Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

19 Ad 47/2010 - 11Rozsudek KSOS ze dne 19.07.2011

Prejudikatura

5 Ads 16/2003


přidejte vlastní popisek

19Ad 47/2010-11

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohuslavou Drahošovou

v právní věci žalobce P. K., proti žalované České správě sociálního zabezpečení

se sídlem Praha 5, Křížová 25, k žalobě o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne

26.10.2010 číslo X, o nároku na starobní důchod,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce v žalobě, která byla doručena Krajskému soudu v Ostravě dne 27.12.2010 uvedl, že v době, kdy žádal o předčasný starobní důchod, musel doložit doklady od roku 1994 do r. 2007, doklad o ukončení zvláštních příspěvků horníků do 1.5.2009, aniž by věděl, že bude pobírat předčasný starobní důchod a doklad o pracovním poměru na dobu do 5.4.2009. Namítal, že nebyl pracovnicí OSSZ upozorněn na to, že nemůže pracovat. Před doručením rozhodnutí o přiznání důchodu mu byla doručena poštovní poukázka na částku 43.149,- Kč za období od 6.4.2009 do 5.7.2009.

V průběhu ústního jednání dne 19.7.2011 uvedl, že se žalobou domáhá zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalované k dalšímu řízení.

Z obsahu žaloby soud dovodil a z vyjádření žalobce v průběhu ústního jednání před Krajským soudem v Ostravě dne 19.7.2011 vyplynulo, že žalobce se domáhá přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 26.10.2010 č.j. X, jeho zrušení a vrácení věci žalované k dalšímu řízení.

Žalovaná v písemném vyjádření k žalobě ze dne 28.2.2011 uvedla, že přiznala žalobci rozhodnutím ze dne 10.7.2009 starobní důchod podle ustanovení § 31 z.č. 155/1995 Sb. od 6.4.2009 ve výši 14.383,- Kč měsíčně. Následně rozhodnutím ze dne 27.4.2009 rozhodla o odnětí výplaty tohoto důchodu za dobu od 6.4.2009 do 21.8.2009 a žalobci uložila povinnost vrátit částky na tomto starobním důchodu vyplacené ve výši 65.198,- Kč podle § 118a odst.2 z.č. 582/1991 Sb. Žalobce podal proti rozhodnutí ze dne 27.4.2010 námitky, které byly ČSSZ přezkoumány v plném rozsahu, včetně podaných námitek. Vzhledem k tomu, že žalobce byl v době od 6.4.2009 do 21.8.2009 zaměstnancem v pracovním poměru se zaměstnavatelem H. B., výplata starobního důchodu za období od 6.4.2009 do 21.8.2009 podle § 31 z.č. 155/1995 Sb. mu nenáležela. V důsledku souběhu výplaty starobního důchodu, přiznaného podle § 31 z.č. 155/1995 Sb. s příjmem z výdělečné činnosti, vznikl žalobci na starobním důchodu za období od 6.4.2009 do 21.8.2009 přeplatek ve výši 65.198,- Kč.

Soud provedl důkaz rozhodnutím ČSSZ ze dne 27.4.2010 a obsahem správního spisu. Zjistil, že:

- rozhodnutím ze dne 10.7.2009 č.j. X žalovaná přiznala žalobci podle ustanovení § 31 zákona č. 155/1995 Sb. od 6.4.2009 starobní důchod ve výši 14.383,- Kč;

- rozhodnutím ze dne 27.4.2010 č.j. X žalovaná odňala žalobci od 6.4.2009 do 21.8.2009 výplatu starobního důchodu podle ustanovení § 56 odst.1 z.č. 155/1995 Sb. a uložila mu povinnost vrátit částky vyplacené na starobním důchodu ve výši 65.198,- Kč podle ustanovení § 118a odst.2 zákona č. 582/1991 Sb. s odůvodněním, že podle hlášení byl od 6.4.2009 do 21.8.2009 výdělečně činný. Podle ustanovení § 37 odst.2 z.č. 155/19554 Sb. výplata důchodu nenáleží po dobu výdělečné činnosti vykonávané před dosažením důchodového věku;

- ČSSZ rozhodnutím ze dne 26.10.2010 č.j. X zamítla námitky žalobce a rozhodnutí ČSSZ ze dne 27.4.201 č.j. X potvrdila.

V odůvodnění rozhodnutí mimo jiné uvedla, že účastníku řízení byla rozhodnutím

ČSSZ ze dne 27.4.2010 č.j. X odňata od 6.4.2009 do 21.8.2009 výplata starobního důchodu podle § 56 odst.1 z.č. 155/1995 Sb., neboť účastník řízení byl v uvedené době výdělečně činný. V souvislosti s odnětím výplaty starobního důchodu byla účastníku řízení zároveň stanovena povinnost vrátit částky vyplacené na starobním důchodu ve výši 65.198,- Kč podle § 118 odst.2 z.č. 582/1991 Sb. Proti tomuto rozhodnutí podal účastník řízení dne 9.6.2010 ke Krajskému soudu Ostrava žalobu, ve které nesouhlasí se stanovením povinnosti vrátit přeplatek na starobním důchodu. Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 43 Ad 27/2010-6 ze dne 30.6.2010 bylo uvedené podání odmítnuto a postoupeno ČSSZ jako námitky, neboť účastník řízení nevyčerpal řádné opravné prostředky ve správním řízení. ČSSZ přezkoumala napadené rozhodnutí v plném rozsahu včetně rozsahu uplatněných námitek. V odůvodnění dále citovala ustanovení § 31 odst.1, § 37 odst.2 z.č. 155/1995 Sb , a § 88 odst.8 a 118a odst.2 z.č. 582/1991 Sb. Uvedla, že účastník řízení si dne 3.12.2008 prostřednictvím Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) Ostrava podal žádost o starobní důchod před dosažením důchodového věku s datem přiznání od 6.4.2009 . Vzhledem k tomu, že odpracoval stanovený počet let v zaměstnání zařazeném do I.AA pracovní kategorie, činí jeho důchodový věk 55 let. Toho věku dosáhne dne 6.4.2012.

Vzhledem k tomu, že účastník řízení byl v době od 6.4.2009 do 21.8.2009 zaměstnancem v pracovním poměru se zaměstnavatelem H. B., nenáleží mu za období od 6.4.2009 do 21.8.2009 výplata starobního důchodu podle § 31 cit. zákona, neboť výkon zaměstnání v pracovním poměru zakládá dle § 5 odst.1 písm.a) cit. zákona účast na důchodovém pojištění.

V důsledku souběhu výplaty starobního důchodu přiznaného podle § 31 z.č. 155/1995 Sb. s příjmem z výdělečné činnosti vznikl účastníku řízení za období od 6.4.2009 do 21.8.2009 přeplatek na starobním důchodu;

- dne 26.7.2010 byla doručena elektronické podatelně žalované datová zpráva bez použití zaručeného elektronického podpisu nazvaná „Žádost o splátkový kalendář“ s tímto textem: Česká správa sociálního zabezpečení Vám odnímá od 6.4.2009 do 21.8.2009 výplatu starobního důchodu podle ustanovení § 56 odst.1 zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění. Žádám o splátkový kalendář na dlužnou částku 65.198,- Kč, a to měsíční srážkou ze starobního důchodu 3.000,- Kč měsíčně předem, děkuji. Podání je opatřeno podpisem žadatele P. K.;

- žalovaná na podání shora reagovala podáním, kterým sdělila žalobci, že je třeba podání doplnit, když podání prostřednictvím veřejné datové sítě formou datové zprávy bez použití zaručeného elektronického podpisu se ve smyslu ust. § 37 odst.4 z.č. 500/2004 považuje za učiněné jedině tehdy, pokud podání bude do 5 dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem ;

- žalobce uplatnil nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku prostřednictvím OSSZ Ostrava dne 3.12.2008 s datem přiznání 6.4.2009. V žádosti je uvedeno mimo jiné, že ode dne 6.4.2009, od něhož požaduje přiznání výplaty starobního důchodu, nebude vykonávat výdělečnou činnost a nebude vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Správnost údajů ověřil dne 3.12.2008 a stvrdil svým podpisem. Žádost je opatřena razítkem OSSZ Ostrava a podpisem oprávněné osoby;

- dne 21.8.2009 se zaměstnavatel žalobce H. B., se sídlem J. B. X, F.-M., a žalobce dohodli na rozvázání pracovního poměru dohodou s tím, že pracovní poměr končí dnem 5.4.2009;

- dne 6.4.2009 uzavřel H. B., se sídlem J. B. X, F.-M., pracovní smlouvu s pracovníkem P. K., nar. X, bytem O.-Z., H. X na dobu určitou do 5.4.2010;

- dne 21.8.2009 zaměstnavatel žalobce a žalobce se dohodli na rozvázání pracovního poměru dohodou s tím, že pracovní poměr končí dnem 21.8.2009;

- usnesením ze dne 30.6.2010 Krajského soudu v Ostravě č.j. 43Ad 27/2010-6 byla odmítnuta žaloba žalobce, kterou se domáhal zrušení rozhodnutí žalované ze dne 27.4.2010 č.j. X, rozhodnuto o nákladech řízení a pod bodem III. rozhodnuto tak, že po právní moci usnesení bude věci postoupena žalované jako orgánu pravomocnému rozhodnout o podání žalobce.

Podle ustanovení § 31 z.č. 155/1995 Sb. ve znění účinném do 31.12.2009 pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku, jestliže získal dobu pojištění stanovenou podle § 29 odst. 1 nebo 3 a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let.

Podle § 37 odst.2 z.č. 155/1995 Sb. výplata starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 30 nebo § 31, nenáleží do dosažení důchodového věku, pokud je vykonávána výdělečná činnost nebo je poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci; ode dne dosažení důchodového věku se posuzují podmínky pro výplatu starobního důchodu obdobně podle odstavce 1.

Podle § 118a odst.2 věta prvá z.č. 582/1991 Sb. jestliže byl občanu vyplácen starobní důchod a nebyly přitom splněny podmínky stanovené zákonem o důchodovém pojištění pro výplatu tohoto důchodu, má plátce důchodu vůči tomuto občanu nárok na vrácení těch vyplacených částek starobního důchodu, které nenáležely.

Žaloba není důvodná.

Krajský soud při rozhodování vyšel z toho, že žalobce nezpochybnil, že požádal o starobní důchod před dosažením důchodového věku, ani to, že starobní důchod podle ustanovení § 31 z.č. 155/1995 Sb. byl mu přiznán od 6.4.2009. Žalobce nezpochybnil ani výši přiznaného důchodu. Nezpochybnil ani skutečnost, že ke dni 5.4.2009 rozvázal pracovní poměr, ale již dne 6.4.2009 uzavřel s jeho dřívějším zaměstnavatelem H. B., se sídlem J. B. X, F.-M. pracovní smlouvu na dobu určitou do 5.4.2010.

Krajský soud vychází z žalobcovy objektivní odpovědnosti, kterou dovozuje z § 118a odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. a z § 37 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.

Žalobce se narodil dne X, nárok na starobní důchod podle § 29 zákona č. 155/1995 Sb. by mu vznikl 6.4.2012. Žalobce požádal o přiznání starobního důchodu před dosažením důchodového věku, s datem přiznání od 6.4.2009. Od tohoto dne mu žalovaná starobní důchod přiznala. V období od 6.4.2009 do doby rozvázání prac. poměru, tj. do 21.8.2009 mu výplata starobního důchodu nenáležela, a žalovaná rozhodla správně, pokud rozhodla podle ust. § 56 odst.1 z.č. 155/1995 Sb. o povinnosti žalobce vrátit výplatu dávky,která žalobci nenáležela.

Odpovědnost příjemců dávek důchodového pojištění a organizací upravuje zákon č. 582/1991 Sb. Ten v § 118a odst. 2 stanoví, že byl-li občanu vyplácen starobní důchod a nebyly při tom splněny podmínky stanovené zákonem o důchodovém pojištění pro výplatu tohoto důchodu, má plátce důchodu vůči tomuto občanu nárok na vrácení těch vyplacených částek starobního důchodu, které nenáležely. Toto ustanovení v souvislosti s ustanovením § 37 odst. 2) zákona č. 155/1995 Sb. zakládá objektivní odpovědnost příjemce dávky starobního důchodu, jemuž byl důchod vyplacen, ač nebyly splněny podmínky pro výplatu takového důchodu. Znamená to povinnost příjemce vrátit ty vyplacené částky starobního důchodu, které nenáležely.

Vznik povinnosti k úhradě přeplatku je zde tedy spojen s hmotněprávní úpravou. Záměrem hmotněprávní úpravy bylo zabránit souběhu výplat starobního důchodu a příjmu z výdělečné činnosti bez ohledu na subjektivní stránku věci, a tedy bez ohledu na zavinění. Odpovědnost je proto v těchto případech konstruována jako odpovědnost objektivní.

Namítal-li žalobce, že nebyl pracovnicí OSSZ upozorněn na to, že nemůže pracovat, je tato námitka irelevantní. Pro úplnost soud dodává, že z žádosti žalobce o přiznání předčasného starobního důchodu vyplynulo, že žalobce stvrdil svým podpisem, že ode dne 6.4.2009, od něhož požaduje přiznání výplaty starobního důchodu, nebude vykonávat výdělečnou činnost a nebude vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Konečně i z té skutečnosti, že žalobce rozvázal pracovní poměr ke dni 5.4.2009 lze dovodit, že žalobce si byl vědom skutečnosti, při přiznání předčasného starobního důchodu dle § 31 z.č. 155/1995 Sb. je vyloučeno, aby vykonával výdělečnou činnost.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s. věta první, podle něhož má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Žalobce neměl ve věci úspěch a žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona /§ 60 odst. 2 s.ř.s. a § 118d/ zák.č. 582/91 Sb./.

V Ostravě dne 19. července 2011

JUDr. Bohuslava Drahošová

- samosoudkyně -

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru