Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

19 Ad 46/2019 - 27Rozsudek KSOS ze dne 19.05.2020

Prejudikatura

4 Ads 13/2003


přidejte vlastní popisek

19Ad 46/2019 - 27

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Jarmilou Úředníčkovou v právní věci

žalobce: M.B.

proti

žalované: Česká správa sociálního zabezpečení sídlem Křížova 25, 225 08 Praha 8

o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 29. 10. 2019 o invalidní důchod

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobou podanou v zákonné lhůtě se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalované ze dne 29. 10. 2019 č. j. X, jímž byly zamítnuty jeho námitky proti rozhodnutí ČSSZ ze dne 29. 7. 2019 č. j. R-29.7.2019-423/X, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o invalidní důchod. Žalobce namítal, že jeho současný zdravotní stav byl nedostatečně zjištěn a chybně posouzen. Uvedl, že má velké zdravotní problémy, které jej omezují jak v pracovním, tak i v osobním životě. Kvůli zdravotním potížím má velký problém si najít práci, v níž by jej zdravotní obtíže neomezovaly. Zdravotní stav mu ani nedovoluje výdělečnou činnost vykonávat v plném rozsahu. Vyslovil názor, že jeho zdravotní stav odpovídá alespoň invaliditě I. stupně nebo II. stupně.

2. Žalovaná v písemném vyjádření shrnula průběh správního řízení a kromě jiného konstatovala, že lékař ČSSZ prostudoval lékařské nálezy, použité v průběhu řízení o námitkách jako doplnění informací o zdravotním stavu a uvedl, že neobsahují nové skutečnosti posudkově významné pro hodnocení stavu od data vydání rozhodnutí správního orgánu I. stupně a které by vedly ke změně posudkového závěru lékaře OSSZ Karviná. Jelikož po přezkoumání celkového zdravotního stavu žalobce činí pokles jeho pracovní schopnosti 20 %, nejsou tak splněny podmínky pro vznik invalidity dle § 39 odst. l zákona o důchodovém pojištění a žalovaná shledala námitky žalobce jako nedůvodné. Rozhodnutí o námitkách je obsáhlé a dostatečně odůvodněno, jsou v něm uvedeny a konkretizovány všechny lékařské zprávy, z nichž ČSSZ vycházela, jakož i posudková rozvaha, zdravotní dokumentace byla pro posouzení a vyhotovení posudku zcela dostačující, aktuální lékařské nálezy dokládají pouze lehké funkční postižení. Závěr posudku vychází z objektivně zjištěného zdravotního stavu. Poznamenala, že posouzení míry poklesu pracovní schopnosti a stanovení vzniku invalidity je otázkou odbornou, medicínskou, neboť invalidní důchod je podmíněn dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Proto rozhodnutí o nároku na takovou dávku závisí na odborném lékařském posudku, který ze zákona zpracovávají posudkoví lékaři OSSZ a ČSSZ. Žalovaná navrhla, aby ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení byl vyžádán nový posudek u příslušné PK MPSV ČR, která objektivně a komplexně posoudí zdravotní stav žalobce a rozhodne o jeho zdravotním stavu, pracovní schopnosti a invaliditě dle platné právní úpravy.

3. Ze správních spisů bylo zjištěno, že rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne 29. 7. 2019 č. j. R-29.7.2019-423/X byla zamítnuta žádost žalobce o invalidní důchod. Z odůvodnění rozhodnutí plyne, že podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Karviné ze dne 15. 7. 2019 není žalobce invalidní. Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jeho pracovní schopnost poklesla pouze o 30 %. V posudkovém závěru posudku OSSZ Karviná posuzující lékařka uvedla, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je ankylozující spondylartritída. Jde o zdravotní postižení uvedené v kapitole XIII., oddíl E, položce 3c přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., pro které se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti 30 %.

4. Proti označenému rozhodnutí ČSSZ ze dne 29. 7. 2019 podal žalobce námitky, o nichž žalovaná rozhodla žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 29. 10. 2019 tak, že námitky zamítla a rozhodnutí ČSSZ ze dne 29. 7. 2019 potvrdila. Žalovaná vycházela z posudku o invaliditě vypracovaného lékařem LPS ČSSZ ze dne 15. 10. 2019, v jehož posudkovém závěru je uvedeno, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce je axiální spondylartropatie HLA B27 pozitivní s postižením obou SI kloubů. Jde o lehké funkční postižení. Jedná se o zdravotní postižení uvedené v kapitole XIII., oddílu E, položce 3b přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, pro které lékař ČSSZ stanovil u žalobce míru poklesu pracovní schopnosti (z rozmezí 15-20 %) v horní hranici, tj. ve výši 20 % s tím, že procentní míra poklesu pracovní schopnosti se ve smyslu § 3 citované vyhlášky nemění. Dle tohoto posudku zdravotní stav omezuje žalobce pro práce s nutností zvedání a přenášení břemen, ve vynucené poloze, s větší fyzickou námahou, delšími pochůzkami a delším stáním, v klimaticky nepříznivých podmínkách. Schopnost využít dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti jsou zachovány. Schopnost rekvalifikace je rovněž zachována. U žalobce se jedná o lehké funkční postižení.

5. Posudkem posudkové komise MPSV ČR v Ostravě, který si zdejší soud vyžádal, bylo prokázáno, že k 29. 10. 2019 nebyl žalobce invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb., o důchodovém pojištění. Dle tohoto posudku rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, který byl k datu napadeného rozhodnutí ČSSZ 29. 10. 2019 stabilizován, byla axiální spondylartropatie HLA B27 pozitivní s postižením obou sakroiliakálních kloubů II. stupně, uvedená v příloze k vyhl. č. 359/2009 Sb., ve znění platném v době vydání napadeného rozhodnutí v kapitole XIII., oddílu E, položce 3 písm. b) vedoucí k poklesu pracovní schopnosti na horní hranici rozmezí (15-20%) tj. o 20 %. Posudková komise uvedla, že dále nezvyšuje dle § 3 cit. vyhlášky. Nehodnotí dle položky 3c, 3d ani 3e, protože nebyly zjištěny příznaky tyto položky charakterizující. Dle závěru posudku žalobce nebyl schopen těžké fyzické práce, v dlouhodobé vynucené pracovní poloze, zvedání a přenášení těžkých břemen, v riziku chladu a vlhka. Byl schopen využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti a po případném zaškolení nebo rekvalifikaci vykonávat s výše uvedenými omezeními lehčí práce v dělnických profesích, v lehkém průmyslu nebo ve službách, včetně naposledy vykonávané práce operátora. Posudková komise dále uvedla, že v hodnocení není v souladu se závěry PL OSSZ Karviná ze dne 15. 7. 2019, protože nebylo prokázáno středně těžké funkční postižení, postižení více než dvou úseků páteře se středně těžkým omezením, pohyblivostí nebo postižení jednoho úseku páteře s těžkým omezením pohyblivostí nebo ztuhlostí nebo postižení jednoho úseku páteře se středně těžkým omezením pohyblivostí a postižením více než dvou kloubů s lehkým až středně těžkým omezením pohyblivostí kloubů nebo postižení více než dvou kloubů se středně těžkým omezením pohyblivostí, středně aktivní proces, HAQ větší než 1,0 a větší než 1,5, BASDAI větší než 4,0. Žalobce nemá prokázáno postižení kořenových ani periferních kloubů, revmatický proces nepostihuje páteř, nýbrž je křížokyčelní skloubení, kde progreduje při biologické léčbě jen nepatrně. Posudková komise konstatovala, že v hodnocení je v souladu se závěry PL ČSSZ v námitkovém řízení. Potíže, které žalobce uvedl v žalobě a při jednání posudkové komise, jsou odůvodnitelné zjištěnými diagnózami. Z posudku se podává, že předsedou komise byl MUDr. M. M., další lékařskou byla MUDr. J. S. s odborností neurologie.

6. U jednání soudu žalobce nevznesl žádné námitky k citovanému posudku PK MPSV.

7. Soud konstatuje, že stěžejní otázkou bylo posouzení zdravotního stavu žalobce. Soud byl proto povinen vyžádat si odborný lékařský nález. V soudním řízení ve věcech důchodového pojištění posuzuje zdravotní stav žalobce, ve vztahu k určení invalidity a jejího stupně, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR svými posudkovými komisemi, jak plyne z § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Tato komise je oprávněna nejen k celkovému posouzení zdravotního stavu a zachované pracovní schopnosti žalobce, ale také k posouzení schopnosti soustavné výdělečné činnosti a k zaujetí posudkového závěru o invaliditě, jejím vzniku, trvání a zániku. Z tohoto důvodu byl vypracován shora citovaný odborný lékařský posudek posudkovou komisí MPSV ČR v Ostravě. Posudková komise podala posudek v řádném složení stanoveném v § 16b zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť v komisi byla vedle posudkového lékaře i lékařka z oboru neurologie. Posudek byl vypracován s náležitostmi uvedenými v § 7 vyhl. č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míra poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity, na základě zdravotní dokumentace žalobce. Posudková komise MPSV ČR v Ostravě shledala, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byla k datu vydání napadeného rozhodnutí axiální spondylartropatie HLA B27 pozitivní s postižením obou sakroiliakálních kloubů II. stupně, uvedená v příloze k vyhl. č. 359/2009 Sb. ve znění platném v době vydání napadeného rozhodnutí v kapitole XIII., oddílu E, položce 3 písm. b) vedoucí k poklesu pracovní schopnosti na horní hranici rozmezí, tj. o 20 %, což neodpovídá invaliditě žádného stupně podle § 39 zákona o důchodovém pojištění. Jak bylo uvedeno výše, správní soud sám zdravotní stav žadatele o invalidní důchod nepřezkoumává, ověřuje pouze to, zda posudek příslušné posudkové komise je úplný a přesvědčivý (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 Ads 13/2003-54), příp. zda byla příslušná posudková komise řádně obsazena. Krajský soud při hodnocení posudku posudkové komise dospěl k závěru, že je úplný a přesvědčivý. Posudková komise přesvědčivě vysvětlila, jaké zdravotní postižení žalobce je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, včetně jeho hodnocení v rámci kategorizace dle přílohy k vyhl. o posuzování invalidity. Soud považuje posudek, který je v daném řízení důkazem stěžejním, za dostatečně úplný a přesvědčivý k tomu, aby se stal podkladem pro posouzení stupně invalidity. Krajský soud s ohledem na výše uvedené neměl důvod zpochybnit závěr tohoto posudku, že u žalobce šlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu o 20 % a k datu vydání napadeného rozhodnutí tak nebyl invalidní. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

8. Soud na základě shora uvedeného žalobu jako nedůvodnou ve smyslu § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl. Soud při přezkoumání napadeného rozhodnutí respektoval ust. § 75 odst. 1 a 2 s. ř. s., vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a rozhodnutí přezkoumal v mezích žalobních bodů.

9. O nákladech řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 1 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce ve věci úspěch neměl a žalovaná ze zákona nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Brno, Moravské náměstí č. 6. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Ostrava 19. května 2020

Mgr. Jarmila Úředníčková

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru