Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

19 Ad 5/2010 - 20Rozsudek KSOS ze dne 20.07.2010


přidejte vlastní popisek


19Ad 5/2010-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohuslavou Drahošovou v právní věci žalobkyně M.H., proti žalované České správě sociálního

zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, k žalobě o přezkoumání rozhodnutí

žalované ze dne 10.12.2009 č. X, o nároku na plný invalidní důchod,

takto:

I. Žaloba s e zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se včas podanou žalobou domáhala přezkoumání rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) ze dne 10.12.2009 č. X. V žalobě uvedla, že k 1.5.2009 byla propuštěna z práce. Její zdravotní stav se zhoršil. Na doporučení lékařky požádala o přiznání invalidního důchodu. Domnívala se, že „ je špatně obodovaná“.

Žalovaná navrhovala zamítnutí žaloby.

pokračování - 2 - 19Ad 5/2010

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále „s.ř.s.“), v mezích žalobních bodů a při přezkoumání rozhodnutí vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 a 2 s.ř.s.), tedy ke dni 10.12.2009.

Krajský soud provedeným řízením vzal za prokázáno, že:

- ČSSZ rozhodnutím ze dne 10.12.2009 č. X zamítla žádost žalobkyně, kterou se domáhala přiznání plného invalidního důchodu pro nesplnění podmínek ust. § 38 zák.č. 155/95 Sb. s odůvodněním, že podle posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) v Ostravě-město ze dne 25.11.2009 není žalobkyně plně invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její schopnost soustavné výdělečné činnosti pouze o 25%;

- lékař OSSZ v Ostravě-město dne 25.11.2009 na základě výsledků lékařského vyšetření provedl posudkové zhodnocení, ve kterém uvedl, že u posuzované se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav zapříčiněný diabetem, který dle kapitoly IV, položka 1, písm.b) přílohy č.2 vyhl.č. 284/95 Sb. způsobuje 25% pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti posuzované. Vydal výrok, že posuzovaná není plně invalidní dle § 39 odst.1 z.č. 155/1995 Sb., a není ani částečně invalidní dle § 44 odst. 1 a 2 zák.č. 155/95 Sb.;

- dle posouzení posudkovou komisí MPSV ČR s pracovištěm v Ostravě ze dne 14.5.2010 se u žalobkyně ke dni 10.12.2009 jednalo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou byla úplavice cukrová 2. typu léčená inzulínem s vyjádřenými diabetickými komplikacemi (polyneuropatií a retinopatií, susp. nefropatií), avšak bez postižení funkce, neboť není přítomen motorický či senzitivní deficit na dolních končetinách a zrak není významně narušen, o ledvinové selhávání se nejedná. Nejedná se o stav těžko kompenzovatelný léčbou. Stav odpovídal příloze č. 2 k vyhl.č. 284/1995 Sb., ve znění platném v době vydání napadeného rozhodnutí, kapitole IV, položce 1, písm. b/. Z rozmezí 25-40 % stanovila posudková komise dolní hranici 25 % vzhledem k tomu, že pracovní potenciál posuzované k výkonu práce svačinářky či uklízečky zůstává zachován. Žalobkyně dle PK MPSV ČR byla schopna pracovat jako pomocná dělnice. Ve výroku posudková komise uvedla, že k datu vydání napadeného rozhodnutí ČSSZ nebyla žalobkyně plně invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., nebyla ani částečně invalidní podle § 44 odst. 1 nebo 2 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 134/1997 Sb. Nešlo o pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 33 %, nešlo o schopnost vykonávat pro zdravotní postižení soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav jí značně neztěžoval obecné životní podmínky.

pokračování 3 -- 19Ad 5/2010

Výše uvedená skutková zjištění opírá soud o rozhodnutí ČSSZ ze dne 10.12.2009 č.X, posudek PK MPSV ČR v Ostravě ze dne 14.5.2010 a posudek lékaře OSSZ v Ostravě-město ze dne 25.11.2009.

Přezkoumává-li se zákonnost rozhodnutí o nároku na důchodovou dávku podmíněnou zdravotním stavem, je rozhodnutí soudu především závislé na odborném lékařském posudku.

V soudním řízení ve věcech důchodového pojištění posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR svými posudkovými komisemi (§ 4 odst. 2 zák.č. 582/91 Sb.). Uvedená komise je přitom oprávněna nejen k celkovému posouzení zdravotního stavu a dochované pracovní schopnosti pojištěnce, ale také i k zaujetí posudkových závěrů o invaliditě (částečné invaliditě, jejím vzniku, dalším trvání či zániku, třebaže v oblasti rozhodování o těchto nárocích jsou pojmy invalidity i částečné invalidity především pojmy právními. Proto v tomto řízení byl vypracován posudek posudkovou komisí MPSV ČR, a tento důkaz považuje soud za stěžejní. Krajský soud nezpochybnil závěry odborného posudku pro jeho přesvědčivost a úplnost, a proto také neprováděl další dokazování. Zdravotní stav žalobkyně byl hodnocen posudkovým lékařem a lékařem z oboru interního lékařství, tedy se specializací, která odpovídá rozhodujícímu zdravotnímu postižení v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu žalobkyně na základě zdravotní dokumentace žalobkyně. Posudková komise se vypořádala se všemi lékařskými nálezy.

Podle § 38 zák.č. 155/95 Sb. pojištěnec má nárok na plný invalidní důchod, jestliže se stal

a/ plně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku plné invalidity podmínky nároku na starobní důchod podle § 29, popřípadě, byl-li přiznán starobní důchod podle § 31, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo b/ plně invalidním následkem pracovního úrazu.

Podle § 39 odst. 1 zák.č. 155/95 Sb. pojištěnec je plně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu

a/ poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %, nebo

b/ je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek.

Podle § 39 odst. 2 zák.č. 155/95 Sb. při určování poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pojištěnce se vychází z jeho zdravotního stavu, doloženého výsledky funkčních vyšetření a z jeho schopnosti vykonávat práce odpovídající zachovaným tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k výdělečným činnostem před tím, než k takovému poklesu došlo, pokračování - 4 - 19Ad 5/2010

a k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem; přitom se bere v úvahu, zda jde o zdravotní postižení, trvale ovlivňující schopnost výdělečné činnosti pojištěnce, zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, a schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával.

Podle § 6 odst. 3 vyhl.č. 284/95 Sb. pro stanovení procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti je nutné určit zdravotní postižení, které je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Je-li těchto zdravotních postižení více, jednotlivé hodnoty poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti se nesčítají; v tomto případě se určí, které zdravotní postižení je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a procentní míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti se stanoví podle tohoto zdravotního postižení, a to se zřetelem k závažnosti ostatních zdravotních postižení.

Podle § 75 odst. 1 soudního řádu správního při přezkoumávání rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu.

Soud vzal za prokázáno, že u žalobkyně se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou ke dni 10.12.2009 byla úplavice cukrová 2. typu léčená inzulínem s diabetickými komplikacemi (polyneuropatií a retinopatií, susp. nefropatií) bez postižení funkce, neboť není přítomen motorický či senzitivní deficit na dolních končetinách a zrak není významně narušen, o ledvinové selhání se nejedná, který dle kap.IV, položka 1, písm.b) přílohy č. 2 vyhlášky 284/95 Sb. v platném znění způsoboval 25 % pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti žalobkyně.

Pro uznání plné invalidity musí dojít k poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %, anebo musí být zjištěno zdravotní postižení vyjmenované v příloze č. 3 vyhl.č. 284/95 Sb., zdravotní postižení umožňující soustavnou výdělečnou činnost za zcela mimořádných podmínek. Poněvadž v takové míře pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nebyl zjištěn, a nebylo zjištěno ani zdravotní postižení, jež by vyžadovalo vytvoření zcela mimořádných podmínek, nelze žalobkyni k datu 10.12.2009 za plně invalidní považovat. Jestliže žalobkyně nebyla plně invalidní, pak nesplňovala podmínky nároku na plný invalidní důchod.

Pro úplnost soud uvádí, že k posouzení podřaditelnosti zdravotního stavu žalobkyně pod korespondující ustanovení vyhlášky není krajský soud oprávněn, ale pouze orgány posudkové služby MPSV. Je tomu tak proto, že taková úvaha je součástí odborného posudkového hodnocení zdravotního stavu žalobkyně, o němž si soud nemůže učinit vlastní úsudek, neboť k tomu nedisponuje potřebnými medicínskými znalostmi. Může však posoudit, zda se posudková komise vypořádala se všemi okolnostmi pro správné zařazení žalobcova zdravotního postižení pod příslušnou položku vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se pokračování - 5 - 19Ad 5/2010

provádí zákon o důchodovém pojištění, či nikoliv a následně též zda v logické návaznosti na to odpovídajícím způsobem odůvodnila svůj závěr o poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti žalobce.

Po provedeném řízení a hodnocení důkazů (§ 77 s.ř.s.) soud žalobu zamítl, neboť není důvodná (§ 78 odst. 7 s.ř.s.).

Účastníkům řízení nebyla náhrada nákladů řízení přiznána, neboť žalobkyně nebyla v řízení úspěšná, a úspěšná žalovaná ČSSZ nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona (§ 60 odst.1, 2 s.ř.s.).

Pou č ení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, prostřednictvím podepsaného soudu, písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; pokud stěžovatel sám, nebo ten, kdo jej zastupuje, nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 20. července 2010

Samosoudkyně:

JUDr. Bohuslava Drahošová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru