr. J. N. z 26.6.2012, dále vycházela ze zdravotnické dokumentace oční ambulance MUDr. I. T. vedené od roku 1979, v níž poslední nálezy jsou z 3.1.2017, 22.9.2016, 13.9.2016, 6.9.2016, 1.9.2016, 25.8.2016, 16.6.2016 a 26.5.2016, z perimetru z 3.1.2017, 2.4.2015 a 15.4.2014, propouštěcí zprávy oční kliniky Fakultní nemocnice Ostrava z 23.8.2016 – 24.8.2016 a 3.5.2016 – 5.5.2016, zdravotnické dokumentace oční kliniky a ambulance Fakultní nemocnice Ostrava, nálezů MUDr. A. K. z 23.8.2016, 27.6.2016, 15.6.2016 a 3.5.2016, MUDr. I. Ž. z 10.5.2016 a perimetru z 3.5.2016. Posudková komise vycházela také z předložených nálezů urologa MUDr. A. H. z 6.6.2017, 20.3.2017, 24.1.2017, 13.12.2016, 24.11.2016 a 1.9.2016, neurochirurgie Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. M. M., Ph.D. z 12.6.2017, propouštěcí zprávy Fakultní nemocnice Ostrava, neurochirurgie z 13.7.2016 – 15.7.2016 a pozvání k hospitalizaci na neurochirurgickou kliniku Fakultní nemocnice Ostrava na červenec 2017. Další nálezy, které měla posudková komise k dispozici jsou nález očního oddělení Městské nemocnice Ostrava MUDr. P. K. z 7.4.2016, TRN MUDr. I. G. z 7.11.2016, urologa MUDr. A.H. z 11.2.2016, 9.6.2016, 1.9.2016, 24.11.2016 a 3.12.2016, ORL MUDr. J. K. z 10.11.2015, 23.11.2015, 7.12.2015, 18.1.2016 a 25.8.2016, ortopeda MUDr. M. H. z 22.3.2016, 15.3.2016, 8.3.2016 a 28.4.2015, rehabilitace MUDr. V. H. z 27.4.2015, propouštěcí zprávy Fakultní nemocnice Ostrava, neurochirurgie z 23.6.2015 - 30.6.2015, neurologa MUDr. J. B. z 14.7.2015 a z úplné spisové dokumentace OSSZ Opava včetně žaloby a profesního dotazníku. V posudkovém zhodnocení se kromě jiného dále uvádí, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je praktická nevidomost a tento stav odpovídá kapitole VII, položce 2, písm. a), přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., kdy z rozmezí 70 – 80 % posudková komise stanovila 70 %. Při posuzování posudková komise přihlédla i k závažné páteřní poruše a stavu po implantaci endoprotézy levého kolena, které významně snižuje schopnost fyzické zátěže. Posudková komise zhodnotila, že pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav k datu rozhodnutí ČSSZ ze dne 20.12.2016 žalobce nebyl schopen pracovní činnosti, neboť očním vyšetřením i ze zdravotnické dokumentace bylo prokázáno zúžení zorného pole k trubicovému vidění, dochází ke zhoršování vidění do dálky i na blízko. Vidění do dálky korekce nelepší, do blízka pouze částečně a číst je schopen pouze největší text. Po stránce páteřní u žalobce trvají bolesti v oblasti lumbosakrální a sakroiliakální a je schopen pohybu o dvou francouzských holích. Posudková komise MPSV ČR v Ostravě zastává názor, že v říjnu 2016 nebylo prokázáno zlepšení zdravotního stavu, které by umožňovalo žalobci vykonávat pracovní činnost. Závěrem uvedla, že invalidita třetího stupně nadále trvá a nelze přepokládat zlepšení, proto nestanovuje kontrolu.

U jednání soudu dne 18.7.2017 žalobce i žalovaná shodně navrhli, aby s ohledem na závěry posudku Posudkové komise MPSV ČR v Ostravě ze dne 19.6.2017, bylo rozhodnutí žalované zrušeno a věc vrácena k dalšímu řízení.

Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu III. stupně.

Soud konstatuje, že stěžejní otázkou bylo posouzení zdravotního stavu žalobce. Soud byl proto povinen si vyžádat odborný lékařský nález. V soudním řízení ve věcech důchodového pojištění posuzuje zdravotní stav žalobce ve vztahu k určení invalidity a jejího stupně Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR svými posudkovými komisemi, jak plyne z § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Tato komise je oprávněna nejen k celkovému posouzení zdravotního stavu a dochované pracovní schopnosti žalobce, ale též k posouzení schopnosti soustavné výdělečné činnosti a k zaujetí posudkového závěru o invaliditě, jejím vzniku, trvání a zániku. Z tohoto důvodu byl vypracován shora citovaný odborný lékařský posudek Posudkovou komisí MPSV ČR v Ostravě. Posudková komise podala posudek v řádném složení stanoveném v § 16b zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť v komisi byl vedle posudkové lékařky i lékař z oboru oftalmologie. Posudek byl vypracován s náležitostmi uvedenými v § 7 vyhl. č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity, na základě zdravotní dokumentace žalobce. Soud považuje posudek Posudkové komise MPSV ČR v Ostravě ze dne 19.6.2017 za úplný a přesvědčivý a neměl důvod zpochybnit závěry posudkové komise, že u žalobce šlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu o 70 %. K datu vydání žalobou napadeného rozhodnutí byl žalobce invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a jednalo se o invaliditu III. stupně podle § 39 odst. 2 písm. c) téhož zákona.

Soud proto podle § 78 odst. 1 s.ř.s. přezkoumávané rozhodnutí žalované ze dne 20.12.2016 zrušil pro vady řízení, které spatřuje v nedostatečně zjištěném skutkovém stavu a vrátil věc správnímu orgánu k dalšímu řízení.

Podle § 60 odst. 1 s.ř.s. ve spojení s § 149 odst. 2 o.s.ř. (z. č. 99/1963 Sb., v platném znění, aplikovaného na základě § 64 s.ř.s.) uložil soud procesně neúspěšné žalované povinnost zaplatit náklady řízení za zastoupení žalobce soudem ustanoveným advokátem ve výši 4.278 Kč, a to státu na účet Krajského soudu v Ostravě do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Náklady řízení sestávají z odměny za 3 úkony právní služby (příprava a převzetí zastoupení, sepis žaloby, zastoupení u jednání) po 1.000 Kč dle § 7, § 9 odst. 2 vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, 3 režijních paušálů po 300 Kč dle § 13 odst. 3 téže vyhlášky, náhrady za ztrátu času v souvislosti s cestou advokáta z jeho sídla k soudu a zpět v rozsahu 2 půlhodin po 100 Kč dle § 14 odst. 1, 3 citované vyhlášky a náhrady jízdného 178 Kč (při ujetí celkem 30 km ze sídla advokáta v Hlučíně do Ostravy a zpět osobním automobilem RZ X s kombinovanou spotřebou 6,9 l/100 km, při ceně benzinu Natural 95 29,50 Kč/l a paušální náhradě 3,90 Kč/km dle vyhl. č. 440/2016 Sb.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů od dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních k Nejvyššímu správnímu soudu se sídlem Brno, Moravské náměstí 6 a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 18.7.2017

Mgr. Jarmila Úředníčková

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru